Cach khi phuc cac tp ca nhn cua ban sau khi ban thc hin cai t tuy chinh Windows Vista hoc Windows 7

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 932912 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.

H tr danh cho Windows Vista khng cai t bt ky goi dich vu nao a kt thuc vao ngay 13 thang 04 nm 2010. tip tuc nhn cac ban cp nht bao mt danh cho Windows, hay am bao ban ang chay Windows Vista vi Goi Dich vu 2 (SP2). bit thm thng tin, hay tham khao trang web sau cua Microsoft: Mt s phin ban cua Windows sp ht thi gian c h tr

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Bai vit nay m ta cach khi phuc cac tp ca nhn cua ban sau khi ban thc hin cai t tuy chinh Windows Vista hoc Windows 7.

Trong mt s trng hp, ban khng th thc hin nng cp t phin ban cu hn cua Windows. Nu ban khng th nng cp, co th ban se phai thc hin cai t tuy chinh. Khi ban thc hin cai t tuy chinh Windows Vista hoc Windows 7, Windows se tao mt th muc Windows.old cha cac tp t h thng trc cua ban. Ban co th mun khi phuc cac tp ca nhn cua minh t th muc Windows.old va di chuyn chung n cai t tuy chinh Windows.


yu cu chung ti khi phuc cac tp ca nhn cho ban, hay i ti phn "Khc phuc s c cho ti". Nu ban mun t khi phuc cac tp ca nhn, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

Kh?c ph?c s? c? cho ti? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?. Trong hp thoai Tai Tp xung,bmChay va lam theo cac bc trong Thut si Khc phuc S c.


Khi phuc cac tp ca nhn
Khc phuc s c cua Microsoft 50582


Chu y
 • Th muc Windows.old co cha cac tp t h thng trc cua ban nn tn tai trn may tinh.
 • Ban co th nhn c mt s thng bao li trong du nhc lnh khi ban chay goi nay. Ban co th bo qua cac thng bao li nay.
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.

Sau o, i ti phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".? ti t? kh?c ph?c s? c?

Nu h iu hanh trc cua ban la Windows XP

khi phuc cac tp ca nhn t th muc Windows.old, hay xac inh cac th muc co cha cac tp nay. Sau o, di chuyn cac tp n cac th muc phu hp trong cai t hin hanh cua Windows.

Xac inh cac tp ca nhn

Sau khi ban cai t Windows Vista hoc Windows 7, di chuyn cac tp ca nhn t cac th muc trc y cua chung n cac th muc tng ng.

Quan trong Chung ti khuyn nghi ban khng xoa bt ky tp hoc th muc nao cho n khi ban xac minh rng ban a di chuyn thanh cng tt ca cac tp ca nhn n cai t hin hanh cua Windows.

Th muc Windows.old

Khi ban cai t Windows Vista hoc Windows 7, th muc Windows.old se c tao. Chng trinh cai t se tao ra th muc nay lu cac tp t cai t Windows XP. xac inh th muc Windows.old trong Windows Vista hoc in Windows 7, bm Bt u
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
nut Bt u
, go drive:\windows.old (vi du: c:\windows.old) vao Bt u Tim kim ri bm vao th muc Windows.old trong danh sach Chng trinh.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
 Quyn Kim soat Tai khoan Ngi dung
N?u b?n ?c nh?c nh?p m?t kh?u ho?c xc nh?n c?a qu?n tr? vin, hay go mt khu hoc bm Tip tuc.
Th muc Windows.old cha cac th muc sau t cai t Windows XP:
 1. drive:\Windows.old\Windows
 2. drive:\Windows.old\Documents and Settings
 3. drive:\Windows.old\Program Files

Th muc "Tai liu va Cai t"

Hu ht cac chng trinh lu cac tp ca nhn cua ngi dung vao th muc "Tai liu va Cai t". Thng thng, ban khng tim thy cac tp ca nhn trong th muc Windows hoc trong th muc Cac tp Chng trinh.

Th muc "Tai liu va Cai t" co cha mt th muc cho mi ngi dung ng nhp vao may tinh trong Windows XP. Vi du: cac th muc sau xut hin trong th muc "drive:\Windows.old\Documents and Settings":
 • drive:\Windows.old\Documents and Settings\Administrator

  Nu ban khng s dung tai khoan Quan tri vin ng nhp Windows XP, th muc nay se khng th cha bt ky tp ca nhn nao.
 • drive:\Windows.old\Documents and Settings\All Users

  Nu ban s dung tinh nng Cac tp c Chia se trong Windows XP, cac tp c chia se se nm trong th muc Tt ca Ngi dung. Vi du: th muc nay cha cac chng trinh ti vi c ghi lai trn may tinh ang chay Windows Media Center Edition 2005. M cac th muc trong th muc Tt ca Ngi dung inh vi bt ky tp nao ma ban mun bao v. Sau o, sao chep nhng tp nay n vi tri mi nm ngoai cu truc th muc Windows.old.
 • drive:\Windows.old\Documents and Settings\UserName

  Hu ht cac tp ca nhn nm trong cac th muc c dan nhan cho mi ngi dung ng nhp vao may tinh trong Windows XP.

