Raksta ID: 936211 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Ievads

?aj? rakst? aprakst?ts, k? nov?rst t?kla savienojam?bas probl?mas p?rl?kprogramm? Internet Explorer.

Papildinform?cija

1. darb?ba. Microsoft autom?tisk?s probl?mu nov?r?anas pakalpojumu r?ku izmanto?ana

Varat izm??in?t Microsoft autom?tisk?s probl?mu nov?r?anas pakalpojumus k? pirmo darb?bu, lai diagnostic?tu un nov?rstu visp?r?jas t?kla savienojam?bas probl?mas p?rl?kprogramm? Internet Explorer. Ieteicams palaist abus probl?mu risin?t?jus, lai noteiktu, vai probl?ma ir atrisin?ta.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Windows ugunsm?ra pakalpojuma probl?mu autom?tiska diagnostic??ana un labo?anaVeiktsp?jas un dro??bas uzlabo?ana p?rl?kprogramm? Internet Explorer
Labot ?o probl?mu
Microsoft autom?tisk?s probl?mu nov?r?anas pakalpojumi: Windows ugunsm?ra pakalpojuma probl?mu autom?tiska diagnostic??ana un labo?ana
Labot ?o probl?mu
Microsoft autom?tisk?s probl?mu nov?r?anas pakalpojumi: Veiktsp?jas un dro??bas uzlabo?ana p?rl?kprogramm? Internet Explorer
Ja ?ie automatiz?tie probl?mu risin?t?ji ir atrisin?ju?i j?su probl?mas, esat pabeidzis darb?bas ar ?o rakstu. Ja probl?mu risin?t?ji nav atrisin?ju?i savienojam?bas probl?mas, p?rejiet uz 2. darb?bu.

2. darb?ba. T?kla diagnostikas r?ka izmanto?ana

T?kla diagnostikas r?ks, kas ir da?a no sist?mas Windows Vista, ir izstr?d?ts, lai p?rbaud?tu t?kla savienojumu k??du noteik?anai. T?kla diagnostikas r?ku var izmantot ar?, lai noteiktu, vai ar t?klu saist?tas programmas darbojas pareizi. Lai izmantotu ?o r?ku t?kla savienojam?bas probl?mu nov?r?anai, veiciet ??s darb?bas:
 1. Atveriet p?rl?kprogrammu Internet Explorer un p?c tam m??iniet piek??t t?mek?a lapai, kas izraisa t?kla savienojam?bas probl?mas.
 2. Lap?, kur? tiek par?d?ts Internet Explorer k??das zi?ojums, noklik??iniet uz saites Noteikt savienojuma probl?mas.
Tiek palaists t?kla diagnostikas r?ks. Kad r?ks beidz darboties, tas pazi?o k?du no ?iem rezult?tiem:
 • Probl?mu nevar atrast.
 • Probl?ma ir noteikta. Turkl?t ?is r?ks sniedz nor?des par n?kamaj?m darb?b?m, kas j?izpilda, lai nov?rstu probl?mu.
Ja nevarat atrisin?t probl?mu, izmantojot t?kla diagnostikas r?ku, probl?ma j?nov?r? manu?li. Lai to izdar?tu, atveriet sada?u Manu?la probl?mas nov?r?ana.

3. darb?ba. Manu?la probl?mas nov?r?ana

1. metode. P?rbaudiet citas zin?m?s vietnes

Start?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer un p?c tam ievadiet k?du no t?l?k nor?d?taj?m adres?m adreses josl? p?rl?kprogrammas loga aug?pus?:
http://www.microsoft.com/latvija/
http://www.msn.com
http://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1285058755&rver=6.0.5285.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2Fdefault.aspx&lc=1029&id=64855&mkt=lv-LV
Ja, ierakstot k?du no ??m adres?m adreses josl?, nerodas nek?das t?kla savienojam?bas probl?mas, ieteicams sazin?ties ar t?s vietnes ?pa?nieku, kur? rad?s probl?ma. Iesp?jams, ka vietne ?slaic?gi ir bezsaist? vai tai radu??s citas probl?mas.

