Straipsnio ID: 934307 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?vadas

?iame straipsnyje apra?oma Windows naujinimas Standalone Installer (Wusa.exe) ?i Windows operacini? sistem?:
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows Server 2012

Wusa.exe failas yra aplanke %windir%\System32. Windows naujinimas Standalone Installer naudoja Windows Update agento API ?diegti naujinim? paketams. Atnaujinti paket? turi .msu failo vardo pl?tiniu. .Msu failo vardo pl?tinys yra susij?s su Windows naujinimo atskirosios diegimo programos.

Daugiau informacijos

.Msu failo yra ?i med?iaga.

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
TurinysApra?ymas
Windows Update metaduomen?Apra?oma kiekvienai .msu failo yra naujinimo paket?.

Vienas ar daugiau .cab fail?Kiekviena .cab fail? sudaro vien? naujin?.

.Xml failas?is .xml failas apra?oma .msu naujinimo paket?. Wusa.exe naudoja .xml faile atliekant nedialogin? diegim? atnaujinimo naudojant ?rank? Package Manager (Pkgmgr.exe).

Pavyzd?iui, galite atsisi?sti kar?t?j? patais? 934307. Windows6.0-KB934307-x86.msu failas yra aplanke C:\934307. ?vedate ?i? komand? ? komand? eilut? pl?sti .msu failo ? laikin?j? aplank?:

Expand - f: * "C:\934307\Windows6.0-KB934307-x86.msu" % TEMP %

Tada ?vedate ?i? komand? ? komand? eilut?:

pkgmgr.exe /n:%TEMP%\Windows6.0-KB934307-x86.xml

Failo ypatyb?s?iame faile yra eilut?s ypatyb?s, kad Wusa.exe naudoja. Pavyzd?iui, ?iame faile yra susietas Microsoft ?ini? baz?s straipsnio pavadinimas.


Nor?dami diegti naujinimo paket? naudodami Wusa.exe, Wusa.exe ple?ia .msu failo turin? ? laikin?j? aplank?. Tada Wusa.exe atlieka ?iuos veiksmus:
 1. Wusa.exe naudoja Windows Update metaduomen? .msu failo paie?ka taikoma.
 2. Wusa.exe taikoma atnaujinimus turin? kopijuoja ? Windows Update sandbox. Windows Update sandbox yra saugomas aplanke.
 3. Wusa.exe i?kvie?ia funkcij? reikia Windows Update agento API pagal r??is, kurioje paleid?iate Wusa.exe.
 4. Kai Windows naujinimo vedlys baigs diegti, Windows Update agento API gr??ina status?. Tada Wusa.exe dirba sinchroni?kai su Windows Update agento API.
Pastaba Kiekvieno atnaujinimo .msu naujinimo paket? ?diegiamas ? atskirus sesijoje. Tik vienas egzempliorius Wusa.exe veikia naudodami Wusa.exe. Wusa.exe nekei?ia .msu failus atnaujinimus turin?. Windows Update infrastrukt?ros atlieka reikiamus veiksmus pagal turinio atnaujinimo.

Kai paleid?iate Wusa.exe interaktyviu re?imu, darbo prad?ios ekrane rodoma auk?to lygio informacija apie naujinim?. Jei ir toliau diegti naujinim?, Wusa.exe i?kvie?ia funkcij? reikia Windows Update agento API Nor?dami paleisti Windows naujinimo vedl?. Windows naujinimo vedlys rodo Microsoft programin?s ?rangos licencijos s?lygomis, kurios yra susijusios su naujinimo paket?. Wusa.exe ragina Windows Update agento API t?sti diegim?. Tada Wusa.exe laukia, kol Windows naujinimo vedlys baigs diegti.

Nor?dami ?diegti .msu naujinimo paket?, vykdykite Wusa.exe vis? failo keli?.

Pavyzd?iui, jei Windows6.0-KB934307-x86.msu failas yra aplanke D:\934307, nor?dami diegti naujinimo paket? ?veskite ?i? komand?:
Wusa.exe d:\934307\Windows6.0-KB934307-x86.msu
Taip pat galite dukart spustel?kite .msu fail? ?diegti naujinimo paket?.

Wusa.exe galite i?diegti naujinim?, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 ir Windows Server 2012.

