c?p dùng chung b?t ng? đư?c lưu tr? đ? các t?p tin m?c tin thư thoại gián tuy?n trong Outlook 2007

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 936247 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? cách s?a đ?i s? ki?m nh?p. Đ?m b?o r?ng b?n sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. H?y ch?c ch?n r?ng b?n bi?t làm th? nào đ? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c và s?a đ?i s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows XP và Windows Vista
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Trong Microsoft Office Outlook 2007, c?p dùng chung b?t ng? đư?c lưu tr? vào t?p m?c tin thư thoại gián tuy?n (OST). Hành vi này có th? x?y ra n?u b?n đ? không m? m?c tin thư thoại đư?c chia s? trong quá kh?.

Nguyên nhân

Trong Office Outlook 2007, c?p dùng chung (l?ch, danh b?, tác v?) mà ngư?i dùng truy c?p vào h?p thư khác đư?c t?i v? và lưu tr? trong t?p .ost đ?a phương c?a ngư?i dùng khi Ch? đ? Thư tín Lưu tr? Trung gian c?a Microsoft Exchange đư?c kích ho?t.

Lưu ? Ví d?, khi b?n chia s? m?t m?c tin thư thoại l?ch cùng v?i ngư?i dùng khác, và ngư?i dùng m? nó, Office Outlook 2007 B?t đ?u b? nh? cache m?c tin thư thoại l?ch t?i đ?a phương trên máy tính khách Outlook c?a ngư?i dùng khác. Ngư?i dùng có quy?n truy c?p di?n đàn vào m?c tin thư thoại và không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? v?n đ? m?ng. Tuy nhiên, khi b?n chia s? m?t chia s? m?c tin thư thoại, ch?ng h?n như m?c tin thư thoại h?p thư đ?n, v?i ngư?i dùng khác, Office Outlook 2007 không nh? cache m?c tin thư thoại h?p thư đ?n t?i đ?a phương trên máy tính khách Outlook c?a ngư?i dùng khác. Do đó, ngư?i s? d?ng nh?ng ai mu?n truy c?p vào m?c tin thư thoại h?p thư đ?n có th? tr?i nghi?m s? ch?m tr? truy c?p vào m?c tin thư thoại này v? các v?n đ? m?ng.

c?p dùng chung thư?ng đư?c thêm vào c?a ngư?i dùng khác Outlook khách hàng theo hai cách:
 • Ngư?i dùng m? c?p dùng chung mà không có quy?n truy c?p tr?c ti?p vào h?p thư có ch?a m?c tin thư thoại đư?c chia s?. Ngư?i dùng có th? làm đi?u này b?ng cách s? d?ng tr?nh đơn t?p tin (trên t?p tr?nh đơn, đi?m đ?n m? và sau đó ch?n m?c tin thư thoại ngư?i dùng khác), thông qua m?t thông báo chia s?, ho?c thông qua liên k?t m? chia s? l?ch trong Ngăn dẫn hướng.
 • c?p dùng chung đư?c m? v? ngư?i dùng thêm h?p thư c?a ngư?i dùng khác vào ti?u s? c?a h?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thêm thêm h?p thư vào m?t h? sơ Outlook, h?y xem bài vi?t sau trong Cơ s? tri th?c Microsoft.
291626 Làm th? nào đ? qu?n l? nhi?u tài kho?n h?p thư Exchange trong Outlook

B?t k? như th? nào c?p dùng chung đư?c thêm vào, hành vi m?c đ?nh trong Outlook là b? nh? cache d? li?u m?c tin thư thoại đư?c chia s? c?c b? trong t?p .ost.

Cách gi?i quy?t khác

Đ? gi?i quy?t v?n hành vi này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

Phương pháp 1

Vô hi?u hóa b? nh? đ?m c?a các m?c tin thư thoại đư?c chia s? trong Outlook 2007 trên cơ s? ngư?i dùng cá nhân. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Outlook 2007, b?m vào cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n trên menu công c? .
 2. Trên Email tab, b?m đ? ch?n theExchange tài kho?n, và sau đó b?m thay đ?i.
 3. Nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t thêm.
 4. Trên tab nâng cao , b?m đ? b? ch?n hộp kiểmThư t?i v? chia s? m?c (không bao g?m thư m?c) , andthen b?m vào OK.

Phương pháp 2

C?nh báo V?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác b?ng cách s? d?ng k? biên so?n ho?c b?ng cách s? d?ng m?t phương pháp. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n cài đ?t chuyên bi?t l?i hệ điều hành. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng nh?ng v?n đ? này có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i registry nguy cơ c?a riêng b?n.

