Identifikator ?lanka: 933168 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kako da ru?no vratite prethodnu instalaciju operativnog sistema Windows na ra?unar da biste zamenili trenutnu instalaciju operativnog sistema Windows Vista.

Da biste to uradili, morate da koristite komandnu liniju, kao i da otkucate odre?ene komande na komandnoj liniji da biste preimenovali i preme?tali fascikle izme?u razli?itih verzija operativnog sistema Windows.

Ovaj ?lanak je namenjen korisnicima ra?unara sa po?etnim ili srednjim nivoom znanja.

Mo?da ?e vam biti lak?e da sledite korake ako prvo od?tampate ovaj ?lanak.

Koraci za vra?anje prethodne instalacije operativnog sistema Windows na ra?unaru nakon instalacije operativnog sistema Windows Vista

1. korak: Utvr?ivanje da li postoji fascikla ?Windows.OLD? i da li na Windows ?vrstom disku ima dovoljno slobodnog prostora

 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , a zatim izaberite stavku Ra?unar.
 2. U meniju Prikaz izaberite stavku Detalji.
 3. Pogledajte kolonu Slobodan prostor da biste saznali koliko prostora je dostupno za Lokalni disk (C:) u okviru oblasti ?vrsti diskovi.
 4. U oblasti ?vrsti diskovi kliknite dva puta na stavku Lokalni disk (C:), a zatim utvrdite da li postoji fascikla ?Windows.OLD?.

  Va?no Ako fascikla ?Windows.OLD? ne postoji, ne mo?ete da pratite korake u ovom ?lanku za vra?anje prethodne instalacije operativnog sistema Windows na ovaj ra?unar.
 5. Kliknite desnim tasterom mi?a na fasciklu Windows.OLD.
 6. Windows Vista ?e utvrditi veli?inu fascikle nakon nekoliko sekundi.
Utvrdite da li je fascikla ?Windows.OLD? manja od slobodnog prostora dostupnog za Lokalni disk (C:) u 2. koraku.

Napomena Ako je fascikla ?Windows.OLD? dva puta ve?a od slobodnog prostora dostupnog za Lokalni disk (C:) mo?da ne?ete mo?i da vratite prethodnu instalaciju operativnog sistema Windows.

2. korak: Pokretanje alatke ?Windows Recovery Environment?

 1. Stavite Windows Vista instalacioni disk u DVD jedinicu, a zatim ponovo pokrenite ra?unar.
 2. Kada budete upitani, pritisnite taster da biste ponovo pokrenuli ra?unar sa diska.
 3. U programu Instaliranje operativnog sistema Windows izaberite jezik, vreme, valutu, metod unosa tastature ili drugi metod unosa, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. U prozoru Instaliranje operativnog sistema Windows izaberite stavku Popravite ra?unar.
 5. U prozoru Opcije za oporavak sistema izaberite verziju operativnog sistema Windows Vista koju ?elite da popravite, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 6. U prozoru Opcije za oporavak sistema izaberite stavku Komandna linija.
Prozor ?Komandna linija? se otvara i prikazuje komandnu liniju. Komandna linija je mesto na kojem ?ete otkucati komande koje su opisane u slede?im koracima.

3. korak: Preimenovanje Windows Vista fascikli

Napomena Kada otkucate neku od komandi na komandnoj liniji u slede?im koracima u ovom odeljku, a zatim pritisnete taster ENTER, mo?da ?ete dobiti slede?u poruku:
Sistem ne mo?e da prona?e navedenu datoteku.
Ako dobijete ovu poruku, pre?ite na sede?i korak u ovom odeljku, a zatim otkucajte komandu u tom koraku.

Na komandnoj liniji otkucajte slede?e komande:
 1. Otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  c:
 2. Otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  ren Windows Windows.Vista
 3. Otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  ren ?Program Files? ?Program Files.Vista?
 4. Otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  ren ?Users? ?Users.Vista?
 5. Otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  ren ?Documents and Settings? ?Documents and Settings.Vista?

4. korak: Kopiranje sadr?aja ili preme?tanje sadr?aja fascikle ?Windows.OLD?

Na komandnoj liniji otkucajte slede?e komande:
 1. Otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  move /y c:\windows.old\windows c:\
 2. Otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  move /y "c:\windows.old\program files" c:\
Na komandnoj liniji otkucajte neku od slede?ih komandi, u zavisnosti od situacije.

Ako je prethodna instalacija operativnog sistema Windows bila instalacija operativnog sistema Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP ili Microsoft Windows 2000
 • Otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  move /y "c:\windows.old\documents and settings" c:\
Ako je prethodna instalacija operativnog sistema Windows bila druga?ija verzija operativnog sistema Windows Vista
 • Otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  move /y c:\windows.old\users c:\

5. korak: Vra?anje sektora za pokretanje sistema za prethodnu instalaciju operativnog sistema Windows

Na komandnoj liniji otkucajte jednu od slede?ih komandi, u zavisnosti od situacije.

Napomena D: predstavlja DVD jedinicu u slede?im komandama. Ako je DVD jedinica na ra?unaru predstavljena druga?ijim slovom, na primer E:, koristite to slovo u komandi.
 • Ako je prethodna instalacija operativnog sistema Windows bila instalacija operativnog sistema Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP ili Microsoft Windows 2000

  Otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  D:\boot\bootsect /nt52 c:
 • Ako je prethodna instalacija operativnog sistema Windows bila druga?ija verzija operativnog sistema Windows Vista

  Otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  D:\boot\bootsect /nt60 c:

6. korak: Vra?anje datoteke Boot.ini za prethodnu instalaciju operativnog sistema Windows za Windows XP ili Windows 2000

Napomena Samo pratite ove korake ako je prethodna instalacija operativnog sistema bila Windows XP ili Windows 2000.

Na komandnoj liniji otkucajte slede?e komande:
 1. Otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  c:
 2. Otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  attrib boot.ini.saved -s -h -r
 3. Otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  ren"boot.ini.saved""boot.ini"
 4. Otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  attrib boot.ini +s +h +r

7. korak: Zatvaranje prozora ?Komandna linija?, a zatim klik na dugme ?Ponovo pokreni?

 1. Na komandnoj liniji ukucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  exit
 2. Kliknite na dugme Ponovo pokreni.
Prethodna instalacija operativnog sistema Windows ?e se pokrenuti.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 933168 - Poslednji pregled: 27. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
Klju?ne re?i: 
kbexpertiseinter kbceip kbhowto kbinfo KB933168

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com