Làm th? nào đ? thay đ?i các thông tin đăng nh?p cho d?ch v? SDK và cho d?ch v? c?u h?nh trong Microsoft System Center Operations Manager

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 936220 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? cách thay đ?i các thông tin đăng nh?p cho d?ch v? SDK và cho d?ch v? c?u h?nh trong Microsoft System Center Operations Manager. Thêm vào đó, bài vi?t này mô t? cách thay đ?i các tài kho?n qu?n l? hành đ?ng h? ph?c v?.

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? thay đ?i các d?ch v? SDK và d?ch v? c?u h?nh đ? s? d?ng trương m?c vùng

Trư?c khi b?n làm theo các bư?c sau H?y ch?c ch?n r?ng b?n đ? t?o trương m?c c?n thi?t vùng trong d?ch v? thư m?c Active directory. Ngoài ra, chúng tôi khuyên b?n sao lưu Microsoft SQL Server cơ s? d? li?u trư?c khi b?n làm theo các bư?c sau.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Services.msc, sau đó b?m Ok.
 2. Trong ngăn chi ti?t, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 right-clickOpsMgr SDK d?ch v?,N?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 R2 ho?c nh?p chu?t ph?i h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2012 H? th?ng Trung tâm d? li?u d?ch v? truy c?p, sau đó b?m D?ng.
 3. Trong ngăn chi ti?t, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 right-click OpsMgr y t?, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 R2 ho?c nh?p chu?t ph?i vào h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2012 Trung tâm h? th?ng qu?n l?, sau đó b?m D?ng.
 4. Trong ngăn chi ti?t, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 right-click D?ch v? c?u h?nh OpsMgr, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 R2 ho?c nh?p chu?t ph?i vào h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2012 H? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh, và sau đó nh?p vào D?ng.
 5. f b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 nh?p chu?t ph?iOpsMgr SDKService, N?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 R2 ho?c nh?p chu?t ph?i h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2012 H? th?ng Trung tâm d? li?u d?ch v? truy c?p, sau đó b?m Thu?c tính.
 6. Trên các Đăng nh?p tab, b?m vào Trương m?c này.
 7. Lo?i trương m?c vùng trong các Trương m?c này h?p, g? m?t kh?u tương ?ng trong các M?t kh?u h?p, và sau đó nh?p m?t kh?u trong các Xác nh?n m?t kh?u h?p.
 8. Nh?p vào Ok.
 9. f b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 nh?p chu?t ph?iD?ch v? c?u h?nh OpsMgr, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 R2 ho?c nh?p chu?t ph?i vào h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2012 H? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh, sau đó b?m Thu?c tính.
 10. Trên các Đăng nh?p tab, b?m vào Trương m?c này.
 11. Lo?i trương m?c vùng trong các Trương m?c này h?p, g? m?t kh?u tương ?ng trong các M?t kh?u h?p, và sau đó nh?p m?t kh?u trong các Xác nh?n m?t kh?u h?p.

  Quan tr?ng Đ? b?t đ?u d?ch v? SDK và c?u h?nh d?ch v?, b?n ph?i s? d?ng cùng m?t tài kho?n. V? v?y, các tài kho?n mà b?n ch? đ?nh trong bư?c 10 ph?i là tương t? như các tài kho?n mà b?n đ? ch? đ?nh trong bư?c 6.
 12. Nh?p vào Ok.
 13. Đóng các D?ch v? -Theo c?a s?.
 14. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Các chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft SQL Server 200 x (trong đó x là phiên b?n c?a SQL), sau đó b?m SQL Server Management Studio.
 15. Trong các K?t n?i t?i h? ph?c v? h?p tho?i h?p, ch? đ?nh tên máy ch? và ví d? mà ho?t đ?ng qu?n l? cơ s? d? li?u đư?c cài đ?t.
 16. Trong giao di?n đi?u khi?n cây, m? r?ng các Cơ s? d? li?u nút, nh?p chu?t ph?i Ho?t đ?ng qu?n l? cơ s? d? li?u, sau đó b?m Truy v?n m?i.
 17. Lo?i các l?nh SQL sau đây, và sau đó th?c hi?n nó.
  EXEC p_SetupCreateLogin '<Domain>\<User>', 'sdk_users'
  Lưu ?Gi? ch? <Domain>đ?i di?n cho tên mi?n, và gi? ch? <User>đ?i di?n cho trương m?c ngư?i dùng mà b?n mu?n ch?y các d?ch v? SDK. N?u cơ s? d? li?u qu?n l? ho?t đ?ng kinh doanh đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng m?t ch? collation, b?n ph?i g? tên tài kho?n chính xác như nó xu?t hi?n trong ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính snap-in</User> </Domain>
 18. Lo?i các l?nh SQL sau đây, và sau đó th?c hi?n nó.
  EXEC p_SetupCreateLogin '<Domain>\<User>', 'configsvc_users'
  Lưu ?Gi? ch? <Domain>đ?i di?n cho tên mi?n, và gi? ch? <User>đ?i di?n cho trương m?c ngư?i dùng mà b?n mu?n ch?y các d?ch v? c?u h?nh. N?u cơ s? d? li?u qu?n l? ho?t đ?ng kinh doanh đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng m?t ch? collation, b?n ph?i g? tên tài kho?n chính xác như nó xu?t hi?n trong ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính snap-in</User> </Domain>
 19. G? và th?c thi các l?nh SQL sau đây:
  EXECUTE p_SetupCreateLogin '<Domain>\<User>', 'dbmodule_users'
  Lưu ?: Gi? ch? <Domain>đ?i di?n cho tên mi?n, và gi? ch? <User>đ?i di?n cho các hành đ?ng tài kho?n qu?n l? máy ch? đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng. </User></Domain>