Pastaba J?s negalite naudoti Wusa.exe pa?alinti atnaujinimai Windows Vista ar Windows Server 2008. Windows sargyba programin?s ?rangos nar?ykl?s galite rankiniu b?du pa?alinti naujinimus. Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos Explorer, eikite ? Microsoft interneto svetain?je:
Programin?s ?rangos nar?ykl?s naudojimas programoje Windows sargyba

J?s galite naudoti ?iuos raktus kartu su Wusa.exe.

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
JungiklisApra?ymas
/?, /h, /helpRodyti ?inyno.

/ quietVykdykite Wusa.exe tyliuoju re?imu nedalyvaujant vartotojui. Paleidus ?rank? tyliuoju re?imu, ji veikia be s?veikos su vartotoju. Kompiuter? i? naujo, jei tai b?tina.

Pavyzd?iui, jei Windows6.0-KB934307-x86.msu failas yra aplanke D:\934307, nor?dami diegti naujinimo paket? nedalyvaujant vartotojui ?veskite ?i? komand?:

Wusa.exe d:\934307\Windows6.0-KB934307-x86.msu/quiet

Pastaba Kai naudojate ?? rakt?, Microsoft programin?s ?rangos licencijos s?lygos nerodomos.

/ norestartNeleid?ia Wusa.exe kompiuterio i? naujo. Esantç/norestartnepaisoma/quiet jungiklis n?ra. Jeigu paleid?iate Wusa.exe su ?iais dviem jungikliais, j?s privalote rankiniu b?du paleisti operacin? sistem? po to, kai diegimas bus baigtas, jei diegimas reikalauja paleisti kompiuter?.

Pavyzd?iui, jei Windows6.0-KB934307-x86.msu failas yra aplanke D:\934307, nor?dami diegti naujinimo paket? ?veskite ?i? komand?:

Wusa.exe D:\934307\Windows6.0-KB934307-x86.msu/quiet/norestart
/ pa?alintiPa?alinama nurodyta pakuot?s arba KB numeriu.

/KBNurodo, kad b?ti pa?alinta naudojant savo KB numeriu. Gali b?ti perduota tik kartu / pa?alinti jungiklis.

/ ExtractWusa.exe ekstrakt? pakuot?s turin? ? paskirties aplank?.

/warnrestartKai ?is raktas yra kartu su/quiet jungiklis, Wusa.exe ekrane j?s prie? tai prasideda i? naujo, ?diegti ir pa?alinti operacijas.

/forcerestartKai ?is raktas yra kartu su/quiet jungiklis, Wusa.exe prievarta u?daro program? ir tada prasideda i? naujo.


Pastaba .Msu failai gali b?ti ?diegta ? neprisijung?s vaizd? naudojant parinkt? DISM.exe /Add-Package kartu su Windows 7 arba Windows 8 O?G i?ankstinio diegimo rinkinio (OPK) arba Windows automatiniai diegimo Kit (AIK). Nor?dami gauti daugiau informacijos, eikite ? ?ioje "Microsoft TechNet" svetain?je:

Operacin?s sistemos paket? aptarnavimo komand? eilut?s parinktys

Per?i?r?kite Windows naujinimo atskirosios diegimo programos ?vyki? ?urnal?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtuk? prad?ti
  , tipo ?vyki? per?i?ros programa ? ? Prad?ti paie?k? langel?, o tada spustel?kite ?vyki? per?i?ros programa s?ra?e programos . Windows 8 ir Windows Server 2012, d?l to Prad?tiekranas, tipo?vyki? per?i?ros programa, spustel?kite Parametrai, tada spustel?kite Per?i?r?ti ?vyki? ?urnalus pagal Parametrai.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Apsaugos skyd?
  Jeigu paklaus administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite Toliau.

 2. ?vyki? per?i?ros programa, pl?sti Windows ?urnalai, tada spustel?kite S?ranka.

  S?rankos ?vykiai tampa vidurin?j? srityje.

 3. ? ? Veiksmai srit?, spustel?kite Filtruoti esam? ?urnal?.

 4. ? ? ?altini? atveju s?ra??, spustel?kite pasirinkti, WUSA ?ym?s langel?, o tada spustel?kite gerai.

Nuorodos

Daugiau informacijos apie Windows Update agento API, eikite ? Microsoft interneto svetain?je:
Windows Update agento (WUA) API nuorodoje

Savyb?s

Straipsnio ID: 934307 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
Rakta?od?iai: 
kbinfo kbhowto kbexpertiseinter kbmt KB934307 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 934307

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com