Mt s chng trinh nht inh co th khng khi ng c va ban nhn thng bao li trn may tinh ang chay Windows XP Goi Dich vu 2: "inh vi lai DLL cua H thng Trai phep"

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 935448 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Cac hin tng cua s c

Mt s chng trinh nht inh co th khng khi ng sau khi ban cai t ban cp nht bao mt 925902 (MS07-017) va ban cp nht bao mt 928843 (MS07-008) trn may tinh ang chay Microsoft Windows XP Goi Dich vu 2 (SP2). Ngoai ra, ban co th nhn c thng bao li ging nh sau:
application_executable_name - inh vi lai DLL cua H thng Trai phep

DLL H thng user32.dll a c inh vi lai trong b nh. ng dung se khng chay ung cach. inh vi lai xay ra vi DLL cua C:\Windows\System32\Hhctrl.ocx a chim dai ia chi c danh ring cho DLL cua h thng Windows. Phai lin h vi nha cung cp DLL co DLL mi.

Cac bc giai quyt vn

Ban co th thy d dang hn khi lam theo cac bc nu ban in bai vit nay ra trc.

giai quyt vn nay, hay lam theo nhng bc sau:
 1. Cai t tt ca cac ban cp nht quan trong t Web site cua Microsoft:
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate
 2. C chay chng trinh khng khoi ng c ln na. Nu chng trinh khi ng va nu ban khng nhn thng bao li trong phn "Cac triu chng cua s c" thi ban a hoan thanh cng vic. Nu li tip tuc xay ra, lam theo cac bc t 3 ti 5.
 3. Ghe thm Web site cua Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=74AD4188-3131-429C-8FCB-F7B3B0FD3D86&displaylang=en
 4. Bm Tai xung, ri bm Chay. Nu khng co nut Tai xung, trc tin ban phai bm Xac thc xac thc ban sao cua Windows.
 5. Lam theo hng dn xut hin trn man hinh cai t ban cp nht 935448.

Cac s c tng t va giai phap

Ban co th nhn thng bao li tng t tham chiu Shell32.dll khi ban chay Trung tm Kim soat Chng Vi-rut AVG t Grisoft, Inc. S c nay xay ra nu ban ang chay BricoPack Vista Inspirat t CrystalXP. giai quyt s c nay, d cai t BricoPack Vista Inspirat.

Chu y S c khng xay ra vi Trung tm Kim soat Chng Vi-rut AVG hoc vi Windows. S c nay khng c giai quyt khi ban cai t ban cp nht 935448.

Thng tin b sung cho ngi dung chuyn su

Nguyn nhn cua s c

Tp Hhctrl.ocx trong ban cp nht bao bao mt 928843 va tp User32.dll trong ban cp nht bao mt 925902 co ia chi c s xung t. S c xay ra nu chng trinh tai tp Hhctrl.ocx trc khi chng trinh tai tp User32.dll. Microsoft a xac nhn s c nay anh hng cac ng dung cua sau cua bn th ba.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Chng trinhPhin banNha san xut
Pa-nen iu khin Realtek HD Audio 1.41, 1.45, 1.49, 1.57Tp oan Cht ban dn Realtek
ElsterFormular2006, 2007Elster
TUGZip3.4Christian Kindahl
CD-Tag2.27Phn mm Claremont
B quan ly Suunto Ski 1.0.2, 1.1, 1.2Suunto
BMC PATROL7.1Phn mm BMC, Inc
Chu y
 • Nu ban nhn c thng bao tng t khi ban s dung chng trinh khac, hay cai t ban cp nht c cp trong bai vit nay. Nu chung ti xac nhn cac chng trinh khac bi anh hng bi s c nay, chung ti se cp nht thm thng tin cho bai vit nay.
 • S c nay khng xay ra vi phin ban 1.64 cua Pa-nen iu khin Realtek HD Audio.

Cp nht thng tin trin khai

giai quyt s c nay, hay s dung mt trong cac phng thc sau, sao cho phu hp vi trng hp cua ban.

