LABOJUMS. Kad lietojumprogramma dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista, izsauc funkciju GetAcceptLanguages, programma Windows Internet Explorer 7 var p?k??i tikt aizv?rta

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 936950 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Kad lietojumprogramma izsauc funkciju GetAcceptLanguages, programma Windows Internet Explorer 7 var p?k??i tikt aizv?rta.

Piez?me. ?? probl?ma rodas datoros, kuros darbojas sist?ma Windows Vista.

RISIN?JUMS

Servisa pakotnes inform?cija

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, ieg?stiet jaun?ko sist?mas Windows Vista servisa pakotni. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
935791 Sist?mas Windows Vista jaun?k?s servisa pakotnes ieg??ana

Inform?cija par labojumfailu

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Izmantojiet ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de". Ja ??das sada?as nav, pieprasiet labojumfailu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda??.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu, tiek piem?rotas parast?s atbalsta izmaksas. Lai ieg?tu pilnu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?as p?rst?vju t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.

Priek?noteikumi

Nek?di priek?noteikumi nav nepiecie?ami.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators, iesp?jams, ir j?restart?.

Inform?cija par labojumfaila aizst??anu

?is labojumfails neaizst?j nevienu citu iepriek? izlaistu labojumfailu.

Inform?cija par re?istru

Lai lietotu ?o labojumfailu, re?istr? nav j?veic nek?das izmai?as.

Inform?cija par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.
Windows Vista versijas, kuru pamat? ir x86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Update.mumNot Applicable1,99408-May-200716:30Not Applicable
X86_707fb344c60bb220790f9e94e98bd16e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20593_none_e107fc581715f03b.manifestNot Applicable69508-May-200716:30Not Applicable
X86_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20593_none_f81ebdefc0ec4753.manifestNot Applicable13,16808-May-200716:32Not Applicable
Shlwapi.dll6.0.6000.20593340,48008-May-200702:50x86
Windows Vista versijas, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_707fb344c60bb220790f9e94e98bd16e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20593_none_3d2697dbcf736171.manifestNot Applicable69708-May-200716:30Not Applicable
Amd64_f28c9866151bb85d09162de2b875bc37_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20593_none_1714c5c0b63f25c4.manifestNot Applicable69908-May-200716:30Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20593_none_543d59737949b889.manifestNot Applicable13,55908-May-200716:36Not Applicable
Package_1_for_kb936950~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,78608-May-200716:30Not Applicable
Package_2_for_kb936950~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable2,00508-May-200716:30Not Applicable
Update.mumNot Applicable1,90908-May-200716:30Not Applicable
Shlwapi.dll6.0.6000.20593450,04808-May-200703:48x64

PROFILAKSE

Lai izvair?tos no ??s probl?mas, lietojiet funkciju RegQueryValue, lai programm? Internet Explorer izg?tu valodas iestat?jumus. Lai piepras?tu ?o re?istra atsl?gu, lietojiet funkciju RegQueryValue:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\International\AcceptLanguage

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz". ?? probl?ma pirmo reizi tika labota sist?mas Windows Vista 1. servisa pakotn?.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai sa?emtu papildinform?ciju par funkcijas RegQueryValue lieto?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
145679 API re?istra lieto?ana, lai saglab?tu un izg?tu iestat?jumu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 936950 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2008. gada 26. novembris - P?rskat??ana: 3.1
ATTIECAS UZ:
  • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbwebbrowser kbbug kbfix kbpubtypekc kbqfe kbhotfixserver KB936950

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com