Làm th? nào đ? kích ho?t kí nh?p trong Windows tri?n khai b?n ghi d?ch v? (WDS) trong Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, và trong Windows Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 936625 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Đ?m b?o r?ng b?n sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. H?y ch?c ch?n r?ng b?n bi?t làm th? nào đ? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c và s?a đ?i s? ki?m nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? c?a Microsoft Windows registry
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này th?o lu?n làm th? nào đ? kích ho?t kí nh?p trong Windows tri?n khai b?n ghi d?ch v? (WDS) trong Microsoft Windows Server 2003 và Microsoft Windows Server 2008. Ngoài ra, bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? thu th?p d? li?u trong b?n ghi d?ch v? tri?n khai Windows.

B?n có th? s? d?ng thông tin này đ? giúp kh?c ph?c s? c? mà b?n có th? kinh nghi?m trong b?n ghi d?ch v? tri?n khai Windows.

Thông tin thêm

C?nh báo V?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác b?ng cách s? d?ng k? biên so?n ho?c b?ng cách s? d?ng m?t phương pháp. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n cài đ?t chuyên bi?t l?i hệ điều hành. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng nh?ng v?n đ? này có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i registry nguy cơ c?a riêng b?n.

T?ng quan

M?i thành ph?n b?n ghi d?ch v? tri?n khai Windows có m?t cơ ch? mà b?n có th? kích ho?t đ? kí nh?p và truy t?m. Sau đó, b?n có th? phân tích các k?t qu? cho x? l? s? c?. S? d?ng các thông tin trong các ph?n sau đây đ? cho phép kí nh?p và truy t?m cho b?n ghi d?ch v? tri?n khai Windows thành ph?n.

b?n ghi d?ch v? tri?n khai Windows server s?c kh?e t?ng quát

G? l?nh sau đ? t?o ra thông tin s?c kh?e nói chung máy ch?:
WDSUTIL /get-server /show:all / chi ti?t
Thông này ch? huy nguyên nhân chung s?c kh?e tin máy ch? đ? đư?c ghi l?i trong Nh?t k? ?ng d?ng và kí nh?p h? th?ng.

b?n ghi d?ch v? tri?n khai Windows server thành ph?n

G? l?nh sau đ? t?o ra s?c kh?e thông tin v? các thành ph?n máy ch? b?n ghi d?ch v? tri?n khai Windows:
WDSUTIL /get-server /show:all / chi ti?t
L?nh này gây ra b?n ghi d?ch v? tri?n khai Windows thông tin đ? đư?c ghi l?i trong Nh?t k? ?ng d?ng và kí nh?p h? th?ng.

Theo d?i các b?n ghi

Windows Server 2012
Đ? có đư?c theo d?i thông tin cho Windows Server 2012, làm như sau:
 1. M? Tr?nh Tr?nh xem s? ki?n (eventvwr)
 2. Duy?t đ?n Windows Logs\Applications và b?n ghi d?ch v? ch?n đoán Logs\Microsoft\Windows\Deployment-d?ch v?
 3. B?m chu?t ph?i vào các kênh và ch?n S? kí nh?p
Windows Server 2003, Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2
Đ? có đư?c theo d?i thông tin cho Windows Server 2003, Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2, b?n ph?i kích ho?t truy t?m trong các thành ph?n máy ch? b?n ghi d?ch v? tri?n khai Windows. Đ? làm đi?u này, thi?t l?p các m?c nh?p registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\WDSServer


Tên: EnableFileTracing
Giá tr? lo?i: REG_DWORD
D? li?u có giá tr?: 1
Sau đó, đ?t c?u h?nh các thành ph?n mà b?n mu?n đư?c đăng b?ng cách đ?t m?t ho?c nhi?u các khóa registry sau đây thành m?t giá tr? 0.
 • D?ch tri?n khai b?n ghi d?ch v? đ?ng lái xe cung c?p v? Windows (Windows Server 2008 R2 ch?)
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WDSServer\Providers\WDSDDPS\TraceDisabled
 • Windows tri?n khai b?n ghi d?ch v? Multicasting
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WDSServer\Providers\WDSMC\TraceDisabled
 • b?n ghi d?ch v? tri?n khai Windows PXE
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WDSServer\Providers\WDSPXE\TraceDisabled
 • b?n ghi d?ch v? tri?n khai Windows TFTP
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WDSServer\Providers\WDSTFTP\TraceDisabled
 • Windows tri?n khai b?n ghi d?ch v? h?nh ?nh (Windows Server 2008 R2 ch?)
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WDSServer\Providers\WDSIMAGE\TraceDisabled
WDS máy ch? đang ch?y Windows Server 2008 R2 c?ng h? tr? truy t?m b? sung sau đây
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WDSServer\Providers\WDSTFTP\TraceFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WDSServer\Providers\WDSMC\TraceFlags

