Kt ni mang khng thanh cng khi ban c gng s dung Windows Vista co s dung thit bi tng la

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 934430 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.

H tr danh cho Windows Vista khng cai t bt ky goi dich vu nao a kt thuc vao ngay 13 thang 04 nm 2010. tip tuc nhn cac ban cp nht bao mt danh cho Windows, hay am bao ban ang chay Windows Vista vi Goi Dich vu 2 (SP2). bit thm thng tin, hay tham khao trang web sau cua Microsoft: Mt s phin ban cua Windows sp ht thi gian c h tr

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

M t? s? c?

Khi ban c gng s dung may tinh chay trn Windows Vista co s dung thit bi tng la va ban c gng tao kt ni mang khng phai la mang HTTP, kt ni mang khng thanh cng. Khi kt ni mang khng thanh cng, cac chng trinh sau y co th bi hong hoc ngng ap ng:
 • Microsoft Outlook hoc Windows Mail
 • Cac trinh duyt Web, chng han nh Windows Internet Explorer 7
 • Kt ni May ban T xa (RDC)
 • Cac chng trinh chia se tp
Khi Outlook bi anh hng bi s c nay, ban se nhn c thng bao sau y trong hp thoai goi thu tuc t xa (RPC):
Outlook ang c gng truy xut d liu t Microsoft Exchange Server Exchange_Server_FQDN.
Hoc ban co th thy thng bao "ang C gng Kt ni" trong thanh trang thai.

S c nay co th xay ra nu thit bi tng la co s c khi x ly tinh nng Nhn Chinh T ng Window trong Windows Vista. Bai vit nay giup ban giai quyt s c nay.

Giai phap

giai quyt s c nay, hay s dung mt trong cac phng phap sau y:

Phng phap 1. Bt t ng chinh va xac inh xem co gian cua Windows co c thit bi tng la x ly ung cach khng

yu cu chung ti tt t ng chinh cho ban, hay truy cp phn "Khc phuc s c giup ti". Nu ban mun t tt t ng chinh, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

Khc phuc s c giup ti

tt t ng chinh theo cach t ng, hay bm vao lin kt Khc phuc s c nay. Sau b?m vao Ch?y trong h?p tho?i T?i Tp xu?ng v th?c hi?n theo cc b?c trong thu?t sy ny.

Khc phuc s c nay
Microsoft Fix it 50056


Ch ? thu?t s? ny c th? ch? c b?ng ti?ng Anh; tuy nhin, kh?c ph?c t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.

Ch N?u b?n khng s? d?ng my tnh c s? c?, b?n c th? lu gi?i php kh?c ph?c t? ?ng vo ? ?a flash ho?c CD r?i ch?y trn my tnh c s? c?.

By gi? h?y vo ph?n "Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?".

ti t khc phuc s c

tt t ng chinh, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm vao Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , bm vao Tt ca Chng trinh va ri bm vao Cac tin ich.
 2. Bm chut phai vao Du nhc Lnh va ri bm vao Chay vi t cach Quan tri vin.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Quyn kim soat Truy nhp Ngi dung
  N?u b?n ?c nh?c nh?p m?t kh?u ho?c xc nh?n c?a qu?n tr? vin, hay nh?p m?t kh?u ho?c cung c?p xc nh?n
 3. Tai du nhc lnh, nhp lnh sau, sau o nhn ENTER:
  netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
  Lnh nay tt tinh nng Nhn Chinh T ng Window.
 4. ong ca s Du nhc Lnh.
 5. Hay khi ng lai may tinh.
By gi? hay i ti ph?n "Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?" phn.

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

 1. C gng tao kt ni mang khng phai la mang HTTP. Tc la, s dung chng trinh a bi anh hng bi s c.
 2. Nu s c c khc phuc, hay lin h vi nha san xut thit bi tng la bit cac bc giai quyt s c. N?u s? c? cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.
 3. Ban co th gi t ng chinh ch tt cho n khi s c c khc phuc. Khi ban sn sang bt t ng chinh, hay bm vao Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Nut Bt u
  , bm vao Tt ca Chng trinh, bm vao Cac tin ich va ri bm vao Du nhc Lnh.
 4. Tai du nhc lnh, nhp lnh sau, sau o nhn ENTER:
  netsh interface tcp set global autotuninglevel=normal
  Lnh nay bt lai Nhn T ng Chinh Window ban co th tn dung hiu sut thng lng mang tng ma tuy chon nay cung cp.
Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. ? cung c?p ph?n h?i ho?c bo co b?t k? v?n ? g? v? gi?i php ny, vui l?ng ? l?i nh?n xt trn blog "Kh?c ph?c s? c? cho ti" ho?c g?i thng bo qua e-mail cho chng ti.

