Kumulat?vais atjaunin?jums sist?mas Windows Vista programmai Media Center, kas tika izlaists 2007. gada j?nij?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 935652 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Korpor?cija Microsoft kumulat?vo atjaunin?jumu sist?mas Windows Vista programmai Media Center izlaida 2007. gada j?nij?. ?is atjaunin?jumu apkopojums ir paredz?ts datoriem, kuros darbojas sist?ma Windows Vista Home Premium vai Windows Vista Ultimate.

PAPILDINDORM?CIJA

Probl?mas, ko nov?r? ?is atjaunin?jums.

Papildus labojumiem, kas ietverti sada?? Inform?cija par labojumfaila aizst??anu uzskait?tajos atjaunin?jumos, kumulat?vaj? atjaunin?jum? sist?mas Windows Vista programmai Media Center, kas tika izlaists 2007. gada j?nij?, ir iek?auti ??di atjaunin?jumi:
  • Vair?ki labojumi Media Center papla?in?m?bas platformai
  • Atjaunin?jums digit?l?s kabe?u kartes komponentam, lai nodro?in?tu lab?ku atbalstu digit?l? kabe?a uztv?r?jam, CableCARD un programmai Media Center

Inform?cija Windows Media Center papla?in?t?jiem.

Windows Media Center papla?in?t?ji, piem?ram, Microsoft Xbox 360, izmanto t?kla portus, lai t?kl? sazin?tos ar datoriem, kuros darbojas sist?ma Windows Vista Home Premium vai Windows Vista Ultimate. ?aj? atjaunin?jumu apkopojum? ir iek?auti atjaunin?jumi Windows Media Center programm?m, kuras tre??s puses ugunsm?ris var b?t konfigur?jis ar statusu ?apstiprin?ts? vai ?at?auts?. Ja izmantojat tre??s puses ugunsm?ri, iesp?jams, ka jums tas ir manu?li j?atjaunina, lai ?o programmu jaun?s versijas var?tu piek??t portiem. Ja ugunsm?ra atjaunin??ana netiek veikta, iesp?jams, ka jebk?di m??in?jumi izveidot savienojumu starp Windows Media Center Extender un Media Center datoru b?s nesekm?gi.

Inform?cija par lejupiel?di.

Lai ieg?tu kumulat?vo atjaunin?jumu sist?mas Windows Vista programmai Media Center, kas tika izlaists 2007.gada j?nij?, varat to lejupiel?d?t no Microsoft Windows atjaunin??anas Web vietas vai no Windows lejupiel?des centra.

Windows atjaunin??anas Web vieta.

http://update.microsoft.com.

Windows lejupiel?des centrs.

No Microsoft lejupiel?des centra var lejupiel?d?t ??dus failus:
Kumulat?vo atjaunin?jumu sist?mas Windows Vista programmai Media Center
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t.
Lejupiel?d?t KB935652 pakotni t?l?t.
Kumulat?vie atjaunin?jumi programmai Media Center Windows Vista x64 tipa sist?m?s
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t.
Lejupiel?d?t KB935652 pakotni t?l?t. Izlaides datums: 2007. gada 26.j?nijs.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ??da raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 Microsoft atbalsta failu ieg??ana, izmantojot tie?saistes pakalpojumus. (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmanto jaun?ko v?rusu programmat?ru, kas ir pieejama faila izlik?anas datum?. ?is fails ir saglab?ts serveros ar uzlabotu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu no nesankcion?tu izmai?u veik?anas.

Rekviz?ti

Raksta ID: 935652 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2011. gada 14. maijs - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbvistasp1fix kbfix kbexpertisebeginner kbwinvistapostrtmfix kbqfe atdownload KB935652

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com