Tom?r, ja adreses josl?, ierakstot k?du no ??m adres?m, t?kla savienojam?bas probl?mas joproj?m past?v, iesp?jams, ka ir konflikts ar citu sist?m? instal?tu programmat?ru. ??d? gad?jum? p?rejiet uz 2. metodi.

2. metode. P?rbaudiet t?kla savienojumu

P?rliecinieties, vai kabe?i, kas savieno datoru ar internetu vai m?jas t?klu, ir dro?i pievienoti. Turkl?t p?rliecinieties, ka t?kla ier?ces, ko dators izmanto, ir iesl?gtas un darbojas pareizi. P?c tam veiciet ??s darb?bas, lai p?rbaud?tu t?kla savienojam?bu atbilsto?i situ?cijai.
1. darb?ba. P?rbaudiet ?r?jo DSL modema, kabe?modema vai iezvanes modema savienojam?bu

Ja izmantojat ?r?jo modemu:
 1. P?rliecinieties, vai kabelis, kas savieno modemu ar sienu, ir dro?i pievienots. Visticam?k, kabelis b?s pievienots t?lru?a ligzdai vai kabe?a kontaktligzdai.
 2. P?rliecinieties, vai kabelis, kas savieno datoru ar modemu, ir dro?i pievienots abos galos un vai savienot?js katr? kabe?a gal? ir fiks?ts poz?cij?, ja tas ir t?kla kabelis. T?kla kabelis atg?din?s t?lru?a kabeli, lai gan tas var b?t resn?ks, un savienot?js katr? gal? b?s liel?ks.
 3. Ja kabelis, kas savieno ?r?jo modemu ar datoru, ir USB kabelis, j?veic da?as papildu p?rbaudes. USB kabelim ir at??ir?gi savienot?ji katr? kabe?a gal?. Viens gals b?s plakans un taisnst?ra veida, bet otr? gal? b?s kvadr?tveida savienot?js ar le??iem divos st?ros. Lai p?rbaud?tu USB savienojumu, r?kojieties ??di:
  1. Ja modems ir pievienots datoram, izmantojot USB centrmezglu, m??iniet apiet USB centrmezglu. Varat apiet USB centrmezglu, pievienojot kabeli no ier?ces tie?i vien? no datora USB portiem.
  2. Ja modems ir pievienots vienam no portiem galddatora priek?pus?, t? viet? m??iniet pievienot USB kabeli vien? no portiem datora aizmugur?. Da?i datori nenodro?ina pietiekamu str?vu priek??jiem USB portiem. Tas var rad?t probl?mas ar modema savienojumu.
2. darb?ba. P?rbaudiet iek??j?s modema ier?ces savienojumus
Ja modems, kas tiek izmantots savienojuma izveidei ar internetu, atrodas datora iek?pus?, no modema ier?ces j?b?t tikai vienam izejo?ajam kabelim. P?rliecinieties, vai kabelis, kas savieno modemu ar sienas kontaktligzdu, ir dro?i pievienots abos galos. Visticam?k, kabelis b?s pievienots t?lru?a ligzdai vai kabe?a kontaktligzdai.
3. darb?ba. P?rbaudiet m?jas t?kla savienojam?bu
Ja dators ir savienots ar internetu, izmantojot m?jas t?klu, ieteicams p?rbaud?t t?l?k eso?aj? sarakst? nor?d?tos elementus atbilsto?i situ?cijai.
 • Bezvadu savienojums

  Ja dators izmanto bezvadu savienojumu uz m?jas t?klu, ieteicams izlas?t t?l?k nor?d?tos rakstus vietn? "Windows Vista pal?dz?ba un ieteikumi":
 • Vadu savienojums

  Ja dators izmanto vadu savienojumu (zin?mu ar? k? Ethernet savienojumu), ieteicams izlas?t sada?u "Nevaru izveidot savienojumu ar m?jas t?klu? t?l?k nor?d?taj? rakst? ar nosaukumu ?T?kla un interneta savienojuma probl?mu nov?r?ana?:
  http://windowshelp.microsoft.com/Windows/lv-LV/Help/33307acf-0698-41ba-b014-ea0a2eb8d0a81033.mspx
  Ja v?laties papildu nor?des par konkr?t?m t?kla konfigur?cij?m, aparat?ras konfigur?cij?m vai t?kla konfigur?cij?m, ieteicams sazin?ties ar izmantot?s t?kla aparat?ras pieg?d?t?ju.

