ID c?a bi: 936211 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Gii thiu

Bai vit nay m ta cach khc phuc cac s c kt ni mang trong Internet Explorer.

Thng tin B sung

Bc 1. S dung cng cu Dich vu Khc phuc s c T ng cua Microsoft

Ban co th th Dich vu Khc phuc s c T ng cua Microsoft lam bc u tin chn oan va khc phuc s c kt ni mang thng thng trong Internet Explorer. Ban nn chay ca hai trinh khc phuc s c xac inh xem s c cua ban a c giai quyt cha.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Chn oan va khc phuc cac s c dich vu Tng la cua Windows mt cach t ngNng cao hiu nng, tinh an toan va bao mt trong Internet Explorer
Khc phuc s c nay
Dich vu Khc phuc s c T ng cua Microsoft: Chn oan va khc phuc cac s c dich vu Tng la cua Windows mt cach t ng
Khc phuc s c nay
Dich vu Khc phuc s c T ng cua Microsoft: Nng cao hiu nng, tinh an toan va bao mt trong Internet Explorer
N?u cac Trinh khc phuc s? c? T ng nay a khc phuc s c cua ban, ban a hoan tt cac bc trong bi vi?t ny. Nu cac trinh khc phuc s c khng giai quyt c s c kt ni cua ban, hay tip tuc Bc 2.

Bc 2. S dung cng cu Chn oan Mang

Cng cu Chn oan Mang la mt phn cua Windows Vista c thit k kim tra kt ni mang xem co li khng. Cng cu Chn oan Mang cung co th c dung xac inh xem liu cac chng trinh lin quan n mang co ang hoat ng ung cach khng. s dung cng cu nay khc phuc s c kt ni mang, hay lam theo cac bc sau:
 1. M Internet Explorer va th truy cp trang Web gy ra cac s c kt ni mang.
 2. Trn trang hin thi thng bao li cua Internet Explorer, hay bm vao lin kt Chn oan S c Kt ni.
Cng cu Chn oan Mang se chay. Khi cng cu chay xong, cng cu se bao cao mt trong cac kt qua sau:
 • Khng th tim thy s c nao.
 • a phat hin mt s c. Ngoai ra, cng cu nay se cung cp hng dn cac bc tip theo cn thc hin khc phuc s c.
Nu ban khng th giai quyt s c bng cach s dung cng cu Chn oan Mang, ban phai khc phuc s c theo cach thu cng. thc hin vic nay, truy cp phn "Khc phuc s c theo cach thu cng".

Bc 3. Khc phuc s c theo cach thu cng

Phng phap 1: Kim tra cac site ph bin khac

Khi ng Internet Explorer ri nhp mt trong nhng ia chi sau y vao thanh ia chi u ca s trinh duyt:
http://www.microsoft.com/vietnam/
http://www.msn.com
http://www.hotmail.com
Nu ban khng gp phai cac s c kt ni mang khi ban nhp mt trong nhng ia chi nay vao thanh ia chi, chung ti khuyn ban nn lin h vi chu s hu Web site ni ban gp s c. Trang web co th ngoai tuyn tam thi hoc ang gp cac s c ring khac.

Tuy nhin, nu ban tip tuc gp cac s c kt ni mang khi ban nhp mt trong nhng ia chi nay vao thanh ia chi, co th xay ra xung t vi phn mm khac c cai t trn h thng. Trong trng hp nay, hay i ti phng phap 2.