Th muc ngi dung

Hu ht cac tp ca nhn nm vi tri sau:
drive:\Windows.old\Documents and Settings\ UserName
Th muc nay cha ba th muc sau:
 • drive:\Windows.old\Documents and Settings\UserName\Cookies
 • drive:\Windows.old\Documents and Settings\UserName\Start Menu
 • drive:\Windows.old\Documents and Settings\UserName\UserData
Thng thng, ba th muc nay khng cha d liu ngi dung quan trong. Ba th muc sau cung nm trong th muc "drive:\Windows.old\Documents and Settings\UserName":
 • drive:\Windows.old\Documents and Settings\UserName\Desktop
 • drive:\Windows.old\Documents and Settings\UserName\Favorites
 • drive:\Windows.old\Documents and Settings\UserName\My Documents
Thng thng, ba th muc nay cha hu ht cac tp ca nhn quan trong t cai t Windows XP.

Khi phuc cac tp ca nhn

khi phuc cac tp ca nhn t cai t Windows XP, hay lam theo cac bc sau.

Bc 1: Khi phuc cac chng trinh ti vi c ghi

Theo mc inh, Windows Media Center 2005 se lu cac chng trinh ti vi vao th muc Chng trinh TV a Ghi. khi phuc cac tp nay, lam theo nhng bc sau:
 1. Xac inh th muc Windows.old ri m th muc sau:
  Tai liu va Cai t\Tt ca Ngi dung\Tai liu\Chng trinh TV a Ghi
  Lu y ng dn cung co th nh sau:
  Tai liu va Cai t\Tt ca Ngi dung\Tai liu c Chia se\Chng trinh TV a Ghi
 2. Bm chut phai vao Chng trinh TV a Ghi ri bm Ct.
 3. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Nut Bt u
  ri bm vao tn ngi dung phia trn bn phai cua menu Bt u.
 4. Bm chut phai vao th muc Video hoc Video cua ti ri bm Dan.
Windows se di chuyn cac tp chng trinh ti vi a ghi ti th muc Video.

Bc 2: Khi phuc muc a thich Internet Explorer

di chuyn ni dung cua th muc a thich t cai t Windows XP n Windows Vista hoc n Windows 7, hay lam theo cac bc sau:
 1. Xac inh th muc Windows.old ri m th muc sau:
  Tai liu va Cai t\Tn Ngi dung\Muc a thich
 2. Bm CTRL+A chon tt ca cac muc trong th muc a thich. Sau o, bm CTRL+X di chuyn cac muc trong th muc a thich ti bang tam trong Windows Vista.
 3. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Nut Bt u
  ri bm vao tn ngi dung cua ban phia trn bn phai cua menu Bt u.
 4. Bm phai chut vao a thich ri bm Dan.
Windows se di chuyn cac tp a thich cua Internet Explorer ti th muc a thich.

Bc 3: Khi phuc th muc Man hinh

Nu ban khng lu bt ky tp hoc d liu nao trn man hinh Windows XP, ban co th bo qua bc nay. Ban co th m th muc Man hinh trong th muc Windows.old xac minh rng chi cac li tt va khng tp d liu nao nm trn man hinh Windows XP.

khi phuc th muc Man hinh t cai t Windows XP, hay lam theo cac bc sau:
 1. Xac inh th muc Windows.old ri m th muc sau:
  Tai liu va Cai t\Tn Ngi dung
 2. Bm chut phai vao Man hinh ri bm Ct.
 3. ong tt ca cac ca s ang m.
 4. Bm chut phai vao vung trng trn man hinh ri bm Dan.
Th muc Man hinh cua Windows XP xut hin nh mt biu tng trn man hinh hin tai cua ban.

