Sist?mas Windows Vista vad?bas panel? tr?kst ikonas, vai ar? nevar start?t vad?bas paneli, iepaz??an?s centru vai sp?les

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 936686 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista, rodas viena vai vair?kas no turpm?k aprakst?taj?m probl?m?m:
 • Vad?bas panel? tr?kst ikonas.
 • Nevar start?t vad?bas paneli. M??inot start?t vad?bas paneli, ekr?ns uz br?di var iemirgoties, ta?u vad?bas panelis netiek start?ts.
 • Nevar start?t iepaz??an?s centru. Piem?ram, lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstot welcome center un p?c tam sarakst? Programmas noklik??inot uz Iepaz??an?s centrs, nekas nenotiek.
 • Nevar start?t Windows Vista sp?les, piem?ram, Chess vai Minesweeper. M??inot start?t sp?les, nekas nenotiek.
??s probl?mas var periodiski atk?rtoties.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ??s probl?mas, instal?jiet labojumfailu, kas aprakst?ts ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst?:
929637 K??das zi?ojums sist?mas Windows Vista start??anas laik?, ja ir instal?ta programma Nero InCD un draiveru p?rbaud?t?ja util?t? ir iesp?jots l?dzeklis ??pa?ais p?ls?: ?Stop 00000050?. (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 936686 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2007. gada 20. decembris - P?rskat??ana: 1.1
ATTIECAS UZ
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbvistasp1fix kbtshoot kbbug kbexpertisebeginner KB936686

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com