Raksta ID: 933168 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir aprakst?ts, k? manu?li atjaunot iepriek??jo Windows instal?ciju, lai dator? aizst?tu pa?reiz?jo Windows Vista instal?ciju.

Lai to izdar?tu, ir j?izmanto komandu uzvedne un j?ievada komandu uzvednes lodzi?? noteikt?s komandas, lai p?rd?v?tu un p?rvietotu mapes starp da??d?m Windows versij?m.

?is raksts ir paredz?ts gan ies?c?jiem, gan vid?ja l?me?a datora lietot?jiem.

Izdruk?jot rakstu, var?sit ?rt?k apskat?t taj? sniegtos ieteikumus.

Darb?bas, k? atjaunot datoru uz iepriek??jo Windows instal?ciju p?c Windows Vista instal??anas

1. darb?ba. Noteik?ana, vai past?v mape Windows.OLD un vai Windows cietaj? disk? ir pietiekami daudz br?vas vietas

 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   poga S?kt
  un p?c tam uz Dators.
 2. Izv?ln? Skats noklik??iniet uz Deta?as.
 3. Kolonn? Br?va vieta apskatiet, cik daudz br?vas vietas ir pieejams lok?laj? disk? (C:) apgabal? Cietie diski.
 4. Apgabal? Cietie diski veiciet dubultklik??i uz Lok?lais disks (C:) un nosakiet, vai past?v mape Windows.OLD.

  Svar?gi! Ja mapes Windows.OLD nav, j?s nevarat veikt ?aj? rakst? aprakst?t?s darb?bas, lai dator? atjaunotu iepriek??jo Windows instal?ciju.
 5. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz mapes Windows.OLD.
 6. P?c da??m sekund?m sist?m? Windows Vista tiks noteikts mapes lielums.
Nosakiet, vai mape Windows.OLD ir maz?ka par br?vo vietu, kas pieejama cietaj? disk? Lok?lais disks (C:) 2. darb?b?.

Piez?me. Ja mapes Windows.OLD izm?rs ir divas reizes liel?ks par br?vo vietu, kas pieejama disk? Lok?lais disks (C:), atjaunot iepriek??jo Windows instal?ciju neb?s iesp?jams.

2. darb?ba. Windows atkop?anas vides start??ana

 1. DVD diskdzin? ievietojiet Windows Vista instal?cijas disku un p?c tam restart?jiet datoru.
 2. P?c uzaicin?juma restart?t no diska nospiediet jebkuru tausti?u.
 3. Log? Sist?mas Windows instal??ana atlasiet valodu, laiku, val?tu, tastat?ras ievades metodi vai citu ievades metodi un noklik??iniet uz T?l?k.
 4. Log? Sist?mas Windows instal??ana noklik??iniet uz Labot datoru.
 5. Log? Sist?mas atkop?anas opcijas noklik??iniet uz oper?t?jsist?mas Windows Vista versijas, kuru v?laties labot, un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 6. Log? Sist?mas atkop?anas opcijas noklik??iniet uz Komandu uzvedne.
Tiks atv?rts komandu uzvednes logs un par?d?ta komandu uzvedne. Komandu uzvedn? ir j?ievada n?kamaj?s darb?b?s aprakst?t?s komandas.

3. darb?ba. Windows Vista mapju p?rd?v??ana

Piez?me. N?kamaj?s darb?b?s, ievadot komandu uzvedn? komandas un nospie?ot tausti?u ENTER, var tikt par?d?ts t?l?k eso?ais pazi?ojums.
Sist?m? nor?d?tais fails netika atrasts.
Ja tiek par?d?ts ??ds pazi?ojums, p?rejiet uz ??s sada?as n?kamo darb?bu un ievadiet n?kam?s darb?bas komandu.

Komandu uzvedn? ierakstiet t?l?k nor?d?t?s komandas.
 1. Ievadiet t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:.
  c:
 2. Ievadiet t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  ren Windows Windows.Vista
 3. Ievadiet t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  ren "Program Files" "Program Files.Vista"
 4. Ievadiet t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  ren "Users" "Users.Vista"
 5. Ievadiet t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  ren "Documents and Settings" "Documents and Settings.Vista"

4. darb?ba. Windows.OLD mapes satura kop??ana vai p?rvieto?ana

Komandu uzvedn? ierakstiet t?l?k nor?d?t?s komandas.
 1. Ievadiet t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  move /y c:\windows.old\windows c:\
 2. Ievadiet t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  move /y "c:\windows.old\program files" c:\
Atkar?b? no situ?cijas ievadiet vienu no t?l?k nor?d?taj?m komand?m komandu uzvedn?.

Ja iepriek??j? Windows instal?cija ir Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP vai Microsoft Windows 2000
 • Ievadiet t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  move /y "c:\windows.old\documents and settings" c:\
Ja iepriek??j? Windows instal?cija bijusi cit? Windows Vista versij?
 • Ierakstiet ??du komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  move /y c:\windows.old\users c:\

5. darb?ba. Atjaunojiet iepriek??j?s Windows instal?cijas s?kn??anas sektoru

Atkar?b? no situ?cijas ievadiet komandu uzvedn? vienu no t?l?k nor?d?taj?m komand?m.

Piez?me. D: t?l?k nor?d?taj?s komand?s apz?m? DVD disku. Ja DVD diskdzinim ir pie??irts cits burts, piem?ram, E:, komand? izmantojiet ?o burtu.
 • Ja iepriek??j? Windows instal?cija ir Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP vai Microsoft Windows 2000

  Ievadiet t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  D:\boot\bootsect /nt52 c:
 • Ja iepriek??j? Windows instal?cija bijusi cit? Windows Vista versij?

  Ievadiet t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  D:\boot\bootsect /nt60 c:

6. darb?ba. Atjaunojiet iepriek??j?s Windows instal?cijas (Windows XP vai Windows 2000) failu Boot.ini

Piez?me. ??s darb?bas izpildiet tikai tad, ja iepriek??j? instal?cija bija Windows XP vai Windows 2000.

Komandu uzvedn? ierakstiet t?l?k nor?d?t?s komandas.
 1. Ievadiet t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  c:
 2. Ievadiet t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  attrib boot.ini.saved -s -h -r
 3. Ievadiet t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  ren"boot.ini.saved""boot.ini"
 4. Ievadiet t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  attrib boot.ini +s +h +r

7. darb?ba. Komandu uzvednes loga aizv?r?ana un noklik??in??ana uz Restart?t

 1. Komandu uzvedn? ievadiet t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  exit
 2. Noklik??iniet uz Restart?t.
Tiks s?kta iepriek??j?s sist?mas Windows instal??ana.

Rekviz?ti

Raksta ID: 933168 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 27. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseinter kbceip kbhowto kbinfo KB933168

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com