Iesp?jams, nevar?s start?t atsevi??as tre?o personu lietojumprogrammas un, start?jot datoru, sa?emsit ??du k??das zi?ojumu: ?Nepareiza sist?mas DLL p?rvieto?ana?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 935448 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Start?jot datoru, kur? darbojas sist?ma Microsoft Windows XP ar 2. servisa pakotni, iesp?jams, nevar?s start?t atsevi??as tre?o personu lietojumprogrammas. Turkl?t var sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
application_executable_name ? nepareiza sist?mas DLL p?rvieto?ana

Sist?mas DLL fails user32.dll ir p?rvietots atmi??. Lietojumprogramma nedarbosies pareizi. P?rvieto?ana notikusi, jo DLL C:\Windows\System32\Hhctrl.ocx aiz??ma adresi, kas rezerv?ta Windows sist?mas DLL. Sazinieties ar DLL nodro?in?t?ju, lai sa?emtu jaunu DLL.
?? probl?ma rodas, ja ir instal?tas ??das tre?o personu lietojumprogrammas:
 • Realtek HD Audio Control Panel
 • ElsterFormular 2006/2007
 • TUGZip
 • CD-Tag
Ja sa?emat l?dz?gu zi?ojumu, lietojot citas programmas, instal?jiet ?aj? zin??anu b?zes rakst? nor?d?to atjaunin?jumu. Ja konstat?sim, ka ?? probl?ma attiecas uz cit?m programm?m, ?is Microsoft zin??anu b?zes raksts tiks atjaunin?ts ar papildinform?ciju.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties p?c dro??bas atjaunin?juma 925902 (MS07-017) un 928843 (MS07-008) instal??anas. Dro??bas atjaunin?jum? 928843 iek?aut? faila Hhctrl.ocx b?zes adrese un dro??bas atjaunin?jum? 925902 iek?aut? faila User32.dll b?zes adrese konflikt?. ?? probl?ma rodas, ja programma failu Hhctrl.ocx iel?d? pirms faila User32.dll.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet k?du no ??m metod?m.

Piez?me. M?jas datoru lietot?jiem j?izmanto 1. metode. Tom?r, ja dro??bas atjaunin?jums 935448 nav instal?ts dator?, izmantojot autom?tisko atjaunin??anu vai Microsoft atjaunin??anu, m?jas datoru lietot?jiem j?izmanto 2. metode.

1. metode. Dro??bas atjaunin?juma 935448 instal??ana, izmantojot autom?tisko atjaunin??anu vai Microsoft atjaunin??anu


Lai atv?rtu Microsoft atjaunin??anu, apmekl?jiet ??du Microsoft Web vietu:
http://update.microsoft.com/microsoftupdate

2. metode. Dro??bas atjaunin?juma 935448 instal??ana no Microsoft lejupiel?des centra


?o failu var lejupiel?d?t Microsoft lejupiel?des centr?:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t 935448 pakotni t?l?t.

Izlaides datums: 2007. gada 3. apr?l?

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ??da raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmanto visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas ir pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu no nesankcion?tu izmai?u veik?anas.

3. metode. Dro??bas atjaunin?juma 935448 izvieto?ana uz??mum?, izmantojot Windows Server Update Services (WSUS) vai Microsoft Systems Management Server (SMS)

Lai izvietotu ?o atjaunin?jumu uz??mum?, IT speci?listi var izmantot WSUS un SMS. Lai ieg?tu papildinform?ciju par MSUS un SMS, apmekl?jiet ??das Microsoft Web vietas:
http://technet.microsoft.com/wsus/default.aspx
http://www.microsoft.com/smserver/default.mspx

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? Attiecas uz.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par dro??bas atjaunin?jumu 925902 (MS07-017) un 928843 (MS07-008), noklik??iniet uz ??diem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
928843 MS07-008: HTML pal?dz?bas ActiveX vad?klas ievainojam?ba var at?aut att?lo koda izpildi (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
925902 MS07-017: GDI ievainojam?ba var at?aut att?lo koda izpildi (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par komandrindas sl?d?iem, kas paredz?ti Windows programmat?ras atjaunin?jumu pakotn?m, noklik??iniet uz ??da raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
262841 Komandrindas sl?d?i Windows programmat?ras atjaunin??anas pakotn?m (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par terminolo?iju, kas tiek izmantota programmat?ras atjaunin?jumu aprakstos, noklik??iniet uz ??da raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts
?aj? rakst? min?tos tre?o personu produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 935448 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2007. gada 15. apr?lis - P?rskat??ana: 4.1
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbwinxpsp3fix kbfix kbbug kbqfe kbpubtypekc KB935448

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com