Phng phap 2: Kim tra kt ni mang

am bao cac cap kt ni may tinh vi Internet hoc mang nha ring c lp chc chn. ng thi, am bao cac thit bi mang ma may tinh cua ban s dung c bt va hoat ng ung cach. Sau o, lam theo nhng bc nay kim tra kt ni mang, nu phu hp vi trng hp cua ban.
Bc 1: Kim tra kt ni modem DSL ngoai, modem cap hoc modem quay s

Nu ban s dung mt modem ngoai, hay kim tra phn sau y:
 1. Kim tra am bao rng cap kt ni modem vi tng c kt ni an toan. Thng thng cap se kt ni vi mt cm in thoai hoc mt cm cap.
 2. Kim tra am bao rng cap kt ni may tinh vi modem c gn chc chn ca hai u va u ni trn mi u cap a c nhn vao vi tri nu o la cap mang. Cap mang se ging vi cap in thoai, mc du no co th day hn va u ni mi u se rng hn.
 3. Nu cap kt ni modem ngoai vi may tinh la cap USB, ban phai thc hin thm mt s kim tra khac. Cap USB se co cac u ni khac nhau mi u cua cap. Mt u se phng va co hinh ch nht con u kia se co u ni hinh vung vi cac g nh ra hai canh. kim tra kt ni USB, hay th lam nh sau:
  1. Nu modem c gn vao may tinh bng cach s dung hub USB, hay th bo qua hub USB. Ban co th bo qua hub USB bng cach cm trc tip cap t thit bi vao mt trong cac cng USB trn may tinh.
  2. Nu modem c cm vao mt trong cac cng phia trc may tinh ban, thi thay vao o hay th cm cap USB vao mt trong cac cng phia sau may tinh. Mt s may tinh khng cung cp u ngun in cho cac cng USB phia trc. Vic nay co th tao ra s c kt ni n modem.
Bc 2: Kim tra kt ni thit bi modem trong
Nu modem c s dung kt ni vi Internet nm bn trong may tinh, se chi co mt cap tut khoi thit bi modem. Xac minh rng cap kt ni modem vi cm trn tng c kt ni an toan mi u. Co nhiu kha nng cap se kt ni vi gic cm in thoai hoc cm cap.
Bc 3: Kim tra kt ni mang nha ring
Nu may tinh kt ni Internet qua mang nha ring, chung ti khuyn ban nn kim tra cac muc trong danh sach di y sao cho phu hp vi trng hp cua ban.

Phng phap 4: Cac s c kt ni khac hoc cac s c lin quan n mang

Mt nguyn nhn tim n cua cac s c kt ni mang la mang hoc kt ni Internet ban ang s dung kt ni trc tuyn ang gp s c. Ban co th kim tra s c nay bng cach s dung cac bc g ri sau y:
Bc 1. Khi ng lai modem hoc b inh tuyn
i khi co th thit t IP hoc cu hinh mang ban nhn c t nha cung cp dich vu Internet khng chinh xac hoc phai c cp nht. i khi, kt ni gia modem va ISP co th ang gp s c. cp nht thit t cho modem hoc b inh tuyn, ban phai khi ng lai thit bi. Vic khi ng lai thit bi cung se tao mt kt ni mi n nha cung cp dich vu Internet. S dung mt trong cac phng phap sau khi ng lai modem, tuy thuc vao loai modem ban co.

Modem ngoai

khi ng lai modem ngoai, hay lam theo cac bc sau:
 1. Ngt cap kt ni may tinh hoc b inh tuyn cua ban n modem. y co th la cap USB hoc cap mang.
 2. Tt modem. Nu modem khng co cng tc ngun, hay ngt kt ni dy ngun t phia sau modem hoc rut ngun modem ra khoi tng.
 3. Sau khi i mt vai phut, hay bt modem, kt ni lai cap t may tinh hoc b inh tuyn vao modem ri sau o khi ng lai may tinh.
 4. Kim tra lai kt ni cua ban xem liu ban co th truy cp Internet hay khng.
Nu ban vn gp s c kt ni mang, hay i n bc 2.

