ID c?a bi: 936982 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Microsoft a phat hanh mt goi dich vu cho cac b Microsoft Office 2007. Bai vit nay cha thng tin v cach ly goi dich vu va v cach ly danh sach cac s c ma goi dich vu a khc phuc. Ngoai ra, bai vit nay con cha thng tin v cac vn ma ban co th gp phai khi cai t goi dich vu va v cach xac inh xem goi dich vu a c cai t hay cha.

GII THIU

B Microsoft Office 2007 Goi Dich vu 1 (SP1) gm co nhng cai tin quan trong v bao mt, cai tin v tinh n inh va cai tin v hiu sut. Mt s ban va li i kem vi b Microsoft Office 2007 SP1 trc y a c phat hanh trong cac ban cp nht ring le. B Microsoft Office 2007 SP1 kt hp cac ban va li a c phat hanh trc o vao cung mt ban cp nht.

Chi tit v goi dich vu

Danh sach co th tai xung c v cac vn ma goi dich vu khc phuc

Co mt s lam vic trong Microsoft Excel cha danh sach cac vn cua b Microsoft Office 2007 ma b Microsoft Office 2007 SP1 a khc phuc.

Chu y S lam vic c vit bng ting Anh. S lam vic se khng c dich sang bt ky ngn ng nao khac.

Tp sau y s?n co t?i xu?ng t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft :


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi 2007 Office Service Pack 1 Changes_all.xls ngay by gi.

Ngay Phat hanh: 11.12.07

? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng cc t?p h? tr? Microsoft, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cch l?y cc t?p h? tr? Microsoft t? d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft a quet vi rut cho tp nay. Microsoft a s dung ph?n mm phat hin vi rt cp nht nh?t s?n c t?i th?i i?m t?p ?c ng. T?p ny lu trn my ch? ?c tng c?ng b?o m?t gip ngn ch?n m?i thay ?i tri php ?i v?i t?p.

Cac ban tin bao mt lin quan ti goi dich vu nay

B Microsoft Office 2007 SP1 lin quan ti cac ban tin bao mt sau:
934233 MS07-023: L hng bao mt trong Microsoft Excel co th cho phep thc thi ma t xa
934873 MS07-025: L hng bao mt trong Microsoft Office co th cho phep thc thi ma t xa
936227 MS07-042: L hng bao mt trong Microsoft XML Core Services co th cho phep thc thi ma t xa
936542 MS07-036: L hng bao mt trong Microsoft Excel co th cho phep thc thi ma t xa

Cac ban cp nht phat hanh trc y ma goi dich vu nay bao gm

B Microsoft Office 2007 SP1 bao gm cac ban cp nht phat hanh trc y sau y:
932080 M ta v ban cp nht danh cho cac chng trinh Office 2007: 09.04.07
933493 M ta v ban cp nht danh cho Outlook 2007: 13.04.07
933688 M ta v ban cp nht bao mt cho h thng Office 2007: 08.05.07
934062 M ta v ban cp nht bao mt cho h thng Office 2007: 08.05.07
934173 M ta v ban cp nht danh cho Word 2007: 08.05.07
934390 M ta v ban cp nht danh cho cac chng trinh Office 2007: 18.05.07
934391 M ta v ban cp nht danh cho cac chng trinh Office 2007: 18.05.07
934393 M ta v ban cp nht danh cho h thng Office 2007: 08.05.07
934395 M ta v ban cp nht danh cho cac chng trinh Office 2007: 18.05.07
934670 M ta v ban cp nht bao mt danh cho Excel 2007: 08.05.07
935569 Thng bao li khi ban khi ng mt chng trinh Office 2007 trn may tinh ang chay Outlook 2007 bng Trinh quan ly Lin h Cng vic: "Phin ban ng dung Office khng khp"
936056 M ta v ban cp nht bao mt danh cho cac may chu h thng Microsoft Office 2007: 14.08.07
936509 M ta v ban cp nht bao mt danh cho Excel 2007: 10.07.07
936514 M ta v ban cp nht bao mt danh cho h thng Office 2007 va cho Goi Tng thich cho h thng Office 2007: 10.07.07
936646 M ta v ban cp nht bao mt danh cho Publisher 2007: 10.07.07
936864 M ta v goi ban sa li khn cp Office 2007: 17.06.07
936960 M ta v ban cp nht bao mt danh cho h thng Microsoft Office 2007: 14.08.07
937608 M ta v ban cp nht danh cho Outlook 2007: 10.07.07
938190 M ta goi hotfix Excel 2007: 04.06.07