  Tài kho?n đang đư?c s? d?ng b?i các máy ch? qu?n l? có th? đư?c xác nh?n b?ng cách ki?m tra các Trương m?c m?c đ?nh hành đ?ng ch?y như h? sơtrong giao di?n đi?u khi?n ho?t đ?ng.
 20. Nh?p vào B?t đ?u, Nh?p vào Ch?y, lo?i d?ch v?.MSC, sau đó b?m Ok.
 21. Trong ngăn chi ti?t, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 right-click OpsMgr SDK d?ch v?, N?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 R2 ho?c nh?p chu?t ph?i h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2012 H? th?ng Trung tâm d? li?u d?ch v? truy c?p, sau đó b?m B?t đ?u.
 22. Trong ngăn chi ti?t, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 right-click OpsMgr y t?, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 R2 ho?c nh?p chu?t ph?i vào h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2012 Trung tâm h? th?ng qu?n l?, sau đó b?m B?t đ?u.
 23. Trong ngăn chi ti?t, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 right-click D?ch v? c?u h?nh OpsMgr, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 R2 ho?c nh?p chu?t ph?i vào h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2012 H? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh, sau đó b?m B?t đ?u.
 24. Đóng các D?ch v? -Theo c?a s?.
 25. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i eventvwr.msc, sau đó b?m Ok.
 26. Trong giao di?n đi?u khi?n cây, ch?n các Ho?t đ?ng kinh doanh Managers? ki?n đăng nh?p, và sau đó ki?m tra s? k? s? m?i cho d?ch v? SDK OpsMgr và cho các d?ch v? c?u h?nh OpsMgr, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 ho?c OpsMgr SDK d?ch v? và cho các c?u h?nh qu?n l? OpsMgr, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 R2 ho?c h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2012 đ? xác minh r?ng hai d?ch v? đang ch?y m?t cách chính xác.
 27. B?n c?ng c?n ph?i c?p nh?t các d?ch v? chính tên (SPN) liên quan đ?n ho?t đ?ng kinh doanh Manager

Thông tin thêm:

Đ?i v?i h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 và 2007 R2 đ? làm r? trong danh sách c?a SPN dư?i đây:

Máy ch? qu?n l? g?c (không t?p trung)

thu?c tính servicePrincipalName: MSOMSdkSvc /<RMS fqdn=""><b00></b00></RMS>
thu?c tính servicePrincipalName: MSOMSdkSvc /<RMS netbios="" name=""><b00></b00></RMS>
thu?c tính servicePrincipalName: MSOMHSvc /<RMS fqdn=""><b00></b00></RMS>
thu?c tính servicePrincipalName: MSOMHSvc /<RMS netbios="" name=""></RMS>

Máy ch? qu?n l? g?c (nhóm)

thu?c tính servicePrincipalName: MSOMSdkSvc /<RMS virtual="" fqdn=""><b00></b00></RMS>
thu?c tính servicePrincipalName: MSOMSdkSvc /<RMS virtual="" netbios="" name=""><b00></b00></RMS>
thu?c tính servicePrincipalName: MSOMHSvc /<RMS virtual="" fqdn=""><b00></b00></RMS>
thu?c tính servicePrincipalName: MSOMHSvc /<RMS virtual="" netbios="" name=""></RMS>

