Trương ch?y như m?c mà b?n t?o ra trong h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng qu?n l? không ch?y m?t nhi?m v? thành công

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 936221 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

B?n t?o ra m?t ch?y như là tài kho?n trong Microsoft h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng qu?n l?. Các t?o ch?y như là tài kho?n Wizard k?t thúc thành công như mong đ?i. Tuy nhiên, trương ch?y như m?c mà b?n t?o ra không thành công ch?y m?t màn h?nh, m?t quy t?c, ho?c m?t nhi?m v?.

Nguyên nhân

Hành vi này x?y ra n?u b?n nh?p ?y nhi?m không chính xác khi b?n t?o ch?y như là tài kho?n. Thu?t t?o ch?y như là tài kho?n s? không xác minh ch?ng mà b?n ch? đ?nh khi b?n t?o m?t ch?y như là tài kho?n.

Lưu ? Chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra xem các thông tin trương mục mà b?n nh?p trên trang Tài kho?n c?a các t?o ch?y như là tài kho?n Wizard.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s?a đ?i các ch?ng ch? tài kho?n cho các ch?y như kho?n mà b?n có kinh nghi?m hành vi này. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?t đ?u ho?t đ?ng giao di?n đi?u khi?n Microsoft Management Console (MMC) snap-in.
  2. Trong Ngăn dẫn hướng, nh?p Qu?n tr?.
  3. M? r?ng Qu?n tr?, m? r?ng An ninh, và sau đó nh?p vào Ch?y như tài kho?n.
  4. B?m đúp vào các b? ?nh hư?ng Ch?y như là tài kho?n, và sau đó b?m vào các Tài kho?n tab.
  5. Nh?p các ch?ng ch? thích h?p cho các tài kho?n, và sau đó nh?p vào Ok.
Lưu ? Trư?c khi b?n t?o m?t ch?y như là tài kho?n, chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra các ch?ng ch? c?a tài kho?n b?ng cách s? d?ng các tài kho?n đ? kí nh?p vào Windows. Đi?u này là đ? giúp xác minh r?ng b?n nh?p ?y nhi?m tài kho?n chính xác khi b?n t?o m?t ch?y như là tài kho?n.

Thông tin thêm

B?n c?ng có th? s? d?ng m?t t?p l?nh Windows PowerShell đ? t?o ra m?t ch?y như là tài kho?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng dòng lệnh l?nh đ? qu?n l? h? th?ng Trung tâm Operations Manager, truy c?p vào các web site sau đây:
Ho?t đ?ng qu?n l? 2007 R2 cmdlet

L?nh ghép ng?n trong h? th?ng Trung tâm 2012 - ho?t đ?ng qu?n l?

Thu?c tính

ID c?a bài: 936221 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 0.1
Áp d?ng
  • Microsoft System Center Operations Manager 2007
  • Microsoft System Center Operations Manager 2012
  • Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2
  • Microsoft System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1
T? khóa: 
kbprb kbtshoot kbmt KB936221 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 936221

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com