  Piez?me. Iesp?jams, b?s j?sazin?s ar interneta pakalpojumu sniedz?ju (IPS), lai p?rbaud?tu savienojam?bu.

4. metode. Citas savienojam?bas probl?mas vai ar t?klu saist?tas probl?mas

Viens iesp?jamais t?kla savienojam?bas probl?mu c?lonis ir probl?ma, kas radusies t?klam vai interneta savienojumam, kuru izmantojat nok???anai tie?saist?. Varat to p?rbaud?t, veicot t?l?k nor?d?t?s probl?mu nov?r?anas darb?bas.
1. darb?ba. Restart?jiet modemu vai mar?rut?t?ju
Da?reiz iesp?jams, ka IP iestat?jumi vai t?kla konfigur?cija, kas ieg?ta no interneta pakalpojumu sniedz?ja, ir nepareiza vai ir j?atjaunina. Da?k?rt savienojumam starp modemu un IPS var b?t radu??s probl?mas. Lai atjaunin?tu modema vai mar?rut?t?ja iestat?jumus, j?restart? ier?ce. Restart?jot ier?ci, tiks ar? izveidots jauns savienojums ar interneta pakalpojumu sniedz?ju. Izmantojiet vienu no t?l?k nor?d?taj?m metod?m, lai restart?tu modemu atkar?b? no eso?? modema tipa.

?r?jais modems

Lai restart?tu ?r?jo modemu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Atvienojiet kabeli, kas datoru savieno ar mar?rut?t?ju vai modemu. Tas var b?t vai nu USB kabelis, vai nu t?kla kabelis.
 2. Izsl?dziet modemu. Ja modemam nav str?vas sl?d?a, atvienojiet str?vas vadu no modema aizmugures vai atvienojiet to no sienas.
 3. Uzgaidiet da?as min?tes, iesl?dziet modemu, pievienojiet kabeli no datora vai mar?rut?t?ja uz modemu un p?c tam restart?jiet datoru.
 4. V?lreiz p?rbaudiet savienojumu, lai noskaidrotu, vai varat piek??t internetam.
Ja joproj?m turpin?s t?kla savienojam?bas probl?mas, p?rejiet uz 2. darb?bu.

Iek??jais modems

Lai restart?tu iek??jo modemu, j?restart? dators. Ja joproj?m rodas t?kla savienojam?bas probl?mas p?c datora restart??anas, p?rejiet uz 2. darb?bu.
2. darb?ba. P?rbaudiet ugunsm?ra vai mar?rut?t?ja iestat?jumus
Ja izveidojat savienojumu ar internetu, izmantojot mar?rut?t?ju, iesp?jams, radusies probl?ma ar konfigur?cijas iestat?jumiem, un tie ir j?atjaunina. Lai noteiktu, vai t?kla savienojam?bas probl?mu izraisa nepareiza konfigur?cija vai mar?rut?t?ja probl?ma, varat apiet mar?rut?t?ju un pievienot datoru tie?i modemam.

Uzman?bu! Datora tie?a pievieno?ana internetam var padar?t to neaizsarg?tu pret uzbrukumiem. Lai aizsarg?tu datoru pret uzbrukumiem, p?rliecinieties, vai ir instal?ts ugunsm?ris un vai tas ir iesp?jots dator?. Lai ieg?tu inform?ciju par Windows ugunsm?ri, kas iek?auts sist?m? Windows Vista, skatiet sada?u "Windows ugunsm?ris".