SDK SPN đăng k? trên tài kho?n d?ch v? SDK trong Active Directory. Nó tham chi?u RMS.
SPN d?ch v? y t? đăng k? trên máy ch? qu?n l? máy tính đ?i tư?ng trong Active Directory. Nó tham chi?u đ?i tư?ng máy tính riêng c?a m?nh


Qu?n l? Server(s)


thu?c tính servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS fqdn=""><b00></b00></MS>
thu?c tính servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS netbios="" name=""></MS>

Qu?n l? máy ch? v?i ACS

thu?c tính servicePrincipalName: AdtServer /<MS fqdn=""><b00></b00></MS>
thu?c tính servicePrincipalName: AdtServer /<MS netbios="" name=""><b00></b00></MS>
thu?c tính servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS fqdn=""><b00></b00></MS>
thu?c tính servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS netbios="" name=""></MS>

Các máy ch? cơ s? d? li?u (bao g?m c? ACS DB)

thu?c tính servicePrincipalName: MSSQLSvc /<database netbios="" name="">: 1433<b00> </b00> </database>
thu?c tính servicePrincipalName: MSSQLSvc /<database fqdn="">: 1433</database>


Lưu ?: B?n s? c?n SETSPN ti?n ích t?m th?y trong s? h? tr? công c? c?a h? đi?u hành cài đ?t truy?n thông N?u không cài đ?t - cho bi?t thêm thông tin trên SPNs xemhttp://Social.technet.Microsoft.com/wiki/Contents/articles/717.aspx

Đ? thay đ?i SPN cho năm 2007 và 2007 R2:
Non-Clustered RMS (SDK)
Lo?i b? SPN c?
1. T?i m?t cmd nh?c ch?y SetSPN –D MSOMSdkSvc/Computername.domain.com
2. T?i m?t cmd nh?c ch?ySetSPN –D MSOMSdkSvc/Computername

Thêm SPN m?i:
1. T?i m?t cmd nh?c ch?y SETSPN –A MSOMSdkSvc /<RMS netbios="" name=""> <your domain=""></your></RMS>\<sdk domain="" account=""></sdk>
2. T?i m?t cmd nh?c ch?y SETSPN –A MSOMSdkSvc /<RMS fqdn=""> <your domain=""></your></RMS>\<sdk domain="" account=""></sdk>

Nhóm RMS (SDK)
Lo?i b? SPN c?:
1. T?i m?t cmd nh?c ch?y SetSPN –D MSOMSdkSvc/Computername.domain.com
2. T?i m?t cmd nh?c ch?y SetSPN –D MSOMSdkSvc/Computername

Thêm SPN m?i:
1. T?i m?t cmd nh?c ch?y SETSPN –A MSOMSdkSvc /<RMS virtual="" netbios="" name=""> <your domain=""></your></RMS>\<sdk domain="" account=""></sdk>
2. T?i m?t cmd nh?c ch?y SETSPN –A MSOMSdkSvc /<RMS virtual="" fqdn=""> <your domain=""></your></RMS>\<sdk domain="" account=""></sdk>

Đang ki?m ch?ng SPN v?i SETSPN

SDK: T?i m?t cmd nh?c ch?y SETSPN -L <your domain=""></your>\<sdk domain="" account=""></sdk>
Làm th? nào đ? thay đ?i các d?ch v? SDK và d?ch v? c?u h?nh đ? s? d?ng trương m?c h? th?ng đ?a phương, n?u máy ch? qu?n l? và vai tr? máy ch? cơ s? d? li?u n?m trên cùng m?t máy tính