Thi?t l?p m?t khóa registry đ? vô hi?u hóa b? nh? đ?m c?a các m?c tin thư thoại đư?c chia s? cho b?t k? h? sơ Outlook m?i đư?c t?o ra. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, g? regedit, và sau đó nh?p vào OK.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó B?m chu?t ph?i vào khoá con ki?m nh?p sau:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook
 3. Pointto New, và sau đó b?m phím.
 4. Lo?i Ch? đ? lưu ?n, và sau đó pressENTER.
 5. B?m chu?t ph?i vào Ch? đ? đ?m ?n, đi?m đ?nm?i, và sau đó b?m Giá tr? DWORD.
 6. Lo?i DownloadSharedFolders, và thenpress ENTER.
 7. B?m chu?t ph?i DownloadSharedFolders, các andthen b?m s?a đ?i.
 8. Trong các d? li?u giá tr? h?p, g?0, và sau đó nh?p vào OK.
Đ? thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t này cho h? sơ hi?n t?i c?a b?n, s? d?ng các bư?c đư?c nêu trong phương pháp 1.

T?nh tr?ng

Hành vi này là do thi?t k?.

Thông tin thêm

B?n có th? đ?t c?u h?nh cài đ?t chuyên bi?t c?a c?p dùng chung lưu tr? b?ng cách s? d?ng công c? Tu? ch?nh Office (OCT) khi b?n tùy ch?nh c?a b?n tri?n khai Ch? đ? Thư tín Lưu tr? Trung gian c?a Microsoft Exchange. Ví d?, b?n có th? nên vô hi?u hóa các thi?t l?p n?u ngư?i dùng trong t? ch?c c?a b?n m? nhi?u chia s? l?ch và n?u ngư?i dùng làm vi?c v?i nhau trên m?ng s? d?ng đáng tin c?y liên k?t đ? truy c?p vào máy ch? Exchange.

Khi b?n m? m?t l?ch đư?c chia s? cho l?n đ?u tiên, m?c l?ch đư?c chia s? đư?c thêm vào cặp danh sách đư?c đ?ng b? hoá vào các t?p tin OST. N?u b?n là m?t đ?i bi?u và b?n ch?p nh?n yêu c?u g?p m?t cho l?n đ?u tiên như m?t ngư?i qu?n l?, m?c tin thư thoại có ch?a l?ch cho yêu c?u g?p m?t s? đư?c thêm vào danh sách. N?u b?n tr?c ti?p đ?t m?t cu?c h?p trong l?ch c?a ngư?i dùng khác, m?c tin thư thoại có ch?a l?ch cho cu?c h?p đ?t s? đư?c thêm vào danh sách. Theo cách này, b?t ng? b?n có th? kích ho?t các quá tr?nh đó cho bi?t thêm m?t m?c tin thư thoại vào danh sách.

Đ? lo?i b? m?c t? danh sách các c?p dùng chung, b?n ph?i t? b?m đ? b? ch?n hộp kiểm T?i xu?ng c?p dùng chung (không bao g?m thư m?c) khi b?n thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n cho tài kho?n Exchange.

Các m?c tin thư thoại đư?c chia s? t? đ?ng trong đ? tu?i ra kh?i danh sách khi các m?c tin thư thoại chia s? không đư?c đ?ng b? trong m?t th?i gian. Ví d?, đi?u này có th? x?y ra n?u b?n không có quy?n truy c?p vào các m?c tin thư thoại đư?c chia s?. m?c tin thư thoại dùng chung c?ng có th? đư?c tu?i ra kh?i danh sách khi b?n không xác đ?nh v? trí ho?c xem các m?c tin thư thoại đư?c chia s? m?t th?i gian. Ví d?, b?n đ?t giá tr? c?a các m?c nh?p registry SharedFolderAgeOutDays 45. Khi ngư?i dùng A m? l?ch c?a ngư?i dùng B trong Outlook, và sau đó không xem nó m?t l?n n?a cho 45 ngày. Vào th?i đi?m đó, Outlook d?ng đ?ng b? hóa d? li?u v?i Exchange, và l?ch không đư?c C?p Nh?t. N?u sau th?i gian này ngư?i dùng A m? l?ch ngư?i dùng B, nó đ?ng b? hóa và tu?i trong đ?ng h? đ?m đư?c đ?t l?i 0 ngày.

Khi b?n đ? thi?t l?p các giá tr? c?a m?c ki?m nh?p sau đây, b?n có th? g?p các k?ch b?n đư?c đ? c?p trong ph?n tri?u ch?ng.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Khoá con ki?m nh?p Giá tr? tên Lo?i giá tr? D? li?u giá tr?
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Cached Mode
DownloadSharedFoldersDWORD1 (M?c đ?nh)
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Khoá con ki?m nh?p Giá tr? tên Lo?i giá tr? D? li?u giá tr?
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Cached Mode
SharedFolderAgeOutDaysDWORD45 (M?c đ?nh)
Lưu ? Giá tr? t?i thi?u c?a các m?c nh?p registry SharedFolderAgeOutDays là 0.

Thu?c tính

ID c?a bài: 936247 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2007
T? khóa: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbmt KB936247 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 936247

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com