Bc 4: Khi phuc th muc Tai liu cua ti

Thng thng, hu ht cac tp ca nhn u c lu trong th muc Tai liu cua ti trong Windows XP. Mc du ban co th di chuyn tp nay n vi tri bt ky trong Windows, chung ti khuyn ban di chuyn tp nay n th muc Tai liu. Sau o, ban co th d dang tim thy nhng tp nay trong phin ban hin hanh cua Windows.

di chuyn th muc Tai liu cua ti, hay lam theo cac bc sau:
 1. Xac inh th muc Windows.old ri m th muc sau:
  Tai liu va Cai t\Tn Ngi dung
 2. Bm chut phai vao Tai liu cua ti ri bm Ct.
 3. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut Bt u
  ri bm Tai liu.
 4. Bm phai chut vao Tai liu ri bm Dan.
Windows se sao chep th muc Tai liu cua ti cung vi ni dung cua th muc ti th muc Tai liu hin hanh.

Khi phuc cac tp va th muc cua ngi dung khac

Nu nhng ngi dung khac ng nhp vao may tinh trong Windows XP, hay lam theo cac bc trong phn "Khi phuc cac tp ca nhn" khi phuc d liu cua ngi dung khac. Khi ban thc hin vic nay, co th ban mun ng nhp Windows Vista hoc Windows 7 vi t cach la mt ngi dung ring bit cho mi ngi dung Windows XP co d liu trn may tinh. iu nay co th se lu d liu cua mi ngi dung ring bit trong cai t hin tai cua Windows.

Khi phuc cac tp va th muc khac t th muc Windows.old

Sau khi ban khi phuc tt ca cac th muc ca nhn t cai t Windows XP, hay kim tra th muc Windows.old xac inh liu bt ky th muc nao khac co cha d liu ca nhn co tn tai khng.

Quan trong am bao tt ca d liu quan trong a di chuyn trc khi ban xoa th muc Windows.old.

Nu h iu hanh trc cua ban la Windows Vista

khi phuc cac tp ca nhn t th muc Windows.old, hay xac inh cac th muc co cha cac tp nay. Sau o, di chuyn cac tp n cac th muc phu hp trong cai t hin hanh cua Windows.

Xac inh cac tp ca nhn

Sau khi ban cai t Windows Vista hoc Windows 7, di chuyn cac tp ca nhn t cac th muc trc y cua chung n cac th muc tng ng.

Quan trong Chung ti khuyn ban khng xoa bt ky tp hoc th muc nao cho n khi ban xac minh rng ban a di chuyn thanh cng tt ca cac tp ca nhn n cai t hin hanh cua Windows.

Th muc Windows.old

Khi ban thc hin cai t tuy chinh Windows Vista hoc Windows 7, th muc Windows.old se c tao. Cac chng trinh cai t se tao ra th muc nay lu cac tp t cai t Windows XP hoc Windows Vista trc.

xac inh th muc Windows.old trong Windows Vista hoc in Windows 7, bm Bt u
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
nut Bt u
, go drive:\windows.old (vi du: c:\windows.old) vao Bt u Tim kim ri bm Windows.old.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
 Quyn Kim soat Tai khoan Ngi dung
N?u b?n ?c nh?c nh?p m?t kh?u ho?c xc nh?n c?a qu?n tr? vin, hay go mt khu hoc bm Tip tuc.
Th muc Windows.old cha cac th muc sau t cai t Windows Vista:
 1. drive:\Windows.old\Windows
 2. drive:\Windows.old\Users
 3. drive:\Windows.old\Program Files

Th muc "Ngi dung"

Hu ht cac chng trinh lu cac tp ca nhn cua ngi dung vao th muc "Ngi dung". Thng thng, ban khng tim thy cac tp ca nhn trong th muc Windows hoc trong th muc Cac tp Chng trinh.

Th muc "Ngi dung" co cha mt th muc cho mi ngi dung ng nhp vao may tinh trong Windows Vista. Vi du: cac th muc sau xut hin trong th muc "drive:\Windows.old\Users":
 • drive:\Windows.old\Users\Public

  Nu ban s dung tinh nng Cac tp c Chia se trong Windows Vista, cac tp c chia se se nm trong th muc Cng khai. Vi du: th muc nay cha cac chng trinh ti vi a ghi trn may tinh ang chay Windows Media Center. M cac th muc trong th muc Cng khai xac inh bt ky tp nao ma ban mun bao v. Sau o, sao chep nhng tp nay n vi tri mi nm ngoai cu truc th muc Windows.old.
 • drive:\Windows.old\Users\UserName

  Hu ht cac tp ca nhn nm trong cac th muc c dan nhan cho mi ngi dung ng nhp vao may tinh trong Windows Vista.
Th muc ngi dung Ca nhn
Hu ht cac tp ca nhn nm vi tri sau:
drive:\Windows.old\Users\UserName
Th muc nay cha cac th muc sau:
 • drive:\Windows.old\Users\UserName\Contacts
 • drive:\Windows.old\Users\UserName\Desktop
 • drive:\Windows.old\Users\UserName\Documents
 • drive:\Windows.old\Users\UserName\Downloads
 • drive:\Windows.old\Users\UserName\Favorites
 • drive:\Windows.old\Users\UserName\Links
 • drive:\Windows.old\Users\UserName\Music
 • drive:\Windows.old\Users\UserName\Pictures
 • drive:\Windows.old\Users\UserName\Saved Games
 • drive:\Windows.old\Users\UserName\Searches
 • drive:\Windows.old\Users\UserName\Videos
Thng thng, cac th muc nay cha hu ht cac tp ca nhn quan trong t cai t Windows.

