?Windows Vista? skirtas specifinis kaupiamasis naujinys

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 936003 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?Microsoft? i?leido specifin? kaupiam?j? naujin?, skirt? ?Windows Vista? sistemai. ?is naujinys padeda u?tikrinti kokybi?k? ir patikim? USB komponent? naudojim? ?Windows Vista? operacin?je sistemoje. ?iuo naujiniu pakei?iami ankstesni USB skirti pataisymai bei pateikiama papildom? USB auk?to pritaikymo pataisym?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Specifiniu naujiniu pa?alinamos triktys

?? specifin? naujin? sudaro pataisymai, apra?omi ?iuose ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsniuose:
925528 ?Windows? sistemos kompiuteryje su daugiau kaip 2 GB RAM atminties ir ?NVIDIA nForce? USB valdikliu atsiranda stabdymo klaid? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
929734 J?s galite susidurti su triktimis ?Windows Vista? sistemoje, panaikin? miego re?im? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
930568 Klaidos prane?imas bandant ?jungti miego re?im? kompiuteryje, kuriame ?diegta ?Windows Vista? sistema: "STOP 0x000000FE BUGCODE_USB_DRIVER"
929478 Panaudojus saugaus technini? ?rengini? pa?alinimo (Safely Remove Hardware) funkcij? ?taisytojo optinio ?renginio pa?alinimui i? ?Windows Vista? sistemos kompiuterio jums gali nebepavykti pakartotinai prijungti ?io ?renginio (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
930570 Klaidos prane?imas ?Usbhub.sys? procese, pa?adinus i? miego re?imo kompiuter?, kuriame ?diegta ?Windows Vista? sistema: ?STOP 0x00000044? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
928631 Pa?adinus i? miego ?Windows Vista? sistem? gali tinkamai nebeveikti USB ?renginys (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
933433 Bloga ?ra?ymo kokyb? naudojant USB mikrofon? ?Windows Vista? sistemos kompiuteryje, kuriame yra 4 GB ar daugiau RAM atminties (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
933442 Kompiuteryje, kuriame ?diegta ?Windows Vista? sistema, neveikia sud?tinis USB ?renginys, i?jungus ir pakartotinai j? suaktyvinus ?rengini? tvarkytuv?je (Device Manager) (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
934633 Prie ?Windows Vista? sistemos kompiuterio prijungus USB daugiafunkc? spausdintuv? sukuriama antras spausdintuvo ?renginys, o pirmasis nustoja veikti (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
934796 Klaidos prane?imas ?Windows Vista? sistemos kompiuteryje, kuriame naudojamas sud?tinis USB ?renginys: ?STOP 0x000000FE? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
933824 Prie ?Windows Vista? sistemos kompiuterio prijungus ?Apple iPod? ?rengin? tinkamai neveikia saugaus technini? ?rengini? pa?alinimo (Safely Remove Hardware) funkcija ir ?Windows Explorer? disko i?st?mimo komanda (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
935782 Ilgai trunka USB ?renginio atstatymas i? pasirinktinio pristabdymo re?imo ?Windows Vista? sistemos kompiuteryje, kuriame naudojami ?UHCI? USB valdikliai (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
935783 Panaikinus miego re?im? ?Windows Vista? sistemoje gali keistai veikti USB ?renginys (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
?ios triktys anks?iau nebuvo ?trauktos ? jok? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?.
 • Panaikinus pristabdymo re?im? arba pa?adinus i? miego re?imo kompiuteris nereaguoja ? paspaudimus, o jums m?lyname ekrane parodomas sustabdymo prane?imas ?0x9F?.
 • Ilgai u?trunka kompiuterio gr??inimo i? pristabdymo ar miego re?imo procesas.
 • Ilgai u?trunka kompiuterio gr??inimo i? pristabdymo ar miego re?imo procesas, naudojant VIA valdikl?.
 • Kompiuteris nebereaguoja ? paspaudimus, naudojant ?AuthenTec? USB pir?t? atspaud? skaitytuv?. Taip pat m?lyname ekrane parodoma ?0xFE? sustabdymo klaida arba ?0x9F? sustabdymo klaida.
 • Kompiuteris nebereaguoja ? paspaudimus, naudojant USB ?Bluetooth? technologijos garso ?rengin?.
 • Ilgai u?trunka kompiuterio gr??inimo i? pristabdymo ar miego re?imo procesas, naudojant i?pl?stin?s pagrindinio valdiklio s?sajos (EHCI) valdikl?.
 • Kompiuteris nebereaguoja ? paspaudimus, pa?alinus USB ?rengin?, be to, m?lyname ekrane parodomas ?0xFE Stop? klaidos prane?imas.
 • Kelet? kart? panaikinus pristabdymo re?im? arba pa?adinus i? miego re?imo m?lyname ekrane parodomas sustabdymo prane?imas ?0xFE?.

Informacija apie kar?t?j? patais?

