Straipsnio ID: 936982 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?Microsoft? i?leido pakeitim? paket?, skirt? ?2007 Microsoft Office? program? paketams. ?iame straipsnyje pateikiama informacijos, kaip gauti pakeitim? paket? ir problem?, i?sprend?iam? naudojant pakeitim? paket?, s?ra??. Be to, ?iame straipsnyje yra informacijos apie problemas, kurios gali i?kilti ?diegus pakeitim? paket?, ir apie tai, kaip nustatyti, ar pakeitim? paketas ?diegtas.

??ANGA

?2007 Microsoft Office? paketo 1 pakeitim? pakete (SP1) yra svarbi? saugos, stabilumo ir efektyvumo patobulinim?. Kai kurios dabar ? ?2007 Microsoft Office? paketo SP1 ?trauktos pataisos anks?iau buvo i?leistos kaip atskiri naujinimai. ?2007 Microsoft Office? paketo SP1 ? vienas naujinimas, apimantis visas anks?iau i?leistas pataisas.

I?sami pakeitim? paketo informacija

Atsisiun?iamas problem?, kurias i?sprend?ia pakeitim? paketas, s?ra?as

?Microsoft Excel? darbaknyg?, kurioje pateikiamas ?2007 Microsoft Office? paketo problem?, i?spr?st? naudojant ?2007 Microsoft Office? program? paketo SP1, s?ra?as.

Pastaba. ?i darbaknyg? para?yta angl? kalba. Darbaknyg? nebus i?versta ? joki? kit? kalb?.

?? fail? galima atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntim? centro:


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite 2007 Office Service Pack 1 Changes_all.xls paket? dabar.

I?leidimo data: 2007 m. gruod?io 11 d.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? pagalbinius failus, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? pagalbinius failus i? interneto tarnyb?
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, pasiekiam? failo paskelbimo metu. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, padedan?iuose apsaugoti failus, kad jie neb?t? neteis?tai kei?iami.

Saugos biuleteniai, susij? su ?iuo pakeitim? paketu

?2007 Microsoft Office? paketo SP1 susij?s su ?iais saugos biuleteniais:
934233 MS07-023: ?Microsoft Excel? pa?eid?iamumas gali sudaryti nuotolinio kodo vykdymo s?lygas
934873 MS07-025: ?Microsoft Office? pa?eid?iamumas gali sudaryti nuotolinio kodo vykdymo s?lygas
936227 MS07-042: ?Microsoft XML Core Services? pa?eid?iamumas gali sudaryti nuotolinio kodo vykdymo s?lygas
936542 MS07-036: ?Microsoft Excel? pa?eid?iamumas gali sudaryti nuotolinio kodo vykdymo s?lygas