Cac vn a xac inh

953147 B Office 2007 Goi Dich vu 1 khng c tai xung WSUS hoan toan
942101 Ban nhn c thng bao li khi c gng ap dung bt ky goi Office 2007 Goi Dich vu 1 nao trn may tinh ang chay Windows XP Goi Dich vu 2
942620 Ban nhn c thng bao li khi c gng cai t cac may chu Microsoft Office 2007 Goi Dich vu 1 trn may tinh khng cai t Windows SharePoint Services 3.0 Goi Dich vu 1
942995 Ban bt ng bi nhc khi ng lai may tinh sau khi cai t mt goi dich vu Office 2007 hoc mt ban cp nht Office 2007
943081 Khi ban xem bt ky cp nht h thng Office 2007 Goi Dich vu 1 nao trong "Thm hoc Loai bo Chng trinh" trong Pa-nen iu khin, tiu cua ban cp nht cha ky t rac
943082 Sau khi ban huy cai t b Microsoft Office 2007 Goi Dich vu 1, mt s phn cua goi dich vu vn con lai trn may tinh
943087 Cng cu Quet Tai liu bi li khi ban s dung cng cu quet mt tai liu sau khi ban cai t B Office 2007 Goi Dich vu 1
946205 Thng bao li khi ban c gng m mt tp c s d liu a bin dich hoc mt tp d an a bin dich trong Access 2007: "C s d liu nay co inh dang khng nhn dang c"
938574 M ta goi sa li khn cp Trinh soan thao Phng thc Nhp (ting Nht) 2007: 20.06.07

Chi tit cai t

Cach ly va cai t b Microsoft Office 2007 SP1

B Microsoft Office 2007 SP1 co tai Trung tm Tai xung cua Microsoft. tai xung goi dich vu nay va ly hng dn cai t va cac chin lc trin khai, hay truy cp Web site sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=9EC51594-992C-4165-A997-25DA01F388F5

Cach ly va cai t Microsoft Office Goi Ngn ng 2007 SP1

co c y u tinh nng cua b Microsoft Office 2007, hay cai t Microsoft Office Goi Ngn ng 2007 SP1 nu ban s dung Goi Giao din Ngi dung a ngn ng (MUI). tai xung Microsoft Office Goi Ngn ng 2007 SP1, hay truy cp Web site sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=1F5C7D10-B4F9-482D-B0E5-9547A7F508E5

Thng tin loai bo

Ban khng th s dung muc Thm hoc Loai bo Chng trinh trong Pa-nen iu khin loai bo goi dich vu nay. xoa b Microsoft Office 2007 khoi may tinh cua minh, ban phai loai bo b Office 2007. Sau o, cai t lai b Office 2007 bng cach s dung CD b Office 2007 gc cua ban.

? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
873125 Ban khng th loai bo cac goi dich vu cho cac san phm Office 2003 hoc cac san phm Office 2007

Cach xac inh xem goi dich vu a c cai t hay cha

Goi dich vu nay cha cac tp co cac phin ban c lit k trong cac bang sau y.

Chu y Ban khng phai cai t goi dich vu nay nu ban co phin ban mi hn cua cac tp trong cac bang nay.

xac inh xem cac tp c lit k trong cac bang a c cai t cha, hay lam theo cac bc sau:
 1. Khi ng Hng dn Tim kim. thc hin vic nay, hay bm vao Bt u ri bm vao Tim kim.