Windows ugunsm?ris

Sist?m? Windows Vista ir iek?auts ugunsm?ris, ko d?v? par Windows ugunsm?ri. P?c noklus?juma Windows ugunsm?ris ir iesp?jots. Tom?r jums ir j?p?rliecin?s, vai Windows ugunsm?ris ir iesp?jots, pirms datora pievieno?anas internetam. Lai p?rbaud?tu, vai Windows ugunsm?ris ir iesp?jots, izpildiet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Vad?bas panelis.
 2. Mekl??anas lodzi?? vad?bas pane?a aug??j? lab? st?r? ierakstiet dro??ba.
 3. Par?d?tajos mekl??anas rezult?tos noklik??iniet uz dro??bas centra ikonas vai saites. Par?d?taj? log? b?s redzamas ?etras joslas ar nosaukumiem Ugunsm?ris, Autom?tisk? atjaunin??ana, Aizsardz?ba pret ?aunprogrammat?ru un Citi dro??bas iestat?jumi.
 4. Noklik??iniet uz lab?s bulti?as pogas ugunsm?ra josl?, lai izv?rstu joslu. Izv?rstaj? josl? tiks par?d?ta viena no ??m trim opcij?m:
  1. Ja ugunsm?ra josla ir za?a, tas noz?m?, ka ugunsm?ris ir iesp?jots.
  2. Ja ugunsm?ra josla ir sarkana, iesp?jams, redz?sit zi?ojumu, ka Windows ugunsm?ris ir izsl?gts. Lai iesl?gtu Windows ugunsm?ri un liktu ugunsm?ra joslai dro??bas centr? k??t za?ai, noklik??iniet uz Iesl?gt t?l?t.
  3. Ja ugunsm?ra josla ir sarkana un zi?ojum? tiek aprakst?ta probl?ma ar tre??s puses ugunsm?ra programmu, ieteicams atvienot datoru no t?kla un p?c tam sazin?ties ar ??s ugunsm?ra programmat?ras pieg?d?t?ju, lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? iesl?gt tre??s puses ugunsm?ra programmu.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows ugunsm?ri sist?m? Windows Vista, apmekl?jiet ??das Windows pal?dz?bas un ieteikumu vietnes: P?c datora pievieno?anas tie?i modemam p?rbaudiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer. Ja tagad varat piek??t vietn?m, kur?m nevar?j?t piek??t iepriek?, sazinieties ar mar?rut?t?ja ra?ot?ju, lai ieg?tu pal?dz?bu ier?ces konfigur??anai. Ja joproj?m nevarat piek??t nevienai vietnei, p?rejiet uz 3. darb?bu.
3. darb?ba. P?rbaudiet ier?ces sader?bu
Lai modems vai t?kla adapteris darbotos pareizi sist?m? Windows Vista, tam j?b?t sader?gam ar sist?mu Windows Vista. Turkl?t j?b?t nodro?in?tiem ier?ces draiveriem, kurus var izmantot sist?ma Windows Vista, lai sazin?tos ar ier?ci. Lai noskaidrotu, vai izmantotais modems vai t?kla adapteris ir sader?gs ar sist?mu Windows Vista, vispirms j?nosaka, k?ds ir dator? eso?? adaptera modelis. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet ier??u p?rvaldnieks un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Noklik??iniet uz ieraksta Ier??u p?rvaldnieks, kas par?d?s mekl??anas rezult?tos.
 3. Izv?rsiet mekl?to ier?ces tipa ierakstu. Piem?ram, izv?rsiet T?kla adapteri.