Anks?iau i?leisti naujinimai, kurie yra ?iame pakeitim? pakete

?2007 Microsoft Office? paketo SP1 yra ?ie anks?iau i?leisti naujinimai:
932080 2007 m. ?Office? program? naujinimo apra?as: 2007 m. baland?io 9 d.
933493 ?Outlook 2007? naujinimo apra?as: 2007 m. baland?io m?n. 13 d.
933688 2007 m. ?Office? sistemos saugos naujinimo apra?as: 2007 m. gegu??s m?n. 8 d.
934062 2007 m. ?Office? sistemos saugos naujinimo apra?as: 2007 m. gegu??s m?n. 8 d.
934173 ?Word 2007? naujinimo apra?as: 2007 m. gegu??s m?n. 8 d.
934390 2007 m. ?Office? program? naujinimo apra?as: 2007 m. gegu??s m?n. 18 d.
934391 2007 m. ?Office? program? naujinimo apra?as: 2007 m. gegu??s m?n. 18 d.
934393 2007 m. ?Office? sistemos naujinimo apra?as: 2007 m. gegu??s m?n. 8 d.
934395 2007 m. ?Office? program? naujinimo apra?as: 2007 m. gegu??s m?n. 18 d.
934670 ?Excel 2007? saugos naujinimo apra?as: 2007 m. gegu??s m?n. 8 d.
935569 Klaidos prane?imas, kai paleid?iate 2007 m. ?Office? program? kompiuteryje, kuriame veikia ?Outlook 2007 with Business Contact Manager?: ?Nesutampa ?Office? taikom?j? program? versijos?
936056 ?2007 Microsoft Office? sistemos serveri? saugos naujinimo apra?as: 2007 m. rugpj??io m?n. 14 d.
936509 ?Excel 2007? saugos naujinimo apra?as: 2007 m. liepos m?n. 10 d.
936514 Saugos naujinimo, skirto 2007 m. ?Office? sistemai ir 2007 m. ?Office? sistemos suderinamumo paketui, apra?as: 2007 m. liepos m?n. 10 d.
936646 ?Publisher 2007? saugos naujinimo apra?as: 2007 m. liepos m?n. 10 d.
936864 2007 m. ?Office? kar?t?j? patais? paketo apra?as: 2007 m. bir?elio 17 d.
936960 ?2007 Microsoft Office? sistemos saugos naujinimo apra?as: 2007 m. rugpj??io m?n. 14 d.
937608 ?Outlook 2007? naujinimo apra?as: 2007 m. liepos m?n. 10 d.
938190 ?Excel 2007? kar?t?j? patais? paketo apra?as: 2007 m. bir?elio m?n. 4 d.

?inomos problemos

953147 2007 m. ?Office? 1 pakeitim? paketas neatsisiunt? visas ? WSUS
942101 Gaunate klaidos prane?im?, kai bandote ?diegti bet kur? 2007 m. ?Office? 1 pakeitim? paketo paket? kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows XP? 2 pakeitim? paketas
942620 Gaunate klaidos prane?im?, kai bandote ?diegti ?2007 Microsoft Office? serveri? 1 pakeitim? paket? kompiuteryje, kuriame n?ra ?diegtas ?Windows SharePoint Services 3.0? 1 pakeitim? paketas
942995 ?dieg? 2007 m. ?Office? pakeitim? paket? arba 2007 m. ?Office? naujinim?, esate netik?tai raginami i? naujo paleisti kompiuter?
943081 Kai valdymo skydo dalyje Prid?ti arba ?alinti programas per?i?rin?jate bet kur? 2007 m. ?Office? sistemos 1 pakeitim? paketo naujinim?, jo pavadinime yra nereikaling? simboli?
943082 At?aukus ?2007 Microsoft Office? paketo 1 pakeitim? paketo diegim?, kai kurios jo dalys i?lieka kompiuteryje
943087 Dokument? nuskaitymo ?rankis sugenda, kai j? naudojate dokumentui nuskaityti ?dieg? 2007 m. ?Office? paketo 1 pakeitim? paket?
946205 Klaidos prane?imas, kai bandote atidaryti sukompiliuot? duomen? baz?s fail? arba sukompiliuot? projekto fail? ?Access 2007?: ??i duomen? baz? yra neatpa??stamo formato?
938574 ?vesties metodo rengykl?s (japon? k.) 2007 m. kar?t?j? patais? paketo apra?as: 2007 m. bir?elio 20 d.

I?sami diegimo informacija

Kaip gauti ir ?diegti ?2007 Microsoft Office? paketo SP1

?2007 Microsoft Office? paketo SP1 yra ?Microsoft? atsisiuntimo centre. Nor?dami atsisi?sti ?? pakeitim? paket? ir gauti diegimo instrukcijas bei tobulinimo strategijas, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=lt&FamilyID=9ec51594-992c-4165-a997-25da01f388f5

Kaip gauti ir ?diegti ?Microsoft Office Language Pack 2007? SP1

Nor?dami pasinaudoti visomis ?2007 Microsoft Office? paketo funkcijomis, ?diekite ?Microsoft Office Language Pack 2007? SP1, jei naudojate daugiakalb?s vartotojo s?sajos paket? (MUI). Nor?dami atsisi?sti ?Microsoft Office Language Pack 2007? SP1, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=lt&FamilyID=1f5c7d10-b4f9-482d-b0e5-9547a7f508e5