  Chu y Nu Windows Desktop Search khi ng, bm Bm vao y s dung Hng dn Tim kim.
 2. Trong ca s Kt qua Tim kim, bm vao Tt ca cac tp va cp trong pa-nen Hng dn Tim kim.
 3. Trong Tt ca hoc mt phn tn tp, nhp tn tp ri bm Tim kim.
 4. Trong danh sach tp, bm chut phai vao tp c inh vi ri bm Thuc tinh.
 5. Trn tab Chung va tab Phin ban, kim tra thuc tinh tp cua tp c cai t trn may tinh.
B Microsoft Office 2007 SP1
MAINMUIsp1-en-us.msp
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile version
Analys32.xll12.0.6211.1000
Atl80.dll8.0.50727.762
Grooveintlresource.dll12.0.6211.1000
Mapir.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msain.dll12.0.6211.1000
Mscal.ocx12.0.6211.1000
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcp80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcr80.dll8.0.50727.762
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Osetup.dll12.0.6212.1000
Outllibr.dll12.0.6211.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
Ul_atl80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
ClientSharedMUIsp1-en-us.msp
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile version
Aceintl.dll12.0.6211.1000
Acewstr.dll12.0.6211.1000
Cgmimp32.flt2006.1200.6211.1000
Epsimp32.flt2006.1200.6211.1000
Msdaipp.dll12.0.6211.1000
Msointl.dll12.0.6211.1000
Msonsext.dll12.0.6211.1000
Pictim32.flt2006.1200.6211.1000
Portcnrc.dll12.0.6211.1000
Recovr32.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft532.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft632.cnv2006.1200.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
MAINWWsp1-en-us.msp
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile version
Acacedao.dll12.0.6211.1000
Accwiz.dll12.0.6211.1000
Acecore.dll12.0.6211.1000
Acedao.dll12.0.6211.1000
Aceerr.dll12.0.6211.1000
Acees.dll12.0.6211.1000
Aceexch.dll12.0.6211.1000
Aceexcl.dll12.0.6211.1000
Acelts.dll12.0.6211.1000
Aceodbc.dll12.0.6211.1000
Aceoddbs.dll12.0.6211.1000
Aceodexl.dll12.0.6211.1000
Aceodpdx.dll12.0.6211.1000
Aceodtxt.dll12.0.6211.1000
Aceoledb.dll12.0.6211.1000
Acepde.dll12.0.6211.1000
Acer2x.dll12.0.6211.1000
Acer3x.dll12.0.6211.1000
Acerclr.dll12.0.6211.1000
Acerep.dll12.0.6211.1000
Acetxt.dll12.0.6211.1000
Acewss.dll12.0.6211.1000
Acexbe.dll12.0.6211.1000
Atl80.dll8.0.50727.762
Binder.dll12.0.6211.1000
Cdlmso.dll12.0.6211.1000
Clview.exe12.0.6211.1000
Cnfnot32.exe_000412.0.6211.1000
Collimp.dll12.0.6211.1000
Contab32.dll12.0.6211.1000
Contactpicker.dll12.0.6211.1000
Dlgsetp.dll12.0.6211.1000
Drat.exe12.0.6211.1000
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Emsmdb32.dll12.0.6211.1000
Excel.exe12.0.6214.1000
Exsec32.dll12.0.6211.1000
Fm20.dll12.0.6211.1000
Form.dll12.0.6211.1000
Fpsrvutl.dll12.0.6211.1000
Fpwec.dll12.0.6211.1000
Graph.exe12.0.6214.1000
Groove.exe12.0.6211.1000
Grooveaccountmgr.dll12.0.6211.1000
Grooveaudio.dll12.0.6211.1000
Grooveauditservice.exe12.0.6211.1000
Grooveautoproxy.dll12.0.6211.1000
Groovecalendartool.dll12.0.6211.1000
Grooveclean.exe12.0.6211.1000
Groovecommoncomponents.dll12.0.6211.1000
Groovecommunicationsservices.dll12.0.6211.1000
Groovecommunicationsstatusandcontrol.dll12.0.6211.1000
Groovecomponentmgr.dll12.0.6211.1000
Groovecrypto.dll12.0.6211.1000
Groovedataviewertool.dll12.0.6211.1000
Groovedocumentsharetool.dll12.0.6211.1000
Groovefetchservices.dll12.0.6211.1000
Groovegames.dll12.0.6211.1000
Groovemigrator.exe12.0.6211.1000
Groovemisc.dll12.0.6211.1000
Groovemonitor.exe12.0.6211.1000
Groovenew.dll12.0.6211.1000
Grooveprojecttoolset.dll12.0.6211.1000
Grooveresource.dll12.0.6211.1000
Grooveshellextensions.dll12.0.6211.1000
Groovesketchtool.dll12.0.6211.1000
Groovestdurllauncher.exe12.0.6211.1000
Groovestoragemgr.dll12.0.6211.1000
Groovesystemmode.dll12.0.6211.1000
Groovesystemservices.dll12.0.6211.1000
Groovetexttools.dll12.0.6211.1000
Groovetransceiver.dll12.0.6211.1000
Grooveuiframework.dll12.0.6211.1000
Grooveutil.dll12.0.6211.1000
Groovewebbrowsertool2.dll12.0.6211.1000
Groovewebplatformservices.dll12.0.6211.1000
Groovewebservices.dll12.0.6211.1000
Ieawsdc.dll12.0.6028.0
Infopath.exe12.0.6214.1000
Ipdesign.dll12.0.6214.1000
Ipeditor.dll12.0.6214.1000
Ipolk.dll12.0.6211.1000
Ipomhost.dll12.0.6215.1000
Ipomint.dll12.0.6211.1000
Mdigraph.dll0.3.6211.1000
Mdiink.dll12.0.6211.1000
Medcat.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Mimedir.dll12.0.6211.1000
Morph9.dll12.0.6211.1000
Msacc.olb12.0.6211.1000
Msaccess.exe12.0.6211.1000
Msaexp30.dll12.0.6211.1000
Msconv97.dll2006.1200.6211.1000
Msgfilt.dll.x862006.822.6211.1000
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Mso.dll12.0.6213.1000
Msocf.dll12.0.6211.1000
Msocfu.dll12.0.6211.1000
Msodcw.dll12.0.6212.1000
Msoeuro.dll12.0.6211.1000
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msores.dll12.0.6211.1000
