Raksta ID: 936982 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Korpor?cija Microsoft ir izlaidusi Microsoft Office 2007 programmu komplektu servisa pakotni. ?aj? rakst? ir sniegta inform?cija par to, k? ieg?t servisa pakotni un k? ieg?t sarakstu ar probl?m?m, kuras tiek nov?rstas, izmantojot ?o pakotni. Rakst? ir sniegta inform?cija ar? par probl?m?m, kuras var rasties servisa pakotnes instal??anas laik?, un par to, k? noteikt, vai servisa pakotne ir instal?ta.

IEVADS

Microsoft Office 2007 programmu komplekta 1. servisa pakotn? (SP1) ir ietverti b?tiski dro??bas, stabilit?tes un veiktsp?jas uzlabojumi. Da?a Microsoft Office 2007 programmu komplekt? SP1 ietverto uzlabojumu izlaisti jau iepriek? k? atsevi??i atjaunin?jumi. Iepriek? izlaistie atjaunin?jumi Microsoft Office 2007 programmu komplekta SP1 ir apvienoti k? viens atjaunin?jums.

Inform?cija par servisa pakotni

Lejupiel?d?jams to probl?mu saraksts, ko nov?r? servisa pakotne

Ir pieejama Microsoft Excel darbgr?mata, kur? ir iek?auts Microsoft Office 2007. gada komplekta probl?mu saraksts, ko nov?r? Microsoft Office 2007. gada komplekta SP1.

Piez?me. Darbgr?mata ir ang?u valod?. Darbgr?mata netiks tulkota cit?s valod?s.

?o failu var lejupiel?d?t Microsoft lejupiel?des centr?:


Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Office 2007 1. servisa pakotni Changes_all.xls package t?l?t.

Izlaides datums: 2007. gada 11. decembris

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 Microsoft atbalsta failu ieg??ana, izmantojot tie?saistes pakalpojumus
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, lai aizsarg?tu failu pret nesankcion?tu izmai?u veik?anu.

Ar ?o servisa pakotni saist?tie dro??bas bi?eteni

Ar Microsoft Office 2007 programmu komplekta SP1 ir saist?ti ??di dro??bas bi?eteni:
934233 MS07-023: programmas Microsoft Excel ievainojam?ba var at?aut att?lu koda izpild??anu
934873 MS07-025: Microsoft Office ievainojam?ba var at?aut att?lu koda izpild??anu
936227 MS07-042: pakalpojuma Microsoft XML Core Services ievainojam?ba var at?aut att?lu koda izpild??anu
936542 MS07-036: programmas Microsoft Excel ievainojam?ba var at?aut att?lu koda izpild??anu

?aj? servisa pakotn? ietvertie iepriek? izlaistie atjaunin?jumi

T?l?k ir nor?d?ti Microsoft Office 2007 programmu komplekta SP1 ietvertie iepriek? izlaistie atjaunin?jumi.
932080 Office 2007 programmu atjaunin?juma apraksts: 2007. gada 9. apr?lis
933493 Programmas Outlook 2007 atjaunin?juma apraksts: 2007. gada 13. apr?lis
933688 Office 2007 sist?mas dro??bas atjaunin?juma apraksts: 2007. gada 8. maijs
934062 Office 2007 sist?mas dro??bas atjaunin?juma apraksts: 2007. gada 8. maijs
934173 Programmas Word 2007 atjaunin?juma apraksts: 2007. gada 8. maijs
934390 Office 2007 programmu atjaunin?juma apraksts: 2007. gada 18. maijs
934391 Office 2007 programmu atjaunin?juma apraksts: 2007. gada 18. maijs
934393 Office 2007 sist?mas atjaunin?juma apraksts: 2007. gada 8. maijs
934395 Office 2007 programmu atjaunin?juma apraksts: 2007. gada 18. maijs
934670 Programmas Excel 2007 dro??bas atjaunin?juma apraksts: 2007. gada 8. maijs
935569 Start?jot Office 2007 programmu dator?, kur? darbojas programma Outlook 2007 ar Business Contact Manager, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums: ?Neatbilsto?a Office lietojumprogrammas versija?
936056 Office 2007 sist?mas serveru dro??bas atjaunin?juma apraksts: 2007. gada 14. augusts
936509 Programmas Excel 2007 dro??bas atjaunin?juma apraksts: 2007. gada 10. j?lijs
936514 Office 2007 sist?mas un Office 2007 sist?mas sader?bas pakotnes dro??bas atjaunin?juma apraksts: 2007. gada 10. j?lijs
936646 Programmas Publisher 2007 dro??bas atjaunin?juma apraksts: 2007. gada 10. j?lijs
936864 Office 2007 labojumfailu pakotnes apraksts: 2007. gada 17. j?nijs
936960 Microsoft Office 2007 sist?mas dro??bas atjaunin?juma apraksts: 2007. gada 14. augusts
937608 Programmas Outlook 2007 atjaunin?juma apraksts: 2007. gada 10. j?lijs
938190 Programmas Excel 2007 labojumfailu pakotnes apraksts: 2007. gada 4. j?nijs

