LABOJUMS. Kad lietojumprogramma izsauc funkciju ?DoOrganizeFavDlg?, t? programm? Internet Explorer 7 mapi "Mana izlase" izmanto k? saknes direktoriju

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 933014 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju. Dator?, kur? ir instal?ta programma Windows Internet Explorer 7, j?s izveidojat lietojumprogrammu, izmantojot funkciju DoOrganizeFavDlg. ?aj? funkcij? j?s nor?d?t parametru pszInitDir, lai defin?tu direktoriju.

?aj? situ?cij? j?s paredzat, ka lietojumprogramma ?o direktoriju izmantos k? saknes direktoriju, izsaucot funkciju DoOrganizeFavDlg. Tom?r lietojumprogramma k? saknes direktoriju izmanto programmas Internet Explorer 7 mapi "Mana izlase". Citiem v?rdiem, lietojumprogramma neiev?ro nor?d?to parametru pszInitDir.

IEMESLS

?? probl?ma rodas t?p?c, ka programma Internet Explorer 7 neiev?ro nor?d?to parametru pszInitDir.

RISIN?JUMS

Inform?cija par dro??bas atjaunin?jumu

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet visjaun?ko programmai Internet Explorer paredz?to kumulat?vo dro??bas atjaunin?jumu. Lai instal?tu visjaun?kos atjaunin?jumus, apmekl?jiet ??du Microsoft t?mek?a vietni:
http://update.microsoft.com
Lai sa?emtu pla??ku tehnisko inform?ciju par jaun?kajiem kumulat?vajiem dro??bas atjaunin?jumiem, apmekl?jiet ?o Microsoft t?mek?a vietni:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
Piez?me. ?is labojums pirmo reizi tika iek?auts dro??bas atjaunin?jum? 937143 (MS07-045). Lai sa?emtu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
937143 MS07-045: kumulat?vais Internet Explorer dro??bas atjaunin?jums (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Inform?cija par labojumfailu

Windows Vista.

Priek?nosac?jumi
Nek?di priek?nosac?jumi nav nepiecie?ami.
Restart??anas pras?ba
P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators nav j?restart?.
Inform?cija par labojumfailu aizst??anu
?is labojumfails neaizst?j nevienu citu labojumfailu.
Inform?cija par re?istru
Re?istr? izmai?as nav j?veic.
Inform?cija par failu
?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.

Windows Vista 32 bitu versija
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Ieframe.dll7.0.6000.205786,059,0082007. gada 13. apr?l?02:36x86
Ieui.dll7.0.6000.20578180,7362007. gada 13. apr?l?02:36x86
Shdocvw.dll6.0.6000.205781,064,9602007. gada 13. apr?l?02:38x86
Windows Vista 64 bitu versija
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Ieframe.dll7.0.6000.205787,059,4562007. gada 13. apr?l?03:38x64
Ieui.dll7.0.6000.20578228,3522007. gada 13. apr?l?03:38x64
Shdocvw.dll6.0.6000.205781,205,7602007. gada 13. apr?l?03:40x64

Windows XP.

Priek?nosac?jumi
Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai sist?mai Windows XP ar 2. servisa pakotni (SP2).
Restart??anas pras?ba
P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators nav j?restart?.
Inform?cija par labojumfailu aizst??anu
?is labojumfails neaizst?j nevienu citu labojumfailu.
Inform?cija par re?istru
Re?istr? izmai?as nav j?veic.
Inform?cija par failu
?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.

Windows XP ar SP2, 32 bitu versija
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Ieframe.dll7.0.6000.205796,059,0082007. gada 20. apr?l?22:07x86
Updspapi.dll6.2.29.0371,4242006. gada 19. janv?r?19:29x86

Windows Server 2003

Priek?nosac?jumi
Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai sist?mai Windows Server 2003 ar 2. servisa pakotni (SP2).
Restart??anas nepiecie?am?ba
P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators nav j?restart?.
Inform?cija par labojumfaila aizst??anu
?is labojumfails neaizst?j nevienu citu labojumfailu.
Inform?cija par re?istru
Re?istr? izmai?as nav j?veic.
Inform?cija par failu
?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.

Windows Server 2003 ar SP2, 32 bitu versija
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Ieframe.dll7.0.6000.205796,059,0082007. gada 20. apr?l?22:19x86
Updspapi.dll6.3.4.1379,1842007. gada 1. mart?06:10x86
Windows Server 2003 ar SP2, 64 bitu versija
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatformaServisa fili?le
Ieframe.dll7.0.6000.205797,059,4562007. gada 20. apr?l?07:56x64SP2QFE
Wieframe.dll7.0.6000.205796,059,0082007. gada 20. apr?l?07:57x86WOW
Updspapi.dll6.3.4.1462,1282007. gada 20. apr?l?07:58x64Neattiecas
Windows Server 2003 ar SP2, IA-64 bitu versija
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatformaServisa fili?le
Ieframe.dll7.0.6000.2057911,550,2082007. gada 20. apr?l?07:54IA-64SP2QFE
Wieframe.dll7.0.6000.205796,059,0082007. gada 20. apr?l?07:54x86WOW
Updspapi.dll6.3.4.1655,1522007. gada 20. apr?l?07:58IA-64Neattiecas

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts
P?c ?? labojumfaila lieto?anas programma Internet Explorer 7 iev?ro nor?d?to parametru pszInitDir.

Lai sa?emtu papildinform?ciju par funkciju DoOrganizeFavDlg, apmekl?jiet ?o Microsoft izstr?d?t?ju t?kla (Microsoft Developer Network ? MSDN) t?mek?a vietni:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa753581.aspx

Rekviz?ti

Raksta ID: 933014 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 16. maijs - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
  • Windows Internet Explorer 7
Atsl?gv?rdi: 
kbvistasp1fix atdownload kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe KB933014

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com