Msorun.dll12.0.6211.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Mspcore.dll12.0.6211.1000
Mspfilt.dll12.0.6211.1000
Msppt.olb12.0.6211.1000
Mspst32.dll12.0.6211.1000
Msptls.dll12.0.6211.1000
Mspub.exe12.0.6211.1000
Msqry32.exe12.0.6211.1000
Mssoap30.dll12.0.6211.1000
Mstordb.exe12.0.6211.1000
Mstores.dll12.0.6211.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msword.olb12.0.6211.1000
Msxml5.dll5.20.1081.0
Name.dll12.0.6211.1000
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcp80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcr80.dll8.0.50727.762
Oart.dll12.0.6214.1000
Oartconv.dll12.0.6214.1000
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Odserv.exe12.0.6211.1000
Offdiag.exe12.0.6211.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Office.odf12.0.6211.1000
Offlb.exe12.0.6212.1000
Offowc.dll12.0.6211.1000
Ogl.dll12.0.6211.1000
Ois.exe12.0.6211.1000
Oisapp.dll12.0.6211.1000
Oisgraph.dll12.0.6211.1000
Olmapi32.dll12.0.6211.1000
Omsmain.dll12.0.6211.1000
Omsxp32.dll12.0.6211.1000
Onbttnie.dll12.0.6211.1000
Onbttnol.dll12.0.6211.1000
Onenote.exe12.0.6211.1000
Onenotem.exe12.0.6211.1000
Onfilter.dll12.0.6211.1000
Onlibs.dll12.0.6211.1000
Onmain.dll12.0.6215.1000
Onsyncpc.dll12.0.6211.1000
Orgchart.exe12.0.6211.1000
Osetup.dll12.0.6212.1000
Outlfltr.dll12.0.5324.0
Outlmime.dll12.0.6211.1000
Outlook.exe12.0.6212.1000
Outlph.dll12.0.6211.1000
Outlvbs.dll12.0.6211.1000
Owsclt.dll12.0.6211.1000
Owssupp.dll12.0.6211.1000
Portconn.dll12.0.6212.1000
Powerpnt.exe12.0.6211.1000
Ppcore.dll12.0.6211.1000
Pptpia.dll12.0.6211.1000
Pptview.exe12.0.6211.1000
Prtf9.dll12.0.6211.1000
Psom.dll12.0.6211.1000
Pstprx32.dll12.0.6211.1000
Ptxt9.dll12.0.6211.1000
Pubconv.dll12.0.6211.1000
Refedit.dll12.0.6211.1000
Regform.exe12.0.6211.1000
Reverse.dll12.0.6211.1000
Riched20.dll12.0.6211.1000
Scanpst.exe12.0.6211.1000
Scnpst32.dll12.0.6211.1000
Scnpst64.dll12.0.6211.1000
Selfcert.exe12.0.6212.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
Soa.dll12.0.6211.1000
Ssgen.dll12.0.5324.0
Stslist.dll12.0.6211.1000
Thocr.psp12.0.6211.1000
Thocrapi.dll12.0.6211.1000
Twcutchr.dll12.0.6211.1000
Twcutlin.dll12.0.6211.1000
Twlay32.dll12.0.6211.1000
Tworient.dll12.0.6211.1000
Twrecc.dll12.0.6211.1000
Twrece.dll12.0.6211.1000
Twrecs.dll12.0.6211.1000
Twstruct.dll12.0.6211.1000
Ul_atl80.dll
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Vbe6.dll6.5.10.24
Vbe6ext.olb6.5.10.24
Vviewdwg.dll12.0.6211.1000
Vviewer.dll12.0.6211.1000
Winword.exe12.0.6211.1000
Wordpia.dll12.0.6211.1000
Wrd12cnv.dll12.0.6212.1000
Wrd12exe.exe12.0.6211.1000
Wwlib.dll12.0.6212.1000
Xfile.psp12.0.6211.1000
Ximage3b.dll12.0.6211.1000
Excelcnv.exe12.0.6214.1000
Xlcall32.dll12.0.6211.1000
Xmlrw.dl2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Xocr3.psp12.0.6211.1000
Xpage3c.dll12.0.6211.1000
Xscan32.psp12.0.6211.1000
Office64WWsp1.msp
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile version
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Ul_atl80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Proofsp1-en-us.msp
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile version
Nlslex.dll6.0.6211.1000
Nlsmodel.dll6.0.6211.1000
Microsoft Office Goi Ngn ng 2007 SP1
MAINMUIsp1-en-us.msp
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile version
Analys32.xll12.0.6211.1000
Atl80.dll8.0.50727.762
Grooveintlresource.dll12.0.6211.1000
Mapir.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msain.dll12.0.6211.1000
Mscal.ocx12.0.6211.1000
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcp80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcr80.dll8.0.50727.762
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Osetup.dll12.0.6212.1000
Outllibr.dll12.0.6211.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
Ul_atl80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
ClientSharedMUIsp1-en-us.msp
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile version
Aceintl.dll12.0.6211.1000
Acewstr.dll12.0.6211.1000
Cgmimp32.flt2006.1200.6211.1000
Epsimp32.flt2006.1200.6211.1000
Msdaipp.dll12.0.6211.1000
Msointl.dll12.0.6211.1000
Msonsext.dll12.0.6211.1000
Pictim32.flt2006.1200.6211.1000
Portcnrc.dll12.0.6211.1000
Recovr32.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft532.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft632.cnv2006.1200.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
Proofsp1-en-us.msp
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile version
Nlslex.dll6.0.6211.1000
Nlsmodel.dll6.0.6211.1000
bit thm thng tin v cach xac inh phin ban cua b Office 2007 c cai t trn may tinh cua ban, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
928116 Cach xac inh phin ban cua san phm Office 2007 nao c cai t