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Services.msc, sau đó b?m Ok.
 2. Trong ngăn chi ti?t, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 right-click OpsMgr SDK d?ch v?, N?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 R2 ho?c nh?p chu?t ph?i h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2012 H? th?ng Trung tâm d? li?u d?ch v? truy c?p, sau đó b?m D?ng.
 3. Trong ngăn chi ti?t, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 right-click OpsMgr y t?, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 R2 ho?c nh?p chu?t ph?i vào h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2012 Trung tâm h? th?ng qu?n l?, sau đó b?m D?ng.
 4. Trong ngăn chi ti?t, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 right-clickD?ch v? c?u h?nh OpsMgr, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 R2 ho?c nh?p chu?t ph?i vào h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2012 H? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh, và sau đó nh?p vào D?ng.
 5. N?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 nh?p chu?t ph?i OpsMgr SDKService, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 R2 ho?c nh?p chu?t ph?i vào h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2012 H? th?ng Trung tâm d? li?u d?ch v? truy c?p, sau đó b?m B?t đ?ng s?n.
 6. Trên các Đăng nh?p tab, b?m vào Trương m?c h? th?ng đ?a phương.
 7. Nh?p vào Ok.
 8. N?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 nh?p chu?t ph?i D?ch v? c?u h?nh OpsMgr, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 R2 ho?c nh?p chu?t ph?i vào h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2012 H? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh, sau đó b?m B?t đ?ng s?n.
 9. Trên các Đăng nh?p tab, b?m vào Trương m?c h? th?ng đ?a phương.
 10. Nh?p vào Ok.
 11. Đóng các D?ch v? -Theo c?a s?.
 12. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Các chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft SQL Server 200 x (trong đó x là phiên b?n c?a SQL), sau đó b?m SQL Server Management Studio.
 13. Trong các K?t n?i t?i h? ph?c v? h?p tho?i h?p, ch? đ?nh tên máy ch? và ví d? mà ho?t đ?ng qu?n l? cơ s? d? li?u đư?c cài đ?t.
 14. Trong giao di?n đi?u khi?n cây, m? r?ng các Cơ s? d? li?u nút, nh?p chu?t ph?i Ho?t đ?ng qu?n l? cơ s? d? li?u, sau đó b?m Truy v?n m?i.
 15. Lo?i các l?nh SQL sau đây, và sau đó th?c hi?n nó.
  EXEC p_SetupCreateLogin 'NT AUTHORITY\SYSTEM', 'sdk_users'
  Lưu ? N?u cơ s? d? li?u qu?n l? ho?t đ?ng kinh doanh đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng m?t ch? collation, b?n ph?i g? tên tài kho?n chính xác như nó xu?t hi?n trong này l?nh SQL.
 16. Lo?i các l?nh SQL sau đây, và sau đó th?c hi?n nó.
  EXEC p_SetupCreateLogin 'NT AUTHORITY\SYSTEM', 'configsvc_users'
  Lưu ? N?u cơ s? d? li?u qu?n l? ho?t đ?ng kinh doanh đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng m?t ch? collation, b?n ph?i g? tên tài kho?n chính xác như nó xu?t hi?n trong này l?nh SQL.
 17. Lo?i các l?nh SQL sau đây, và sau đó th?c hi?n nó.
  EXECUTE p_SetupCreateLogin '<domain>\<managementservercomputer$>', 'dbmodule_users'
  Lưu ? Gi? ch? <domain>đ?i di?n cho tên mi?n, và gi? ch? <managementservercomputer$>đ?i di?n cho các hành đ?ng tài kho?n qu?n l? máy ch? đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng. B?n có th? ki?m tra các<b00> </b00> </managementservercomputer$> </domain>Trương m?c m?c đ?nh hành đ?ng ch?y như h? sơm?c nh?p trong giao di?n đi?u khi?n ho?t đ?ng đ? xác nh?n tài kho?n máy ch? qu?n l? s? d?ng.
 18. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Services.msc, sau đó b?m Ok.
 19. N?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 nh?p chu?t ph?i OpsMgr SDK d?ch v?, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 R2 ho?c nh?p chu?t ph?i vào h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2012 H? th?ng Trung tâm d? li?u d?ch v? truy c?p, sau đó b?m B?t đ?u.
 20. Trong ngăn chi ti?t, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 right-click OpsMgr y t?, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 R2 ho?c nh?p chu?t ph?i vào h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2012 Trung tâm h? th?ng qu?n l?, sau đó b?m B?t đ?u.
 21. Trong ngăn chi ti?t, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 right-click D?ch v? c?u h?nh OpsMgr, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 R2 ho?c nh?p chu?t ph?i vào h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2012 H? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh, sau đó b?m B?t đ?u.
 22. Đóng các D?ch v? -Theo c?a s?.
 23. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i eventvwr.msc, sau đó b?m Ok.
 24. Trong giao di?n đi?u khi?n cây, ch?n các Ho?t đ?ng kinh doanh Manager s? ki?n đăng nh?p, và sau đó ki?m tra s? k? s? m?c cho các OpsMgr SDK d?ch v? và đ?i v?i các D?ch v? c?u h?nh OpsMgr N?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007, ho?c OpsMgr SDK d?ch v? và đ?i v?i các OpsMgr qu?n l? c?u h?nh N?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 R2 ho?c h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2012 đ? xác minh r?ng hai d?ch v? đang ch?y m?t cách chính xác.
 25. B?n c?ng c?n ph?i thay đ?i tên ch? y?u ph?c v? (SPN)
Thông tin thêm:

Đ?i v?i h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 và 2007 R2 đ? làm r? trong danh sách c?a SPN dư?i đây:

Máy ch? qu?n l? g?c (không t?p trung)

thu?c tính servicePrincipalName: MSOMSdkSvc /<RMS fqdn=""><b00></b00></RMS>
thu?c tính servicePrincipalName: MSOMSdkSvc /<RMS netbios="" name=""><b00></b00></RMS>
thu?c tính servicePrincipalName: MSOMHSvc /<RMS fqdn=""><b00></b00></RMS>
thu?c tính servicePrincipalName: MSOMHSvc /<RMS netbios="" name=""></RMS>

Máy ch? qu?n l? g?c (nhóm)

thu?c tính servicePrincipalName: MSOMSdkSvc /<RMS virtual="" fqdn=""><b00></b00></RMS>
thu?c tính servicePrincipalName: MSOMSdkSvc /<RMS virtual="" netbios="" name=""><b00></b00></RMS>
thu?c tính servicePrincipalName: MSOMHSvc /<RMS virtual="" fqdn=""><b00></b00></RMS>
thu?c tính servicePrincipalName: MSOMHSvc /<RMS virtual="" netbios="" name=""></RMS>

SDK SPN đăng k? trên tài kho?n d?ch v? SDK trong Active Directory. Nó tham chi?u RMS.
SPN d?ch v? y t? đăng k? trên máy ch? qu?n l? máy tính đ?i tư?ng trong Active Directory. Nó tham chi?u đ?i tư?ng máy tính riêng c?a m?nh


SDK SPN đăng k? trên tài kho?n d?ch v? SDK trong Active Directory. Nó tham chi?u RMS.
SPN d?ch v? y t? đăng k? trên máy ch? qu?n l? máy tính đ?i tư?ng trong Active Directory. Nó tham chi?u đ?i tư?ng máy tính riêng c?a m?nh


Qu?n l? Server(s)


thu?c tính servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS fqdn=""><b00></b00></MS>
thu?c tính servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS netbios="" name=""></MS>

Qu?n l? máy ch? v?i ACS

thu?c tính servicePrincipalName: AdtServer /<MS fqdn=""><b00></b00></MS>
thu?c tính servicePrincipalName: AdtServer /<MS netbios="" name=""><b00></b00></MS>
thu?c tính servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS fqdn=""><b00></b00></MS>
thu?c tính servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS netbios="" name=""></MS>

Các máy ch? cơ s? d? li?u (bao g?m c? ACS DB)

thu?c tính servicePrincipalName: MSSQLSvc /<database netbios="" name="">: 1433<b00> </b00> </database>
thu?c tính servicePrincipalName: MSSQLSvc /<database fqdn="">: 1433</database>


Lưu ?: b?n s? c?n SETSPN ti?n ích t?m th?y trong các công c? h? tr? c?a các h? đi?u hành cài đ?t truy?n thông - cho bi?t thêm thông tin v? SPNs xem http://Social.technet.Microsoft.com/wiki/Contents/articles/717.aspx

Đ? thay đ?i SPN cho năm 2007 và 2007 R2:
Non-Clustered RMS (SDK)
Lo?i b? SPN c?
1. T?i m?t cmd nh?c ch?y SetSPN –D MSOMSdkSvc /<RMS netbios="" name=""><your domain="">\<old sdk="" domain="" account=""> </old> </your> </RMS>
2. T?i m?t cmd nh?c ch?ySetSPN –D MSOMSdkSvc /<RMS fqdn=""><your domain="">\<old sdk="" domain="" account=""> </old> </your> </RMS>


Thêm SPN m?i:
1. T?i m?t cmd nh?c ch?y SETSPN –A MSOMSdkSvc /<RMS netbios="" name="">ComputerName.domain.com</RMS>
2. T?i m?t cmd nh?c ch?y SETSPN –A MSOMSdkSvc /<RMS fqdn=""><b00></b00></RMS>ComputerName