Khi phuc cac tp ca nhn

khi phuc cac tp ca nhn t cai t Windows trc ti Windows Vista hoc Windows 7, hay lam theo cac bc sau.

Bc 1: Khi phuc cac chng trinh ti vi a ghi

Theo mc inh, Windows Media se lu cac chng trinh ti vi a ghi vao th muc Chng trinh TV a Ghi. khi phuc cac tp nay, lam theo nhng bc sau:
 1. Xac inh th muc Windows.old ri m th muc sau:
  Ngi dung\Cng khai\Chng trinh TV a Ghi
 2. Bm chut phai vao Chng trinh TV a Ghi ri bm Ct.
 3. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Nut Bt u
  ri bm vao tn ngi dung phia trn bn phai cua menu Bt u.
 4. Bm chut phai vao th muc Video hoc Video cua ti ri bm Dan.
Windows se di chuyn cac tp chng trinh ti vi a ghi ti th muc Video.

Bc 2: Khi phuc cac tp ca nhn

di chuyn cac th muc tp Ca nhn cua ban t cai t trc n Windows Vista, hay lam theo cac bc sau:
 1. Xac inh th muc Windows.old ri m th muc sau:
  Ngi dung\Tn Ngi dung
 2. Bm CTRL+A chon tt ca cac muc trong th muc o. Sau o, bm CTRL+X di chuyn cac muc trong th muc ngi dung ti bang tam trong Windows Vista.
 3. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Nut Bt u
  ri bm vao tn ngi dung phia trn bn phai cua menu Bt u.
 4. Bm Dan.
Windows di chuyn cac th muc tp ca nhn n tai khoan ngi dung Windows Vista.

di chuyn cac th muc tp Ca nhn cua ban t cai t trc n Windows 7, hay lam theo cac bc sau:
 1. Xac inh th muc Windows.old ri m th muc sau:
  Ngi dung\Tn Ngi dung
 2. Bm chut phai vao th muc Tai liu ri bm i tn. i tn th muc thanh Tai liu cua ti.
 3. Bm chut phai vao th muc Nhac ri bm i tn. i tn th muc thanh Nhac cua ti.
 4. Bm chut phai vao th muc Anh ri bm i tn. i tn th muc thanh Anh cua ti.
 5. Bm va gi CTRL va bm chon tt ca cc th muc trong th muc ngi dung. Sau o, bm CTRL+X di chuyn cac muc trong th muc ngi dung ti bang tam trong Windows 7.
 6. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Nut Bt u
  ri bm vao tn ngi dung phia trn bn phai cua menu Bt u.
 7. Bm Dan.
Windows di chuyn cac th muc tp ca nhn n tai khoan ngi dung Windows 7.

Khi phuc cac tp va th muc cua ngi dung khac

Nu nhng ngi dung khac ng nhp vao may tinh trong Windows Vista, hay lam theo cac bc trong phn "Khi phuc tp ca nhn" khi phuc d liu cua ngi dung khac. Khi ban thc hin vic nay, co th ban mun ng nhp Windows Vista hoc Windows 7 vi t cach la mt ngi dung ring bit cho mi ngi dung Windows Vista co d liu trn may tinh. iu nay co th se lu d liu cua mi ngi dung ring bit trong cai t hin tai cua Windows.

Khi phuc cac tp va th muc khac t th muc Windows.old

Sau khi ban khi phuc tt ca cac th muc ca nhn t cai t Windows Vista, hay kim tra th muc Windows.old xac inh liu bt ky th muc nao khac co cha d liu ca nhn co tn tai khng.

Quan trong am bao tt ca d liu quan trong a di chuyn trc khi ban xoa th muc Windows.old.

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

 • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. N?u s? c? a ?c kh?c ph?c, b?n a hon thnh phn ny. N?u s? c? v?n cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.
 • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky s c nao v giai phap nay, vui long lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c giup ti" hoc gi th email cho chung ti.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 932912 - L?n xem xt sau cng: 27 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? kha:
kbhowto kbinfo kbexpertisebeginner kbfixme kbmsifixme KB932912

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com