Làm th? nào đ? ki?m tra cài đ?t thông báo email trong Operations Manager

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 934756 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? cách đ? ki?m tra các thi?t đ?t thông báo sau khi b?n c?u h?nh thông báo email cho m?t ngư?i nh?n ho?c cho m?t thuê bao trong Microsoft System Center Operations Manager.

THÔNG TIN THÊM

Sau khi b?n c?u h?nh thông báo email cho m?t ngư?i nh?n ho?c cho m?t thuê bao trong Operations Manager, b?n có th? mu?n ki?m tra các thi?t đ?t thông báo đ? xác nh?n r?ng h? đư?c c?u h?nh đúng. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau.

Bư?c 1: T?o m?t nhi?m v? mà các b?n ghi m?t s? ki?n s? ghi s? ki?n

Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh mà đang đư?c ch?ng minh và v?i các công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?. Tuy nhiên, h? s? s?a đ?i các ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng các yêu c?u c? th? c?a b?n.
 1. B?t đ?u h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng qu?n l?.
 2. Nh?p vào U? quy?n, m? r?ng Qu?n l? gói đ?i tư?ng, sau đó b?m Nhi?m v?.
 3. Trong các Hành đ?ng c?a s?, b?m T?o m?t tác v? m?i.
 4. Trong các Ch?n lo?i nhi?m v? đ? t?o ra cây, m? r?ng Đ?i l? tác v?, sau đó b?m Ch?y m?t k?ch b?n.
 5. Trong các Ch?n đích qu?n l? gói danh sách, b?m vào m?t gói qu?n l?, ho?c đ? l?i các M?c đ?nh qu?n l? gói tùy ch?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 6. Trong các Tên tác v? h?p, lo?i Nhi?m v? th? nghi?m 1, sau đó b?m Ch?n.
 7. Trong các T?m h?p, lo?i Windows máy tính, b?m Windows máy tính trong các M?c tiêu danh sách và b?m Ok.
 8. Nh?p vào Ti?p theo, r?i g? testevent.VBS trong các Tên h?p.
 9. G? hay dán đo?n m? sau trong các K?ch b?n h?p.
  Set objSh = CreateObject("WScript.Shell")
  'Write entry to the Application event log
  objSh.LogEvent 4, "Operations Manager test event log entry written successfully." & chr(13)
 10. Nh?p vào T?o.
Khi nhi?m v? này, các s? ki?n sau đây đư?c đăng nh?p vào Nh?t k? ?ng d?ng:

S? ki?n ngu?n: WSH
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 4
Ngày: ngày tháng
Th?i gian: th?i gian
Lo?i: thông tin
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: ServerName
Mô t?: Operations Manager ki?m tra s? k? s? l?i vi?t thành công.

Bư?c 2: T?o m?t quy t?c thông báo kích ho?t b?i các t? ch?c s? ki?n ID t? nhi?m v?

H?y t?o m?t quy t?c c?nh báo đư?c kích ho?t khi nhi?m v? ghi s? ki?n ID 4 Nh?t k? ?ng d?ng. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong h? th?ng Trung tâm Operations Manager, nh?p vàoU? quy?n, sau đó b?m Quy t?c.
 2. Trong các Hành đ?ng c?a s?, b?m T?o m?t quy t?c.
 3. M? r?ng Báo đ?ng t?o ra các quy t?c, m? r?ng S? ki?n d?a, sau đó b?m S? k? s? NT (Alert).
 4. Trong các Ch?n đích qu?n l? góidanh sách, b?m vào m?t qu?n l? gói, và sau đó nh?p vàoTi?p theo.
 5. Trong các Tên quy t?c h?p, lo?i Th? nghi?m quy t?c 1, sau đó b?m Ch?n.
 6. Trong các T?m h?p, lo?i Windows máy tính, b?m Windows máy tính trong các M?c tiêu danh sách và b?m Ok.
 7. Nh?p vào Ti?p theo, đ? l?i m?c đ?nh ?ng d?ng m?c nh?p trong các Tên đăng nh?p h?p, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 8. Trong các Giá tr? c?t tương x?ng v?i ID s? ki?n, lo?i 4.
 9. Trong các Giá tr? c?t tương x?ng v?i S? ki?n ngu?n, lo?i WSH.
 10. Nh?p vào Ti?p theo, sau đó b?m T?o.
 11. Trong các Quy t?c c?a s?, b?m Th? nghi?m quy t?c 1, sau đó b?m Vô hi?u hoá.