Quan trong Ban cp nht cua Windows va Ban cp nht cua Microsoft chi phat hin cac phin ban bi anh hng cua Pa-nen iu khin Realtek HD Audio, ElsterFormular, TUGZip va CD-Tag. Tuy nhin, cac chng trinh khac bi anh hng bi s c nay. Do o, nu khng cai t ban cp nht 935448 bng Phng phap 1 hoc bng cach s dung Dich vu Cp nht May chu cua Windows (WSUS) trong Phng phap 2, hay s dung Phng phap 3.

Phng phap 1: Cai t ban cp nht 935448 bng cach s dung Cp nht T ng hoc s dung Cp nht cua Microsoft

s dung Cp nht cua Microsoft, hay ghe thm Web site cua Microsoft:
http://update.microsoft.com/microsoftupdate


Phng phap 2: Trin khai ban cp nht 935448 trong doanh nghip bng cach s dung Dich vu Cp nht May chu cua Windows (WSUS) hoc May chu Quan ly H thng cua Microsoft (SMS)

Cac chuyn gia CNTT co th s dung WSUS hoc SMS trin khai ban cp nht nay trong doanh nghip. bit thm thng tin v WSUS hoc SMS, hay ghe thm Web site sau cua Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/wsus/default.aspx
http://www.microsoft.com/smserver/default.mspx


Phng phap 3: Cai t ban cp nht 935448 t Trung tm Tai xung cua Microsoft

Tp sau y sn co tai xung t Trung tm Tai xung cua Microsoft :

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi 935448 by gi.

Ngay Phat hanh: 03/04/2007

bit thm thng tin v cach tai xung cac tp h tr Microsoft, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
119591 Cach ly nhng tp h tr Microsoft t dich vu trc tuyn (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

Cac vn a xac inh

Cp nht bao mt 928843 (MS07-008) va ban cp nht 935448 cha cac tp Hhctrl.ocx co cung s phin ban. Nu ban cai t ban cp nht bao mt 928843 (MS07-008) sau khi cai t ban cp nht 935448, ban phai cai t lai ban cp nht 935448.

iu kin tin quyt

ap dung hotfix nay, ban phai cai t Windows XP Goi Dich vu 2 trn may tinh .

Thng tin cai t

cai t ban cp nht nay ma khng cn bt ky s can thip nao cua ngi dung va khng phai khi ng lai may tinh, quan tri vin co th s dung lnh sau:
WindowsXP-KB935448-x86-ENU /quiet /norestart
Chu y Khi ng lai may tinh ri kim chng rng cai t a thanh cng nu ban s dung khoa chuyn i /im lng hoc /khi ng lai. Ban cung phai xem xet tp KB935448.log file bit thng tin v bt ky li nao xay ra khi ban s dung khoa chuyn i /im lng. bit thm thng tin v cac khoa chuyn i thit lp c ban cp nht nay h tr, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
262841 Cac khoa chuyn i dong lnh cho cac goi ban cp nht phn mm cua Windows (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Thng tin Khi ng lai Ban co th phai khi ng lai may tinh sau khi ban ap dung ban cp nht nay.

Thng tin tp

Phin ban ting Anh cua ban cp nht nay co cac thuc tinh tp (hoc thuc tinh tp mi hn) c lit k trong bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi chun Quc T (UTC). Khi ban xem thng tin v tp, gi o a c chuyn i thanh gi ia phng. xem s khac nhau gia UTC va gi ia phng, s dung tab Mui gi trong khoan muc Ngay va Gi trong Pa-nen iu khin.

i vi chi nhanh Dich vu SP2GDR
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tpHhctrl.ocx
Phin ban tp5.2.3790.2847
Kich thc tp546,304
Ngay (UTC)02.04.07
Gi (UTC)05:58
Chi nhanh Dich vuSP2GDR
i vi chi nhanh Dich vu SP2QFE

