Khi b?n đ?t c?u h?nh tu? ch?n ngu?n đi?n cho thi?t b? c?p đi?n ho?t đ?ng trong Windows Vista ho?c Windows 7, các thay đ?i không đư?c ph?n ánh trong m?c Tu? ch?n Ngu?n trong Pa-nen đi?u khi?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 935799 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n c?u h?nh Tu? ch?n Ngu?n cho thi?t b? c?p đi?n (hi?n t?i) ho?t đ?ng trong Windows Vista ho?c Windows 7, các thay đ?i không đư?c ph?n ánh trên trang cài đ?t chuyên bi?t h? th?ng trong m?c Tu? ch?n Ngu?n trong Pa-nen đi?u khi?n.

Lưu ?B?n có th? truy c?p trangcài đ?t chuyên bi?t h? th?ngb?ng clickingany liên k?t sau đây trong ngăn bên trái c?a trangTu? ch?n Ngu?n :
 • Yêu c?u m?t kh?u khi th?c d?y
 • Ch?n nút ch?n m?t ngu?n đi?n nào
 • Ch?n nh?ng g? đóng n?p

Hành vi này x?y ra n?u b?n đang s? d?ng m?c đ?nh, ho?c "ưa thích," k? ho?ch ngu?n đi?n. K? ho?ch ngu?n đi?n ưu tiên đư?c ch? đ?nh trong s? ki?m nh?p.

Nguyên nhân

Hành vi này x?y ra do cài đ?t chuyên bi?t xu?t hi?n trên trang cài đ?t chuyên bi?t h? th?ng có ngu?n g?c t? cài đ?t chuyên bi?t ki?m nh?p cho thi?t b? c?p đi?n ưa thích.

Thay đ?i b?n th?c hi?n k? ho?ch ngu?n đi?n ho?t đ?ng không ?nh hư?ng đ?n các thi?t đ?t chung trên trang cài đ?t chuyên bi?t h? th?ng , tr? khi b?n đang s? d?ng thi?t b? c?p đi?n ưa thích. Thay đ?i b?n th?c hi?n trên trang cài đ?t chuyên bi?t h? th?ng áp d?ng cho t?t c? các k? ho?ch ngu?n đi?n. Các k? ho?ch ngu?n đi?n bao g?m k? ho?ch ho?t đ?ng và b?t k? k? ho?ch tu? ch?nh mà b?n đ? t?o.

Lưu ? theo m?c đ?nh, k? ho?ch ngu?n đi?n ưa thích là k? ho?ch cân b?ng trong Windows Vista và Windows 7.

Thông tin thêm

K? ho?ch ngu?n đi?n

Thi?t đ?t ngu?n đi?n trong Windows Vista và Windows 7 d?a trên k? ho?ch ngu?n đi?n. Thi?t b? c?p đi?n là m?t t?p h?p các cài đ?t chuyên bi?t ph?n c?ng và thi?t đ?t h? th?ng qu?n lí cách máy tính c?a b?n s? d?ng đi?n. K? ho?ch ngu?n đi?n có th? giúp b?n ti?t ki?m năng lư?ng, t?i đa hóa hi?u năng h? th?ng, ho?c đ?t đư?c s? cân b?ng gi?a hai m?c tiêu. Windows Vista và Windows 7 cung c?p các k? ho?ch m?c đ?nh sau đ? giúp b?n B? qu?n lí Ngu?n đi?n c?a máy tính c?a b?n:
 • Cân b?ng
  K? ho?ch này cung c?p đ?y đ? hi?u năng khi b?n ph?i có. K? ho?ch này ti?t ki?m năng lư?ng trong th?i gian không ho?t đ?ng.
 • Ti?t ki?m đi?n
  K? ho?ch này ti?t ki?m năng lư?ng b?ng cách gi?m hi?u năng h? th?ng. Gói này có th? giúp ngư?i dùng máy tính di đ?ng nh?t đư?c tính phí m?t pin.
 • Hi?u năng cao
  K? ho?ch này t?i đa hóa hi?u năng h? th?ng và ph?n h?i. Ngư?i dùng máy tính di đ?ng có th? th?y r?ng pin cu?i như th? khi h? s? d?ng gói này.
B?n có th? thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t cho các k? ho?ch, ho?c b?n có th? t?o ra k? ho?ch riêng c?a b?n b?ng cách s? d?ng m?t trong các k? ho?ch đi?m B?t đ?u.

