Raksta ID: 934160 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Autom?tiski diagnostic?jiet un labojiet probl?muPiez?me. Ja v?laties labot ?o probl?mu patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".
Vai ?? inform?cija bija noder?ga? L?dzu, nos?tiet savas atsauksmes

SIMPTOMI

Dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista, koplietojam? map? izveidojat apak?mapi. M??inot p?rd?v?t apak?mapi, tiek par?d?ts k??das zi?ojums, kas ir l?dz?gs ?im:
Mape <Koplietojam?s mapes nosaukums> nepast?v. Fails, iesp?jams, ir p?rvietots vai dz?sts.
Vai v?laties to izveidot?
Turkl?t, m??inot saglab?t failu koplietojam? map?, iesp?jams, tiek par?d?ts k??das zi?ojums, kas l?dz?gs ?im:
Radusies t?kla vai failu at?aujas k??da. T?kla savienojums, iesp?jams, ir zudis.


Piez?me. J?s lietojat programmas Microsoft System Management Server 2003 oper?t?jsist?mas izvieto?anas l?dzek?u pakotni, lai dator? izvietotu sist?mu Windows Vista.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo klienta puses ke?atmi?as datu b?ze, kuru izmanto l?dzeklis Bezsaistes faili, sist?mas Windows Vista izvieto?anas laik? tika boj?ta. ?o darb?bu izraisa re?istr? tr?ksto?a re?istra v?rt?ba.

Labot patst?v?gi

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows
Lai nov?rstu ?o probl?mu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , noklik??iniet uz Palaist, ierakstiet Regedit.exe un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Piez?me. Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ierakstiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
 2. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Csc\Parameters


  Piez?me. Ja re?istra apak?atsl?ga Parameters nepast?v, izveidojiet to. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas.
  1. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Csc
  2. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
  3. Ierakstiet Parameters un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 3. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
 4. Ierakstiet FormatDatabase un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 5. Izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Modific?t.
 6. Lodzi?? V?rt?bu dati ierakstiet 1 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 7. Aizveriet re?istra redaktoru un p?c tam restart?jiet datoru, lai lietotu izmai?u.


Vai ?? inform?cija bija noder?ga? L?dzu, nos?tiet savas atsauksmes

K? darbojas MATS pakotne, lai labotu ?o probl?mu

Noklik??iniet ?eit, lai izprastu, k? darbojas MATS pakotne, labojot ?o probl?mu

Citas probl?mas, kuras labo MATS pakotne

2394521 Nevar iztuk?ot atkritni sist?m? Windows XP vai Windows Vista
949109 K??da "Fails vai mape nepast?v" sist?m? Windows Vista
813711 Izmai?as, kas veiktas attiec?b? uz mapes lielumu, skatu, ikonu vai poz?ciju, ir zaud?tas
2394740 Nevar atlas?t vair?kus vienumus p?c jaunin??anas no sist?mas Windows XP uz sist?mu Windows Vista
2396571 Ikonas tiek main?tas nepareizi sist?m? Windows

Rekviz?ti

Raksta ID: 934160 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 29. febru?ris - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmatsfixme KB934160

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com