  Piez?me. Konkr?tais mekl?jam?s ier?ces tips tiks noteikts p?c veida, k? pievienojat datoru internetam. Piem?ram, ja pievienojat datoru internetam, izmantojot bezvadu t?kla savienojumu, j?mekl? inform?ciju par bezvadu t?kla adapteri un j?izv?r? ieraksts T?kla adapteri.
 4. Atz?m?jiet ierakstus, kas par?d?s sada?? T?kla adapteri.
 5. Cit? dator? start?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer.
 6. Ierakstiet t?l?k nor?d?to adresi un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  http://whql.microsoft.com/hcl/
 7. Mekl?jiet t?kla adapteri, kuru atz?m?j?t 4. darb?b?. Inform?cij?, kas atrodas ?aj? vietn?, b?s nor?d?ts, vai t?kla adapteris ir sader?gs ar sist?mu Windows Vista.
Ja nevarat noteikt dator? eso?? modema vai t?kla adaptera tipu vai ja ier?ce par?da, ka tai radusies probl?ma, ieteicams sazin?ties ar ori?in?l? apr?kojuma ra?ot?ju (OEM) vai ar aparat?ras pieg?d?t?ju, no kura ieguv?t ?o adapteri.

Lai ieg?tu inform?ciju par aparat?ras ra?ot?ju, apmekl?jiet ?o vietni:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/LN-lv
Ja mekl?t? ier?ce ir vai nu iek??jais DSL modems, vai nu iek??jais kabe?modems, ieteicams sazin?ties ar interneta pakalpojumu sniedz?ju, kas pieg?d?ja ?o modemu. Da?as iesp?jamas probl?mas, kas var rasties, var b?t ??das:
 • Modema vai t?kla adaptera tr?kst ierakst? Ier??u p?rvaldnieks.
 • Modems vai t?kla adapteris ir nor?d?ts k? Nezin?ma ier?ce vai ar visp?r?ju nosaukumu, piem?ram, Ethernet adapteris vai PCI vienk?r?o sakaru kontrollers.
 • Modems vai t?kla adapteris ir apz?m?ts ar sarkanu X vai dzeltenu izsaukuma z?mi.
Ja joproj?m rodas t?kla savienojam?bas probl?mas p?c tam, kad esat p?rliecin?jies, ka modems vai t?kla adapteris ir sader?gs ar sist?mu Windows Vista un ka ir instal?ti jaun?kie ier?ces draiveri, p?rejiet pie 4. darb?bas.
4. darb?ba. Izveidojiet sist?mas atjauno?anas punktu pirms Winsock protokola atiestat??anas
Svar?gi! Pirms veicat darb?bas, kas aprakst?tas sada?? "Atiestatiet Winsock protokolu", ieteicams izmantot sist?mas atjauno?anas r?ku sist?m? Windows Vista, lai dator? izveidotu atjauno?anas punktu. T?d?j?di var?sit atgriezt datoru taj? laika punkt?, pirms tika veiktas jebk?das izmai?as, ja ??s izmai?as rada jaunas probl?mas.

Izveidojiet sist?mas atjauno?anas punktu

Lai izveidotu sist?mas atjauno?anas punktu, izmantojot sist?mas atjauno?anu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, ar peles labo pogu noklik??iniet uz Dators un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 2. Uzdevumu r?t? noklik??iniet uz saites Sist?mas aizsardz?ba. Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
 3. Noklik??iniet uz Izveidot dialoglodzi?a Sist?mas rekviz?ti apak??j? labaj? st?r?.
 4. Dialoglodzi?? Sist?mas aizsardz?ba ierakstiet piem?rotu nosaukumu. Piem?ram, ierakstiet Dators pirms t?kla izmai??m un p?c tam noklik??iniet uz Izveidot.
 5. Tikl?dz atjauno?anas punkts ir veiksm?gi izveidots, tiek par?d?ts ??ds pazi?ojums:
  Atjauno?anas punkts ir veiksm?gi izveidots.
 6. Divreiz noklik??iniet uz Labi.
Atiestatiet Winsock protokolu

V?l viens iesp?jams t?kla savienojam?bas probl?mu c?lonis ir nepareiza datora Winsock protokola konfigur?cija vai t? boj?jums. ?o protokolu izmanto sist?ma Windows, lai sazin?tos ar citiem datoriem un piek??tu interneta resursiem, piem?ram, e-pastam un vietn?m. Ja radusies probl?ma ar Winsock, sist?ma Windows Vista vairs nevar?s piek??t internetam.

