Thng bao li khi ban c gng ng nhp vao may chu u cui chay trn Windows Server 2003: "Windows khng th tai h s ngi dung nhng a ng nhp ban vi h s ...

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 935649 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi ban c gng ng nhp vao may chu u cui chay trn Microsoft Windows Server 2003, ban nhn c thng bao li sau:
Windows khng th tai h s ngi dung nhng a ng nhp ban vi h s mc inh danh cho h thng.

Chi tit: Khng u tai nguyn h thng hoan tt dich vu c yu cu.
Khi vn nay xay ra, cac s kin sau se c ghi trong nht ky ng dung trn may chu u cui.

ID S kin 1505

Loai S kin: Li
Ngay: ngay
Thi gian: thi gian
ID S kin: 1505
Ngun: Userenv
Ngi dung: Vi du\Tn ngi dung
May tinh: Tn may chu
M ta: Windows khng th tai h s ngi dung nhng a ng nhp ban vi h s mc inh danh cho h thng.
CHI TIT - Khng u tai nguyn h thng hoan tt dich vu c yu cu.

ID S kin 1508

Loai S kin: Li
Ngay: ngay
Thi gian: thi gian
ID S kin: 1508
Ngun: Userenv
Ngi dung: NT AUTHORITY\SYSTEM
May tinh: Tn may chu
M ta: Windows khng th tai s ng ky. iu nay thng do khng u b nh hoc thiu cac quyn v bao mt.
CHI TIT - Khng u tai nguyn h thng hoan tt dich vu c yu cu cho C:\Documents and Settings\Username\ntuser.dat

NGUYN NHN

Ban gp phai vn nay nu nhiu ngi dung ng nhp vao may chu u cui.

GI?I PHP

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn cho ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows

yu cu chung ti khc phuc s c nay giup ban, hay i ti phn "Khc phuc s c cho ti". Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

Kh?c ph?c s? c? cho ti? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?. Bm Chay trong hp thoai Tp Tai xung, va lam theo cac bc trong thut sy Khc phuc s c.


Khc phuc s c nay
Microsoft Fix it 50491

Chu y
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, kh?c ph?c t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng s dung may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.

Sau o, i ti phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".? ti t? kh?c ph?c s? c?


giai quyt vn nay, hay sa i s ng ky tng gia tri PoolUsageMaximum va gia tri PagedPoolSize. thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
 1. Bm Bt u, bm Chay, go regedit, ri bm OK.
 2. inh vi, ri bm chut phai vao khoa con ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
 3. Trong menu Chinh sa, tro chut vao Mi, sau o bm Gia tri DWORD.
 4. Trong Gia tri Mi s 1, nhp PoolUsageMaximum, sau o nhn ENTER.
 5. Bm chut phai PoolUsageMaximum, sau o bm Sa i.
 6. Trong D liu gia tri, nhp 60, bm Thp phn, sau o bm OK.
 7. Nu muc ng ky PagedPoolSize tn tai, hay i ti bc 8. Nu muc ng ky PagedPoolSize khng tn tai, hay tao muc o. thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
  1. Trong menu Chinh sa, tro chut vao Mi, sau o bm Gia tri DWORD.
  2. Trong Gia tri Mi s 1, nhp PagedPoolSize, sau o nhn ENTER.
 8. Bm chut phai PagedPoolSize, sau o bm Sa i.
 9. Trong D liu gia tri, nhp ffffffff, sau o bm OK.
 10. Thoat Registry Editor ri khi ng lai may tinh.

THNG TIN THM

? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
312362 May chu khng th phn b b nh t phn chung phn trang h thng

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

 • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. N?u s? c? a ?c kh?c ph?c, b?n a hon thnh phn ny. N?u s? c? v?n cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.
 • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky vn gi vi giai phap nay, hay lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c giup ti" hoc giemail cho chung ti.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 935649 - L?n xem xt sau cng: 11 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
T? kha:
kbtermserv kbenv kbregistry kbtshoot kberrmsg kbprb kbmsifixme kbfixme KB935649

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com