Identifikator ?lanka: 936211 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Uvod

Ovaj ?lanak opisuje kako se re?avaju problemi sa povezivanjem sa mre?om u programu Internet Explorer.

Vi?e informacija

1. korak Kori??enje alatki za Microsoft usluge automatskog re?avanja problema

Mo?ete da isprobate Microsoft usluge automatskog re?avanja problema kao prvi korak za dijagnozu i popravljanje uobi?ajenih problema sa povezivanjem sa mre?om u programu Internet Explorer. Trebalo bi da pokrenete oba programa za re?avanje problema da biste utvrdili da li je problem re?en.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Automatska dijagnoza i re?avanje problema sa uslugom ?Windows za?titni zid?Pobolj?anje performansi, bezbednosti i sigurnosti u programu Internet Explorer
Re?i ovaj problem
Microsoft usluge automatskog re?avanja problema: Automatska dijagnoza i re?avanje problema sa uslugom ?Windows za?titni zid?
Re?i ovaj problem
Microsoft usluge za automatsko re?avanje problema: Pobolj?anje performansi, bezbednosti i sigurnosti u programu Internet Explorer
Ako ovi programi za automatsko re?avanje problema re?e probleme, zavr?ili ste sa ovim ?lankom. Ako programi za re?avanje problema ne re?e probleme sa povezivanjem, pre?ite na 2. korak.

2. korak. Kori??enje alatke ?Dijagnostika mre?e?

Alatka ?Dijagnostika mre?e? koja predstavlja deo operativnog sistema Windows Vista dizajnirana je za proveru postojanja gre?aka u mre?noj vezi. Alatka ?Dijagnostika mre?e? mo?e se koristiti i za utvr?ivanje toga da li programi vezani za mre?u ispravno rade. Da biste ovu alatku koristili za re?avanje problema sa povezivanjem sa mre?om, sledite ove korake:
 1. Otvorite Internet Explorer i poku?ajte da pristupite Veb stranici koja dovodi do problema sa povezivanjem sa mre?om.
 2. Na stranici koja prikazuje Internet Explorer poruku o gre?ci kliknite na vezu Dijagnostikovanje problema sa vezom.
Pokrenu?e se alatka ?Dijagnostika mre?e?. Kada alatka zavr?i sa radom, prijavi?e neki od slede?ih rezultata:
 • Nije mogla da prona?e problem.
 • Otkrila je problem. Pored toga, alatka ?e obezbediti uputstvo o daljim koracima za re?avanje problema.
Ako problem ne mo?ete da re?ite pomo?u alatke ?Dijagnostika mre?e?, morate ru?no re?iti problem. Da biste to uradili, pre?ite na odeljak ?Ru?no re?avanje problema?.

3. korak. Ru?no re?avanje problema

1. metod: Testiranje drugih poznatih pouzdanih lokacija

Pokrenite Internet Explorer i unesite neku od slede?ih adresa u traku adresa na vrhu prozora pregleda?a:
http://www.microsoft.com/scg/
http://www.msn.com
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1284992563&rver=6.0.5285.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2Fdefault.aspx&lc=1029&id=64855&mkt=sr-latn-CS
Ako ne nai?ete na probleme sa povezivanjem sa mre?om dok kucate neku od ovih adresa u traku adresa, preporu?uje se da se obratite vlasniku Veb lokacije na kojoj nailazite na problem. Lokacija je mo?da privremeno van mre?e ili sama nailazi na probleme.

Me?utim, ako nastavite da nailazite na probleme sa povezivanjem sa mre?om dok kucate neku od ovih adresa u traku adresa, mo?da postoji neusagla?enost sa drugim softverom instaliranim na sistemu. U tom slu?aju, pre?ite na 2. metod.