Uzman?bu! Programmas, kas piek??st internetam vai to p?rrauga, piem?ram, pretv?rusu programmas, ugunsm?ra programmas un starpniekservera klienti, var tikt negat?vi ietekm?tas, atiestatot Winsock protokola konfigur?ciju. Ja dator? ir programma, kas vairs nefunkcion? pareizi p?c ?o darb?bu izpildes, iesp?jams, b?s j?atinstal? un p?c tam atk?rtoti j?instal? ?? programma, lai atjaunotu t?s funkcionalit?ti, vai ar? b?s j?labo ?? programma, izmantojot lietojumprogrammas uzst?d??anas programmu.

P?c tam, kad atjauno?anas punkts ir veiksm?gi izveidots, atiestatiet Winsock protokola konfigur?ciju atpaka? uz noklus?juma iestat?jumiem. Lai autom?tiski atiestat?tu Winsock protokola konfigur?ciju, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Lai to paveiktu patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

5. metode. Autom?tiska probl?mu nov?r?ana sist?m? Windows 7

Sist?mas Windows 7 probl?mu risin?t?ju lieto?ana
P?c noklus?juma sist?m? Windows 7 iek?auti ??di p?rl?kprogrammas Internet Explorer probl?mu risin?t?ji jaun? instal?cij?:
 • Internet Explorer veiktsp?ja
 • Internet Explorer dro??ba
Internet Explorer probl?mu risin?t?ju palai?ana
 1. Izejiet no vis?m programm?m.
 2. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Vad?bas panelis.
 3. Sada?? Sist?ma un dro??ba noklik??iniet uz Atrast probl?mas un nov?rst t?s.
 4. R?t? Uzdevumi noklik??iniet uz Skat?t visus.
 5. Noklik??iniet uz Internet Explorer veiktsp?ja.
 6. Jaun? log? noklik??iniet uz T?l?k.
  Piez?me. Probl?mu risin?t?js tiek palaists un nov?r? visas noteikt?s probl?mas autom?tiski.
 7. Noklik??iniet uz Aizv?rt.

Labot autom?tiski

Lai atiestat?tu Winsock konfigur?ciju autom?tiski, noklik??iniet uz saites Nov?rst ?o probl?mu. Dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet labo?anas vedn? nor?d?t?s darb?bas.


Nov?rst ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50203


Piez?mes.
 • ?is Fix It risin?jums nedarbojas sist?m? Windows 7. Ja izmantojat datoru, kur? darbojas k?da no sist?mas Windows 7 versij?m, l?dzu, veiciet 4. metod? nor?d?t?s darb?bas iepriek??j? sada??.
 • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet probl?mu nov?r?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam izpildiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.


P?c tam atveriet sada?u ?Vai probl?ma ir nov?rsta??.

Labot patst?v?gi

Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet cmd.
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz ieraksta cmd, kas par?d?s mekl??anas rezult?tos, un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram. Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
 3. Ierakstiet t?l?k nor?d?to tekstu komandu uzvedn? un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  netsh winsock reset
  P?c tam b?tu j?par?d?s ??dam zi?ojumam:
  Successfully reset the Winsock Catalog (Winsock katalogs ir veiksm?gi atiestat?ts). Lai pabeigtu atiestat??anu, j?restart? dators.
 4. Restart?jiet datoru.
Piez?me. Ja tiek par?d?ts k??das zi?ojums ?Access Denied? (Piek?uve liegta), nevis 3. darb?b? min?tais zi?ojums, komandu uzvedne netika pareizi privili??ta. ?aj? gad?jum? aizveriet komandu uzvednes logu un atk?rtojiet no 1. l?dz 3. darb?bai. P?rliecinieties, vai esat pareizi veicis 2. darb?bu.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

V?lreiz p?rbaudiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer, lai redz?tu, vai joproj?m rodas t?kla savienojam?bas probl?mas. Ja joproj?m rodas t?kla savienojam?bas probl?mas, p?rbaudiet faila Hosts saturu.

