ID doga?aja 7000 ili 7026 je evidentiran u sistemskoj evidenciji na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemima Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 ili Windows Server 2008

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 933757 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

ID doga?aja 7000 ili ID 7026 je evidentiran u sistemskoj evidenciji na ra?unaru koji radi pod jednim od slede?ih operativnih sistema:
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
Do ovog problema mo?e do?i ako ure?aj nije povezan sa ra?unarom, ali je omogu?ena usluga upravlja?kog programa ure?aja. Na primer, slede?i doga?aji se evidentiraju kada ra?unar nema paralelni port, DVD ili CD disk jedinicu.

Na ra?unarima sa operativnim sistemima Windows 7 ili Windows Server 2008 R2

Izvor: Upravlja? kontrole usluga
ID doga?aja: 7026
Opis:
Nije se u?itao upravlja?ki program koji se pokre?e pri pokretanju ra?unara ili pri pokretanju sistema:
cdrom


Izvor: Upravlja? kontrole usluga
ID doga?aja: 7000
Opis:
Usluga upravlja?kog programa paralelnog porta nije uspela da se pokrene zbog slede?e gre?ke:
Nije mogu?e pokrenuti uslugu, zato ?to je onemogu?ena ili zato ?to nema omogu?ene ure?aje povezane sa njom.Na ra?unarima sa operativnim sistemima Windows Vista ili Windows Server 2008 R2

Izvor: Dobavlja? evidencije doga?aja upravlja?a kontrole usluga.
ID doga?aja: 7026
Opis:
Nije se u?itao upravlja?ki program koji se pokre?e pri pokretanju ra?unara ili pri pokretanju sistema:
cdrom

Izvor: Dobavlja? evidencije doga?aja upravlja?a kontrole usluga.
ID doga?aja: 7000
Opis:
Usluga upravlja?kog programa paralelnog porta nije uspela da se pokrene zbog slede?e gre?ke:
Nije mogu?e pokrenuti uslugu, zato ?to je onemogu?ena ili zato ?to nema omogu?ene ure?aje povezane sa njom.

ZAOBILA?ENJE

Va?no Ovaj ?lanak sadr?i informacije o na?inu izmene registratora. Obavezno napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Uverite se da znate kako da vratite registrator u prethodno stanje ukoliko do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije, vra?anju u prethodno stanje i izmeni registratora, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije i vra?anje registratora u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Da biste re?ili problem koji je opisan u odeljku ?Simptomi?, onemogu?ite uslugu ?Cdrom? ili ?Parport? u registratoru da biste zaustavili evidentiranje gre?aka.

Da bismo umesto vas onemogu?ili uslugu ?Cdrom? ili ?Parport?, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50656


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da biste ovo uradili, promenite vrednost slede?ih potklju?eva registratora na 3 (ru?no) ili 4 (onemogu?eno)?
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\cdrom

  Ime: Start
  Tip: REG_DWORD
  Data: 3 ili 4
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\parport

  Ime: Start
  Tip: REG_DWORD
  Data: 3 ili 4
Napomena: Ako je gorenavedeni registrator promenjen na 4 (onemogu?eno), povezani ure?aj ne mo?e da se koristi zato ?to nije u?itan upravlja?ki program koji se koristi za ure?aj. Stoga, ako ?e se ure?aj koristiti u budu?nosti, gorenavedeni registrator treba da bude pode?en na 3 (ru?no).

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

REFERENCE

935497 Poruka o gre?ci na ra?unarima sa operativnim sistemima Windows Vista ili Windows Server 2008 R2 koji nemaju paralelni port: ?Nije se pokrenula usluga upravlja?kog programa paralelnog porta? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 933757 - Poslednji pregled: 20. decembar 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Foundation
Klju?ne re?i: 
kbharmony kbstartup kbregistry kbbug kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbtshoot kbfixme kbmsifixme KB933757

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com