?Microsoft? dabar teikia palaikomas kar?t?sias pataisas. Ta?iau jos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?ytoms problemoms taisyti. Taikykite j? tik sistemoms, kuriose i?kyla ?i konkreti problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Jei ?i problema jums nelabai trukdo, rekomenduojame palaukti pakeitim? paketo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jei norite nedelsdami i?spr?sti problem?, kreipkit?s ? ?Microsoft? klient? palaikymo tarnyb? ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas. Viso ?Microsoft? klient? palaikymo tarnybos telefon? s?ra?o ir informacijos apie palaikymo kainas ie?kokite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba: konkre?iais atvejais u? palaikymo skambu?ius taikomi ?prasti mokes?iai gali b?ti at?aukti, jei ?Microsoft? technin?s pagalbos specialistas nusprend?ia, kad j?s? problem? galima i?spr?sti naudojant tam tikr? naujinim?. ?prastos kainos u? palaikym? taikomos papildomiems palaikymo klausimams ir problemoms, kuri? negalima i?spr?sti naudojant min?t? naujinim?.

B?tinosios s?lygos

Nereikia vykdyti joki? b?tin?j? s?lyg?.

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaikius ?ias specifines kar?t?sias pataisas b?tina i? naujo paleisti kompiuter?.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia anks?iau i?leist? kar?t?j? patais?.

Failo informacija

?i? kar?t?j? patais? versija angl? kalba turi failo atributus (arba v?lesnius failo atributus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikas sura?yti pagal pasaulin? koordinuot?j? laik? (CUT). Per?i?rint failo informacij? jis pakei?iamas vietos laiku. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.
?Windows Vista? versijos, kuriose veikia x86
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo pavadinimasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Update.mumNetaikytina3,4102007?05?1117:17Netaikytina
Usbccgp.sys6.0.6000.2059673,2162007?05?1101:30x86
Usbhub.sys6.0.6000.20596192,0002007?05?1101:30x86
Hidclass.sys6.0.6000.2059638,9122007?05?1101:30x86
Hidir.sys6.0.6000.2059621,5042007?05?1101:30x86
Hidparse.sys6.0.6000.2059625,4722007?05?1101:30Netaikytina
Hidusb.sys6.0.6000.2059612,2882007?05?1101:30x86
Hccoin.dll6.0.6000.205968,7042007?05?1102:40x86
Usbd.sys6.0.6000.205965,8882007?05?1101:30Netaikytina
Usbehci.sys6.0.6000.2059638,4002007?05?1101:30x86
Usbhub.sys6.0.6000.20596192,0002007?05?1101:30x86
Usbohci.sys6.0.6000.2059619,4562007?05?1101:30x86
Usbport.sys6.0.6000.20596224,7682007?05?1101:30x86
Usbuhci.sys6.0.6000.2059623,0402007?05?1101:30x86
X86_input.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_1eb7a6903c5857e9.manifestNetaikytina2,9262007?05?1117:18Netaikytina
X86_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_c94073bf2aacfb7d.manifestNetaikytina2,3562007?05?1117:18Netaikytina
X86_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_bc0a6c3c1fc84964.manifestNetaikytina5,3862007?05?1117:18Netaikytina
?Windows Vista?, 64 bit? versijos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo pavadinimasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Amd64_input.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_7ad64213f4b5c91f.manifestNetaikytina2,9282007?05?1117:22Netaikytina
Amd64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_255f0f42e30a6cb3.manifestNetaikytina2,3582007?05?1117:22Netaikytina
Amd64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_182907bfd825ba9a.manifestNetaikytina5,3882007?05?1117:22Netaikytina
Hccoin.dll6.0.6000.2059610,7522007?05?1103:29x64
Update.mumNetaikytina3,4102007?05?1117:17Netaikytina
Usbd.sys6.0.6000.205967,5522007?05?1101:55x64
Usbehci.sys6.0.6000.2059648,1282007?05?1101:55x64
Usbhub.sys6.0.6000.20596267,2642007?05?1101:55x64
Usbohci.sys6.0.6000.2059624,0642007?05?1101:55x64
Usbport.sys6.0.6000.20596258,0482007?05?1101:55x64
Usbuhci.sys6.0.6000.2059628,6722007?05?1101:55x64
Hidclass.sys6.0.6000.2059648,6402007?05?1101:55x64
Hidir.sys6.0.6000.2059625,6002007?05?1101:55x64
Hidparse.sys6.0.6000.2059631,6162007?05?1101:55x64
Hidusb.sys6.0.6000.2059615,8722007?05?1101:55x64
Usbccgp.sys6.0.6000.2059695,7442007?05?1101:55x64
Usbhub.sys6.0.6000.20596267,2642007?05?1101:55x64

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prastos terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as

Veiksm? instrukcijos atlikus diegim?

?diegus ?iuos specifinius naujinimus arba v?lesnes USB skirtas kar?t?sias pataisas, kai kurie USB ?renginiai gali nebeveikti ?Windows Vista? sistemai pabudus i? miego re?imo. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
928631 Pa?adinus i? miego ?Windows Vista? sistem? gali tinkamai nebeveikti USB ?renginys (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)


Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 936003 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. gruod?io 20 d. - Per?i?ra: 1.3
TAIKOMA
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
Rakta?od?iai: 
kbvistasp1fix kbprb kbfix kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc KB936003

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com