2. metod: Proverite mre?nu vezu

Uverite se da su kablovi koji povezuju ra?unar sa Internetom ili ku?nom mre?om ?vrsto povezani. Pored toga, uverite se da su mre?ni ure?aji koje va? ra?unar koristi uklju?eni i da ispravno rade. Zatim sledite ove korake da biste proverili mre?nu vezu na na?in koji odgovara va?oj situaciji.
1. korak: Proverite mogu?nost povezivanja putem spoljnog DSL modema, kablovskog modema ili pozivnog modema

Ako koristite spoljni modem, proverite slede?e:
 1. Proverite da li je kabl koji povezuje modem sa zidom ?vrsto povezan. Kabl ?e najverovatnije biti povezan sa telefonskom uti?nicom ili izlazom za kabl.
 2. Proverite da li je kabl koji povezuje ra?unar sa modemom ?vrsto povezan na oba kraja i da li je konektor na svakom kraju kabla kliknuo u polo?aj ukoliko se radi o mre?nom kablu. Mre?ni kabl li?i na telefonski kabl, iako mo?e biti deblji, a konektor na svakom kraju ve?i.
 3. Ako je kabl koji povezuje spoljni modem sa ra?unarom USB kabl, morate izvr?iti neke dodatne provere. USB kabl ?e imati razli?ite konektore na svakom kraju kabla. Jedan kraj ?e biti ravan i pravougaoni, a drugi kraj ?e imati ?etvrtasti konektor sa uglovima u dva ?o?ka. Da biste proverili USB vezu, probajte slede?e:
  1. Ako je modem prilo?en ra?unaru pomo?u USB ?vori?ta, probajte da zaobi?ete USB ?vori?te. USB ?vori?te mo?ete zaobi?i uklju?ivanjem kabla ure?aja direktno u jedan od USB portova na ra?unaru.
  2. Ako je modem uklju?en u neki od portova sa prednje strane stonog ra?unara, probajte da uklju?ite USB kabl u neki od portova sa zadnje strane ra?unara umesto toga. Neki ra?unari ne obezbe?uju dovoljno napajanja na prednjim USB portovima. Ovo mo?e dovesti do problema sa vezom sa modemom.
2. korak: Provera veza sa unutra?njim modemom
Ako se modem koji se koristi za povezivanje sa Internetom nalazi u ra?unaru, trebalo bi da postoji samo jedan kabl koji ide iz modema. Proverite da li je kabl koji povezuje modem sa uti?nicom u zidu ?vrsto povezan sa oba kraja. Kabl ?e najverovatnije biti povezan sa telefonskom uti?nicom ili izlazom za kabl.
3. korak: Provera veze sa ku?nom mre?om
Ako se ra?unar povezuje sa Internetom putem ku?ne mre?e, preporu?uje se da proverite stavke sa slede?e liste u skladu sa va?om situacijom.
 • Be?i?na veza

  Ako ra?unar koristi be?i?nu vezu sa ku?nom mre?om, preporu?uje se da pro?itate slede?e ?lanke na lokaciji ?Windows Vista pomo? i Veb ?lanci ?Kako da...??:
 • ?i?na veza

  Ako ra?unar koristi ?i?nu vezu (Ova veza je poznata i kao Ethernet veza.), preporu?uje se da pro?itate odeljak ?Ne mogu da se pove?em sa ku?nom mre?om? u slede?em ?lanku koji se zove ?Re?avanje problema sa povezivanjem sa mre?om i Internetom?:
  http://windows.microsoft.com/sr-latn-CS/windows-vista/Troubleshoot-network-connection-problems
  Ako ?elite dodatna uputstva u vezi sa konfiguracijama odre?enih mre?a, konfiguracijama hardvera ili konfiguracijama mre?a, preporu?uje se da se obratite prodavcu mre?nog hardvera koji koristite.

  Napomena Mo?da ?ete morati da se obratite dobavlja?u Internet usluga (ISP) da biste proverili vezu.

4. metod: Ostali problemi sa vezom ili problemi povezani sa mre?om

Jedan od potencijalnih uzroka problema sa povezivanjem sa mre?om jeste taj da mre?na ili Internet veza koju koristite za povezivanje sa mre?om nailazi na problem. Ovo mo?ete testirati pomo?u slede?ih koraka za re?avanje problema:
1. korak. Ponovno pokretanje modema ili rutera
Ponekad je mogu?e da su IP postavke ili konfiguracija mre?e koje primate od dobavlja?a Internet usluga neispravne ili da se moraju a?urirati. Ponekad veza izme?u modema i ISP-a mo?e nailaziti na probleme. Da biste a?urirali postavke modema ili rutera, morate ponovo pokrenuti ure?aj. Ponovno pokretanje ure?aja kreira?e i osve?enu vezu sa dobavlja?em Internet usluga. Koristite neki od slede?ih metoda za ponovo pokretanje modema, u zavisnosti od tipa modema koji imate.