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tpHhctrl.ocx
Phin ban tp5.2.3790.2847
Kich thc tp546,304
Ngay (UTC)02.04.07
Gi (UTC)05:53
Chi nhanh Dich vuSP2QFE
Chu y khi ban cai t ban cp nht nay, trinh cai t se kim tra xem mt hoc nhiu tp ang c cp nht trn h thng a c cp nht trc o bi Microsoft hotfix hay cha. Nu ban a cai t hotfix cp nht mt trong nhng tp nay, b cai t sao chep tp SP2QFE vao may tinh cua ban. Nu khng, trinh cai t sao chep tp SP2GDR vao may tinh cua ban. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824994 M ta ni dung cac goi ban cp nht phn mm cua Windows XP Goi Dich vu 2 va Windows Server 2003 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).


Kim chng xem ban cp nht a c cai t cha

kim chng xem ban cp nht nay a cai t cha, s dung cac phng phap sau y:
 • Phng phap 1: So sanh phin ban tp a c cai t trn may tinh cua ban vi phin ban a c ghi lai trong phn "Thng tin v tp".
 • Phng phap 2: Kim chng xem cac tp ma ban cp nht nay a cai t bng cach xem xet khoa con ng ky sau y:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP3\KB935448\Filelist
  Chu y Khoa con ng ky co th khng co danh sach y u cua cac tp a c cai t. Ngoai ra, khoa con ng ky nay co th khng c tao chinh xac nu quan tri vin hoc OEM tich hp ban cp nht vao cac tp ngun cai t Windows.


Thng tin loai bo

loai bo ban cp nht bao mt nay, s dung khoan muc Thm hoc Loai bo Chng trinh trong Pa-nen iu khin. Quan tri vin cung co th s dung tin ich Spuninst.exe loai bo ban cp nht bao mt nay. Tin ich Spuninst.exe nm trong cp sau:
%windir%\$NTUninstallKB935448$\Spuninst
loai bo ban cp nht nay ma khng cn bt ky s can thip nao cua ngi dung va khng phai khi ng lai may tinh, quan tri vin co th s dung lnh sau y:
%windir%\$NTUninstallKB935448$\Spuninst\Spuninst.exe /quiet /norestart
bit thm thng tin v cac khoa chuyn i c tin ich Spuninst.exe h tr, hay xem phn "Tuy chon dong lnh Loai bo Cac ban cp nht Phn mm" cua trang Web Technet cua Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc738134.aspx#EQQAG

Trang thai S c

Microsoft a xac nhn y la mt s c trong san phm cua Microsoft c lit k trong phn "Ap dung cho".

Tham khao

bit thm thng tin v ban cp nht bao mt 925902 (MS07-017) va ban cp nht bao mt 928843 (MS07-008), bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
928843 MS07-008: Li d bi tn cng trong iu khin HTML Help ActiveX co th cho phep thc thi ma t xa (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
925902 MS07-017: Li d bi tn cng trong GDI co th cho phep thc thi ma t xa (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
bit thm thng tin v cac khoa chuyn i dong lnh danh cho cac goi ban cp nht phn mm cua Windows, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
262841 Cac khoa chuyn i dong lnh cho cac goi ban cp nht phn mm cua Windows (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
bit thm thng tin v cac iu khoan dung m ta cac ban cp nht phn mm, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta v thut ng chun c dung m ta cac ban cp nht phn mm Microsoft (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Cac san phm cua bn th ba ma bai vit nay thao lun c cac cng ty c lp vi Microsoft san xut. Microsoft khng thc hin bao hanh bao ham hay bao hanh khac v hiu sut hoat ng hoc tin cy cua nhng san phm nay.

