Str?d?jot programm? Works 8, tiek par?d?ts k??das zi?ojums: ?Microsoft Works 8 vairs nedarbojas?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 933828 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Kad str?d?jat programm? Microsoft Works 8.5, tiek par?d?ts k??das zi?ojums:
Microsoft Works 8 vairs nedarbojas
?? k??da var notikt, veicot k?du no ??m darb?b?m:
 • J?s druk?jat Microsoft Works 8 izkl?jlapu vai datu b?zes failu
 • J?s atverat Microsoft Works 8 izkl?jlapu vai datu b?zes failu
 • J?s priek?skat?t Microsoft Works 8 izkl?jlapu vai datu b?zes failu
 • J?s format?jat Microsoft Works 8 izkl?jlapu vai datu b?zes failu
Ja lietojat programmas Works versiju, kas ir vec?ka par Works 8.5, tad, iesp?jams, sa?emsiet ??du k??das zi?ojumu:
Tr?kst atmi?as
Tom?r programma Works neavar?.

RISIN?JUMS

Korpor?cija Microsoft ir izlaidusi atjaunin?jumu, kas programm? Works 8.5 ?o probl?mu nov?r?. Programmas Works versij?s, kas ir vec?kas par Works 8.5, ?o probl?mu varat atrisin?t, izpildot turpm?k ?aj? rakst? sada?? ?Probl?mas apie?ana? aprakst?t?s darb?bas. Ja nezin?t, kura programmas Works versija j?su dator? ir instal?ta, varat izpild?t ??s darb?bas, lai to noteiktu:
 1. Start?jiet jebkuru no ??m Works programm?m:
  • Works Word Processor
  • Works Spreadsheet
  • Works Database
  • Works Calendar
 2. Izv?ln? Pal?dz?ba noklik??iniet uz Par Microsoft Works.
 3. Dialoglodzi?? Par Microsoft Works ir par?d?ts, kuru programmas Works versiju j?s lietojat.
?o atjaunin?jumu var izmantot tikai tajos datoros, kuros darbojas sist?ma Windows Vista vai Windows XP ar 2. servisa pakotni (SP2). ?o atjaunin?jumu nevar instal?t sist?mas Windows versij?s, kas ir vec?kas par Windows XP SP2. Lai lejupiel?d?tu un instal?tu ?o atjaunin?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=lv&FamilyID=65f5b806-e6a1-4f92-a656-e56eeda67e3d

PROFILAKSE

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, jums ir j?sazin?s ar printera ra?ot?ju un j?pajaut?, vai j?su printerim nav pieejams atjaunin?ts draiveris. Ja atjaunin?ts draiveris ir pieejams, j?veic t? lejupiel?de un instal??ana. P?c tam m??iniet druk?t v?lreiz. Ja tas pal?dz, jums nav j?pilda ?aj? rakst? turpm?k min?t?s darb?bas.

Ja atjaunin?ts draiveris nav pieejams, vai ar? p?c jaun?k? printera draivera instal?cijas probl?ma joproj?m past?v, pajaut?jiet sava printera ra?ot?jam, vai vi?? nevar?tu ieteikt emul?cijas printera draiveri, ko j?s var?tu izmantot savam printerim. Emul?cijas printera draiveris ir t?ds draiveris, kas imit? cita printera draivera funkcionalit?ti. Piem?ram, ja jums ir HP DeskJet printeris, iesp?jams, ka ?o probl?mu varat atrisin?t, uzinstal?jot HP DeskJet 550C printera draiveri. Lai uzinstal?tu ra?ot?ja ieteikto emul?cijas printera draiveri, r?kojieties ??di. Ja ra?ot?js nevar ieteikt emul?cijas printera draiveri, tad, lai uzinstal?tu visp?r?ju printera draiveri, r?kojieties ??di. P?rliecinieties, ka izpild?t savai sist?mas Windows versijai atbilsto?as darb?bas.

Piez?me. Izmantojot visp?r?jo printera draiveri vai emul?cijas printera draiveri, da?i printera l?dzek?i var neb?t pieejami. Piem?ram, izmantojot visp?r?jo printera draiveri, nevar druk?t grafikus.