Spoljni modem

Da biste pokrenuli spoljni modem, sledite ove korake:
 1. Isklju?ite kabl koji povezuje ra?unar ili ruter sa modemom. To mo?e biti USB kabl ili mre?ni kabl.
 2. Isklju?ite modem. Ako modem nema prekida? za napajanje, isklju?ite strujni kabl sa zadnje strane modema ili iz zida.
 3. Sa?ekajte nekoliko minuta, uklju?ite modem, ponovo pove?ite kabl modema sa ra?unarom ili ruterom i ponovo pokrenite ra?unar.
 4. Ponovo testirajte vezu da biste videli da li mo?ete da pristupite Internetu.
Ako i dalje nailazite na probleme sa povezivanjem sa mre?om, pre?ite na 2. korak.

Interni modem

Da biste ponovo pokrenuli interni modem, morate ponovo pokrenuti ra?unar. Ako i dalje nailazite na probleme sa povezivanjem sa mre?om nakon ponovnog pokretanja ra?unara, pre?ite na 2. korak.
2. korak. Provera postavki za?titnog zida ili rutera
Ako se sa Internetom povezujete pomo?u rutera, mo?da postoji problem sa postavkama konfiguracije i one se moraju a?urirati. Da biste utvrdili da li do problema sa povezivanjem sa mre?om dolazi zbog lo?e konfiguracije ili problema sa ruterom, mo?ete zaobi?i ruter i povezati ra?unar direktno sa modemom.

Oprez Direktno povezivanje ra?unara sa Internetom mo?e ga u?initi ranjivim na napade. Da biste za?titili ra?unar od napada, uverite se da je za?titni zid instaliran i omogu?en na ra?unaru. Da biste saznali o Windows za?titnom zidu koji je uklju?en u operativni sistem Windows Vista, pogledajte odeljak ?Windows za?titni zid?.

Windows za?titni zid

Windows Vista uklju?uje za?titni zid koji se zove Windows za?titni zid. Windows za?titni zid podrazumevano je omogu?en. Me?utim, ipak morate proveriti da li je Windows za?titni zid omogu?en pre povezivanja ra?unara sa Internetom. Da biste proverili da li je Windows za?titni zid omogu?en, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Kontrolna tabla.
 2. U polju za pretragu u gornjem desnom uglu kontrolne table otkucajte bezbednost.
 3. U rezultatima pretrage koji se pojave kliknite na ikonu ili vezu za Bezbednosni centar. U prozoru koji se prika?e vide?ete ?etiri trake koje se zovu Za?titni zid, Automatsko a?uriranje, Za?tita od malvera i Ostale bezbednosne postavke.
 4. Kliknite na dugme sa strelicom udesno na traci Za?titni zid da biste razvili traku. Razvijena traka ?e prikazati neku od slede?e tri opcije:
  1. Ako je traka za?titnog zida zelena, to zna?i da je za?titni zid omogu?en.
  2. Ako je traka crvena, mo?da ?ete videti poruku Windows za?titni zid je isklju?en. Da biste uklju?ili Windows za?titni zid i u?inili traku Za?titni zid u bezbednosnom centru zelenom, kliknite na dugme Uklju?i odmah.
  3. Ako je traka ?Za?titni zid? crvena, a poruka opisuje problem sa programom za?titnog zida nezavisnog proizvo?a?a, preporu?uje se da prekinete vezu ra?unara sa mre?om i obratite se prodavcu za?titnog zida za vi?e informacija o tome kako se uklju?uje za?titni zid nezavisnog proizvo?a?a.
Vi?e informacija o Windows za?titnom zidu u operativnom sistemu Windows Vista potra?ite na slede?im Veb lokacijama ?Windows pomo? i ?lanci ?Kako da...??: Kada ra?unar pove?ete direktno sa modemom, testirajte Internet Explorer. Ako sada mo?ete da pristupite Veb lokacijama kojima niste mogli da pristupite ranije, obratite se proizvo?a?u rutera za pomo? oko konfiguracije ure?aja. Ako i dalje ne mo?ete da pristupite nijednoj Veb lokaciji, pre?ite na 3. korak.
3. korak. Provera kompatibilnosti ure?aja
Da bi modem ili mre?ni adapter ispravno radio u operativnom sistemu Windows Vista, on mora biti kompatibilan sa operativnim sistemom Windows Vista. Pored toga, mora imati upravlja?ke programe koje Windows Vista mo?e da koristi za komunikaciju sa ure?ajem. Da biste saznali da li je modem ili mre?ni adapter koji koristite kompatibilan sa operativnim sistemom Windows Vista, prvo morate utvrditi koji model adaptera imate u ra?unaru. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, otkucajte upravlja? ure?ajima u polju Zapo?ni pretragu, a zatim pritisnite taster ENTER.
 2. Kliknite na stavku za upravlja? ure?ajima koja se pojavljuje u rezultatima pretrage.
 3. Razvijte stavku za tip ure?aja koji tra?ite. Na primer, razvijte stavku Mre?ni adapteri.