Bư?c 3: T?o m?t đăng k? th? nghi?m đ? phù h?p v?i nh?ng c?nh báo

Bư?c đáp: t?o m?t th? nghi?m thông báo ngư?i nh?n

 1. Trong h? th?ng Trung tâm Operations Manager, nh?p vàoHành chính, m? r?ng Thông báo, sau đó b?m Ngư?i nh?n.
 2. Trong các Hành đ?ng c?a s?, b?m Ngư?i nh?n thông báo m?i.
 3. Trên các T?ng quát tab, lo?i ngư?i s? d?ng mà b?n mu?n g?i e-mail thông báo. Ví d?, g? Example\Administrator.
 4. Nh?p vào Các thi?t b? thông báo tab, và sau đó nh?p vào Thêm.
 5. Trong các Thông báo kênh danh sách, b?m vào Thư đi?n t?.
 6. Trong các Đ?a ch? giao hàng cho các kênh đ? ch?n h?p, g? đ?a ch? e-mail ngư?i nh?n và b?m Ti?p theo.
 7. Nh?p vào Ti?p theo, lo?i thi?t b? th? nghi?m thư đi?n t? thông báo trong các Thông báo tên thi?t b? h?p, và sau đó nh?p vào K?t thúc.
 8. Nh?p vào Ok.

Bư?c B: đăng k? vào c?nh báo

 1. Trong h? th?ng Trung tâm Operations Manager, nh?p vàoHành chính, m? r?ng Thông báo, sau đó b?m M?c đăng k?.
 2. Trong các Hành đ?ng c?a s?, b?m Đăng k? thông báo m?i.
 3. Trong các Đăng k? tên h?p, lo?i ki?m tra đăng k? 1, sau đó b?m Thêm
 4. Trong các Ngư?i nh?n thông báo danh sách, nh?n vào đây đ? ch?n h?p ki?m th? nghi?m thông báo ngư?i nh?n mà b?n t?o ra, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Nh?p vào Ti?p theo b?n l?n.
 6. Trên các Tiêu chí c?nh báo Trang, nh?n vào đây đ? ch?n t?t c? các h?p ki?m ? các C?nh báo c?a b?t k? ki?m tra m?c đ? nghiêm tr?ng h?p.
 7. Trong các VÀ b?t k? th? lo?i ki?m tra h?p, b?m vào đ? xóa t?t c? các h?p ki?m tra ngo?i tr? các C?nh báo h?p ki?m.
 8. Nh?p vào Ti?p theo hai l?n, và sau đó nh?p vào K?t thúc.

Bư?c 4: Kích ho?t các s? ki?n quy t?c

Cho phép các quy t?c mà b?n t?o ra trong các "bư?c 2: t?o m?t quy t?c kích ho?t b?i các t? ch?c s? ki?n ID t? nhi?m v?" ph?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong h? th?ng Trung tâm Operations Manager, nh?p vàoU? quy?n, sau đó b?m Quy t?c.
 2. Trong các Quy t?c c?a s?, b?m Th? nghi?m quy t?c 1.
 3. Trong các Hành đ?ng c?a s?, b?m Cho phép.

Bư?c 5: Ch?y nhi?m v? đ? t?o ra các s? ki?n

Ch?y nhi?m v? mà b?n đ? t?o ? các "bư?c 1: t?o m?t tác v? mà các b?n ghi m?t s? ki?n s? ghi s? ki?n" ph?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong đi?u khi?n ho?t đ?ng trung tâm c?a h? th?ng, b?m Giám sát.
 2. M? r?ng Giám sát, sau đó b?m Máy vi tính.
 3. Trong các Máy vi tính c?a s?, n?i b?t m?t trong nh?ng máy tính tên.
 4. Trong các Hành đ?ng c?a s?, b?m Nhi?m v? th? nghi?m 1 dư?i Tác v? máy tính Windows.
 5. Trong các Ch?y nhi?m v? - nhi?m v? th? nghi?m 1 h?p tho?i h?p, b?m vào Ch?y.
 6. Xác minh r?ng Đ? thành công xu?t hi?n bên c?nh T?nh tr?ng trong các Nhi?m v? đ?u ra h?p, và sau đó nh?p vào Đóng.
 7. Ki?m tra Nh?t k? ?ng d?ng đ? xác minh r?ng s? ki?n ID 4 đư?c ghi vào Nh?t k? ?ng d?ng.
 8. Trong h? th?ng Trung tâm Operations Manager, nh?p vàoThông báo ho?t đ?ng dư?i Giám sát.
 9. Xác minh r?ng m?t Th? nghi?m quy t?c 1 c?nh báo xu?t hi?n trong các Thông báo ho?t đ?ng ngăn.
Ki?m ch?ng r?ng ngư?i nh?n đ? nh?n đư?c thư đi?n t? thông báo.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh các m?c đăng k? thông báo và thông báo trong ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007, truy c?p vào trang web Microsoft sau đây:
System Center "Làm th? nào đ? tôi?" video

Thu?c tính

ID c?a bài: 934756 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007
 • Microsoft System Center Operations Manager 2012
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1
T? khóa: 
kbinfo kbhowto kbmt KB934756 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:934756

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com