PC Talk – Không th? m? t?p tin Office 2007 trong phiên b?n Office c? hơn!?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 936011 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đo?n h?i tho?i này s? gi?i thích cho b?n làm th? nào đ? m? t?p tin Excel 2007 trong Excel 2003. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, gói d?ch v? tương thích đ?nh d?ng “Excel 97-2003 Workbook” s? đư?c gi?i thi?u.
Question Image
Khi m? t?p tin Excel ho?c Work, có vài l?n tôi nh?n đư?c h?p tho?i “B?n có mu?n t?i v? gói tương thích không?” B?n s? làm g? khi nh?n đư?c tin nh?n này ?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
01
 
 Đ?ng ?, b?n s? th? m? t?p tin Excel/World 2007 trong Excel 2003 ho?c World 2003.

Không v?n đ?. Nh?p chu?t vào YES và cài đ?t gói tương thích "Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint 2007 File Formats”, sau đó nó s? cho phép b?n m? t?p tin.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
02


Xem l?i m?t vài bư?c b?ng h?nh ?nh làm th? nào đ? cài đ?t gói tươn thích
answer image
Question Image
M?i khi m? t?p tin c?a Office 2007 b?ng Office 2003, tôi có ph?i cài đ?t l?i gói tương thích không? 
 Không nh?t thi?t. Khi t?o m?t t?p tin trong Office 2007, b?n có th? ch?n m?t đ?nh d?ng t?p tin đó cho phép b?n m? t?p tin tr?c ti?p trong Office 2003 ho?c phiên b?n trư?c c?a Office.

Ví du, khi b?n lưu t?p tin trong Excel, nh?p vào Save As, và nh?p vào Excel 97-2003 Workbook.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
03


Các tùy ch?n tương ?ng c?ng có trên Work và PowerPoint.

Xem l?i m?t s? bư?c b?ng h?nh ?nh làm th? nào đ? lưu t?p tin Office 2003 trong Office 2007
answer image
Question Image
Bây gi? tôi hi?u r?ng tôi có th? ch?n các đ?nh d?ng khác nhau tùy thu?c vào lo?i t?p mà tôi mu?n g?i đ?n. 

Xem l?i các bư?c

Làm th? nào đ? cài đ?t gói tương thích
 1. Khi b?n nh?n đư?c thông báo như dư?i đây, nh?p chu?t vào Yes: B?n có mu?n t?i v? gói tương thích đ? s? d?ng đư?c t?p tin này không ?
  Do you want to download a compatibility pack so that you can work with this file?
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  04

  CHÚ ?: N?u b?n không nh?n đư?c thông báo này, b?n vào Trung tâm t?i v? đ? t?i tr?c ti?p gói tương thích, có th? thông qua Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint 2007 File Formats".
 2. Trên trang web c?a “Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint 2007 File Formats”, nh?p vào Download.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  02
 3. Nh?p vào Run, khi thông báo xu?t hi?n: Do you want to run or save this file?
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  05
 4. Nh?p vào Run, khi thông báo xu?t hi?n: Do you want to run this software?
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  06
 5. Các đi?u kho?n v? b?n quy?n s? d?ng ph?n m?m c?a Microsoft s? xu? hi?n. B?n đ?c qua n?i dung và ch?nClick here to accept the Microsoft Software License Terms và ch?n Next
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  07
 6. Nh?p vào OK, khi có thông báo xu?t hi?n: Installation finished.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  08
Quay l?i cu?c n?i dung chính

Làm th? nào đ? lưu t?p tin thành phiên b?n Office 2003 trong Office 2007 ?
 1. Nh?p vào nút Office, nh?p vào Save As, và nh?p vào Excel 97-2003 Workbook,n?u b?n s? d?ng Excel.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  03
 2. Nh?p tên tài li?u và nh?p chu?t vào Save.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  09
Tr? v? n?i dung chính

Tuyên b? Không ch?u trách nhi?m N?i dung Gi?i pháp C?ng đ?ng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG B?O Đ?M V? TÍNH PHÙ H?P, Đ? TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN ? ĐÂY. M?I THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH NHƯ V?Y ĐƯ?C CUNG C?P “NHƯ NGUYÊN M?U” MÀ KHÔNG CÓ B?T K? B?O Đ?M NÀO. MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG CH?U TRÁCH NHI?M Đ?I V?I M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N V? THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN NÀY, BAO G?M C? M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N LIÊN QUAN V? TÍNH THƯƠNG M?I, PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH Đ?C BI?T, N? L?C C?A CÔNG VI?C, TƯ CÁCH VÀ CAM K?T KHÔNG VI PH?M. B?N Đ?NG ? M?T CÁCH C? TH? LÀ KHÔNG CÓ TRƯ?NG H?P NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? B? RÀNG BU?C VÀO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIÁN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, Đ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NÀO, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MÁT, D? LI?U HO?C L?I ÍCH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CÁCH LIÊN QUAN Đ?N VI?C S? D?NG HO?C KHÔNG TH? S? D?NG THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN CÓ ? ĐÂY, DÙ LÀ D?A VÀO H?P Đ?NG, L?I GÂY THI?T H?I, SƠ SU?T, NGH?A V? PHÁP L? HO?C B?T K? CƠ S? NÀO KHÁC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NHÀ CUNG C?P NÀO C?A H? Đ? ĐƯ?C TƯ V?N V? KH? NĂNG B? THI?T H?I.

Thu?c tính

ID c?a bài: 936011 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 2.6
Áp d?ng
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com