Pa?alinimo informacija

Nor?dami pa?alinti ?? pakeitim? paket? negalite naudoti valdymo skydo parinkties Prid?ti ir ?alinti programas. Nor?dami pa?alinti ?2007 Microsoft Office? paketo SP1 i? kompiuterio, turite pa?alinti 2007 m. ?Office? paket?. Tada i? naujo ?diekite 2007 m. ?Office? paket? naudodami originalaus 2007 m. ?Office? paketo CD.

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
873125 Negalite pa?alinti ?Office 2003? produkt? arba 2007 m. ?Office? produkt? pakeitim? paket?

Kaip nustatyti, ar pakeitim? paketas yra ?diegtas

?iame pakeitim? pakete yra failai, kuri? versijos pateiktos ?iose lentel?se.

Pastaba. Nereikia ?diegti pakeitim? paketo, jei turite naujesn? nei nurodyta lentel?se fail? versij?.

Nor?dami nustatyti, ar lentel?se i?vardyti failai jau ?diegti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite ie?kos pagalbin? priemon?. Nor?dami tai padaryti spustel?kite Prad?ti, o tada spustel?kite Ie?koti.

  Pastaba. Jei pradedama ?Windows? darbalaukio ie?ka, spustel?kite Nor?dami naudoti ie?kos pagalbin? priemon? spustel?kite ?ia.
 2. Lange Ie?kos rezultatai spustel?kite Visi failai ir aplankai srityje Ie?kos pagalbin? priemon?.
 3. Lauke Visas failo vardas arba jo dalis ?veskite failo vard? ir spustel?kite Ie?koti.
 4. Fail? s?ra?e de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite rast? fail?, o tada spustel?kite Ypatyb?s.
 5. Skirtukuose Bendra ir Versija per?i?r?kite ?diegto kompiuteryje failo ypatybes.
?2007 Microsoft Office? paketo SP1
MAINMUIsp1-en-us.msp
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile version
Analys32.xll12.0.6211.1000
Atl80.dll8.0.50727.762
Grooveintlresource.dll12.0.6211.1000
Mapir.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msain.dll12.0.6211.1000
Mscal.ocx12.0.6211.1000
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcp80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcr80.dll8.0.50727.762
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Osetup.dll12.0.6212.1000
Outllibr.dll12.0.6211.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
Ul_atl80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
ClientSharedMUIsp1-en-us.msp
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile version
Aceintl.dll12.0.6211.1000
Acewstr.dll12.0.6211.1000
Cgmimp32.flt2006.1200.6211.1000
Epsimp32.flt2006.1200.6211.1000
Msdaipp.dll12.0.6211.1000
Msointl.dll12.0.6211.1000
Msonsext.dll12.0.6211.1000
Pictim32.flt2006.1200.6211.1000
Portcnrc.dll12.0.6211.1000
Recovr32.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft532.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft632.cnv2006.1200.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
MAINWWsp1-en-us.msp
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile version
Acacedao.dll12.0.6211.1000
Accwiz.dll12.0.6211.1000
Acecore.dll12.0.6211.1000
Acedao.dll12.0.6211.1000
Aceerr.dll12.0.6211.1000
Acees.dll12.0.6211.1000
Aceexch.dll12.0.6211.1000
Aceexcl.dll12.0.6211.1000
Acelts.dll12.0.6211.1000
Aceodbc.dll12.0.6211.1000
Aceoddbs.dll12.0.6211.1000
Aceodexl.dll12.0.6211.1000
Aceodpdx.dll12.0.6211.1000
Aceodtxt.dll12.0.6211.1000
Aceoledb.dll12.0.6211.1000
Acepde.dll12.0.6211.1000
Acer2x.dll12.0.6211.1000
Acer3x.dll12.0.6211.1000
Acerclr.dll12.0.6211.1000
Acerep.dll12.0.6211.1000
Acetxt.dll12.0.6211.1000
Acewss.dll12.0.6211.1000
Acexbe.dll12.0.6211.1000
Atl80.dll8.0.50727.762
Binder.dll12.0.6211.1000
Cdlmso.dll12.0.6211.1000
Clview.exe12.0.6211.1000
Cnfnot32.exe_000412.0.6211.1000
Collimp.dll12.0.6211.1000
Contab32.dll12.0.6211.1000
