K? nov?rst p?rl?kprogrammas Internet Explorer probl?mas sist?m? Windows Vista un Windows XP

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 936215 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? apl?kots, k? nov?rst iesp?jam?s probl?mas, kas var rasties, dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista, izmantojot p?rl?kprogrammu Windows Internet Explorer 7 vai Windows Internet Explorer 8.

PAPILDINDORM?CIJA

Nevarat p?rl?kot internetu
L?na veiktsp?ja vai l?na lapu p?rl?ko?ana
Izmantojot p?rl?kprogrammu Internet Explorer, tiek par?d?ts k??das zi?ojums
Neparedz?ta darb?ba p?rl?kprogramm? Internet Explorer
Failu boj?jumu probl?mas

Nevarat p?rl?kot internetu

Nevarat izmantot p?rl?kprogrammu Internet Explorer, lai p?rl?kotu internetu. Turkl?t da?as lietojumprogrammas nevar piek??t internetam. ?o probl?mu var izrais?t k?ds no ?iem nosac?jumiem:
 • Probl?mas, kas saist?tas ar ugunsm?ra programmat?ru vai t?s konfigur?ciju
 • Probl?mas, kas saist?tas ar t?kla adaptera draiveriem
 • Probl?mas, kas saist?tas ar pa?reiz?jo Winsock vai TCP/IP protokolu instal?ciju
 • Nepareizi ieraksti fail? Hosts, kas atrodas dator?

  Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  936211 K? nov?rst t?kla savienojam?bas probl?mas p?rl?kprogramm? Internet Explorer

L?na veiktsp?ja vai l?na lapu p?rl?ko?ana

P?rl?kprogramma var l?ni rea??t. Var b?t ar? l?na p?rl?ko?ana vai t?mek?a lapas iel?de. Parasti l?nas veiktsp?jas un l?nas p?rl?ko?anas probl?mas rodas, ja ir sp?k? k?ds no ?iem nosac?jumiem:
 • J?veic p?rl?kprogrammas internet Explorer uztur??ana, izmantojot ieb?v?tus r?kus.
 • P?rl?kprogrammai Internet Explorer ir konflikt?jo?i vai nepareizi iestat?jumi.
 • Tre??s puses programma nedarbojas kop? ar p?rl?kprogrammu Internet Explorer.
 • Viens no .dll failiem, kas ir saist?ts ar p?rl?kprogrammu Internet Explorer, tr?kst, ir aizst?ts ar nepareizu versiju vai nav pareizi instal?ts. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? optimiz?t p?rl?kprogrammu Internet Explorer 8, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  936213 K? optimiz?t p?rl?kprogrammu Internet Explorer

Izmantojot p?rl?kprogrammu Internet Explorer, tiek par?d?ts k??das zi?ojums

Piez?me. ?? sada?a attiecas tikai uz p?rl?kprogrammu Windows Internet Explorer 7.

M??inot atv?rt p?rl?kprogrammu Internet Explorer, iesp?jams, tiek par?d?ts k??das zi?ojums "T?mek?a lapu nevar par?d?t?. Turkl?t, atverot vai izmantojot p?rl?kprogrammu Internet Explorer, t? var p?rst?t rea??t. Tas var b?t ??du iemeslu d??:
 • Probl?mas vai konflikti ar citu instal?tu programmat?ru.
 • Lietot?ja konts ir boj?ts.
 • Datoru ir infic?jusi tre??s puses ?aunprogrammat?ra vai v?rusi.
 • Konfigur?cijas iestat?jumu probl?mas un sader?bas probl?mas p?rl?kprogramm? Internet Explorer.

  Piez?me. ??s probl?mas var rasties ??du iemeslu d??: j?veic p?rl?kprogrammas Internet Explorer uztur??ana, p?rl?kprogrammai Internet Explorer ir konflikt?jo?i vai nepareizi iestat?jumi vai k?ds no p?rl?kprogrammas Internet Explorer .dll failiem tr?kst vai ir boj?ts.
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
936214 K? nov?rst sader?bas probl?mas, kas p?rl?kprogrammu Internet Explorer 7 ietekm? sist?m? Windows Vista

Neparedz?ta darb?ba p?rl?kprogramm? Internet Explorer

Neparedz?tu darb?bu p?rl?kprogramm? Internet Explorer var izrais?t pievienojumprogrammas vai r?kjoslas. Lai labotu ?o darb?bu, atiestatiet vai optimiz?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer, lai p?rliecin?tos, vai t? ir pareizi instal?ta. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? atrisin?t ??s probl?mas, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
936213 K? optimiz?t vai atiestat?t p?rl?kprogrammu Internet Explorer

Failu boj?jumu probl?mas

Failu boj?jums vai oper?t?jsist?mas iestat?jumi var izrais?t k??das p?rl?kprogramm? Internet Explorer. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
936212 K? labot oper?t?jsist?mu un atjaunot oper?t?jsist?mas iepriek??jo konfigur?ciju sist?m? Windows Vista

Rekviz?ti

Raksta ID: 936215 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2011. gada 28. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbinfo KB936215

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com