Thông báo l?i ho?c s? d?ng CPU cao khi ch?y m?t ?ng d?ng d?a trên Windows Presentation Foundation WPF

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 937135 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n ch?y Windows Presentation Foundation WPF d?a trên ?ng d?ng trong Microsoft Khuôn kh? .NET 3.0, b?n có th? nh?n đư?c m?t l?i FileFormatException ho?c l?i ArgumentOutofRangeException. L?i x?y ra khi WPF d?a trên ?ng d?ng B?t đ?u x? l? văn b?n. Ví d?, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i FileFormatException tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
file:///filepath/file_name t?p tin không phù h?p v?i đ?c đi?m k? thu?t d?ng th?c t?p d? ki?n.
Trong thông báo l?i này, file_name thư?ng là t?p đ? đ?t tên tin cho m?t phông ch?. Ngoài ra, ?ng d?ng tiêu th? lên đ?n 100 ph?n trăm th?i gian CPU.


Khi tra c?u trong Task Manager ho?c công c? khác, PresentationFontCache.exe chi?m 50% ho?c nhi?u hơn th?i gian x? l? có s?n.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra n?u tr?nh đi?u khi?n video ghi đè lên các d? li?u trong b? đ?m ?n phông đư?c lưu tr? trong b? nh?.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Thoát kh?i t?t c? các WPF các ?ng d?ng đang ch?y trên máy tính.
 2. D?ng b?n ghi d?ch v? Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0. D?ng b?n ghi d?ch v? Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

  Phương pháp 1: S? d?ng Microsoft Management Console
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Services.msc, và sau đó nh?p vào Ok.
  2. B?m chu?t ph?i Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0, và sau đó nh?p vào D?ng.
  Cách 2: S? d?ng d?u ki?m nh?c l?nh
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i CMD, và sau đó nh?p vào Ok.
  2. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? net stop "Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0", và sau đó nh?n ENTER.
 3. Xóa các t?p tin Fontcache3.0.0.0.dat c?.

  Lưu ? theo m?c đ?nh, các Fontcache3.0.0.0.dat t?p tin n?m trong m?c tin thư thoại %windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local trong Windows Vista. theo m?c đ?nh, các t?p tin Fontcache3.0.0.0.dat n?m ? %systemdrive%\Documents và Settings\LocalService\Local Settings\Application d? li?u m?c tin thư thoại trong Windows XP và trong phiên b?n trư?c c?a Windows.
 4. C?p nh?t các tr?nh đi?u khi?n b?ng m?ch video. Đ? làm đi?u này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

  Phương pháp 1: S? d?ng Windows C?p Nh?t vào c?a hàng

  Đ? c?p nh?t các tr?nh đi?u khi?n b?ng m?ch video, ki?m tra b?n C?p Nh?t trong danh m?c C?p nh?t Windows. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i v? tr?nh đi?u khi?n t? Windows Update Catalog, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  323166Làm th? nào đ? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t và tr?nh đi?u khi?n t? Windows Update Catalog

  Phương pháp 2: T?i v? và sau đó cài đ?t chuyên bi?t các tr?nh đi?u khi?n b?ng m?ch video m?i nh?t

  Đ? t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t các tr?nh đi?u khi?n b?ng m?ch video m?i nh?t, liên l?c v?i máy tính ho?c các nhà s?n xu?t ph?n c?ng video.

  Thông tin v? nhà s?n xu?t ph?n c?ng c?a b?n, ghé thăm Web site sau:
  http://support.Microsoft.com/GP/vendors/en-US

Thông tin thêm

N?u tr?nh đi?u khi?n b?ng m?ch video ghi đè lên các d? li?u trong b? đ?m ?n phông đư?c lưu tr? trong b? nh?, các d? li?u b? h?ng có th? đư?c lưu vào đ?a c?ng như m?t t?p tin d? li?u. V? v?y, b?n có th? g?p các v?n đ? đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng" khi WPF d?a trên ?ng d?ng khác c? g?ng đ? đ?c t?p tin d? li?u b? h?ng.

Sau khi b?n c?p nh?t các tr?nh đi?u khi?n b?ng m?ch video và sau khi b?n xóa các t?p tin Fontcache3.0.0.0.dat, phông ch? b? nh? cache d? li?u t?p m?i đư?c t?o ra d?a trên các c?u h?nh máy tính m?i. T?p tin này m?i ch? b? nh? cache d? li?u đư?c t?o ra khi b?n ghi d?ch v? Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0 d?ng. Thông thư?ng, ch? b? nh? cache d? li?u t?p m?i đư?c t?o ra khi máy tính t?t ho?c kh?i đ?ng l?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 937135 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft .NET Framework 3.0
T? khóa: 
kbbug kbtshoot kbprb kbmt KB937135 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 937135

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com