  Napomena Odre?eni tip ure?aja koji morate potra?iti bi?e utvr?en po na?inu na koji povezujete ra?unar sa Internetom. Na primer, ako se sa Internetom povezujete pomo?u be?i?ne mre?ne veze, morate potra?iti informacije o be?i?nom mre?nom adapteru i morate razviti stavku Mre?ni adapteri.
 4. Zabele?ite stavke koje se pojavljuju u okviru ?Mre?ni adapteri?.
 5. Pokrenite Internet Explorer na drugom ra?unaru.
 6. Otkucajte slede?u adresu i pritisnite taster ENTER:
  http://whql.microsoft.com/hcl/
 7. Potra?ite mre?ni adapter koji ste zabele?ili u 4. koraku. Informacije sa ove Veb lokacije re?i ?e vam da li je mre?ni adapter kompatibilan sa operativnim sistemom Windows Vista.
Ako ne mo?ete da utvrdite tip modema ili mre?nog adaptera koji imate u ra?unaru, odnosno ako taj ure?aj pokazuje da nailazi na problem, preporu?uje se da se obratite OEM-u ili prodavcu hardvera od kog ste nabavili ovaj adapter.

Informacije o proizvo?a?u hardvera potra?ite na slede?oj Veb lokaciji:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
Ako je ure?aj koji tra?ite interni DSL modem ili interni kablovski modem, preporu?uje se da se obratite dobavlja?u Internet usluga koji vam je dao modem. Neki potencijalni problemi koje mo?ete videti uklju?uju slede?e:
 • Modem ili mre?ni adapter nedostaje u upravlja?u ure?ajima.
 • Modem ili mre?ni adapter naveden je kao Nepoznati ure?aj ili ima generi?ko ime kao ?to je Ethernet adapter odnosno PCI Simple Communications Controller.
 • Modem ili mre?ni adapter ozna?en je crvenim slovom X ili ?utim uzvi?nikom.
Ako i dalje nailazite na probleme sa povezivanjem sa mre?om posle provere kompatibilnosti modema ili mre?nog adaptera sa operativnim sistemom Windows Vista i provere da li su instalirani najnoviji upravlja?ki programi za ure?aj, pre?ite na 4. korak.
4. korak. Kreiranje ta?ke vra?anja sistema pre uspostavljanja po?etnih vrednosti Winsock protokola
Va?no Da biste sledili korake opisane u odeljku ?Uspostavljanje po?etnih vrednosti Winsock protokola?, preporu?uje se da koristite alatku ?Oporavak sistema? u operativnom sistemu Windows Vista da biste na ra?unaru kreirali ta?ku vra?anja. Ovo ?e vam omogu?iti da vratite ra?unar na vreme pre izvr?avanja promena u slu?aju da su te promene kreirale nove probleme.