Contactpicker.dll12.0.6211.1000
Dlgsetp.dll12.0.6211.1000
Drat.exe12.0.6211.1000
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Emsmdb32.dll12.0.6211.1000
Excel.exe12.0.6214.1000
Exsec32.dll12.0.6211.1000
Fm20.dll12.0.6211.1000
Form.dll12.0.6211.1000
Fpsrvutl.dll12.0.6211.1000
Fpwec.dll12.0.6211.1000
Graph.exe12.0.6214.1000
Groove.exe12.0.6211.1000
Grooveaccountmgr.dll12.0.6211.1000
Grooveaudio.dll12.0.6211.1000
Grooveauditservice.exe12.0.6211.1000
Grooveautoproxy.dll12.0.6211.1000
Groovecalendartool.dll12.0.6211.1000
Grooveclean.exe12.0.6211.1000
Groovecommoncomponents.dll12.0.6211.1000
Groovecommunicationsservices.dll12.0.6211.1000
Groovecommunicationsstatusandcontrol.dll12.0.6211.1000
Groovecomponentmgr.dll12.0.6211.1000
Groovecrypto.dll12.0.6211.1000
Groovedataviewertool.dll12.0.6211.1000
Groovedocumentsharetool.dll12.0.6211.1000
Groovefetchservices.dll12.0.6211.1000
Groovegames.dll12.0.6211.1000
Groovemigrator.exe12.0.6211.1000
Groovemisc.dll12.0.6211.1000
Groovemonitor.exe12.0.6211.1000
Groovenew.dll12.0.6211.1000
Grooveprojecttoolset.dll12.0.6211.1000
Grooveresource.dll12.0.6211.1000
Grooveshellextensions.dll12.0.6211.1000
Groovesketchtool.dll12.0.6211.1000
Groovestdurllauncher.exe12.0.6211.1000
Groovestoragemgr.dll12.0.6211.1000
Groovesystemmode.dll12.0.6211.1000
Groovesystemservices.dll12.0.6211.1000
Groovetexttools.dll12.0.6211.1000
Groovetransceiver.dll12.0.6211.1000
Grooveuiframework.dll12.0.6211.1000
Grooveutil.dll12.0.6211.1000
Groovewebbrowsertool2.dll12.0.6211.1000
Groovewebplatformservices.dll12.0.6211.1000
Groovewebservices.dll12.0.6211.1000
Ieawsdc.dll12.0.6028.0
Infopath.exe12.0.6214.1000
Ipdesign.dll12.0.6214.1000
Ipeditor.dll12.0.6214.1000
Ipolk.dll12.0.6211.1000
Ipomhost.dll12.0.6215.1000
Ipomint.dll12.0.6211.1000
Mdigraph.dll0.3.6211.1000
Mdiink.dll12.0.6211.1000
Medcat.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Mimedir.dll12.0.6211.1000
Morph9.dll12.0.6211.1000
Msacc.olb12.0.6211.1000
Msaccess.exe12.0.6211.1000
Msaexp30.dll12.0.6211.1000
Msconv97.dll2006.1200.6211.1000
Msgfilt.dll.x862006.822.6211.1000
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Mso.dll12.0.6213.1000
Msocf.dll12.0.6211.1000
Msocfu.dll12.0.6211.1000
Msodcw.dll12.0.6212.1000
Msoeuro.dll12.0.6211.1000
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msores.dll12.0.6211.1000
Msorun.dll12.0.6211.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Mspcore.dll12.0.6211.1000
Mspfilt.dll12.0.6211.1000
Msppt.olb12.0.6211.1000
Mspst32.dll12.0.6211.1000
Msptls.dll12.0.6211.1000
Mspub.exe12.0.6211.1000
Msqry32.exe12.0.6211.1000
Mssoap30.dll12.0.6211.1000
Mstordb.exe12.0.6211.1000
Mstores.dll12.0.6211.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msword.olb12.0.6211.1000
Msxml5.dll5.20.1081.0
Name.dll12.0.6211.1000
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcp80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcr80.dll8.0.50727.762
Oart.dll12.0.6214.1000
Oartconv.dll12.0.6214.1000
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Odserv.exe12.0.6211.1000
Offdiag.exe12.0.6211.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Office.odf12.0.6211.1000
Offlb.exe12.0.6212.1000
Offowc.dll12.0.6211.1000
Ogl.dll12.0.6211.1000
Ois.exe12.0.6211.1000
Oisapp.dll12.0.6211.1000
Oisgraph.dll12.0.6211.1000
Olmapi32.dll12.0.6211.1000
Omsmain.dll12.0.6211.1000
Omsxp32.dll12.0.6211.1000
Onbttnie.dll12.0.6211.1000
Onbttnol.dll12.0.6211.1000
Onenote.exe12.0.6211.1000
Onenotem.exe12.0.6211.1000
Onfilter.dll12.0.6211.1000
Onlibs.dll12.0.6211.1000
Onmain.dll12.0.6215.1000