P?rbaudiet faila Hosts saturu
Failu Hosts izmanto TCP/IP, lai nodro?in?tu metodi konkr?tas interneta adreses saist??anai ar IP adresi. Lai ar? ?im failam ir daudzi likum?gi lietojumi, noteikta ?aunprogrammat?ra, piem?ram, ?aunprogrammat?ra un spiegprogrammat?ra, var izmantot ?o failu kaitnieciskiem nol?kiem. Fail? Hosts iek?auto ?aunprogrammat?ras ierakstu nol?ks ir nov?rst piek?uvi noteikt?m vietn?m. Piem?ram, nevar?sit piek??t vietnei, kur? varat atjaunin?t savus pretv?rusu parakstus vai piek??t atjaunin?jumiem. T?d?j?di dators var nok??t neaizsarg?t? st?vokl?. Turkl?t nevar?sit piek??t nevienam r?kam, ko var?tu izmantot probl?mas nov?r?anai.

Piez?me. Da?os gad?jumos le?it?mus ierakstus var pievienot sist?mas administratori vai ar? j?s pats. P?rd?v?jot failu Hosts, fail? eso??s piesaistes vairs nedarbojas. Lai ieg?tu papildinform?ciju, sazinieties ar sist?mas administratoru vai t?kla administratoru.

Lai noteiktu, vai radu??s t?kla savienojam?bas probl?mas izraisa ieraksti fail? Hosts, j?atrod un p?c tam j?p?rd?v? ?is fails, lai taj? eso?ie ieraksti vairs netiktu izmantoti.
Lai tiktu veikta faila Hosts atiestat??ana atpaka? noklus?juma poz?cij?, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Lai patst?v?gi atiestat?tu failu Hosts atpaka? noklus?juma poz?cij?, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".
Labot autom?tiski
Lai autom?tiski atiestat?tu failu Hosts atpaka? noklus?juma poz?cij?, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix It. Dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un p?c tam veiciet labo?anas vedn? nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50267Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?; ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m sist?mas Windows valodu versij?m.

Piez?me. Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet probl?mu nov?r?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam p?rejiet uz sada?as "Vai probl?ma ir nov?rsta?" beig?m.

Labot patst?v?gi

Lai patst?v?gi atiestat?tu failu Hosts noklus?juma poz?cij?, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet draiveri un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Noklik??iniet uz ieraksta draiveri, kas par?d?s mekl??anas rezult?tos. Blakus ierakstam draiveri b?s mapes ikona.
 3. Par?d?s logs, kur b?s redzami Windows > system32 > draiveri adreses josl? aug?pus?. Veiciet dubultklik??i uz mapes etc.
 4. Atrodiet un ar peles labo pogu noklik??iniet uz faila hosts un p?c tam noklik??iniet uz P?rd?v?t.
 5. Ierakstiet oldhosts un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER. Ja tiek par?d?ts t?l?k nor?d?tais k??das zi?ojums, noklik??iniet uz Turpin?t:
  J?apstiprina ?? darb?ba.
  Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
 6. Restart?jiet datoru, lai nodro?in?tu, ka izmai?as st?jas sp?k?.
 7. P?rbaudiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer.
P?rbaudiet, vai ir atiestat?ta Winsock protokola konfigur?cija un fails HOSTS. Ja tas ir noticis, esat pabeidzis visas darb?bas ?aj? sada??. Ja Winsock protokols vai fails HOSTS v?l nav atiestat?ts, varat sazin?ties ar atbalsta centru.

Rekviz?ti

Raksta ID: 936211 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2011. gada 28. septembris - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbexpertiseinter kbnetworkcard kbbrowse kbmodem kbnetworkconnectivity kbnetwork_ispspecific kbnetwork_routerissues kbnetwork_checkcables kbadapter kbhowto kbmatsfixme KB936211

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com