M?t web site là tr?ng trong Internet Explorer 7

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 933006 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n m? m?t web site trong Windows Internet Explorer 7, web site là tr?ng. Tuy nhiên, n?u b?n làm m?i web site, n?i dung c?a nó có th? xu?t hi?n.

Lưu ?: n?u b?n đang nh?n th?y bài vi?t này b?i v? Internet Explorer Hi?n th? m?t web site đ? tr?ng khi duy?t web site, và các bư?c gi?i quy?t trong bài vi?t này không gi?i quy?t v?n đ? này, xem các ch? đ? tr? giúp sau đ? g? r?i các bư?c sau:

T?i sao làm m?t s? web site trông không chính xác trong Internet Explorer 9?

Nguyên nhân

V?n đ? này có th? x?y ra khi m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
  • Các web site s? d?ng các<SCRIPT></SCRIPT>
  • Các web site s? d?ng multibyte kí t? đ?i di?n đ?t (MBCS) kí t? đ?i di?n. Ví d?, các web site ch?a các kí t? đ?i di?n ti?ng Nh?t.

Gi?i pháp

Thông tin gói b?n ghi d?ch v?

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Vista. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t

B?n C?p Nh?t b?o m?t và hotfix đư?c bao g?m trong SP2 cho Windows Vista và Windows Server 2008

Đ? bi?t thêm thông tin v? các hotfix và C?p Nh?t b?o m?t đư?c bao g?m trong SP2 cho Windows Vista và Windows Server 2008, h?y truy c?p trang Microsoft TechNet Web sau đây:-
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/dd335033.aspx
Lưu ?: Hi?n nay, danh sách các b?n C?p Nh?t b?o m?t và hotfix ch? có s?n trong ti?ng Anh.

Thông tin C?p Nh?t b?o m?t

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t tích lu? m?i nh?t cho Internet Explorer. Đ? cài đ?t chuyên bi?t các b?n c?p nh?t m?i nh?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Update.Microsoft.com
Đ? bi?t nhi?u k? thu?t chi ti?t v? các b?n C?p Nh?t b?o m?t tích lu? m?i nh?t cho Internet Explorer, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/TechNet/Security/current.aspx
Lưu ?S?a ch?a đ?u tiên đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t b?o m?t 933566 (MS07-033). Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
933566MS07-033: C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer
M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? đ?i cho các gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo Internet Explorer 7 mà có ch?a hotfix này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này ngay l?p t?c, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ? hoàn thành danh sách các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Chi tieát taäp tin

Các phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.
Internet Explorer 7 trên 32-bit phiên b?n c?a Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
MSHTML.dll7.0.6000.205443,582,97624-Feb-200702: 56x 86
MSHTML.TLB7.0.6000.205441,383,42424-Feb-200700: 34không áp d?ng
Internet Explorer 7 trên 64-bit phiên b?n c?a Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
MSHTML.dll7.0.6000.205445,667,84024-Feb-200704: 17x 64
MSHTML.TLB7.0.6000.205441,383,42424-Feb-200700: 34không áp d?ng
Internet Explorer 7 trên Windows XP v?i gói b?n ghi d?ch v? 2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
MSHTML.dll7.0.6000.205443,582,97628-Feb-200716: 13x 86
Internet Explorer 7 x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2003 v?i Service Pack 2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
MSHTML.dll7.0.6000.205443,582,97605 Tháng tư năm 200700: 54x 86
Internet Explorer 7 x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003 v?i Service Pack 2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
MSHTML.dll7.0.6000.205445,667,84004 Tháng tư năm 200715: 01x 64SP2không áp d?ng
Wmshtml.dll7.0.6000.205443,582,97604 Tháng tư năm 200715: 02x 86SP2WOW
Internet Explorer 7 Itanium d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003 v?i Service Pack 2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
MSHTML.dll7.0.6000.205449,974,78404 Tháng tư năm 200714: 05IA-64SP2không áp d?ng
Wmshtml.dll7.0.6000.205443,582,97604 Tháng tư năm 200714: 05x 86SP2WOW

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 933006 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
T? khóa: 
kbvistasp1fix kbhotfixserver kbbug kbqfe atdownload kbmt KB933006 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 933006

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com