Thng tin danh cho ngi quan tri v tp .msp

Goi dich vu quan tri cha tp Microsoft Windows Installer toan tp (tp .msp) c ong goi trong tp t giai nen co th thi hanh. Cac tp .msp trong bang sau y c phn phi trong goi dich vu nay.
B Microsoft Office 2007 SP1
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tp .mspM ta
MAINMUIsp1-en-us.mspAp dung cho b Microsoft Office 2007 SP1
ClientSharedMUIsp1-en-us.mspAp dung cho b Microsoft Office 2007 SP1
MAINWWsp1-en-us.mspAp dung cho b Microsoft Office 2007 SP1
Office64WWsp1.mspAp dung cho b Microsoft Office 2007 SP1
Proofsp1-en-us.mspAp dung cho b Microsoft Office 2007 SP1
Microsoft Office Goi Ngn ng 2007 SP1
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tp .mspM ta
MAINMUIsp1-en-us.mspAp dung cho Office Goi Ngn ng 2007 SP1
ClientSharedMUIsp1-en-us.mspAp dung cho Office Goi Ngn ng 2007 SP1
Proofsp1-en-us.mspAp dung cho Office Goi Ngn ng 2007 SP1
bit cac quy trinh chi tit m ta cach phn phi cac ban cp nht san phm cho h thng Microsoft Office 2007, hay truy cp Web site sau cua Microsoft:
http://technet.microsoft.com/vi-vn/library/cc178995(office.12).aspx
Trung tm Cng ngh H thng Office co cac ban cp nht quan tri mi nht va cac tai nguyn trin khai chin lc cho tt ca phin ban cua Microsoft Office. bit thm thng tin v Trung tm Cng ngh H thng Office, hay truy cp Web site sau cua Microsoft:
http://technet.microsoft.com/vi-vn/office/bb267346.aspx

Thu?c tnh

ID c?a bi: 936982 - L?n xem xt sau cng: 14 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office Groove 2007
T? kha:
kbgetsp kbexpertiseinter kbtshoot atdownload kbdownload kbupdate kbfix kbqfe KB936982

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com