Zin?m?s probl?mas

953147 Office 2007 programmu komplekta 1. servisa pakotne nav piln?b? lejupiel?d?ta pakalpojum? WSUS
942101 M??inot lietot Office 2007 1. servisa pakotnes dator?, kur? darbojas Windows XP 2. servisa pakotne, tiek par?d?ts k??das zi?ojums
942620 M??inot instal?t Microsoft Office 2007 serveru 1. servisa pakotni dator?, kur? nav instal?ta Windows SharePoint Services 3.0 1. servisa pakotne, tiek par?d?ts k??das zi?ojums
942995 P?c Office 2007 servisa pakotnes vai Office 2007 atjaunin?juma neparedz?ti tiek l?gts restart?t datoru
943081 Skatot Office 2007 sist?mas 1. servisa pakotnes atjaunin?jumu programmas Vad?bas panelis sada?? ?Pievienot vai no?emt programmas?, atjaunin?juma nosaukum? ir redzamas boj?tas rakstz?mes
943082 P?c Microsoft Office 2007 programmu komplekta 1. servisa pakotnes instal??anas atcel?anas da?as servisa pakotnes da?as dator? netiek dz?stas
943087 R?ks Document Scanning avar?, kad tas tiek izmantots dokumenta sken??anai p?c Microsoft Office 2007 programmu komplekta 1. servisa pakotnes instal??anas
946205 M??inot atv?rt kompil?tu datu b?zes failu vai kompil?tu projekta failu programm? Access 2007, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums: ???s datu b?zes form?ts nav atpaz?ts?
938574 Programmas Ievades metodes redaktors (jap??u valodas) 2007. gada versijas labojumfailu pakotnes apraksts: 2007. gada 20. j?nijs

Detaliz?ta inform?cija par instal??anu

Microsoft Office 2007 programmu komplekta SP1 ieg??ana un instal??ana

Microsoft Office 2007 programmu komplekta SP1 var ieg?t Microsoft lejupiel?des centr?. Lai lejupiel?d?tu ?o servisa pakotni un sa?emtu instal??anas nor?d?jumus un izvieto?anas strat??ijas, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=lv&FamilyID=9ec51594-992c-4165-a997-25da01f388f5

Microsoft Office Language Pack 2007 SP1 ieg??ana un instal??ana

Lai ieg?tu pilnu Microsoft Office 2007 programmu funkcionalit?ti, ja izmantojat daudzvalodu lietot?ja interfeisa pakotni (Multilingual User Interface Pack ? MUI), instal?jiet Microsoft Office Language Pack 2007 SP1. Lai lejupiel?d?tu Microsoft Office Language Pack 2007 SP1, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=lv&FamilyID=1f5c7d10-b4f9-482d-b0e5-9547a7f508e5

