M?t mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng là có s?n t? nhóm SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 935897 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

M?t gia tăng b?n ghi d?ch v? mô h?nh (ISM) có s?n t? nhóm Microsoft SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?. M?c tiêu cho ISM là đ? cung c?p ch?t lư?ng cao b?n s?a l?i trong m?t th?i gian ch?p nh?n đư?c và theo m?t l?ch tr?nh d? đoán đư?c.

Thông tin thêm

Nhóm SQL Server là di chuy?n ra kh?i mô h?nh phát hành hư?ng ưu tiên hotfix hi?n t?i đ? m?t mô h?nh theo l?ch tr?nh phân ph?i. Trong mô h?nh theo l?ch tr?nh phân ph?i, m?t khách hàng có th? nh?n đư?c m?t hotfix đ? gi?i quy?t t?nh hu?ng quan tr?ng nh?t c?a h? v?i m?t xoay quanh ng?n th?i gian. Ngoài ra, m?t khách hàng có th? nh?n đư?c m?t s?a ch?a mà đ? tr?i qua th? nghi?m thêm và đó đư?c phát hành theo l?ch tr?nh. Do đó, nhóm SQL Server đ? t?o ra các cơ ch? phân ph?i sau đây.

Quan tr?ng theo yêu c?u (COD)

 • V?n đ? ph?i đáp ?ng các tiêu chí nh?t đ?nh cho yêu c?u này. Trong đó có m?t thi?u c?a m?t gi?i pháp hi?u qu?, hi?u qu? kinh doanh quan tr?ng và như v?y.
 • Các hotfix có th? đư?c yêu c?u b?i b?t k? khách hàng, b?t k? c?a h? cung c?p h? tr?, mi?n là nó đáp ?ng các tiêu chu?n theo yêu c?u.
 • Các hotfix đư?c phát hành vào ho?c trư?c m?t tho? thu?n hai bên khi ngày d?a trên nhu c?u c?a khách hàng.
 • Xây d?ng hotfix này có th? ch?a m?t ho?c nhi?u b?n s?a l?i.

Theo yêu c?u (OD)

 • V?n đ? ph?i đáp ?ng các tiêu chí nh?t đ?nh cho yêu c?u này. Trong đó có m?t thi?u c?a m?t gi?i pháp hi?u qu?, hi?u qu? kinh doanh quan tr?ng và như v?y.
 • Các hotfix có th? đư?c yêu c?u b?i b?t k? khách hàng, b?t k? c?a h? cung c?p h? tr?, mi?n là nó đáp ?ng các tiêu chu?n theo yêu c?u.
 • Các hotfix đư?c phát hành vào ho?c trư?c m?t tho? thu?n hai bên khi ngày d?a trên nhu c?u c?a khách hàng.
 • Xây d?ng hotfix này có th? ch?a m?t ho?c nhi?u b?n s?a l?i.

Khác-ph? tùng l?y và ph? ki?n (CU)

 • B?n C?p Nh?t có th? đư?c yêu c?u c?a khách hàng b?t k?, b?t k? c?a h? cung c?p h? tr?.
 • B?n C?p Nh?t đư?c phát hành m?i 2 tháng.
 • B?n C?p Nh?t ch?a nh?ng đi?u sau đây:
  • T?t c? trư?c đó quan tr?ng theo yêu c?u hotfix đ?n nay.
  • S?a ch?a cho v?n đ? mà đáp ?ng tiêu chí ch?p nh?n hotfix. Các tiêu chí này bao g?m các gi?i pháp s?n có, khách hàng có hi?u l?c, reproducibility, s? ph?c t?p c?a m? ph?i đư?c thay đ?i, và như v?y.