Modem bn trong

khi ng lai modem trong, ban phai khi ng lai may tinh. Nu ban vn gp s c kt ni mang sau khi khi ng lai may tinh, hay i n bc 2.
Bc 2. Kim tra thit t tng la hoc b inh tuyn
Nu ban kt ni Internet bng cach s dung b inh tuyn, co th co s c vi thit t cu hinh va chung phai c cp nht. xac inh xem liu s c kt ni mang ang bi gy ra bi cu hinh sai hay bi s c vi b inh tuyn, ban co th bo qua b inh tuyn va kt ni may tinh trc tip vi modem.

Thn trong Vic kt ni trc tip may tinh cua ban vi Internet co th khin may tinh d bi tn cng. bao v may tinh khoi cac cuc tn cng, hay am bao rng tng la a c cai t va tng la a c kich hoat trn may tinh cua ban. tim hiu v Tng la cua Windows co trong Windows Vista, hay xem phn "Tng la cua Windows".

Tng la cua Windows

Windows Vista bao gm mt tng la co tn Tng la cua Windows. Theo mc inh, Tng la cua Windows c kich hoat. Tuy nhin, ban vn phai xac minh xem Tng la cua Windows a c kich hoat cha trc khi ban kt ni may tinh vi Internet. xac minh xem Tng la cua Windows a c kich hoat cha, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, ri bm Pa-nen iu khin.
 2. Trong hp tim kim goc trn bn phai cua Pa-nen iu khin, hay go bao mt.
 3. Trong cac kt qua tim kim xut hin, hay bm vao biu tng hoc lin kt cho Trung tm Bao mt. Trong ca s c hin thi, ban se thy bn thanh co tiu Tng la, Cp nht t ng, Bao v khoi phn mm c hai va Thit t bao mt khac.
 4. Bm vao nut mui tn bn phai trn thanh Tng la bung rng thanh. Thanh c bung rng se hin thi mt trong ba tuy chon sau y:
  1. Nu thanh Tng la mau xanh luc, iu o co nghia la tng la a c kich hoat.
  2. Nu thanh Tng la mau o, ban co th thy thng bao Tng la cua Windows bi tt. bt Tng la cua Windows va khin thanh Tng la trong trung tm bao mt chuyn sang mau xanh luc, hay bm vao Bt ngay.
  3. Nu thanh Tng la mau o va thng bao m ta s c vi chng trinh tng la cua bn th ba, chung ti khuyn ban nn ngt kt ni may tinh khoi mang ri sau o lin h vi nha cung cp chng trinh tng la o bit thm thng tin v cach bt chng trinh tng la cua bn th ba.
bit thm thng tin v Tng la cua Windows trong Windows Vista, hay truy cp Web site "Tr giup cua Windows va Cach lam" sau y: Sau khi ban kt ni trc tip may tinh vi modem, hay kim tra Internet Explorer. Nu hin gi ban co th truy cp vao cac Web site ma minh khng th truy cp trc o, hay lin h vi nha san xut b inh tuyn c tr giup cu hinh thit bi. Nu ban vn khng th truy cp bt ky Web site nao, hay i n bc 3.
Bc 3. Kim tra tinh tng thich cua thit bi
modem hoc b iu hp mang hoat ng ung trong Windows Vista, modem hoc b iu hp mang o phai tng thich vi Windows Vista. Ngoai ra, modem hoc b iu hp mang o phai co cac trinh iu khin thit bi ma Windows Vista co th s dung giao tip vi thit bi. tim hiu xem modem hoc b iu hp mang ban ang s dung co tng thich vi Windows Vista khng, trc tin ban phai xac inh kiu b iu hp minh co trong may tinh. thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
 1. Bm vao Bt u, go trinh quan ly thit bi trong hp Bt u Tim kim ri sau o bm vao ENTER.
 2. Bm vao muc nhp cho Trinh quan ly Thit bi xut hin trong cac kt qua tim kim.
 3. Bung rng muc nhp cho loai thit bi ban ang tim kim. Vi du: bung rng B iu hp mang.

