Kh?c ph?c: V?n đ? ngăn ch?n và hi?u su?t có th? x?y ra khi b?n b?t theo d?i c? 1118 trong SQL Server 2005, n?u kh?i lư?ng công vi?c t?o ra b?ng t?m th?i là cao

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 936185 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
L?i: #50001020 (SQL Hotfix)
Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2005 b?n s?a l?i như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2005 s?a ch?a phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? nh?ng đi?u sau đây v? hotfix này phát hành:
 • Các v?n đ? đư?c c? đ?nh b?i gói hotfix này
 • Đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c áp d?ng các hotfix gói
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng các gói hotfix
 • Cho dù các gói hotfix đư?c thay th? b?i b?t k? hotfix nào khác gói
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p sau khi b?n áp d?ng các gói hotfix
 • Các t?p tin đư?c ch?a trong các hotfix gói

Tri?u ch?ng

Trong Microsoft SQL Server 2005, b?n có th? nh?n th?y v?n đ? ch?n và liên quan đ?n hi?u su?t. B?n g?p v?n đ? này n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Cho phép b?n theo d?i c? 1118.
 • Kh?i lư?ng công vi?c t?o ra b?ng t?m th?i là cao.
 • Nhi?u d? li?u t?p tin t?n t?i cho b? máy cơ s? d? li?u tempdb.
Trong các h? th?ng sysprocesses b?ng, các giá tr? trong c?t waittype c?a b? máy cơ s? d? li?u tempdb đư?c thi?t l?p đ? PAGELATCH.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra khi nhi?u d? li?u t?p tin t?n t?i trong b? máy cơ s? d? li?u tempdb. Khi các t?p tin d? li?u nhi?u t?n t?i, ch?t ch? đ?i x?y ra trong các trang chia s? toàn c?u phân ph?i b?n đ? (SGAM) c?a b? máy cơ s? d? li?u tempdb.

Gi?i pháp

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2) đư?c cài đ?t chuyên bi?t đ? áp d?ng hotfix này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c SQL Server 2005 Service Pack 2, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
913089Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2005

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

ki?m nh?p thông tin

B?n không ph?i thay đ?i s? ki?m nh?p.

Thông tin t?p tin hotfix

Hotfix này ch?a ch? là nh?ng t?p tin đư?c yêu c?u đ? s?a ch?a các v?n đ? có danh sách các bài vi?t này. Hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t.

Các phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.
SQL Server 2005, phiên b?n 32-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3166.0296,30428 Tháng tư năm 200702: 53x 86
Msmdlocal.dll9.0.3166.015,943,53628 Tháng tư năm 200702: 53x 86
Mssqlsystemresource.LDFkhông áp d?ng524,28827 Tháng tư năm 200719: 05không áp d?ng
Mssqlsystemresource.MDFkhông áp d?ng40,173,56827 Tháng tư năm 200719: 05không áp d?ng
Rdistcom.dll2005.90.3166.0644,46428 Tháng tư năm 200702: 53x 86
Sqlaccess.dll2005.90.3166.0350,57628 Tháng tư năm 200702: 53x 86
Sqlservr.exe2005.90.3166.029,190,51228 Tháng tư năm 200702: 53x 86
Sysdbupg.SQLkhông áp d?ng510,62226 Tháng tư năm 200710: 04không áp d?ng
SQL Server 2005, phiên b?n 64-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3166.0296,30428 Tháng tư năm 200702: 53x 86
Msmdlocal.dll9.0.3166.015,943,53628 Tháng tư năm 200702: 53x 86
Mssqlsystemresource.LDFkhông áp d?ng524,28827 Tháng tư năm 200719: 05không áp d?ng
Mssqlsystemresource.MDFkhông áp d?ng40,173,56827 Tháng tư năm 200719: 05không áp d?ng
Rdistcom.dll2005.90.3166.0828,27228 Tháng tư năm 200716: 12x 64
Sqlaccess.dll2005.90.3166.0357,74428 Tháng tư năm 200716: 12x 86
Sqlservr.exe2005.90.3166.038,509,93628 Tháng tư năm 200716: 12x 64
Sysdbupg.SQLkhông áp d?ng510,62226 Tháng tư năm 200710: 04không áp d?ng
SQL Server 2005, phiên b?n ki?n trúc Itanium
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3166.0296,30428 Tháng tư năm 200702: 53x 86
Msmdlocal.dll9.0.3166.049,887,08828 Tháng tư năm 200710: 09IA-64
Mssqlsystemresource.LDFkhông áp d?ng524,28827 Tháng tư năm 200719: 05không áp d?ng
Mssqlsystemresource.MDFkhông áp d?ng40,173,56827 Tháng tư năm 200719: 05không áp d?ng
Rdistcom.dll2005.90.3166.01,885,04028 Tháng tư năm 200710: 09IA-64
Sqlaccess.dll2005.90.3166.0352,11228 Tháng tư năm 200710: 09x 86
Sqlservr.exe2005.90.3166.072,626,03228 Tháng tư năm 200710: 09IA-64
Sysdbupg.SQLkhông áp d?ng510,62226 Tháng tư năm 200710: 04không áp d?ng

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, vô hi?u hoá theo d?i c? 1118. B?n tương tác có th? vô hi?u hóa các c? theo d?i b?ng cách s? d?ng l?nh DBCC TRACEOFF:
DBCC TRACEOFF (1118, -1)
B?n c?ng có th? xác đ?nh đánh d?u ki?m v?t như m?t tham s? kh?i đ?ng c?a b?n ghi d?ch v? SQL Server. Khi b?n ch? đ?nh các c? theo d?i như m?t tham s? kh?i đ?ng, c? theo d?i đư?c t? đ?ng kích ho?t khi B?t đ?u b?n ghi d?ch v? SQL Server. N?u b?n thi?t l?p theo d?i c? như m?t tham s? kh?i đ?ng, b?n v?n có th? s? d?ng l?nh DBCC TRACEOFF đ? vô hi?u hóa các c? theo d?i tương tác.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Hotfix này bài vi?t mô t? ?nh hư?ng đ?n ch? là b? máy cơ s? d? li?u tempdb. Hotfix này m?t cách đáng k? làm gi?m s? c?n thi?t ph?i l?c phân b? đ?u b?ng cách s? d?ng theo d?i c? 1118. N?u b?n áp d?ng các s?a ch?a và v?n đang g?p ph?i ganh đua TEMPDB, h?y xem xét c?ng b?t theo d?i c? 1118.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
328551Kh?c ph?c: Concurrency c?i ti?n cho b? máy cơ s? d? li?u tempdb
Lưu ? Như m?t quy lu?t chung , n?u s? lư?ng các b? vi x? l? h?p l? nh? hơn ho?c b?ng 8, s? d?ng cùng m?t s? t?p tin d? li?u như b? vi x? l? h?p l?. N?u s? lư?ng các b? vi x? l? h?p l? l?n hơn 8, s? d?ng 8 d? li?u t?p tin và sau đó n?u ganh đua v?n ti?p t?c tăng s? lư?ng các t?p tin d? li?u b?i s? c?a 4 (lên đ?n s? lư?ng các b? vi x? l? h?p l?) cho đ?n khi các ganh đua gi?m đ?n m?c ch?p nh?n đư?c ho?c th?c hi?n thay đ?i cho kh?i lư?ng công vi?c/m?.


Thu?c tính

ID c?a bài: 936185 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB936185 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 936185

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com