Kreiranje ta?ke vra?anja sistema

Da biste pomo?u oporavka sistema kreirali ta?ku vra?anja sistema, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Ra?unar, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 2. U oknu zadataka kliknite na vezu Za?tita sistema. Ako od vas bude zatra?ena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 3. Kliknite na dugme Kreiraj u donjem desnom uglu dijaloga Svojstva sistema.
 4. U dijalogu Za?tita sistema otkucajte prikladno ime u polju. Na primer, otkucajte Ra?unar pre promena mre?e i kliknite na dugme Kreiraj.
 5. ?im se ta?ka vra?anja uspe?no kreira, prikaza?e se slede?e obave?tenje:
  Ta?ka vra?anja je uspe?no kreirana.
 6. Kliknite dvaput na dugme U redu.
Uspostavljanje po?etnih vrednosti Winsock protokola

Drugi mogu?i uzrok problema sa povezivanjem sa mre?om jeste neispravna konfiguracija ili o?te?enje Winsock protokola na ra?unaru. Windows koristi ovaj protokol za komunikaciju sa drugim ra?unarima i pristup resursima na Internetu, kao ?to su e-po?ta i Veb lokacije. Ako postoji problem sa Winsock protokolom, Windows Vista vi?e ne?e mo?i da pristupi Internetu.

Oprez Programi koji pristupaju Internetu ili koji ga nadgledaju, kao ?to su antivirusni programi, programi za?titnog zida i proxy klijenti, mogu biti ugro?eni kada uspostavite po?etne vrednosti konfiguracije Winsock protokola. Ako imate program koji ne funkcioni?e ispravno nakon izvr?avanja ovih koraka, mo?da ?ete morati da deinstalirate i ponovo instalirate taj program da biste vratili njegovu funkcionalnost ili ?ete morati da popravite program pomo?u instalacionog programa aplikacije.

Kada se ta?ka vra?anja uspe?no kreira, uspostavite podrazumevane postavke konfiguracije Winsock protokola. Da bismo mi umesto vas uspostavili po?etne vrednosti konfiguracije Winsock protokola, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Da biste to sami uradili, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

5. metod: Automatsko re?avanje problema u operativnom sistemu Windows 7

Kori??enje Windows 7 programa za re?avanje problema
Windows 7 podrazumevano uklju?uje slede?e Internet Explorer programe za re?avanje problema u novoj instalaciji:
 • Performanse programa Internet Explorer
 • Bezbednost programa Internet Explorer
Pokretanje Internet Explorer programa za re?avanje problema
 1. Iza?ite iz svih programa.
 2. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Kontrolna tabla.
 3. U okviru Sistem i bezbednost kliknite na dugme Prona?i i re?i probleme.
 4. U oknu zadataka kliknite na dugme Prika?i sve.
 5. Izaberite stavku Performanse programa Internet Explorer.
 6. U novom prozoru kliknite na dugme Dalje.
  Napomena Program za re?avanje problema se automatski pokre?e i ispravlja sve identifikovane probleme.
 7. Kliknite na dugme Zatvori.

Popravi umesto mene

Da biste automatski uspostavili po?etne vrednosti konfiguracije Winsock protokola, kliknite na vezu Popravi ovaj problem. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Popravi ovaj problem
Microsoft Fix it 50203


Napomene
 • Ovo re?enje za popravku ne funkcioni?e u operativnom sistemu Windows 7. Ako radite na ra?unaru koji radi pod nekom verzijom operativnog sistema Windows 7, sledite 4. metod u prethodnom odeljku.
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disk ili CD, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.


Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Popravi?u sâm

Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim u polju Pokreni pretragu otkucajte cmd.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku cmd koja se pojavljuje u rezultatima pretrage i kliknite na dugme Pokreni kao administrator. Ako od vas bude zatra?ena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 3. Na komandnoj liniji otkucajte slede?e i pritisnite taster ENTER:
  netsh winsock reset
  Zatim bi trebalo da vidite slede?u poruku:
  Uspe?no su uspostavljene po?etne vrednosti Winsock kataloga. Morate ponovo pokrenuti ra?unar da biste dovr?ili uspostavljanje po?etnih vrednosti.
 4. Ponovo pokrenite ra?unar.
Napomena Ako primite poruku o gre?ci ?Pristup je odbijen? umesto poruke spomenute u 3. koraku, komandna linije nije ispravno podignuta. U tom slu?aju zatvorite prozor komandne linije i ponovite korake 1-3. Uverite se da ste ispravno primenili 2. korak.