Làm th? nào đ? t?o m?t k? ho?ch ngu?n đi?n

Đ? t?o k? ho?ch ngu?n đi?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m B?t đ?u<b00> </b00>
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   nút ch?n m?t B?t đ?u
  , g? Tu? ch?n Ngu?nB?t đ?u t?m ki?m, và sau đó b?m Tu? ch?n Ngu?n trong danh sách chương tr?nh .
 2. Trên trang ch?n k? ho?ch ngu?n đi?n , b?m t?o k? ho?ch ngu?n đi?n trong ngăn tác v?.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   Quy?n ki?m soát tài kho?n ngư?i dùng
  N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c xác nh?n, nh?p m?t kh?u ho?c b?m ti?p t?c.
 3. Trên trang t?o k? ho?ch ngu?n đi?n , ch?n k? ho?ch g?n nh?t v?i lo?i k? ho?ch mà b?n mu?n t?o. Ví d?: n?u b?n mu?n k? ho?ch đ? ti?t ki?m năng lư?ng, ch?n k? ho?ch ti?t ki?m đi?n .
 4. Trong h?p tên thi?t b? , nh?p tên cho k? ho?ch và sau đó b?m ti?p theo.
 5. Trong thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t, ch?n cài đ?t chuyên bi?t hi?n th? và cài đ?t chuyên bi?t phương th?c ng? mà b?n mu?n máy tính đ? s? d?ng khi đang ch?y trên pin và khi nó đư?c c?m vào, và sau đó nh?p vào t?o.

  N?u b?n đang s? d?ng máy tính xách tay, k? ho?ch c?a b?n xu?t hi?n trong k? ho?ch đo pin. N?u b?n đang s? d?ng máy tính đ? bàn, k? ho?ch c?a b?n xu?t hi?n trong k? ho?ch ưu tiên.
Lưu ? K? ho?ch mà b?n đ? t?o t? đ?ng s? ho?t đ?ng k? ho?ch. Đ?t k? ho?ch khác nhau có hi?u l?c, ch?n k? ho?ch trang Tu? ch?n Ngu?n.

Làm th? nào đ? tu? ch?nh k? ho?ch ngu?n đi?n

Tu? ch?nh k? ho?ch ngu?n đi?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m B?t đ?u<b00> </b00>
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   nút ch?n m?t B?t đ?u
  , g? Tu? ch?n Ngu?nB?t đ?u t?m ki?m, và sau đó b?m Tu? ch?n Ngu?n trong danh sách chương tr?nh .
 2. Nh?p vào thi?t đ?t k? ho?ch thay đ?i theo k? ho?ch.
 3. Trên trang thay đ?i thi?t đ?t k? ho?ch , ch?n cài đ?t chuyên bi?t hi?n th? và cài đ?t chuyên bi?t phương th?c ng? mà b?n mu?n máy tính c?a b?n s? d?ng, ho?c b?m thay đ?i thi?t đ?t ngu?n đi?n chuyên sâu đ? thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t b? sung.
 4. B?m OKho?c b?m lưu thay đ?i đ? lưu thay đ?i.

  Đ?m b?o r?ng k? ho?ch ngu?n đi?n mà b?n mu?n máy tính s? d?ng trang Tu? ch?n Ngu?n .

Làm th? nào đ? s? d?ng công c? Powercfg.exe thi?t k? ho?ch ngu?n đi?n hi?n ho?t

B?n có th? s? d?ng công c? Powercfg.exe ki?m soát ngu?n cài đ?t chuyên bi?t và c?u h?nh máy tính s? d?ng tính năng ng? đông ho?c tính năng ng?. Công c? Powercfg.exe đư?c cài đ?t chuyên bi?t v?i Windows Vista và Windows 7.