B?n có th? thi?t l?p các khóa registry đ? các giá tr? sau đây đ? ki?m soát nh?ng g? đư?c bao g?m:
 • 7F0000: Giá tr? này bao g?m truy t?m gói và giao th?c truy t?m.
 • 3F0000: Giá tr? này không bao g?m truy t?m gói.
 • 3E0000: giá tr? này không bao g?m truy t?m gói và giao th?c truy t?m. theo m?c đ?nh, giá tr? này đư?c s? d?ng.
Lưu ? M?t quá tr?nh truy t?m có th? ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t. V? v?y, chúng tôi đ? ngh? b?n vô hi?u hóa ch?c năng truy t?m khi b?n không ph?i t?o ra m?t kí nh?p.

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c nh?p ki?m nh?p này, theo d?i thông tin cho các thành ph?n máy ch? b?n ghi d?ch v? tri?n khai Windows đư?c ghi trong t?p sau:
%windir%\Tracing\wdsserver.log

b?n ghi d?ch v? tri?n khai Windows qu?n l? các thành ph?n

G? l?nh sau đ? t?o ra các thông tin y t? thành ph?n qu?n l?:
WDSUTIL /get-server /show:all / chi ti?t
L?nh này gây ra b?n ghi d?ch v? tri?n khai Windows thành ph?n thông tin y t? đ? đư?c ghi l?i trong Nh?t k? ?ng d?ng và kí nh?p h? th?ng.

Theo d?i các b?n ghi

Đ? có đư?c thông tin theo d?i, b?n ph?i kích ho?t truy t?m h?p ph?n qu?n l? b?n ghi d?ch v? tri?n khai Windows và các thành ph?n Windows tri?n khai b?n ghi d?ch v? Microsoft Management Console (MMC). Đ? làm đi?u này, h?y đ?t m?c ki?m nh?p sau:
Cho h?p ph?n qu?n l?
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\WDSMGMT


Tên: EnableFileTracing
Giá tr? lo?i: REG_DWORD
D? li?u có giá tr?: 1
Cho các thành ph?n MMC
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\WDSMMC


Tên: EnableFileTracing
Giá tr? lo?i: REG_DWORD
D? li?u có giá tr?: 1
Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các m?c ki?m nh?p, theo d?i thông tin cho các h?p ph?n qu?n l? b?n ghi d?ch v? tri?n khai Windows đư?c ghi trong t?p sau:
%windir%\Tracing\wdsmgmt.log
Ngoài ra, theo d?i thông tin cho các thành ph?n Windows tri?n khai b?n ghi d?ch v? MMC kí nh?p các t?p tin sau đây:
%windir%\Tracing\wdsmmc.log
Lưu ? M?c dù các thành ph?n Windows tri?n khai b?n ghi d?ch v? MMC và các thành ph?n WDSUTIL chia s? cùng m?t API l?p, MMC đôi khi thêm x? l? và ch?c năng. N?u m?t l?i x?y ra, nó là đáng giá thư?ng xuyên s? d?ng WDSUTIL đ? c? g?ng sao chép s? th?t b?i. WDSUTIL có th? giúp b?n xác đ?nh xem li?u l?i đ?a phương đ? MMC ho?c cho dù các l?i là m?t qu?n l? API th?t b?i. Thư?ng xuyên, các thành ph?n WDSUTIL cung c?p thêm chi ti?t l?i ra khi truy t?m không đư?c kích ho?t. Khi áp d?ng, s? d?ng các tùy ch?n sau đây đ? có đư?c thông tin thêm:
 • / chi ti?t
 • / ti?t
 • /progress

Thành ph?n di s?n b?n ghi d?ch v? tri?n khai Windows

N?u b?n th?c hi?n ch?c năng qu?n l? di s?n, thi?t l?p các m?c ki?m nh?p sau đây đ? kích ho?t truy t?m trong ph?n RISetup:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\RISetup


Tên: EnableFileTracing
Giá tr? lo?i: REG_DWORD
D? li?u có giá tr?: 1
Đ? có đư?c các b?n ghi d?u ki?m v?t ho?t đ?ng WDSCapture, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u ?nh kh?i đ?ng n?m b?t Windows PE.
 2. Khi B?t đ?u thu?t s? quay, nh?n SHIFT + F10 đ? m? m?t d?u ki?m nh?c l?nh.
 3. Cho phép truy t?m trong các thành ph?n WDSCapture. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?t đ?u Registry Editor.
  2. Thi?t l?p các m?c ki?m nh?p sau đây đ? kích ho?t truy t?m trong ph?n WDSCapture:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\WDSCapture


   Tên: EnableFileTracing
   Giá tr? lo?i: REG_DWORD
   D? li?u có giá tr?: 1
 4. B?t đ?u m?t trư?ng h?p th? hai c?a các thành ph?n WDSCapture. Sau đó, sao chép các v?n đ? b?ng cách s? d?ng ví d? th? hai c?a WDSCapture.

