PC Talk – "Windows Defender đ? b? t?t" trong Windows Vista!?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 936015 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đo?n h?i tho?i sau đây s? gi?i thích cho b?n v? d?ng tin nh?n “Windows Defender đ? b? vô hi?u hóa” và hư?ng d?n b?n cách xác nh?n c?u h?nh b?o m?t cho máy tính khi nh?n đư?c tin nh?n trên.
Question Image
Tôi đ? c? g?ng thay đ?i c?u h?nh c?a “Windows Defender” t? menu Star nhưng tôi nh?n đư?c thông báo “Windows Defender đ? b? vô hi?u hóa” . Tôi ph?i làm g? ?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
01
 
 Có ph?i b?n nh?n đư?c thông báo t? Windows Security Center ?
answer image
Question Image
Có ph?i t? Security Center ? Tôi s? nh?n qua bưu thi?p ? Đi?n tho?i hay e-mail ? 
 Nó không ph?i là lo?i thông báo. Windows Security Center c?nh báo b?n khi b?n g?p m?t s? v?n đ? v? b?o m?t.Tôi s? gi?i thích vào m?t ngày khác. B?n không nh? ư ?
answer image
Question Image
Đúng r?i. Đó là bi?u tư?ng icon trên thanh tác v?. 
 Đ?ng ?, chúng ta h?y c?ng ki?m tra Security Center. Dư?ng như là không có bi?u tư?ng nào ? thanh tác v?.

OK. Nh?p chu?t vào nút Start và ch?n Control Panel.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
02
answer image
Question Image
Control Panel xu?t hi?n. Nhưng, b?n đ? b?t đ?u nh?p đúp chu?t vào bi?u tư?ng trên thanh tác v? l?n trư?c chưa ? 
 Khi không có bi?u tư?ng nào ? thanh tác v?, b?n có th? kh?i đ?ng chúng t? Control Panel. Nh?p chu?t vào “Check this computer’s security status”
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
03
answer image
Question Image
Có ngh?a r?ng m?c “Check this computer’s security status” n?m trong Security. OK, nh?p chu?t vào nó. ?, đây là Windows Security Center. Vâng, tôi đ? nh? nó.

Xem l?i các bư?c làm th? nào đ? m?i Windows Security Center b?ng h?nh ?nh
 
 Ch?ng ph?n m?m đ?c h?i đ? đư?c b?t nên tôi ngh? không có v?n đ? g?.

Security Center luôn thi?t l?p theo d?i b?o m?t c?a máy tính như tư?ng l?a,ch?ng ph?n m?m đ?c h?i và tài kho?n ngư?i dùng.Và như th? b?n có th? nh?n ngay th?y chúng.
answer image
Question Image
Nhưng, tôi ch?c r?ng tôi đ? nh?n đư?c thông báo “Windows Defender đ? t?t”. 
 Windows Defender là ph?n m?m b?o v? các ph?n m?m phá ho?i, b?n nh?p chu?t vào m?i tên xu?ng ? bên c?nh Malware Protection và ki?m tra ph?n c?u h?nh.

Tôi hi?u. Ph?n m?m ch?ng gián đi?p đ? đư?c b?t nhưng không ph?i là Windows Defender. H?y nh?p chu?t vào “check the all programs on your computer” và nh?n trong danh sách các chương tr?nh.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
04

Xem l?i các bư?c làm th? nào đ? hi?n h?t các chương tr?nh ch?ng gián đi?p b?ng h?nh ?nh

B?n có nh? là đ? cài chương tr?nh ch?ng gián đi?p ?Khi b?n cài đ?t chúng, nó s? đư?c b?t và Defender s? t?t , đó là l? do t?i sao b?n nh?n đư?c thông báo “Windows Defender đ? b? vô hi?u hóa”.
answer image
Question Image
Tôi hi?u. Vâng, tôi nh? là đ? cài tr?nh di?t virus ngày nào đó. V? v?y máy tính c?a tôi an toàn. C?m ơn.