Inform?cija par no?em?anu

Servisa pakotnes no?em?anai nevar izmantot vad?bas pane?a sada?u Programmu pievieno?ana vai no?em?ana. Lai dator? no?emtu Microsoft Office 2007 programmu komplekta SP1, ir j?no?em Office 2007 programmu komplekts. P?c tam instal?jiet Office 2007 programmu komplektu no jauna, izmantojot ori?in?lo Office 2007 programmu komplekta kompaktdisku.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
873125 Nevar no?emt Office 2003 vai Office 2007 produktu servisa pakotnes

K? noteikt, vai servisa pakotne ir instal?ta

Servisa pakotn? ir ietvertas t?l?k redzamaj?s tabul?s nor?d?t?s failu versijas.

Piez?me. ?? servisa pakotne nav j?instal?, ja dator? eso?? failu versija ir vec?ka par tabul?s nor?d?to.

Lai noteiktu, vai tabul?s nor?d?tie faili jau ir instal?ti, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Start?jiet mekl??anas pal?gu. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz S?kt un p?c tam ? uz Mekl?t.

  Piez?me. Ja tiek start?ts Windows r?ks Mekl??ana dator?, noklik??iniet uz Noklik??iniet ?eit, lai izmantotu mekl??anas pal?gu.
 2. Loga Mekl??anas rezult?ti r?t? Mekl??anas pal?gs noklik??iniet uz Visi faili un mapes.
 3. Dialoglodzi?? Viss faila nosaukums vai t? da?a ievadiet faila nosaukumu un p?c tam noklik??iniet uz Mekl?t.
 4. Failu sarakst? ar peles labo pogu noklik??iniet uz atrast? faila un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 5. Ciln?s Visp?r?gi un Versija p?rbaudiet dator? instal?t? faila rekviz?tus.
Microsoft Office 2007 programmu komplekta SP1
MAINMUIsp1-en-us.msp
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile version
Analys32.xll12.0.6211.1000
Atl80.dll8.0.50727.762
Grooveintlresource.dll12.0.6211.1000
Mapir.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msain.dll12.0.6211.1000
Mscal.ocx12.0.6211.1000
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcp80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcr80.dll8.0.50727.762
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Osetup.dll12.0.6212.1000
Outllibr.dll12.0.6211.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
Ul_atl80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
ClientSharedMUIsp1-en-us.msp
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile version
Aceintl.dll12.0.6211.1000
Acewstr.dll12.0.6211.1000
Cgmimp32.flt2006.1200.6211.1000
Epsimp32.flt2006.1200.6211.1000
Msdaipp.dll12.0.6211.1000
Msointl.dll12.0.6211.1000
Msonsext.dll12.0.6211.1000
Pictim32.flt2006.1200.6211.1000
Portcnrc.dll12.0.6211.1000
Recovr32.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft532.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft632.cnv2006.1200.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
MAINWWsp1-en-us.msp
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile version
Acacedao.dll12.0.6211.1000
Accwiz.dll12.0.6211.1000
Acecore.dll12.0.6211.1000
Acedao.dll12.0.6211.1000
Aceerr.dll12.0.6211.1000
Acees.dll12.0.6211.1000
Aceexch.dll12.0.6211.1000
Aceexcl.dll12.0.6211.1000
Acelts.dll12.0.6211.1000
Aceodbc.dll12.0.6211.1000
Aceoddbs.dll12.0.6211.1000
Aceodexl.dll12.0.6211.1000
Aceodpdx.dll12.0.6211.1000
Aceodtxt.dll12.0.6211.1000
Aceoledb.dll12.0.6211.1000
Acepde.dll12.0.6211.1000
Acer2x.dll12.0.6211.1000
Acer3x.dll12.0.6211.1000
Acerclr.dll12.0.6211.1000
Acerep.dll12.0.6211.1000
Acetxt.dll12.0.6211.1000
Acewss.dll12.0.6211.1000
Acexbe.dll12.0.6211.1000
Atl80.dll8.0.50727.762
Binder.dll12.0.6211.1000
Cdlmso.dll12.0.6211.1000
Clview.exe12.0.6211.1000
Cnfnot32.exe_000412.0.6211.1000
Collimp.dll12.0.6211.1000
Contab32.dll12.0.6211.1000