  Lu y Cac loai thit bi cu th ma ban phai tim kim se c xac inh bng cach ban kt ni may tinh nay vi Internet. Vi du: nu ban kt ni vi Internet bng cach s dung kt ni mang khng dy, ban phai tim thng tin v b iu hp mang khng dy va ban phai bung rng B iu hp mang.
 4. Lu y n cac muc nhp xut hin trong B iu hp mang.
 5. Trn may tinh khac, hay khi ng Internet Explorer.
 6. Go ia chi sau y ri sau o bm ENTER:
  http://whql.microsoft.com/hcl/
 7. Tim kim b iu hp mang ma ban ghi chu trong bc 4. Thng tin co trong Web site nay se cho ban bit liu b iu hp co tng thich vi Windows Vista hay khng.
Nu ban khng th xac inh loai modem hoc b iu hp mang minh co trong may tinh hoc nu thit bi cho bit ang gp s c, chung ti khuyn ban nn lin h vi nha san xut thit bi gc hoc nha cung cp phn cng ma ban a mua b iu hp nay.

bit thng tin v nha san xut phn cng cua ban, hay truy cp Web site sau y:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
Nu thit bi ban ang tim kim la modem DSL trong hoc modem cap trong thi chung ti khuyn ban nn lin h vi nha cung cp dich vu Internet a cung cp cho ban modem nay. Mt s s c tim n ban co th gp bao gm cac s c sau y:
 • Khng tim thy modem hoc b iu hp mang trong Trinh quan ly Thit bi.
 • Modem hoc b iu hp mang c lit k di dang Thit bi Khng xac inh hoc co tn chung nh Ethernet Adapter hoc PCI Simple Communications Controller.
 • Modem hoc b iu hp mang c anh du X mau o hoc du chm than mau vang.
Nu ban vn gp phai s c kt ni mang sau khi xac minh rng modem hoc b iu hp mang tng thich vi Windows Vista va trinh iu khin mi nht cho thit bi a c cai t, hay i n bc 4.
Bc 4. Tao im Khi phuc H thng trc khi ban t lai giao thc Winsock
Quan trong Trc khi ban lam theo cac bc c m ta trong phn "t lai giao thc Winsock", chung ti khuyn ban nn s dung cng cu Khi phuc H thng trong Windows Vista tao im khi phuc trn may tinh. Vic nay se cho phep ban phuc hi may tinh v thi im trc khi bt ky thay i nao c thc hin trong trng hp cac thay i nay tao ra s c mi.

Tao im Khi phuc H thng

tao im Khi phuc H thng bng cach s dung Khi phuc H thng, hay lam theo cac bc sau:
 1. B?m B?t u, b?m chu?t ph?i vo My tnh, r?i b?m Thuc tinh.
 2. Trong ngn tac vu, hay bm vao lin kt Bao v h thng. Nu ban c nhc mt khu quan tri vin hoc xac nhn, hay go mt khu hoc bm vao Tip tuc.
 3. Bm vao Tao goc di bn phai cua hp thoai Thuc tinh H thng.
 4. Trong hp thoai Bao v H thng, go tn phu hp vao hp. Vi du: go May tinh trc khi mang thay i ri sau o bm vao Tao.
 5. Ngay sau khi im khi phuc c tao thanh cng, thng bao sau c hin thi:
  im khi phuc a c tao thanh cng.
 6. Bm OK hai ln.
t lai giao thc Winsock

Mt nguyn nhn khac co th xay ra cua s c kt ni mang la cu hinh sai hoc hong giao thc Winsock trn may tinh. Giao thc nay c Windows s dung giao tip vi cac may tinh khac va truy cp vao cac tai nguyn trn Internet nh e-mail va Web site. Nu co s c vi Winsock, Windows Vista se khng th truy cp Internet c na.