? bi?t thng tin v? cch lin h? v?i nh san xut thit bi tng la, hay truy c?p Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors
Microsoft cung cp thng tin lin lac cua bn th ba giup ban tim kim tr giup ky thut. Thng tin lin h nay co th thay i ma khng thng bao. Microsoft khng bao am chinh xac v thng tin lin h cua bn th ba nay.

Phng phap 2. Chay Cng cu anh gia Kt ni Internet

Cng cu anh gia Kt ni Internet kim tra b inh tuyn Internet cua ban xem b inh tuyn nay co h tr mt s cng ngh nht inh khng. Cng cu nay c dung chay t mang gia inh sau b inh tuyn Internet gia inh ((NAT). Vic chay cng cu nay t sau tng la cua cng ty hoc trn cac h iu hanh khng phai la cac h iu hanh lit k trong phn Ap dung cho se khng cho kt qua chinh xac. Cng cu nay yu cu phai co thng tin ng nhp cua quan tri vin chay. bit thm thng tin, ghe thm web site sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/using/tools/igd/default.mspx

Nguyn nhn

S c nay co th xay ra nu thit bi tng la co s c v thc thi Tuy chon Thang o Window TCB c quy inh trong Yu cu Nhn xet (RFC) 1323 cua Nhom c trach Ky thut Internet (IETF). Theo mc inh, tinh nng Nhn T ng Chinh Window trong Windows Vista s dung nhn t Thang o Window la 8 cho nhng kt ni khng phai la HTTP. S c nay khng xay ra khi ban c gng tao mt kt ni HTTP.

Thng tin b sung

Danh sach sau y m ta mt s thit bi tng la co th gp phai s c nay kem theo nguyn nhn cua s c xay ra i vi thit bi:
 • Linksys dong RV (RV042, RV081, RV-16)
 • NetApp Cache Appliances NC 6.0.2 hoc phin ban cu hn

  Tinh nng Tip ni TCP co th khng hoat ng cung vi tinh nng Thang o Window trong Windows Vista. Theo mc inh, tinh nng Tip ni TCP c bt trn NetApp Cache Appliances NC 6.0.2 hoc phin ban cu hn.
 • Cisco PIX 6.1(5), Cisco PIX 6.2(3) va Cisco PIX 6.3(1)

  Cac thit bi nay khng h tr tinh nng Thang o Window trong Windows Vista.
 • Phin ban Phn mm Cisco IOS

  Phin ban Phn mm Cisco IOS 12.3(15) va cac phin ban mi hn cua phn mm nay h tr tinh nng Thang o Window trong Windows Vista.
 • Sonicwall

  Tinh nng Thang o Window trong Windows Vista co th khng hoat ng nu ban kich hoat mt trong cac tinh nng sau y trn thit bi tng la Sonicwall:
  • Tuy chon Thc thi TCP Nghim ngt
  • Thc thi tun thu TCP nghim ngt vi RFC 793 va RFC 1122
 • im kim tra NG R55

  giai quyt s c nay, hay tt Thc thi Trinh xac minh Trinh t.
bit thm thng tin v tinh nng Nhn T ng Chinh Window trong Windows Vista, hay truy cp Web site sau cua Microsoft:
http://technet.microsoft.com/vi-vn/magazine/2007.01.cableguy.aspx
Cac san phm cua bn th ba ma bai vit nay thao lun c cac cng ty c lp vi Microsoft san xut. Microsoft khng thc hin bao hanh bao ham hay bao hanh khac v hiu sut hoat ng hoc tin cy cua nhng san phm nay.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 934430 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Nm 2010 - Xem xt l?i: 8.2
p d?ng
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook, 2003
 • Microsoft Office Outlook 2007
T? kha:
kbmsifixme kbfixme kbexpertisebeginner kbfirewall kbtshoot kbprb KB934430

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com