Contactpicker.dll12.0.6211.1000
Dlgsetp.dll12.0.6211.1000
Drat.exe12.0.6211.1000
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Emsmdb32.dll12.0.6211.1000
Excel.exe12.0.6214.1000
Exsec32.dll12.0.6211.1000
Fm20.dll12.0.6211.1000
Form.dll12.0.6211.1000
Fpsrvutl.dll12.0.6211.1000
Fpwec.dll12.0.6211.1000
Graph.exe12.0.6214.1000
Groove.exe12.0.6211.1000
Grooveaccountmgr.dll12.0.6211.1000
Grooveaudio.dll12.0.6211.1000
Grooveauditservice.exe12.0.6211.1000
Grooveautoproxy.dll12.0.6211.1000
Groovecalendartool.dll12.0.6211.1000
Grooveclean.exe12.0.6211.1000
Groovecommoncomponents.dll12.0.6211.1000
Groovecommunicationsservices.dll12.0.6211.1000
Groovecommunicationsstatusandcontrol.dll12.0.6211.1000
Groovecomponentmgr.dll12.0.6211.1000
Groovecrypto.dll12.0.6211.1000
Groovedataviewertool.dll12.0.6211.1000
Groovedocumentsharetool.dll12.0.6211.1000
Groovefetchservices.dll12.0.6211.1000
Groovegames.dll12.0.6211.1000
Groovemigrator.exe12.0.6211.1000
Groovemisc.dll12.0.6211.1000
Groovemonitor.exe12.0.6211.1000
Groovenew.dll12.0.6211.1000
Grooveprojecttoolset.dll12.0.6211.1000
Grooveresource.dll12.0.6211.1000
Grooveshellextensions.dll12.0.6211.1000
Groovesketchtool.dll12.0.6211.1000
Groovestdurllauncher.exe12.0.6211.1000
Groovestoragemgr.dll12.0.6211.1000
Groovesystemmode.dll12.0.6211.1000
Groovesystemservices.dll12.0.6211.1000
Groovetexttools.dll12.0.6211.1000
Groovetransceiver.dll12.0.6211.1000
Grooveuiframework.dll12.0.6211.1000
Grooveutil.dll12.0.6211.1000
Groovewebbrowsertool2.dll12.0.6211.1000
Groovewebplatformservices.dll12.0.6211.1000
Groovewebservices.dll12.0.6211.1000
Ieawsdc.dll12.0.6028.0
Infopath.exe12.0.6214.1000
Ipdesign.dll12.0.6214.1000
Ipeditor.dll12.0.6214.1000
Ipolk.dll12.0.6211.1000
Ipomhost.dll12.0.6215.1000
Ipomint.dll12.0.6211.1000
Mdigraph.dll0.3.6211.1000
Mdiink.dll12.0.6211.1000
Medcat.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Mimedir.dll12.0.6211.1000
Morph9.dll12.0.6211.1000
Msacc.olb12.0.6211.1000
Msaccess.exe12.0.6211.1000
Msaexp30.dll12.0.6211.1000
Msconv97.dll2006.1200.6211.1000
Msgfilt.dll.x862006.822.6211.1000
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Mso.dll12.0.6213.1000
Msocf.dll12.0.6211.1000
Msocfu.dll12.0.6211.1000
Msodcw.dll12.0.6212.1000
Msoeuro.dll12.0.6211.1000
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msores.dll12.0.6211.1000
Msorun.dll12.0.6211.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Mspcore.dll12.0.6211.1000
Mspfilt.dll12.0.6211.1000
Msppt.olb12.0.6211.1000
Mspst32.dll12.0.6211.1000
Msptls.dll12.0.6211.1000
Mspub.exe12.0.6211.1000
Msqry32.exe12.0.6211.1000
Mssoap30.dll12.0.6211.1000
Mstordb.exe12.0.6211.1000
Mstores.dll12.0.6211.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msword.olb12.0.6211.1000
Msxml5.dll5.20.1081.0
Name.dll12.0.6211.1000
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcp80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcr80.dll8.0.50727.762
Oart.dll12.0.6214.1000
Oartconv.dll12.0.6214.1000
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Odserv.exe12.0.6211.1000
Offdiag.exe12.0.6211.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Office.odf12.0.6211.1000
Offlb.exe12.0.6212.1000
Offowc.dll12.0.6211.1000
Ogl.dll12.0.6211.1000
Ois.exe12.0.6211.1000
Oisapp.dll12.0.6211.1000
Oisgraph.dll12.0.6211.1000
Olmapi32.dll12.0.6211.1000
Omsmain.dll12.0.6211.1000
Omsxp32.dll12.0.6211.1000
Onbttnie.dll12.0.6211.1000
Onbttnol.dll12.0.6211.1000
Onenote.exe12.0.6211.1000
Onenotem.exe12.0.6211.1000
Onfilter.dll12.0.6211.1000
Onlibs.dll12.0.6211.1000
Onmain.dll12.0.6215.1000
