Paleidus kompiuter?, kuriame ?diegta ?Windows Vista?, nerandama operacin? sistema, nors kur? laik? kompiuteris veik? tinkamai

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 932932 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

?i? problem? galite patirti ?Windows Vista? sistemos kompiuteryje, kuriame naudojami ?NVIDIA nForce 430 / 410? (taip pat ?inomi kaip ?MCP 51?) pietinio tilto (Southbridge) lust? rinkiniai:
 • Jums paleidus kompiuter? nerandama operacin? sistema. Be to, j?s galite gauti klaidos prane?im?, pana?? ? ??:
  No Operating System (OS) Found
  ?i triktis gali ?vykti net kompiuteriui kur? laik? tinkamai veikus. Kompiuteris gal?jo tinkamai veikti kelet? valand?, dien? ar net savai?i?. Patikrin? NTFS fail? sistemos ?krovos sektori? pamatysite, kad NTFS ?krovos ?ra?as gal?jo b?ti perkeltas sud?tiniais 4 bait? kiekiais.
 • Atsitiktinis duomen? sugadinimas gali paveikti bet kuriuos kompiuteryje esan?ius failus.

PRIE?ASTIS

?i triktis gali atsirasti d?l vienu metu vykdom? keli? eili? ?skaitymo ir ?ra?ymo? operacij?. Susijusio sektoriaus duomenys gali b?ti perkelti atsitiktine tvarka 4 bait? kiekiais. Ta?iau pats sektorius n?ra pakei?iamas. ?i triktis gali ?vykti ?krovos sektoriuje arba paveikti bet kur? kompiuteryje esant? fail?. Pavyzd?iui, ?i triktis gali paveikti toki? tip? failus:
 • nuotraukas
 • paveiksl?lius
 • filmus
 • duomen? failus
 • ?ifruotus failus

SPRENDIMAS

Jeigu j?s? kompiuteris komplektuojamas su ?NVIDIA nForce 430 / 410? pietinio tilto lust? rinkiniu, ?ios trikties i?vengsite atnaujindami ?renginio tvarkykl?. Informacijos, kaip tai atlikti, ie?kokite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://update.microsoft.com
Jei j?s? kompiuteryje ?vyko ?i triktis, ?Windows? naujinim? puslapyje ie?kokite vieno i? toliau pateikt? tvarkykl?s naujinim?:
 • Kompanijos ?NVIDIA Corporation? ?NVIDIA MCP61? serinio ATA valdiklio tvarkykl?s naujinimo
 • Kompanijos ?NVIDIA Corporation? ?NVIDIA nForce 430 / 410? serinio ATA valdiklio tvarkykl?s naujinimo
 • Kompanijos ?NVIDIA Corporation? ?NVIDIA nForce 590 / 570 / 550? serinio ATA valdiklio tvarkykl?s naujinimo
 • Kompanijos ?NVIDIA Corporation? ?NVIDIA nForce4? serinio ATA valdiklio tvarkykl?s naujinimo
Tvarkykl?s naujinimas pateiktas kaip pasirinktinis, jo paskelbimo data ne ankstesn? kaip 2007-03-05.

Be to, galite susisiekti su kompanijos ?NVIDIA? atstovais ir gauti ?i? trikt? pa?alinant? tvarkykl?s naujinim?. Jei norite gauti informacijos, kaip susisiekti su j?s? aparatin?s ?rangos gamintoju, spustel?kite atitinkam? straipsnio numer?, esant? toliau nurodytame s?ra?e, ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
65416 Aparatin?s ir programin?s ?rangos gamintojo kontaktin? informacija, A?K (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

60781 Aparatin?s ir programin?s ?rangos gamintojo kontaktin? informacija, L?P (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

60782 Aparatin?s ir programin?s ?rangos gamintojo kontaktin? informacija, Q?Z (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
?Microsoft? pateikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij?, pad?dama jums gauti technin? pagalb?. ?i kontaktin? informacija gali b?ti pakeista nepersp?jus. ?Microsoft? negarantuoja ?ios tre?i?j? ?ali? kontaktin?s informacijos tikslumo.

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 932932 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gegu??s 14 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Rakta?od?iai: 
kbfix atdownload kbqfe kbexpertisebeginner KB932932

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com