Onsyncpc.dll12.0.6211.1000
Orgchart.exe12.0.6211.1000
Osetup.dll12.0.6212.1000
Outlfltr.dll12.0.5324.0
Outlmime.dll12.0.6211.1000
Outlook.exe12.0.6212.1000
Outlph.dll12.0.6211.1000
Outlvbs.dll12.0.6211.1000
Owsclt.dll12.0.6211.1000
Owssupp.dll12.0.6211.1000
Portconn.dll12.0.6212.1000
Powerpnt.exe12.0.6211.1000
Ppcore.dll12.0.6211.1000
Pptpia.dll12.0.6211.1000
Pptview.exe12.0.6211.1000
Prtf9.dll12.0.6211.1000
Psom.dll12.0.6211.1000
Pstprx32.dll12.0.6211.1000
Ptxt9.dll12.0.6211.1000
Pubconv.dll12.0.6211.1000
Refedit.dll12.0.6211.1000
Regform.exe12.0.6211.1000
Reverse.dll12.0.6211.1000
Riched20.dll12.0.6211.1000
Scanpst.exe12.0.6211.1000
Scnpst32.dll12.0.6211.1000
Scnpst64.dll12.0.6211.1000
Selfcert.exe12.0.6212.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
Soa.dll12.0.6211.1000
Ssgen.dll12.0.5324.0
Stslist.dll12.0.6211.1000
Thocr.psp12.0.6211.1000
Thocrapi.dll12.0.6211.1000
Twcutchr.dll12.0.6211.1000
Twcutlin.dll12.0.6211.1000
Twlay32.dll12.0.6211.1000
Tworient.dll12.0.6211.1000
Twrecc.dll12.0.6211.1000
Twrece.dll12.0.6211.1000
Twrecs.dll12.0.6211.1000
Twstruct.dll12.0.6211.1000
Ul_atl80.dll
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Vbe6.dll6.5.10.24
Vbe6ext.olb6.5.10.24
Vviewdwg.dll12.0.6211.1000
Vviewer.dll12.0.6211.1000
Winword.exe12.0.6211.1000
Wordpia.dll12.0.6211.1000
Wrd12cnv.dll12.0.6212.1000
Wrd12exe.exe12.0.6211.1000
Wwlib.dll12.0.6212.1000
Xfile.psp12.0.6211.1000
Ximage3b.dll12.0.6211.1000
Excelcnv.exe12.0.6214.1000
Xlcall32.dll12.0.6211.1000
Xmlrw.dl2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Xocr3.psp12.0.6211.1000
Xpage3c.dll12.0.6211.1000
Xscan32.psp12.0.6211.1000
Office64WWsp1.msp
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile version
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Ul_atl80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Proofsp1-en-us.msp
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile version
Nlslex.dll6.0.6211.1000
Nlsmodel.dll6.0.6211.1000
Microsoft Office Language Pack 2007 SP1
MAINMUIsp1-en-us.msp
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile version
Analys32.xll12.0.6211.1000
Atl80.dll8.0.50727.762
Grooveintlresource.dll12.0.6211.1000
Mapir.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msain.dll12.0.6211.1000
Mscal.ocx12.0.6211.1000
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcp80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcr80.dll8.0.50727.762
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Osetup.dll12.0.6212.1000
Outllibr.dll12.0.6211.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
Ul_atl80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
ClientSharedMUIsp1-en-us.msp
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile version
Aceintl.dll12.0.6211.1000
Acewstr.dll12.0.6211.1000
Cgmimp32.flt2006.1200.6211.1000
Epsimp32.flt2006.1200.6211.1000
Msdaipp.dll12.0.6211.1000
Msointl.dll12.0.6211.1000
Msonsext.dll12.0.6211.1000
Pictim32.flt2006.1200.6211.1000
Portcnrc.dll12.0.6211.1000
Recovr32.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft532.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft632.cnv2006.1200.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
Proofsp1-en-us.msp
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile version
Nlslex.dll6.0.6211.1000
Nlsmodel.dll6.0.6211.1000
Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip nustatyti kompiuteryje ?diegto 2007 m. ?Office? paketo versij?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
928116 Kaip nustatyti, kokia 2007 ?Office? produkto versija ?diegta