Onsyncpc.dll12.0.6211.1000
Orgchart.exe12.0.6211.1000
Osetup.dll12.0.6212.1000
Outlfltr.dll12.0.5324.0
Outlmime.dll12.0.6211.1000
Outlook.exe12.0.6212.1000
Outlph.dll12.0.6211.1000
Outlvbs.dll12.0.6211.1000
Owsclt.dll12.0.6211.1000
Owssupp.dll12.0.6211.1000
Portconn.dll12.0.6212.1000
Powerpnt.exe12.0.6211.1000
Ppcore.dll12.0.6211.1000
Pptpia.dll12.0.6211.1000
Pptview.exe12.0.6211.1000
Prtf9.dll12.0.6211.1000
Psom.dll12.0.6211.1000
Pstprx32.dll12.0.6211.1000
Ptxt9.dll12.0.6211.1000
Pubconv.dll12.0.6211.1000
Refedit.dll12.0.6211.1000
Regform.exe12.0.6211.1000
Reverse.dll12.0.6211.1000
Riched20.dll12.0.6211.1000
Scanpst.exe12.0.6211.1000
Scnpst32.dll12.0.6211.1000
Scnpst64.dll12.0.6211.1000
Selfcert.exe12.0.6212.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
Soa.dll12.0.6211.1000
Ssgen.dll12.0.5324.0
Stslist.dll12.0.6211.1000
Thocr.psp12.0.6211.1000
Thocrapi.dll12.0.6211.1000
Twcutchr.dll12.0.6211.1000
Twcutlin.dll12.0.6211.1000
Twlay32.dll12.0.6211.1000
Tworient.dll12.0.6211.1000
Twrecc.dll12.0.6211.1000
Twrece.dll12.0.6211.1000
Twrecs.dll12.0.6211.1000
Twstruct.dll12.0.6211.1000
Ul_atl80.dll
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Vbe6.dll6.5.10.24
Vbe6ext.olb6.5.10.24
Vviewdwg.dll12.0.6211.1000
Vviewer.dll12.0.6211.1000
Winword.exe12.0.6211.1000
Wordpia.dll12.0.6211.1000
Wrd12cnv.dll12.0.6212.1000
Wrd12exe.exe12.0.6211.1000
Wwlib.dll12.0.6212.1000
Xfile.psp12.0.6211.1000
Ximage3b.dll12.0.6211.1000
Excelcnv.exe12.0.6214.1000
Xlcall32.dll12.0.6211.1000
Xmlrw.dl2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Xocr3.psp12.0.6211.1000
Xpage3c.dll12.0.6211.1000
Xscan32.psp12.0.6211.1000
Office64WWsp1.msp
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile version
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Ul_atl80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Proofsp1-en-us.msp
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile version
Nlslex.dll6.0.6211.1000
Nlsmodel.dll6.0.6211.1000
Microsoft Office Language Pack 2007 SP1
MAINMUIsp1-en-us.msp
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile version
Analys32.xll12.0.6211.1000
Atl80.dll8.0.50727.762
Grooveintlresource.dll12.0.6211.1000
Mapir.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msain.dll12.0.6211.1000
Mscal.ocx12.0.6211.1000
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcp80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcr80.dll8.0.50727.762
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Osetup.dll12.0.6212.1000
Outllibr.dll12.0.6211.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
Ul_atl80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
ClientSharedMUIsp1-en-us.msp
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile version
Aceintl.dll12.0.6211.1000
Acewstr.dll12.0.6211.1000
Cgmimp32.flt2006.1200.6211.1000
Epsimp32.flt2006.1200.6211.1000
Msdaipp.dll12.0.6211.1000
Msointl.dll12.0.6211.1000
Msonsext.dll12.0.6211.1000
Pictim32.flt2006.1200.6211.1000
Portcnrc.dll12.0.6211.1000
Recovr32.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft532.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft632.cnv2006.1200.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
Proofsp1-en-us.msp
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile version
Nlslex.dll6.0.6211.1000
Nlsmodel.dll6.0.6211.1000
Lai ieg?tu papildinform?ciju par dator? instal?t?s Office 2007 programmu komplekta versijas noteik?anu, noklik??iniet uz ??da raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
928116 Office 2007 produkta instal?t?s versijas noteik?ana

