P?c faila atv?r?anas, kuram programm? Internet Explorer 7 ir lok?l? faila ce?? vai UNC faila ce??, iesp?jams, ka sesijas s?kfaili tiek zaud?ti

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 935778 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Izmantojot programmu Internet Explorer 7, lai atv?rtu failu, kuram ir lok?l? faila ce?? vai UNC faila ce??, iesp?jams, ka sesijas s?kfaili p?c turpm?k?m darb?b?m tiek zaud?ti. ??s turpm?k?s darb?bas ir, piem?ram, jauna loga atv?r?ana vai jauna loga aizv?r?ana.

RISIN?JUMS

Servisa pakotnes inform?cija

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, ieg?stiet jaun?ko sist?mas Windows Vista servisa pakotni. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
935791 Sist?mas Windows Vista jaun?k?s servisa pakotnes ieg??ana

Inform?cija par labojumfailu

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Izmantojiet ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma. ?im labojumfailam, iesp?jams, tiks veikts papildu tests. T?d??, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ieteicams pagaid?t, l?dz tiek izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de". Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?u, lai ieg?tu ?o labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu risin??ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas attiecas uz jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?as p?rst?vju t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai programmai Windows Internet Explorer 7 kop? ar k?du no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Sist?mas Windows Vista s?kotn?jo laidiena versiju
 • Microsoft Windows Server 2003 ar 1. servisa pakotni vai 2. servisa pakotni
 • Microsoft Windows XP ar 2. servisa pakotni

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par labojumfaila aizst??anu

?is labojumfails neaizst?j nevienu citu labojumfailu.

Inform?cija par failu

?ai labojumfaila glob?lajai versijai ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.
Windows Vista 32 bitu versija
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ieframe.dll7.0.6000.205786,059,00813-Apr-200702:36x86
Ieui.dll7.0.6000.20578180,73613-Apr-200702:36x86
Windows Server 2003, 32 bitu versija
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ieframe.dll7.0.6000.205796,059,00819-Apr-200718:11x86
Windows XP 32 bitu versija
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ieframe.dll7.0.6000.205796,059,00819-Apr-200717:35x86

Labojumfaila iesp?jo?ana

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir aprakst?tas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c izpildiet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? izveidot re?istra dubl?jumu un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un izlasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 K? izveidot un atjaunot re?istra dubl?jumkopiju sist?m? Windows (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai iesp?jotu ?o labojumfailu, r?kojieties ??di.Piez?me. T? k? ir da??das sist?mas Microsoft Windows versijas, darb?bas j?su dator? var b?t at??ir?gas. T?p?c, lai veiktu ??s darb?bas, skatiet konkr?t? produkta dokument?ciju.
 1. Aizveriet visus programmas Internet Explorer gad?jumus.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 4. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz Atsl?ga.
 5. Ierakstiet FEATURE_ALWAYS_INCREMENT_SESSION_COUNT un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 6. Atlasiet apak?atsl?gu FEATURE_ALWAYS_INCREMENT_SESSION_COUNT, izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
 7. Ierakstiet iexplore.exe un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 8. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz iexplore.exe un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
 9. Lodzi?? V?rt?bu dati ierakstiet 1 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 10. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Iziet, lai izietu no re?istra redaktora.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz". ?? probl?ma pirmo reizi tika labota sist?mas Windows Vista 1. servisa pakotn?.

Rekviz?ti

Raksta ID: 935778 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2008. gada 26. novembris - P?rskat??ana: 2.1
ATTIECAS UZ:
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbopenfile kbexpertisebeginner kbhotfixserver kbqfe kbfix kbbug kbpubtypekc KB935778

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com