?, đây là menu “Windows Defender” bên tay trái màn h?nh. B?n có th? kh?i đ?ng Windows Defender t? đây không ?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
05
 
 N?u Windows Defender b?t, b?n kh?i đ?ng t? menu. Nhưng, bây gi? Windows Defender t?t, b?n nh?n đư?c thông báo “Windows Defender đ? b? vô hi?u hóa”. B?n có b?t Windows Defender t? đây.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
06
answer image
Question Image
Tôi hi?u. V? v?y màn h?nh này t?ng h?p các thông tin v? b?o m?t. Đó là l? do t?i sao g?i là “trung tâm” b?o m?t. 
 Vâng, bây gi? th? nh?p chu?t vào Internet Option bên dư?i Windows Defender.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
07
answer image
Question Image
Các thu?c tính c?a internet xu?t hi?n và tôi có th? thay đ?i c?u h?nh b?o m?t internet.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
08

Xem l?i các bư?c làm th? nào đ? hi?n h?t các chương tr?nh ch?ng gián đi?p b?ng h?nh ?nh!
 
 Tương t? như v?y, n?u b?n nh?p vào “Windows Update” ? ph?n trên đ?u, b?n có th? thay đ?i c?u h?nh c?a chương tr?nh c?p nh?t và cho c?u h?nh tư?ng l?a, nh?p vào “Windows Fire Wall”
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
09
answer image
Question Image
Đây là cái g? “Get the latest security and virus information from Microsoft”?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
10
 
 H?y nh?p chu?t vào nó. B?n s? th?y trang web hi?n các thông tin t?ng h?p v? b?o m?t.
answer image
Question Image
Đây là m?t trang h?u ích. Tôi s? đ?c l?i c?n th?n sau. 
 B?n có bi?t “Change the way Security Center alerts me” là g? không ?
answer image
Question Image
Nó là g? ? 
 B?n có nh? là đ? nh?n đư?c thông báo “Check your computer security” và b?n đ? làm r?i nó lên ?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
01
answer image
Question Image
Vâng tôi đ? làm th?,. Tôi đ? quá ng?c nhiên lúc đó. 
 B?n có th? thi?t l?p n?u b?n mu?n nh?n ho?c không nh?n thông tin.
answer image
Question Image
?, vâng. Tôi nh?p chu?t vào “Change the wat Security Center alerts me”. B?n đ? đúng, tôi nh?n đư?c c?a s? b?t ra thông báo “Do you want to be notified of security issues”
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
11
 
 B?n có th? ch?n c?nh báo v?i nh?ng bi?u tư?ng c?nh báo. B?n có th? ch?n nó không xu?t hi?n và ?n bi?u tư?ng đi nhưng tôi khuyên là không nên làm th?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
12

Xem l?i các bư?c làm th? nào đ? thay đ?i các c?nh báo Security Center b?ng h?nh ?nh!
answer image
Question Image
Vâng, b?n nói đúng. Đó là m?t ch?c năng h? ích v? v?y tôi mu?n nó thông báo ngay khi t?m th?y g? đó! 

Xem l?i các bư?c

Làm th? nào đ? m? Windows Security Center
 1. Nh?p chu?t vào nút Start và ch?n Control Panel.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  02
 2. C?a s? Control Panel xu?t hi?n, nh?p chu?t vào “Check this computer’s security status”.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  03
 3. Security Center s? m?.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  03
Quay l?i đo?n h?i tho?i

Làm cách nào đ? ki?m tra chương tr?nh ch?ng gián đi?p
 1. T?i Windows Security Center, nh?p vào nút m?i tên ch? xu?ng bên c?nh Malware Protection.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  04
 2. Nh?p vào “check the all programs on your computer
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  14
 3. B?n có th? nh?n th?y toàn b? danh sách chương tr?nh ch?ng gián đi?p.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  13
Quay l?i đo?n h?i tho?i .

Làm cách nào đ? m? h?p tho?i Internet Property t?i Windows Security Center.
 1. Nh?p chu?t vào Internet Option t?i Windows Security Center.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  07
 2. H?p tho?i Internet Property s? xu?t hi?n.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  08
Quay l?i đo?n h?i tho?i

Làm th? nào đ? thay đ?i c?nh báo Security Center
 1. Nh?p chu?t vào “Change the way Security Center alerts me” t?i Windows Security Center.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  11
 2. C?a s? “Do you want to be notified of security issues?” xu?t hi?n, ch?n m?c b?n c?n.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  12
Quay l?i đo?n h?i tho?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 936015 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Mười Một 2009 - Xem xét l?i: 2.2
Áp d?ng
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com