Odre?ene aplikacije nezavisnih proizvo?a?a mo?da ne?e mo?i da se pokrenu i dobi?ete poruku o gre?ci kada pokrenete ra?unar: ?Nedozvoljeno preme?tanje sistemske DLL datoteke?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 935448 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada pokrenete ra?unar koji radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows XP sa servisnim paketom 2, odre?ene aplikacije nezavisnih proizvo?a?a se mo?da ne?e pokrenuti. Pored toga, mo?da ?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
ime_izvr?ne datoteke_aplikacije - Nedozvoljeno preme?tanje sistemske DLL datoteke

Sistemska datoteka DLL user32.dll je preme?tena u memoriji. Aplikacija se ne?e ispravno pokrenuti. Do preme?tanja je do?lo zato ?to DLL C:\Windows\System32\Hhctrl.ocx zauzima opseg adresa rezervisan za DLL datoteke operativnog sistema Windows. Trebalo bi se obratiti dobavlja?u koji obezbe?uje DLL datoteku za novu DLL datoteku.
Do ovog problema dolazi prilikom instalacije slede?ih aplikacija nezavisnih proizvo?a?a:
 • Realtek HD Audio Control Panel
 • ElsterFormular 2006/2007
 • TUGZip
 • CD-Tag
Ukoliko dobijete sli?nu poruku kada koristite neki drugi program, instalirajte ispravku koja se spominje u ovom ?lanku baze znanja. Ukoliko potvrdimo da do ovog problema dolazi i u drugim programima, a?urira?emo ovaj ?lanak baze znanja dodatnim informacijama.

UZROK

Do ovog problema mo?e do?i kada instalirate bezbednosnu ispravku 925902 (MS07-017) i bezbednosnu ispravku 928843 (MS07-008). Datoteka Hhctrl.ocx koja je uklju?ena u bezbednosnu ispravku 928843 i datoteka User32.dll koja je uklju?ena u bezbednosnu ispravku 925902 imaju neusagla?ene osnovne adrese. Do ovog problema dolazi ukoliko program u?ita datoteku Hhctrl.ocx pre datoteke User32.dll.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, koristite neki od slede?ih metoda

Napomena Korisnici ku?nih ra?unara bi prvo trebalo da probaju 1. metod. Me?utim, ukoliko bezbednosna ispravka 935448 nije instalirana na ra?unar pomo?u funkcije ?Automatsko a?uriranje? ili Web lokacije Microsoft Update, korisnici ku?nih ra?unara bi trebalo da koriste 2. metod.

1. metod: Instalirajte ispravku 935448 pomo?u funkcije ?Automatsko a?uriranje? ili Web lokacije Microsoft Update


Da biste otvorili lokaciju Microsoft Update, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://update.microsoft.com/microsoftupdate

2. metod: Instalirajte ispravku 935448 sa lokacije Microsoft Download Center


Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje na lokaciji Microsoft Download Center:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket 935448.

Datum izdavanja: 03.04.2007.

Za vi?e informacija o na?inu preuzimanja Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Pribavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

3. metod: Primenite ispravku 935448 u preduze?u pomo?u sistema Windows Server Update Services (WSUS) ili Microsoft Systems Management Server (SMS)

IT stru?njaci mogu koristiti WSUS ili SMS za primenu ove ispravke u preduze?u. Za vi?e informacija o MSUS ili SMS posetite slede?e Microsoft Web lokacije:
http://www.microsoft.com/windowsserversystem/updateservices/default.mspx
http://www.microsoft.com/smserver/default.mspx

STATUS

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija o bezbednosnoj ispravci 925902 (MS07-017) i bezbednosnoj ispravci 928843 (MS07-008) kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
928843 MS07-008: Ranjivost ActiveX kontrole HTML pomo?i koja mo?e da dozvoli daljinsko izvr?avanje koda. (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
925902 MS07-017: Ranjivost u GDI koja mo?e da dozvoli daljinsko izvr?avanje koda (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za vi?e informacija o parametrima komandne linije za pakete softverskih ispravki operativnog sistema Windows kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
262841 Parametri komandne linije za pakete softverskih ispravki operativnog sistema Windows (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za vi?e informacija o terminima koji su kori??eni za opisivanje softverskih ispravki kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki
Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 935448 - Poslednji pregled: 15. april 2007. - Revizija: 4.0
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
Klju?ne re?i: 
kbbug kbfix kbqfe kbpubtypekc kbwinxpsp3fix KB935448

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com