Đang ki?m ch?ng SPN v?i SETSPN

SDK: T?i m?t cmd nh?c ch?y SETSPN -L <your domain=""></your>\<sdk domain="" account=""></sdk>


Làm th? nào đ? thay đ?i d?ch v? SDK OpsMgr và d?ch v? c?u h?nh OpsMgr đ? s? d?ng trương m?c h? th?ng đ?a phương, n?u máy ch? qu?n l? và vai tr? máy ch? cơ s? d? li?u n?m trên máy tính khác nhau

 1. Trên máy tính đang ch?y vai tr? qu?n l? máy ch?, nh?p vàoB?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Services.msc, sau đó b?m Ok.
 2. Trong ngăn chi ti?t, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 right-click OpsMgr SDK d?ch v?, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 R2 ho?c nh?p chu?t ph?i vào h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2012 H? th?ng Trung tâm d? li?u d?ch v? truy c?p, sau đó b?m D?ng.
 3. Trong ngăn chi ti?t, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 right-click OpsMgr y t?, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 R2 ho?c nh?p chu?t ph?i vào h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2012 Trung tâm h? th?ng qu?n l?, sau đó b?m D?ng.
 4. Trong ngăn chi ti?t, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 right-click D?ch v? c?u h?nh OpsMgr, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 R2 ho?c nh?p chu?t ph?i vào h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2012 H? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh, sau đó b?m D?ng.
 5. N?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 nh?p chu?t ph?i OpsMgr SDKService, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 R2 ho?c nh?p chu?t ph?i vào h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2012 H? th?ng Trung tâm d? li?u d?ch v? truy c?p, sau đó b?m Thu?c tính.
 6. Trên cácĐăng nh?p tab, b?m vào Trương m?c h? th?ng đ?a phương.
 7. Nh?p vàoOk.
 8. N?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 nh?p chu?t ph?i D?ch v? c?u h?nh OpsMgr, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 R2 ho?c nh?p chu?t ph?i vào h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2012 H? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh, sau đó b?m B?t đ?ng s?n.
 9. Trên cácĐăng nh?p tab, b?m vào H? th?ng c?c b? tài kho?n.
 10. Nh?p vàoOk.
 11. Đóng các D?ch v? -Theo c?a s?.
 12. Trên máy tính đang ch?y vai tr? máy ch? cơ s? d? li?u, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n Các chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft SQL Server 200 x (trong đó x là phiên b?n c?a SQL đư?c cài đ?t), sau đó b?m SQL Server Management Studio.
 13. Trong cácK?t n?i t?i h? ph?c v? h?p tho?i h?p, ch? đ?nh tên máy ch? và ví d? mà trên đó các Ho?t đ?ng qu?n l? cơ s? d? li?u đư?c cài đ?t.
 14. Trong giao di?n đi?u khi?n cây, m? r?ng cácCơ s? d? li?u nút, nh?p chu?t ph?i Ho?t đ?ng qu?n l? cơ s? d? li?u, sau đó b?m Truy v?n m?i.
 15. Lo?i các l?nh SQL sau đây, và sau đó th?c hi?n nó:
  EXEC p_SetupCreateLogin '<managementserverdomain\managementservercomputer$>', 'sdk_users' 
  Thay th? <managementserverdomain\managementservercomputer$>v?i các tên mi?n và v?i trương m?c máy tính. Ví d?, thay th? <managementserverdomain\managementservercomputer$>v?i Contoso\Opsmgr01$.</managementserverdomain\managementservercomputer$> </managementserverdomain\managementservercomputer$>

  Lưu ? N?u cơ s? d? li?u qu?n l? ho?t đ?ng kinh doanh đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng m?t ch? collation, b?n ph?i g? tên tài kho?n chính xác như nó xu?t hi?n trong này l?nh SQL.
 16. Lo?i các l?nh SQL sau đây, và sau đó th?c hi?n nó:
  EXEC p_SetupCreateLogin '<managementserverdomain\managementservercomputer$>', 
  'configsvc_users'
  Thay th? <domain\managementservercomputer$>v?i các tên mi?n và v?i trương m?c máy tính. Ví d?, thay th? <domain\managementservercomputer$>v?i Contoso\Opsmgr01$.</domain\managementservercomputer$> </domain\managementservercomputer$>