Thn trong Cac chng trinh truy cp hoc giam sat Internet, chng han nh cac chng trinh dit vi rut, chng trinh tng la va ng dung khach proxy, co th bi tac ng xu khi ban t lai cu hinh cua giao thc Winsock. Nu ban co mt chng trinh khng con hoat ng ung sau khi ban lam theo cac bc trn, ban co th phai d cai t ri sau o cai t lai chng trinh khi phuc chc nng cua chng trinh o hoc ban co th phai sa cha chng trinh bng cach s dung chng trinh Thit lp cua ng dung.

Sau khi im khi phuc c tao thanh cng, hay t lai cu hinh cho giao thc Winsock tr v thit t mc inh. yu cu chung ti t lai cu hinh cua giao thc Winsock cho ban, hay i n phn "Khc phuc s c cho ti". t minh lam vic nay, hay i n phn " ti t khc phuc s c".

Phng php 5: T ng khc phuc s c trn Windows 7

S dung Trinh khc phuc s c cua Windows 7
Theo mc inh, Windows 7 bao gm cac trinh khc phuc s c Internet Explorer sau y trn cai t mi:
 • Internet Explorer Performance
 • Internet Explorer Safety
Chay Trinh khc phuc s c Internet Explorer
 1. Thoat tt ca cac chng trinh.
 2. Bm Bt u, ri bm Pa-nen iu khin.
 3. Trong H thng va Bao mt, bm vao Tim va Khc phuc S c.
 4. Trong ngn Tac vu, hay bm vao Xem Tt ca.
 5. Bm Hiu nng cua Internet Explorer.
 6. Trong ca s mi, hay bm vao Tip theo.
  Lu y Trinh khc phuc s c chay va khc phuc t ng tt ca cac s c a xac inh.
 7. Bm ong.

Kh?c ph?c s? c? cho ti

t lai cu hinh cua giao thc Winsock mt cach t ng, hay bm vao lin kt Khc phuc s c nay. Bm Chay trong hp thoai Tp Tai xung, va lam theo cac bc trong thut sy Khc phuc s c.


Khc phuc s c nay
Khc phuc s c cua Microsoft 50203


Chu y
 • Giai phap Khc phuc S c nay khng hoat ng trong Windows 7. Nu ban ang lam vic trn may tinh chay bt ky phin ban nao cua Windows 7, vui long lam theo Phng phap 4 trong phn trc y.
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, kh?c ph?c t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic vi may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc S c nay vao mt ia flash hoc vao mt CD ri sau o chay trn may tinh co s c.


Tip theo, hay i n phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".

? ti t? kh?c ph?c s? c?

thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
 1. Bm vao Bt u va trong Bt u Tim kim, hay go cmd.
 2. Bm chut phai vao muc nhp cmd xut hin trong cac kt qua tim kim ri sau o bm vao Chay vi t cach quan tri vin. Nu ban c nhc mt khu quan tri vin hoc xac nhn, hay go mt khu hoc bm vao Tip tuc.
 3. Tai du nhc lnh, go lnh sau ri sau o bm ENTER:
  netsh winsock reset
  Sau o, ban se thy thng bao sau:
  t lai thanh cng Catal cua Winsock. Ban phai khi ng lai may tinh hoan tt vic t lai.
 4. Khi ng lai may tinh.
Lu y Nu ban nhn c thng bao li Truy nhp Bi t chi thay vi thng bao c cp trong bc 3, du nhc lnh a khng c hin thi ung cach. Trong trng hp nay, hay ong ca s Du nhc Lnh va lp lai bc 1 n bc 3. am bao rng ban thc hin ung bc 2.

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

Kim tra lai Internet Explorer xem liu s c kt ni mang co con xay ra hay khng. Nu ban vn gp s c kt ni mang, hay xac minh ni dung cua tp Lu tr.