Windows Vista

Lai uzinstal?tu citu printera draiveri sist?m? Windows Vista, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? S?kt mekl??anu ievadiet printeri un p?c tam sarakst? Programmas noklik??iniet uz Printeri.
 2. Lapas kreisaj? pus? aug?da?? noklik??iniet uz Pievienot printeri.
 3. Lodzi?? Pievienot printeri veiciet dubultklik??i uz Pievienot lok?lo printeri.
 4. Noklik??iniet uz Izmantot eso?o portu un p?c tam uz T?l?k.
 5. Sada?? Ra?ot?js noklik??iniet uz printera ra?ot?ja, piem?ram,HP un p?c tam sada?? Printeri noklik??iniet uz cita printera, ko ir ieteicis ra?ot?js, piem?ram, HP DeskJet 500C. Ja ieteikto alternat?vo printera draiveri nevarat sa?emt no ra?ot?ja, sada?? Ra?ot?js noklik??iniet uz Visp?r?js un p?c tam sada?? Printeri uz Visp?r?js/Tikai teksts.

  Piez?me. Izmantojot visp?r?jo printera draiveri vai emul?cijas printera draiveri, da?i printera l?dzek?i neb?s pieejami. Piem?ram, izmantojot visp?r?jo printera draiveri, nevar druk?t grafikus.
 6. Ja tiek uzdots jaut?jums ?Kura draivera versiju v?laties izmantot?? , noklik??iniet uz Izmantot pa?laik instal?to draiveri (ieteicams) un p?c tam uz T?l?k.
 7. Atz?m?jiet izv?les r?ti?u Iestat?t k? noklus?juma printeri, noklik??iniet uz T?l?k un p?c tam uz Pabeigt.
 8. Printeru sarakst? veiciet dubultklik??i uz jauno printeri.
 9. Izv?ln? Printeris noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 10. Ciln? Porti atz?m?jiet attiec?g? porta izv?les r?ti?u un p?c tam noklik??iniet uz Labi. Piem?ram, ja printerim ir izveidots savienojums ar datoru, varat atlas?t LPT1 (LTP1 ir ports, ko izmanto liel?k? da?a datoru, lai sazin?tos ar lok?lo printeri).

Windows XP

Lai uzinstal?tu citu printera draiveri sist?m? Windows XP, r?kojieties ??di:
 1. Noklikš?iniet uz S?kt un p?c tam uz Printeri un faksa apar?ti.
 2. Sada?? Printera uzdevumi noklikš?iniet uz Pievienot printeri.
 3. Printera pievieno?anas ved?a pirmaj? lap? noklik??iniet uz T?l?k.
 4. Noklik??iniet uz Lok?lais printeris, kas piesaist?ts ?im datoram, p?rliecinieties, ka ir not?r?ta izv?les r?ti?a Autom?tiski noteikt un instal?t standarta Plug and Play printeri un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 5. Noklik??iniet uz attiec?g? porta un p?c tam uz T?l?k. Piem?ram, ja printerim ir izveidots savienojums ar datoru, varat atlas?t LPT1 (LTP1 ir ports, ko izmanto liel?k? da?a datoru, lai sazin?tos ar lok?lo printeri).
 6. Sarakst? Ra?ot?ji noklik??iniet uz cita printera, ko ir ieteicis ra?ot?js, vai uz Visp?r?js.

  Piez?me. Izmantojot visp?r?jo tikai teksta druk??anas draiveri vai emul?cijas printera draiveri, da?i l?dzek?i neb?s pieejami. Piem?ram, izmantojot visp?r?jo printera draiveri, nevar druk?t grafikus.
 7. Kad tiek vaic?ts, vai sist?mai Windows ?is printeris ir j?lieto k? noklus?juma printeris, noklik??iniet uz J? un p?c tam uzT?l?k.
 8. Kad tiek pied?v?ts izdruk?t testa lappusi, noklik??iniet uz N?, uz T?l?k un p?c tam uz Pabeigt.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmu Works 8.5, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/products/works/international/Update_1001.mspx

Rekviz?ti

Raksta ID: 933828 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2007. gada 29. novembris - P?rskat??ana: 2.1
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Works 8.0 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kberrmsg kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbresolve KB933828

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com