  Lưu ? N?u cơ s? d? li?u qu?n l? ho?t đ?ng kinh doanh đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng m?t ch? collation, b?n ph?i g? tên tài kho?n chính xác như nó xu?t hi?n trong này l?nh SQL.
 17. Lo?i các l?nh SQL sau đây, và sau đó th?c hi?n nó:
  EXECUTE p_SetupCreateLogin '<domain\managementservercomputer$>', 'dbmodule_users'
  Lưu ? Gi? ch? <domain>đ?i di?n cho tên mi?n, và gi? ch? <managementservercomputer$>đ?i di?n cho hành đ?ng tài kho?n qu?n l? máy ch? đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng. B?n có th? ki?m tra các<b00> </b00> </managementservercomputer$> </domain>Trương m?c m?c đ?nh hành đ?ng ch?y như h? sơ m?c nh?p trong giao di?n đi?u khi?n m? nhà đi?u hành đ? xác nh?n tài kho?n máy ch? qu?n l? s? d?ng.
 18. Trên máy tính đang ch?y vai tr? qu?n l? máy ch?, nh?p vàoB?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Services.msc, sau đó b?m Ok.
 19. N?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 nh?p chu?t ph?i OpsMgr SDK d?ch v?, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 R2 ho?c nh?p chu?t ph?i vào h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2012 H? th?ng Trung tâm d? li?u d?ch v? truy c?p, sau đó b?m B?t đ?u.
 20. Trong ngăn chi ti?t, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 right-click OpsMgr y t?, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 R2 ho?c nh?p chu?t ph?i vào h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2012 Trung tâm h? th?ng qu?n l?, sau đó b?m B?t đ?u.
 21. Trong ngăn chi ti?t, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 right-click D?ch v? c?u h?nh OpsMgr, n?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 R2 ho?c nh?p chu?t ph?i vào h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2012 H? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh, sau đó b?m B?t đ?u.
 22. Đóng cácD?ch v? -Theo c?a s?.
 23. Nh?p vàoB?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i eventvwr.msc, sau đó b?m Ok.
 24. Trong giao di?n đi?u khi?n cây, ch?n các Ho?t đ?ng kinh doanh Manager s? ki?n đăng nh?p, và sau đó ki?m tra s? k? s? m?c cho các OpsMgr SDK d?ch v? và đ?i v?i các D?ch v? c?u h?nh OpsMgr N?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007, ho?c OpsMgr SDK d?ch v? và đ?i v?i các OpsMgr qu?n l? c?u h?nh N?u b?n đang ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 R2 ho?c h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2012 đ? xác minh r?ng hai d?ch v? đang ch?y m?t cách chính xác.
 25. B?n c?ng c?n ph?i thay đ?i tên ch? y?u ph?c v? (SPN)
 26. Thông tin thêm:

  Đ?i v?i h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 và 2007 R2 đ? làm r? trong danh sách c?a SPN dư?i đây:

  Máy ch? qu?n l? g?c (không t?p trung)

  thu?c tính servicePrincipalName: MSOMSdkSvc /<RMS fqdn=""><b00></b00></RMS>
  thu?c tính servicePrincipalName: MSOMSdkSvc /<RMS netbios="" name=""><b00></b00></RMS>
  thu?c tính servicePrincipalName: MSOMHSvc /<RMS fqdn=""><b00></b00></RMS>
  thu?c tính servicePrincipalName: MSOMHSvc /<RMS netbios="" name=""></RMS>


  SDK SPN đăng k? trên tài kho?n d?ch v? SDK trong Active Directory. Nó tham chi?u RMS.
  SPN d?ch v? y t? đăng k? trên máy ch? qu?n l? máy tính đ?i tư?ng trong Active Directory. Nó tham chi?u đ?i tư?ng máy tính riêng c?a m?nh


  Qu?n l? Server(s)


  thu?c tính servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS fqdn=""><b00></b00></MS>
  thu?c tính servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS netbios="" name=""></MS>

  Qu?n l? máy ch? v?i ACS

  thu?c tính servicePrincipalName: AdtServer /<MS fqdn=""><b00></b00></MS>
  thu?c tính servicePrincipalName: AdtServer /<MS netbios="" name=""><b00></b00></MS>
  thu?c tính servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS fqdn=""><b00></b00></MS>
  thu?c tính servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS netbios="" name=""></MS>