Xac minh ni dung cua tp Lu tr
Tp Lu tr c s dung bi TCP/IP nhm a ra phng phap kt hp ia chi Internet cu th vi ia chi IP. Trong khi tp nay co nhiu muc ich s dung hp phap, mt s phn mm nguy him, chng han nh phn mm c hai hoc phn mm gian ip, co th s dung tp nay cho cac muc ich khng ang tin cy. Cac muc nhp c phn mm nguy him a vao trong tp Lu tr nhm ngn ban truy cp vao mt s Web site nht inh. Vi du: ban co th bi ngn truy cp vao Web site ni ban co th cp nht cac ch ky chng vi rut hoc ni ban co th truy cp cac ban cp nht. Vic nay co th t may tinh vao trang thai bi pha hong. Ngoai ra, ban khng th truy nhp bt ky cng cu nao ma minh co th s dung giai quyt s c o.

Lu y Trong mt s trng hp, ngi quan tri h thng co th thm muc nhp hp phap hoc ban co th a t thm cac muc nhp nay. Nu ban i tn tp Lu tr, lin kt trong tp o se khng con hoat ng na. bit thm thng tin, hay lin h ngi quan tri h thng hoc ngi quan tri mang.

xac inh liu cac s c kt ni mang ma ban gp co bi gy ra bi cac muc nhp trong tp Lu tr hay khng, ban phai tim ri sau o i tn tp nay cac muc nhp cha tp o se khng con c s dung na.
yu cu chung ti t lai tp Lu tr tr lai mc inh cho ban, hay i n phn "Khc phuc s c cho ti". t t lai tp Lu tr tr lai mc inh, hay i n phn " ti t khc phuc s c".
Khc phuc s c cho ti
t ng t lai tp Lu tr tr lai mc inh, bm vao nut hoc lin kt Khc phuc s c. B?m Ch?y trong h?p tho?i T?p T?i xu?ng r?i thc hin theo cc b?c trong thu?t s? Kh?c ph?c s? c?.


Khc phuc s c nay
Khc phuc s c cua Microsoft 50267Ch ? thu?t s? ny c th? ch? c b?ng ti?ng Anh; tuy nhin, khc phuc t? ?ng c?ng ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.

Ch ? n?u b?n ang khng s? d?ng my tnh c s? c?, h?y lu gi?i php Kh?c ph?c s? c? vo m?t ? ?a flash ho?c CD r?i ch?y trn my tnh c s? c?.

Tip theo, hay vao phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?" bn di.

ti t khc phuc s c

t t lai tp Lu tr tr lai mc inh, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm vao Bt u, go trinh iu khin trong hp Bt u Tim kim ri sau o bm ENTER.
 2. Bm vao muc nhp cho trinh iu khin c hin thi trong cac kt qua tim kim. Biu tng bn canh trinh iu khin se la mt th muc.
 3. Ca s xut hin se hin thi Windows > system32 > trinh iu khin trong thanh ia chi trn cung. Bm up vao th muc etc.
 4. inh vi va bm chut phai vao tp lu tr ri sau o bm vao i tn.
 5. Go oldhosts ri sau o bm ENTER. Nu ban nhn c thng bao li sau y, hay bm vao Tip tuc:
  Ban cn khng inh thao tac nay.
  Nu ban c nhc mt khu quan tri vin hoc xac nhn, hay go mt khu hoc bm vao Tip tuc.
 6. Khi ng lai may tinh am bao rng cac thay i co hiu lc.
 7. Kim tra Internet Explorer.
Kim tra xem cu hinh cua giao thc Winsock va tp LU TR a c t lai cha. Nu giao thc Winsock va tp LU TR a c t lai, ban a hoan thanh phn nay. Nu giao thc Winsock hoc tp LU TR cha c t lai, ban co th lin h vi b phn h tr.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 936211 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
T? kha:
kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbexpertiseinter kbnetworkcard kbbrowse kbmodem kbnetworkconnectivity kbnetwork_ispspecific kbnetwork_routerissues kbnetwork_checkcables kbadapter kbhowto kbmatsfixme KB936211

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com