Inform?cija administratoriem par failiem ar papla?in?jumu .msp

Administrat?vaj? servisa pakotn? ir ietverts pilns Microsoft Windows Installer fails (fails ar papla?in?jumu .msp), kas ir iepakots pa?izpletes izpild?maj? fail?. ?aj? servisa pakotn? ir ietverti t?l?k redzamaj? tabul? nor?d?tie faili ar papla?in?jumu .msp.
Microsoft Office 2007 programmu komplekta SP1
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
.msp faila nosaukumsApraksts
MAINMUIsp1-en-us.mspAttiecas uz Microsoft Office 2007 programmu komplekta SP1
ClientSharedMUIsp1-en-us.mspAttiecas uz Microsoft Office 2007 programmu komplekta SP1
MAINWWsp1-en-us.mspAttiecas uz Microsoft Office 2007 programmu komplekta SP1
Office64WWsp1.mspAttiecas uz Microsoft Office 2007 programmu komplekta SP1
Proofsp1-en-us.mspAttiecas uz Microsoft Office 2007 programmu komplekta SP1
Microsoft Office Language Pack 2007 SP1
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
.msp faila nosaukumsApraksts
MAINMUIsp1-en-us.mspAttiecas uz Office Language Pack 2007 SP1
ClientSharedMUIsp1-en-us.mspAttiecas uz Office Language Pack 2007 SP1
Proofsp1-en-us.mspAttiecas uz Office Language Pack 2007 SP1
Detaliz?tas proced?ras, kur?s aprakst?ts, k? izplat?t Microsoft Office 2007 sist?mas produkta atjaunin?jumus, skatiet ??d? Microsoft vietn?:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc178995.aspx
Office sist?mas vietn? TechCenter ir ietverti jaun?kie administrat?vie atjaunin?jumi un strat??isk?s izvieto?anas resursi vis?m Microsoft Office versij?m. Papildinform?ciju par Office sist?mas vietni TechCenter skatiet ??d? Microsoft vietn?:
http://technet.microsoft.com/en-us/office/bb267346.aspx

Rekviz?ti

Raksta ID: 936982 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2011. gada 14. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office Groove 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbgetsp kbexpertiseinter kbtshoot atdownload kbdownload kbupdate kbfix kbqfe KB936982

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com