Phiên b?n phân ph?i chung (GDR)

 • Đông Đ?c m?t đ?a ch? m?t v?n đ? có tác đ?ng r?ng khách hàng, có nh?ng tác đ?ng an ninh, ho?c có c? hai. M?t GDR xác đ?nh và phát hành b?i Microsoft như là thích h?p và khi thích h?p. GDRs đư?c gi? ? m?c t?i thi?u.
 • Đông Đ?c m?t không th? đư?c yêu c?u c?a khách hàng. Microsoft bên trong xác đ?nh cho dù m?t hotfix báo cáo đư?c phân lo?i là và giao hàng như là m?t hoà dân ch? Đ?c.
 • M?t GDR đư?c phát hành thông qua Trung tâm t?i xu?ng. M?t GDR c?ng đư?c phát hành thông qua Microsoft Update, thông qua Windows Update, ho?c thông qua c? hai.
theo m?c đ?nh, t?t c? hotfix đư?c ph?c v? thông qua đông chí, thông qua CU chí, và thông qua b?n phát hành COD. Khi m?t s?n ph?m hotfix yêu c?u kh?i lư?ng té ng? theo m?t ngư?ng nh?t đ?nh, ch?ng h?n như yêu c?u hotfix mư?i m?i tháng, SQL đ?i d?ng CU b?n phát hành và cung c?p hotfixes thông qua đông chí, thông qua b?n phát hành OD, và thông qua b?n phát hành COD. Nhóm SQL Server làm cho vi?c xác đ?nh d?a trên chi phí h? tr? và theo yêu c?u khách hàng.

H?nh dư?i đây cho th?y m?t t?ng quan v? chu k? ISM h? tr? cho m?t s?n ph?m tiêu bi?u. Ban đ?u phát hành phiên b?n h? tr? chu k? và chu k? h? tr? gói b?n ghi d?ch v? đ?u tiên đư?c hi?n th?. Lo?i th?i gian c?ng áp d?ng cho t?t c? các b?n phát hành tương lai c?a m?t s?n ph?m. Ví d?, d?ng th?i gian áp d?ng gi?a Service Pack 1 và Service Pack 2. Đư?ng th?i gian áp d?ng cho t?t c? s?n ph?m trong ma tr?n h? tr?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
H?nh 1 - ISM h? tr? chu k? t?ng quan
H?y nh?n bi?t r?ng s?n ph?m khác nhau có th? có các th?i k? khác nhau gi?a các phiên b?n phát hành ban đ?u và phát hành gói b?n ghi d?ch v? đ?u tiên. GDRs và CODs có th? x?y ra trong v?ng đ?i h? tr? c?a m?t s?n ph?m.

V?i m?t mô h?nh d?ch v?-ISM, rollup b?n phát hành sau khi m?t b?n phát hành l?n bao g?m kho?ng cách ph?c v? x?y ra gi?a m?t b?n phát hành trư?c đó và m?t b?n phát hành hi?n t?i. Ví d?, b?n phát hành rollup bao g?m kho?ng cách x?y ra gi?a các phiên b?n phát hành ban đ?u và gói b?n ghi d?ch v? 1 phát hành. B?i v? m?t ISM lo?i b? ph?c v? kho?ng tr?ng, ISM m?t lo?i b? s? c?n thi?t cho hotfix rollup b?n phát hành. CU đ?u tiên sau khi m?t b?n phát hành m?i có ch?a hotfix rollup, c?ng v?i b?t k? QFEs b? sung.

M?t gói hotfix không thay th? m?t gói b?n ghi d?ch v?. M?t gói hotfix là tùy ch?n. M?t gói b?n vá nóng có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t ho?c g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?t k? lúc nào. Ngoài ra, gói hotfix đư?c tích l?y. V? v?y, đ?t OD hotfix gói ho?c CU hotfix gói bao g?m t?t c? các hotfix phát hành trư?c đó.

Nhóm SQL Server gi?i thi?u mô h?nh c?i ti?n này trong khi t?p trung vào cách đ? c?i thi?n ch?t lư?ng c?a SQL Server đ? gi?m s? c?n thi?t cho b?n s?a l?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 935897 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2005 Notification Services
 • Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Community Technology Preview
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
T? khóa: 
kbtshoot kbinfo kbmt KB935897 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 935897

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com