  Các máy ch? cơ s? d? li?u (bao g?m c? ACS DB)

  thu?c tính servicePrincipalName: MSSQLSvc /<database netbios="" name="">: 1433<b00> </b00> </database>
  thu?c tính servicePrincipalName: MSSQLSvc /<database fqdn="">: 1433</database>


  Lưu ?: b?n s? c?n SETSPN ti?n ích t?m th?y trong các công c? h? tr? c?a các h? đi?u hành cài đ?t truy?n thông - cho bi?t thêm thông tin v? SPNs xem http://Social.technet.Microsoft.com/wiki/Contents/articles/717.aspx

  Đ? thay đ?i SPN cho năm 2007 và 2007 R2:
  Non-Clustered RMS (SDK)
  Lo?i b? SPN c?
  1. T?i m?t cmd nh?c ch?y SetSPN –D MSOMSdkSvc /<RMS netbios="" name=""><your domain="">\<old sdk="" domain="" account=""> </old> </your> </RMS>
  2. T?i m?t cmd nh?c ch?ySetSPN –D MSOMSdkSvc /<RMS fqdn=""><your domain="">\<old sdk="" domain="" account=""> </old> </your> </RMS>


  Thêm SPN m?i:
  1. T?i m?t cmd nh?c ch?y SETSPN –A MSOMSdkSvc /<RMS netbios="" name="">ComputerName.domain.com</RMS>
  2. T?i m?t cmd nh?c ch?y SETSPN –A MSOMSdkSvc /<RMS fqdn=""><b00></b00></RMS>ComputerName

  Đang ki?m ch?ng SPN v?i SETSPN

  SDK: T?i m?t cmd nh?c ch?y SETSPN -L <your domain=""></your>\<sdk domain="" account=""></sdk>

Làm th? nào đ? thay đ?i tài kho?n hành đ?ng máy ch? qu?n l?

Trư?c khi b?n làm theo các bư?c đư?c mô t? trong ph?n này, chúng tôi đ? ngh? b?n làm như sau:
 • H?y ch?c ch?n r?ng b?n đ? t?o tài kho?n c?n thi?t trong Active Directory ho?c trên máy tính đ?a phương.
 • H?y ch?c ch?n r?ng b?n đ? t?o tài kho?n t?t c? c?n thi?t m?i ch?y như Google lo?i hành đ?ng tài kho?n b?ng cách s? d?ng thu?t t?o ch?y theo tài kho?n s?.

  Lưu ? Đ? bi?t thêm chi ti?t v? m?t v?n đ? mà có th? x?y ra khi b?n t?o ch?y theo tài kho?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  936221Trương ch?y như m?c mà b?n t?o trong h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager 2007 ho?c trong System Center Essentials 2007 không ch?y m?t nhi?m v? thành công
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Các chương tr?nh, đi?m đ?n H? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng kinh doanh Manager, sau đó b?m Các ho?t đ?ng giao di?n đi?u khi?n.
 2. Ch?n các Hành chính xem, m? r?ng Hành chính, m? r?ng An ninh, b?m Ch?y như h? sơ, b?m chu?t ph?i vào Trương m?c m?c đ?nh hành đ?ng trong các Ch?y như h? sơ c?a s?, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Ch?y như tài kho?n tab.
 4. Trong các Ch?y như tài kho?n danh sách, ch?n máy tính mà b?n mu?n thay đ?i các tài kho?n c?a hành đ?ng, và sau đó b?m Ch?nh s?a.
 5. Trong các Ch?y như tài kho?n danh sách, ch?n trương m?c vùng ho?c H? th?ng đ?a phương hành đ?ng tài kho?n, sau đó b?m Ok.
 6. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Ch?y như h? sơ tài s?n h?p tho?i.
Lưu ? Các bư?c thay đ?i tài kho?n qu?n l? máy ch? hành đ?ng. N?u b?n thay đ?i tài kho?n qu?n l? máy ch? hành đ?ng t? trương m?c vùng cho trương m?c h? th?ng c?c b?, thao tác này có th? ?nh hư?ng đ?n m?t s? hành đ?ng đư?c th?c hi?n b?i các máy ch? qu?n l?. Hành đ?ng như v?y bao g?m:
 • khám phá
 • Đ?i l? cài đ?t

Thu?c tính

ID c?a bài: 936220 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007
 • Microsoft System Center Operations Manager 2012
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1
T? khóa: 
kbhowto kbexpertiseinter kbinfo kbmt KB936220 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:936220

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com