Thi?t l?p k? ho?ch ngu?n đi?n ho?t đ?ng b?ng cách s? d?ng công c? Powercfg.exe, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m B?t đ?u<b00> </b00>
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   nút ch?n m?t B?t đ?u
  , b?m T?t c? chương tr?nh, và sau đó b?m vào các ti?n ích.
 2. B?m chu?t ph?i vào d?u ki?m nh?c l?nhvà sau đó nh?p vào ch?y như qu?n tr? viên.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   Quy?n ki?m soát tài kho?n ngư?i dùng
  N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c xác nh?n, nh?p m?t kh?u ho?c b?m ti?p t?c.
 3. G? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
  Powercfg - setactive Scheme_GUID
  Lưu ? Scheme_GUID đ?i di?n GUID c?a lư?c đ?. Đ? xác đ?nh xem GUID dành cho t?t c? các chương tr?nh ngu?n đi?n hi?n t?i, g? Powercfg/List t?i d?u ki?m nh?c l?nh, sau đó nh?n ENTER.
Đ? bi?t thêm thông tin v? công c? Powercfg.exe, ghé thăm web site sau c?a Microsoft:
http://technet2.Microsoft.com/WindowsVista/en/Library/1d58b934-f56a-4796-b2df-7be2eb9c03bc1033.mspx?MFR=True

Làm th? nào đ? s? d?ng s? ki?m nh?p đ? đ?t k? ho?ch ngu?n đi?n ưa thích

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c ch? d?n b?n cách s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, s? c? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i s? ki?m nh?p không đúng. V? v?y, h?y đ?m b?o b?n làm theo các bư?c sau đây m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? t?t hơn, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u x?y ra s? c?. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows


Đ? thay đ?i k? ho?ch ngu?n đi?n ưa thích, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m B?t đ?u<b00> </b00>
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   nút ch?n m?t B?t đ?u
  , g? regedit trong h?p B?t đ?u tra c?u r?i b?m regedit.exe trong danh sách chương tr?nh .

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   Quy?n ki?m soát tài kho?n ngư?i dùng
  N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c xác nh?n, nh?p m?t kh?u ho?c b?m ti?p t?c.
 2. T?m r?i b?m vào khóa con ki?m nh?p sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\ControlPanel\NameSpace\ {025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D}
 3. B?m chu?t ph?i vào PreferredPlan, và sau đó b?m s?a đ?i.
 4. Trong ô d? li?u giá tr? , nh?p m?t trong các bư?c sau:
  • Lo?i 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e s? d?ng k? ho?ch cân b?ng .
  • Lo?i a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a s? d?ng k? ho?ch ti?t ki?m đi?n .
  • Lo?i 8c5e7fda-e8bf-4a96-9A85-a6e23a8c635c s? d?ng k? ho?ch hi?u năng cao .
  B?n c?ng có th? nh?p lư?c đ? ngu?n đi?n GUID cho thi?t b? c?p đi?n tu? ch?nh mà b?n đ? t?o. Đ? xác đ?nh xem GUID dành cho t?t c? các chương tr?nh ngu?n đi?n hi?n t?i, g? Powercfg/List t?i d?u ki?m nh?c l?nh, sau đó nh?n ENTER.
 5. B?m OK, và sau đó thoát kh?i Registry Editor.
Lưu ?Schemein đi?n ch? đ?nh giá tr? ki?m nh?pPreferredPlankhông đư?c hi?n th? r? ràng trong giao di?n ngư?i dùng b?t k?. B?t k? cài đ?t chuyên bi?t ki?m nh?p này, h?u t? "(đư?c khuy?n ngh?)" luôn c?p nh?t k? ho?chcân b?ngtrangTu? ch?n ngu?n đi?n .

Đ? đư?c tr? giúp v?i đi?n tiêu th? và tu?i th? v?n đ? trong Windows Vista, h?y truy c?p web site sau c?a Microsoft:
Kh?c ph?c s? c? trong đó m?c tiêu th? đi?n nhi?u hơn d? ki?n ho?c đ?i pin ng?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 935799 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Chín 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
T? khóa: 
kbtshoot kbprb kbexpertiseinter kbwinvistapostrtmfix kbmt KB935799 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 935799

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com