Cac phin ban ky thut

Ban sau y lit k cac phin ban ky thut cho bai vit nay. S phin ban va ngay xem xet cui cung trong bai vit nay co th cho bit mt s ban duyt lai cua ngi bin tp hoc ban duyt lai cu truc cho bai vit nay khng co trong bang.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
NgayCac ban duyt lai
20.04.07Bai vit nay a co nhng thay i sau y:
 • a cp nht phn "Nguyn nhn" loai bo Trung tm iu khin AVG Anti-Virus (c tao bi Grisoft, Inc) va BricoPack Vista Inspirat (c tao bi CrystalXP), t danh sach cac chng trinh bi anh hng. Microsoft a xac nhn nhng chng trinh nay khng bi anh hng bi s c nay.
 • a thm phn "Cac s c tng t va giai phap" ghi lai s c tng t vi Trung tm iu khin AVG Anti-Virus (cua Grisoft, Inc) va BricoPack Vista Inspirat (cua CrystalXP).
18.04.07Bai vit nay a co nhng thay i sau y:
 • a thm phn "Cac triu chng cua s c" va phn "Cac bc giai quyt s c" danh cho ngi tiu dung.
 • a chuyn danh sach nhng chng trinh bi anh hng vao bang trong phn "Nguyn nhn". a cp nht bang co thng tin phin ban cho cac phin ban bi anh hng cua CD-Tag va TUGZip.
 • a tao phn "Thng tin b sung danh cho ngi dung chuyn su" cho phn "Nguyn nhn", phn "Giai phap", phn "Trang thai" va phn "Tham khao".
 • a tao phn "Cac vn a xac inh" ghi lai cac vn a xac inh vi ban cp nht nay. Nu ban cai t ban cp nht bao mt 928843 (MS07-008) sau khi cai t ban cp nht 935448, ban phai cai t lai ban cp nht 935448.
 • a cp nht phn "Nguyn nhn" co thng tin v cac chng trinh b sung bi anh hng bi vn nay. Microsoft a xac nhn vn nay anh hng Trung tm iu khin AVG Anti-Virus (cua Grisoft, Inc), phin ban 7.5; BMC PATROL (cua BMC Software, Inc), phin ban 7.1 va BricoPack Vista Inspirat (cua CrystalXP), phin ban 1.1.
12.04.07Bai vit nay a co nhng thay i sau y:
 • a cp nht phn "Triu chng" co thng tin v phin ban cho cac phin ban cua Pa-nen iu khin Realtek HD Audio va ghi lai Realtek co phin ban 1.64 a phat hanh giai quyt vn nay.
 • a cp nht phn "Triu chng" co thng tin v cac chng trinh b sung bi anh hng bi vn nay. Microsoft a xac nhn s c nay anh hng B quan ly Suunto Ski (cua Suunto), phin ban 1.0.2 , 1.1 va 1.2. .
 • a cp nht phn "Giai phap" thm thng tin v iu kin tin quyt, thng tin khi ng lai va thng tin v tp cho ban cp nht nay. Thng tin nay a v tinh bi loai bo vao 14/04/2007.
 • a cp nht phn "Giai phap" thm thng tin trin khai, thng tin loai bo va thng tin v cach kim ban cp nht a c cai t cha.
 • a thm bang nay lit k ban duyt lai ky thut vao ni dung nay.
10.04.07
 • a cp nht phn "Giai phap" co thng tin v tinh sn co cua ban cp nht nay trn Windows Update va Microsoft Update.
 • a cp nht phn "Giai phap" co thng tin v cach thc trin khai ban cp nht nay trong doanh nghip bng cach s dung WSUS va SMS.
06.04.07a cp nht phn "Triu chng" co thng tin v cac chng trinh b sung bi anh hng bi s c nay. Microsoft a xac nhn s c nay anh hng ElsterFormular (cua Elster), phin ban nm 2006 va 2007, TUGZip (cua Christian Kindahl) va CD-Tag (cua Claremont Software).
03/04/2007a cp nht phn "Giai phap" co thng tin v tinh sn co cua ban cp nht nay trn Windows Update va Microsoft Update.
03/04/2007a phat hanh ln u bai vit nay ghi lai s c anh hng Pa-nen iu khin Realtek HD Audio va tinh sn co cua hotfix.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 935448 - L?n xem xt sau cng: 22 Thang T 2008 - Xem xt l?i: 7.3
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
T? kha:
atdownload kbwinxpsp3fix kbfix kbbug kbqfe kbpubtypekc KB935448

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com