Da li je ovo re?ilo problem?

Testirajte Internet Explorer ponovo da biste videli da li i dalje postoje problemi sa povezivanjem sa mre?om. Ako i dalje nailazite na probleme sa povezivanjem sa mre?om, proverite sadr?aj Hosts datoteke.

Provera sadr?aja Hosts datoteke
Hosts datoteku koristi TCP/IP protokol za obezbe?ivanje metoda za povezivanje odre?ene Internet adrese sa IP adresom. Iako ova datoteka ima mnoge ispravne upotrebe, neki zlonamerni softver, kao ?to je malver ili ?pijunski softver, mo?e je iskoristiti u sumnjive svrhe. Namera stavki koje zlonamerni softver uklju?uje u Hosts datoteku jeste da vas spre?i da pristupite odre?enim Veb lokacijama. Na primer, mo?ete biti spre?eni da pristupite Veb lokaciji na kojoj mo?ete a?urirati antivirusne potpise ili na kojoj mo?ete pristupiti ispravkama. To mo?e ugroziti ra?unar. Pored toga, ne mo?ete pristupiti nijednoj alatki koju mo?ete koristiti za popravku.

Napomena U nekim slu?ajevima, administratori sistema mogu dodati ispravne stavke ili ste te stavke mo?da dodali vi. Ako preimenujete Hosts datoteku, povezivanja u toj datoteci ne?e vi?e funkcionisati. Za vi?e informacija obratite se administratoru sistema ili mre?e.

Da biste utvrdili da li do problema sa povezivanjem sa mre?om na koje nailazite dolazi zbog stavki u Hosts datoteci, morate prona?i i preimenovati ovu datoteku kako se stavke u njoj ne bi vi?e koristile.
Da bismo mi umesto vas uspostavili podrazumevane vrednosti Hosts datoteke, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Da biste sami uspostavili podrazumevane vrednosti Hosts datoteke, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.
Popravi umesto mene
Da bi se automatski uspostavile podrazumevane vrednosti Hosts datoteke, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50267Napomena ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disk ili CD, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite ispod na kraj odeljka ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Popravi?u sâm

Da biste sami uspostavili podrazumevane vrednosti Hosts datoteke, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, otkucajte drivers u polju Zapo?ni pretragu, a zatim pritisnite taster ENTER.
 2. Kliknite na stavku za drivers koja je prikazana u rezultatima pretrage. Ikona pored stavke drivers bi?e fascikla.
 3. Pojavljuje se prozor koji prikazuje tekst Windows > system32 > upravlja?ki programi na traci adresa na vrhu. Kliknite dvaput na fasciklu etc.
 4. Prona?ite i kliknite desnim tasterom mi?a na hosts datoteku, a zatim izaberite stavku Preimenuj.
 5. Otkucajte oldhosts, a zatim pritisnite taster ENTER. Ako primite slede?u poruku o gre?ci, kliknite na dugme Nastavi:
  Treba da potvrdite ovu operaciju.
  Ako od vas bude zatra?ena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 6. Ponovo pokrenite ra?unar da biste se uverili da ?e promene stupiti na snagu.
 7. Testirajte Internet Explorer.
Proverite da li su uspostavljene po?etne vrednosti konfiguracije Winsock protokola i HOSTS datoteke. Ako jesu, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako nisu uspostavljene po?etne vrednosti Winsock protokola ili HOSTS datoteke, mo?ete se obratiti podr?ci.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 936211 - Poslednji pregled: 28. septembar 2011. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
Klju?ne re?i: 
kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbexpertiseinter kbnetworkcard kbbrowse kbmodem kbnetworkconnectivity kbnetwork_ispspecific kbnetwork_routerissues kbnetwork_checkcables kbadapter kbhowto kbmatsfixme KB936211

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com