ID s? ki?n 7000 ho?c 7026 đư?c đăng nh?p đăng nh?p h? th?ng trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 933757 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

T? ch?c s? ki?n ID 7000 ho?c s? ki?n ID 7026 đư?c đăng nh?p đăng nh?p h? th?ngtrên máy tính đang ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t thi?t b? không đư?c k?t n?i v?i máy tính, nhưng d?ch v? tr?nh đi?u khi?n thi?t b? đ? đư?c kích ho?t. Ví d?, các s? ki?n sau đây đang đăng nh?p khi máy tính không có m?t c?ng song song, m?t ? đ?a DVD, ho?c m?t ? đ?a CD.

Trên m?t máy tính d?a trên Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 d?a trên

Ngu?n: B? đi?u khi?n d?ch v?
T? ch?c s? ki?n ID: 7026
Mô t?:
N?p tr?nh đi?u khi?n b?t đ?u kh?i đ?ng ho?c h? th?ng b?t đ?u sau th?t b?i:
cdrom


Ngu?n: B? đi?u khi?n d?ch v?
ID s? ki?n: 7000
Mô t?:
D?ch v? tr?nh đi?u khi?n c?ng song song không b?t đ?u do l?i sau:
D?ch v? không th? kh?i đ?ng, ho?c v? nó b? t?t ho?c v? nó đ? đư?c kích ho?t thi?t b? nào liên k?t v?i nó.Trên m?t máy tính d?a trên Windows Vista ho?c Windows Server 2008 d?a trên

Ngu?n: B? đi?u khi?n d?ch v? các nhà cung c?p
T? ch?c s? ki?n ID: 7026
Mô t?:
N?p tr?nh đi?u khi?n b?t đ?u kh?i đ?ng ho?c h? th?ng b?t đ?u sau th?t b?i:
cdrom

Ngu?n: B? đi?u khi?n d?ch v? các nhà cung c?p
ID s? ki?n: 7000
Mô t?:
D?ch v? tr?nh đi?u khi?n c?ng song song không b?t đ?u do l?i sau:
D?ch v? không th? kh?i đ?ng, ho?c v? nó b? t?t ho?c v? nó đ? đư?c kích ho?t thi?t b? nào liên k?t v?i nó.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào đ? thay đ?i s? đăng k?. Đ?m b?o r?ng b?n sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. H?y ch?c ch?n r?ng b?n bi?t làm th? nào đ? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c và s?a đ?i registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k? trong Windows
Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? đư?c mô t? trong các ví d? trong ph?n "Tri?u ch?ng", vô hi?u hoá d?ch v? Cdrom ho?c Parport trong registry đ? ngăn ch?n các l?i t? đăng.

Đ? có chúng tôi vô hi?u hóa các d?ch v? Cdrom ho?c Parport trong registry cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. N?u b?n thích đ? kh?c ph?c v?n đ? này b?n thân b?n, h?y vào các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôiĐ? kh?c ph?c v?n đ? này s? t? đ?ng, b?m vào các S?a ch?a nó nút ho?c đư?ng d?n. Trong các T?i t?p xu?ng h?p tho?i h?p, b?m vào Ch?y, và sau đó làm theo các bư?c trong vi?c s?a ch?a nó wizard.


S?a v?n đ? này
Microsoft Fix it 50656


Ghi chú
 • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, vi?c s?a ch?a t? đ?ng c?ng làm vi?c cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n không ph?i trên máy tính có v?n đ?, ti?t ki?m các s?a ch?a nó gi?i pháp cho m?t ? đ?a flash ho?c đ?a CD và sau đó ch?y nó trên máy tính có v?n đ?.

Sau đó, đi đ?n nh?ng "Đ? làm đi?u này s?a v?n đ??"ph?n.H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

Đ? th?c hi?n vi?c này, thay đ?i giá tr? c?a s? đăng k? subkeys sau 3 (th? công) ho?c 4 (khuy?t t?t) ?
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\cdrom

  Tên: b?t đ?u
  Type: REG_DWORD
  D? li?u: 3 ho?c 4
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\parport

  Tên: b?t đ?u
  Type: REG_DWORD
  D? li?u: 3 ho?c 4
Lưu ?: N?u đăng k? ? trên đư?c thay đ?i đ? 4 (khuy?t t?t), thi?t b? liên quan là không s? d?ng đư?c do m?t ngư?i lái xe đư?c s? d?ng trong các thi?t b? không đư?c n?p. V? v?y, n?u thi?t b? s? đư?c s? d?ng trong tương lai, đăng k? ? trên nên đư?c thi?t l?p 3 (hư?ng d?n s? d?ng).

Đ? làm đi?u này s?a v?n đ??

 • Ki?m tra xem li?u v?n đ? là c? đ?nh. N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i ph?n này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, b?n có th? liên h? v?i h? tr?.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, xin vui l?ng đ? l?i m?t b?nh lu?n trên các "S?a ch?a nó cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t thư đi?n t?.

THAM KH?O

935497 Thông báo l?i trên m?t máy tính d?a trên Windows Vista ho?c Windows Server 2008 d?a trên mà không có m?t c?ng song song: "d?ch v? tr?nh đi?u khi?n c?ng song song không th? b?t đ?u"

Thu?c tính

ID c?a bài: 933757 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Mười Một 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
T? khóa: 
kbharmony kbstartup kbregistry kbbug kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbtshoot kbfixme kbmsifixme kbmt KB933757 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:933757

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com