Informacija administratoriams apie .msp failus

Administravimo pakeitim? paket? sudaro vis? fail? ?Microsoft Windows Installer? failas (.msp failas), supakuotas ? savaime i?siskleid?iant? vykdom?j? fail?. ?ioje lentel?je esantys .msp failai ?d?ti ? ?? pakeitim? paket?.
?2007 Microsoft Office? paketo SP1
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
.msp failo vardasApra?as
MAINMUIsp1-en-us.mspTaikoma ?2007 Microsoft Office? paketo SP1
ClientSharedMUIsp1-en-us.mspTaikoma ?2007 Microsoft Office? paketo SP1
MAINWWsp1-en-us.mspTaikoma ?2007 Microsoft Office? paketo SP1
Office64WWsp1.mspTaikoma ?2007 Microsoft Office? paketo SP1
Proofsp1-en-us.mspTaikoma ?2007 Microsoft Office? paketo SP1
?Microsoft Office Language Pack 2007? SP1
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
.msp failo vardasApra?as
MAINMUIsp1-en-us.mspTaikoma ?Office Language Pack 2007? SP1
ClientSharedMUIsp1-en-us.mspTaikoma ?Office Language Pack 2007? SP1
Proofsp1-en-us.mspTaikoma ?Office Language Pack 2007? SP1
Nor?dami rasti i?sam? proced?ros, kaip platinti ?2007 Microsoft Office? sistemos produkt? naujinimus, apra?? apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc178995.aspx
?Office? sistemos techniniame centre yra naujausi administravimo naujinimai ir strateginio diegimo i?tekli?, skirt? visoms ?Microsoft Office? versijoms. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?Office? sistemos technin? centr?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://technet.microsoft.com/en-us/office/bb267346.aspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 936982 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 14 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office Groove 2007
Rakta?od?iai: 
kbgetsp kbexpertiseinter kbtshoot atdownload kbdownload kbupdate kbfix kbqfe KB936982

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com