Dator? ar sist?mu Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 vai Windows Server 2008 sist?mas ?urn?l? tiek re?istr?ts notikums ar ID 7000 vai 7026

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 933757 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Dator? ar ar k?du no ??m oper?t?jsist?m?m sist?mas ?urn?l? tiek re?istr?ts notikums ar ID 7000 vai 7026:
 • Windows 7;
 • Windows Server 2008 R2;
 • Windows Vista;
 • Windows Server 2008.
?? probl?ma var rasties, ja ir iesp?jots k?das ier?ces draivera pakalpojums, ta?u ?? ier?ce nav pievienota datoram. Piem?ram, ja datoram nav pievienots paral?lais ports, DVD diskdzinis vai CD diskdzinis, tiek re?istr?ti t?l?k nor?d?tie notikumi.

Dator? ar sist?mu Windows 7 vai Windows Server 2008 R2

Avots: pakalpojumu vad?bas p?rvaldnieks
Notikuma ID: 7026
Apraksts:
neizdev?s iel?d?t ??du(-us) s?kn??anas vai sist?mas start??anas draiveri(-us):
cdrom


Avots: pakalpojumu vad?bas p?rvaldnieks
Notikuma ID: 7000
Apraksts:
neizdev?s start?t paral?l? porta draivera pakalpojumu ??das k??das d??:
Pakalpojumu nevar s?kt, jo tas vai nu ir atsp?jots, vai ar? nav saist?ts ne ar vienu iesp?jotu ier?ci.Dator? ar sist?mu Windows Vista vai Windows Server 2008

Avots: pakalpojumu vad?bas p?rvaldnieka notikumu ?urn?la nodro?in?t?js
Notikuma ID: 7026
Apraksts:
neizdev?s iel?d?t ??du(-us) s?kn??anas vai sist?mas start??anas draiveri(-us):
cdrom

Avots: pakalpojumu vad?bas p?rvaldnieka notikumu ?urn?la nodro?in?t?js
Notikuma ID: 7000
Apraksts:
neizdev?s start?t paral?l? porta draivera pakalpojumu ??das k??das d??:
Pakalpojumu nevar s?kt, jo tas vai nu ir atsp?jots, vai ar? nav saist?ts ne ar vienu iesp?jotu ier?ci.

PROFILAKSE

Svar?gi! ?aj? rakst? ir sniegta inform?cija par re?istra modific??anu. Pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?rliecinieties, vai zin?t, k? atjaunot re?istru, ja rodas probl?ma. Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra dubl?juma izveidi, atjauno?anu un modific??anu, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?.
322756 Re?istra dubl?juma izveide un atjauno?ana oper?t?jsist?m? Windows
Ja v?laties atrisin?t sada?? Simptomi aprakst?to probl?mu, re?istr? atsp?jojiet pakalpojumu Cdrom vai Parport, lai ??s k??das vairs netiktu re?istr?tas.

Ja v?laties, lai m?s re?istr? atsp?jotu pakalpojumu Cdrom vai Parport, p?rejiet uz sada?u Autom?tisk? labo?ana. Ja v?laties pats nov?rst ?o probl?mu, p?rejiet uz sada?u Patst?v?g? labo?ana.

Autom?tisk? labo?anaLai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un p?c tam veiciet vedn? Fix it nor?d?t?s darb?bas.


Nov?rst ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50656


Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Ta?u autom?tisk? labo?ana darbojas ar? oper?t?jsist?mas Windows citu valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neatrodaties pie t? datora, kur? ir radusies probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir radusies probl?ma.

P?c tam p?rejiet uz sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?.Patst?v?ga labo?ana

Lai patst?v?gi nov?rstu ?o probl?mu, mainiet t?l?k nor?d?to re?istra apak?atsl?gu v?rt?bas uz 3 (manu?li) vai 4 (atsp?jots).
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\cdrom

  Nosaukums: Start
  Tips: REG_DWORD
  Dati: 3 vai 4
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\parport

  Nosaukums: Start
  Tips: REG_DWORD
  Dati: 3 vai 4
Piez?me. Ja iepriek? nor?d?t? re?istra iestat?jums tiek main?ts uz 4 (atsp?jots), attiec?go ier?ci nevar lietot, jo netiek iel?d?ts ??s ier?ces draiveris. T?p?c, ja ?? ier?ce turpm?k tiks lietota, iepriek? nor?d?t? re?istra iestat?jumam ir j?b?t 3 (manu?li).

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, varat nelas?t ??s sada?as turpin?jumu. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta dienestu.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Autom?tisk? labo?ana vai s?tiet mums e-pasta zi?ojumu.

UZZI?AS

935497 Dator? ar sist?mu Windows Vista vai Windows Server 2008, kuram nav pievienots paral?lais ports, tiek r?d?ts ??ds k??das zi?ojums: Neizdev?s start?t paral?l? porta draivera pakalpojumu (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 933757 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 20. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Foundation
Atsl?gv?rdi: 
kbharmony kbstartup kbregistry kbbug kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbtshoot kbfixme kbmsifixme KB933757

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com