  Lưu ? Không đóng c?a trư?ng h?p ban đ?u c?a WDSCapture. N?u b?n đóng ph?n g?c c?a WDSCapture, Windows PE kh?i đ?ng l?i. Thay vào đó, nh?n ALT + TAB đ? chuy?n đ?i gi?a các trư?ng h?p c?a WDSCapture.
T?p nh?t k? theo d?i sau đây đư?c t?o ra:
X:\Windows\Tracing\WDSCapture.log

b?n ghi d?ch v? tri?n khai Windows khách hàng thành ph?n

Đ? b?t ch?c năng ghi nh?t k? khách hàng, h?y ch?y l?nh sau trên máy ch? WDS:
WDSUTIL /Set-Server /WDSClientLogging / kích ho?t: có
Sau đó, h?y ch?y l?nh sau trên máy ch? WDS đ? thay đ?i s? ki?n đó đ? đăng:
WDSUTIL /Set-Server /WDSClientLogging /LoggingLevel: {None|Errors|Warnings|Thông tin}
Lưu ? M?i th? lo?i bao g?m t?t c? các s? ki?n t? các chuyên m?c trư?c đó.

Sau đây là các đ?nh ngh?a c?a m?c đ? đăng nh?p:
 • Các KHÔNG CÓ m?c đ? kí nh?p vô hi?u hoá tính năng ghi nh?t k?. theo m?c đ?nh, m?c đ? kí nh?p đư?c s? d?ng.
 • Các L?I m?c đ? kí nh?p kí nh?p ch? l?i.
 • Các C?NH BÁO m?c đ? ghi nh?t k? ghi l?i c?nh báo và l?i.
 • Các THÔNG TIN m?c đ? ghi l?i các b?n ghi l?i, c?nh báo và thông tin s? ki?n. M?c đ? ghi nh?t k? là kí nh?p cao.
Đ? xem các b?n ghi s? ki?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? tr?nh qu?n l? máy ch?, và sau đó nh?p vào Ch?n đoán.
 2. B?m chu?t Tr?nh Tr?nh xem s? ki?n.
 3. B?m chu?t ?ng d?ng và các b?n ghi d?ch v? b?n ghi.
 4. B?m chu?t Microsoft, b?m vào Windows, và sau đó nh?p vào Tri?n khai b?n ghi d?ch v? ch?n đoán.
Trong cơ c?u cây c?a b?n ghi s? ki?n, các Admin kí nh?p ch?a t?t c? các l?i, và Ho?t đ?ng kí nh?p ch?a thông tin thư. Sau đây là các đ?nh ngh?a c?a ki?n trúc đư?c li?t kê cho m?t s? hi?u l?i trong các b?n ghi:
 • Các Ki?n trúc 0 là ki?n trúc x 86 b? vi x? l?.
 • Các Ki?n trúc 6 là ki?n trúc b? x? l? IA-64.
 • Các Ki?n trúc 9 là ki?n trúc b? x? l? 64 x.

Thi?t l?p các b?n ghi t? máy

V? trí c?a các b?n ghi cài đ?t chuyên bi?t ph? thu?c vào khi x?y ra s? th?t b?i.

N?u nh?ng sai l?m x?y ra trong Windows PE trư?c khi đ?a trang c?u h?nh c?a khách hàng WDS hoàn thành, b?n có th? t?m th?y các b?n ghi t?i các X:\Windows\Panther m?c tin thư thoại. S? d?ng Shift + F10 đ? m? m?t d?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó thay đ?i m?c tin thư thoại vào v? trí.

N?u nh?ng sai l?m x?y ra trong Windows PE sau khi đ?a trang c?u h?nh c?a khách hàng WDS hoàn t?t, b?n có th? t?m th?y các b?n ghi trên ổ đĩa đ?a đ?a phương t?i các $Windows.~BT\Sources\Panther m?c tin thư thoại. Kh?i lư?ng đ?a c?c b? thư?ng là ổ đĩa C. S? d?ng Shift + F10 đ? m? m?t d?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó thay đ?i m?c tin thư thoại vào v? trí.

N?u nh?ng sai l?m x?y ra ngày kh?i đ?ng đ?u tiên sau khi h?nh ?nh đư?c áp d?ng, b?n có th? t?m th?y các b?n ghi trong các \Windows\Panther m?c tin thư thoại c?a ph?n đ?a c?c b?. Kh?i lư?ng đ?a c?c b? thư?ng là ổ đĩa C.

Thu?c tính

ID c?a bài: 936625 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 0.1
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Datacenter
T? khóa: 
kbregistry kbhowto kbinfo kbmt KB936625 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 936625

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com