thông báo c?nh báo khi b?n nâng c?p Adobe Flash Player trong Internet Explorer 7 trên m?t máy tính d?a trên Windows Vista: "chương tr?nh này s? m? ngoài ch? đ? đư?c b?o v?"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 934282 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n nâng c?p Adobe Flash Player trong Windows Internet Explorer 7 trên m?t máy tính d?a trên Windows Vista, b?n có th? nh?n đư?c thông báo c?nh báo sau đây:
M?t website mu?n m? n?i dung web s? d?ng chương tr?nh này trên máy tính c?a b?n

Chương tr?nh này s? m? ngoài ch? đ? đư?c b?o v?. Ch? đ? đư?c b?o v? c?a Internet Explorer giúp b?o v? máy tính c?a b?n. N?u b?n không tin c?y web site này, đ?ng m? chương tr?nh này.

Tên: Adobe Flash Player
Nhà xu?t b?n: Adobe Systems Incorporated

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? quá tr?nh Ieuser.exe trong Internet Explorer 7 b?o v? ch? đ? không t? đ?ng phát hi?n thay đ?i đ?i v?i chính sách cao. M?t chính sách cao bao g?m m?t lo?t các khóa registry và các giá tr? s? ki?m nh?p. Nh?ng khóa registry và các giá tr? s? ki?m nh?p cho bi?t ch? đ? b?o v? làm th? nào đ? x? l? đ? cao c?a m?t quá tr?nh c? th? đ?n m?t m?c đ? cao c?a toàn v?n.

Gi?i pháp

Thông tin C?p Nh?t b?o m?t

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t tích lu? m?i nh?t cho Internet Explorer. Đ? th?c hi?n vi?c này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.windowsupdate.com
Thông tin k? thu?t v? b?n C?p Nh?t b?o m?t tích lu? m?i nh?t cho Internet Explorer, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/TechNet/Security/current.aspx
Lưu ? Hotfix này l?n đ?u tiên đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t b?o m?t 933566. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
933566 MS07-033: C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Danh sách sau đây bao g?m các đi?u ki?n tiên quy?t cho các hotfix:
  • Windows Vista
  • Internet Explorer 7

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.Các phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n 32-bit Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Iebrshim.dll6.0.6000.2059252,73605 Tháng 5 năm 200702: 51
IEFRAME.dll7.0.6000.205926,059,00805 Tháng 5 năm 200702: 51
Ieui.dll7.0.6000.20592180,73605 Tháng 5 năm 200702: 51
Ieuser.exe6.0.6000.20592294,91205 Tháng 5 năm 200701: 57
Phiên b?n 64-bit Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Iebrshim.dll6.0.6000.20592104,96005 Tháng 5 năm 200704: 01x 64
IEFRAME.dll7.0.6000.205927,060,99205 Tháng 5 năm 200704: 01x 64
Ieui.dll7.0.6000.20592228,35205 Tháng 5 năm 200704: 01x 64
Ieuser.exe6.0.6000.20592341,50405 Tháng 5 năm 200702: 23x 64
Iebrshim.dll6.0.6000.2059252,73605 Tháng 5 năm 200702: 51x 86
IEFRAME.dll7.0.6000.205926,059,00805 Tháng 5 năm 200702: 51x 86
Ieui.dll7.0.6000.20592180,73605 Tháng 5 năm 200702: 51x 86
Ieuser.exe6.0.6000.20592294,91205 Tháng 5 năm 200701: 57x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, h?y truy c?p Adobe Web site sau:
http://www.Adobe.com/Go/4da116d3
Microsoft cung c?p thông tin liên h? c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? c?a bên th? ba này.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các đi?u kho?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 934282 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
T? khóa: 
kbhotfixserver kbautohotfix kbvistasp1fix kbbug kbfix kbwinvistapostrtmfix kbqfe kbmt KB934282 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 934282

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com