PC Talk – "Ki?m tra b?o m?t máy tính" trong Windows Vista

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 933481 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đo?n h?i tho?i sau đây s? gi?i thích n?i dung khi b?n nh?n đư?c thông báo “Check your computer security” và hư?ng d?n b?n cách đ?i phó v?i nó?
Question Image
Tôi nh?n đư?c tin nh?n nói g? đó v? b?o m?t máy tính. B?n có ngh? r?ng máy tính c?a tôi đ? b? virus xâm nh?p? 
 Tôi hi?u. B?n nh?n đư?ct in nh?n s? lên t? tác v? “Check your computer security”.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
01


Đ?ng lo l?ng. Đó là ch?c năng theo d?i m?c đ? b?o m?t c?a máy tính đư?c g?i là Security Center.Nó không có ngh?a là máy tính c?a b?n đ? b? nhi?m virus nhưng đó là thông báo cho b?n khi g?p ph?i v?n đ? v? b?o m?t. Chính sách b?o m?t c?a Windows Vista r?t m?nh m? nên g?p khá nhi?u c?nh báo.
answer image
Question Image
T?t. Tôi không ch?c. B?n có ngh? có th? g?p vài v?n đ? không ? 
 Không. Tôi ngh? b?n đ? thay đ?i sai c?u h?nh b?o m?t. H?y cùng t?m ra nguyên nhân c?a thông báo.

Nh?p đúp chu?t vào Security Center.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
02


Note:N?u b?n không th?y bi?u tư?ng b?o m?t, nh?p chu?t vào nút Start , Control PanelCheck this computer’s security status.
answer image
Question Image
Màn h?nh “Windows Security Center” xu?t hi?n.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
03
 
 Nó lên danh sách các m?c mà Security Center luôn ki?m tra. T?t c? đ?u là nh?ng m?c quan tr?ng đ? b?o v? máy tính c?a b?n.

“Firewall” và “Automatic updatating” đ? xong nhưng b?n nên ki?m tra c?u h?nh c?a “Malware Protection” và “Other security settings”.
answer image
Question Image
“Malware” là g? ? 
 Nó đư?c hi?u là ph?n m?m đ?c h?i như ph?n m?m gián đi?p. T?i Security Center, b?n có th? ki?m tra n?u b?n g?p v?n đ? b?o m?t trong nháy m?t.
answer image
Question Image
Vâng, th?t d? dàng đ? ki?m tra v? nó đánh d?u b?ng màu đ? và thông báo “Check settings”. Đ? ki?m tra c?u h?nh, tôi nh?p chu?t vào m?i tên xu?ng ? bên trên góc ph?i đúng không ?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
04
 
 Vâng, b?n h?y nh?p chu?t vào đó. ?, máy tính c?a b?n không cài đ?t ph?n m?m ch?ng virus. Windows Defender đang t?t.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
05

Windows Defender có ch?c năng b?o v? máy tính c?a b?n kh?i virus ho?c ph?n m?m gián đi?p như là m?t ch?c năng chu?n trong Windows Vista. B?n nên nh?p chu?t vào “Turn on” ngay l?p t?c và luôn gi? nó ? tr?ng thái b?t.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
06


Bài vi?t "How to prevent Spyware with Windows Defender" r?t h?u ích v? v?y b?n nên đ?c nó.
answer image
Question Image
Ôh, tôi th?y h?p tho?i “User Account Control” trên màn h?nh 
 Nó là m?t ph?n c?a b?o m?t. Nh?p vào Allow đ? ti?p t?c.
answer image
Question Image
“Malware and other malware protection” đ? b?t. 
 B?n c?ng nên cài đ?t ph?n m?m di?t virus . Trang"Security Software Providers" r?t h? ích v? v?y tôi s? xem nó.

Ti?p theo là “Other security settings”. Tương t? v?y, nh?p vào m?i tên xu?ng.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
07
answer image
Question Image
Nó s? hi?n g? ? đây ? 
 C?u h?nh b?o m?t internet và tài kho?n ngư?i dung
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
08
answer image
Question Image
Tôi có th? đoán đư?c thi?t l?p b?o m?t internet là g? nhưng đi?u khi?n tài kho?n ngư?i dùng là g?? 
 Nó s? xu?t hi?n h?p tho?i kh?ng đ?nh l?i khi b?n thay đ?i c?u h?nh có ?nh tư?ng t?i máy tính.V?i vi?c kh?ng đ?nh này, các r?i ro khi cài đ?t nh?m các ph?n m?m gián đi?t s? b? gi?m thi?u.
answer image
Question Image
Tôi hi?u. T?i sao h?p tho?i xu?t hi?n khi tôi thay đ?i c?u h?nh c?a Windows Defender. 
 Vâng. Tài kho?n ngư?i dùng đ? xong nhưng dư?ng như c?u h?nh b?o m?t cho internet v?n có v?n đ?.

Nh?p vào Restore Settings đ? khôi ph?c l?i c?u h?nh b?o m?t internet ban đ?u.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
09


Khi h?p tho?i c?u h?nh xu?t hi?n, nh?p vào Restore my Internet security settings now.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
10
answer image
Question Image
“Other security settings” đ? thay đ?i t? “Check settings” sang “OK”.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
11
 
 H?y xem l?i bi?u tư?ng ? thanh tác v? mà b?n đ? nh?p vào ban đ?u. Bi?u tư?ng đ? thay đ?i. T? bây gi? b?n s? không ph?i lo l?ng v? nó n?a.
answer image
Question Image
C?m ơn b?n. 

Thu?c tính

ID c?a bài: 933481 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Mười Một 2009 - Xem xét l?i: 2.2
Áp d?ng
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com