MS07-045: עדכון אבטחה מצטבר עבור Internet Explorer??

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 937143 - View products that this article applies to.
חשוב
העדכון המתואר במאמר זה הוחלף על-ידי עדכון חדש יותר. כדי לפתור בעיה זו, התקן את עדכון האבטחה המצטבר העדכני ביותר עבור Internet Explorer. כדי להתקין את העדכון האחרון, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=he-il
לקבלת מידע טכני אודות עדכון האבטחה המצטבר העדכני ביותר עבור Internet Explorer, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

חברת Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מספר MS07-045. עלון אבטחה זה כולל את כל המידע הרלוונטי אודות עדכון האבטחה. מידע זה כולל פרטים על קובץ המניפסט ואפשרויות הפריסה. כדי לעיין בעלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • פקדים המציגים שאלה לפני שהם מוטענים

  שים לב הבעיה מתרחשת באתרי אינטרנט שאינם משתמשים בטכניקות המומלצות. בעיה זו נפתרת באמצעות הטכניקות המתוארות באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://msdn.microsoft.com/ieupdate
  כאשר פקדים מסוימים מוטענים לדף אינטרנט, אין הם מוסווים כיאות במסיכה על ידי הפונקציונליות של עדכון זה. פקדים אלה כוללים פקדים המשמשים את Macromedia Shockwave Director?, QuickTime Player ואת Virtools Web Player. כאשר מערכת Windows קובעת כי פקד כלשהו אינו פעיל, המערכת מציגה למשתמש הודעה לפני שהוא מוטען.
 • במערכות Windows XP עם Service Pack 2? (SP2) ו-Windows Server 2003 עם Service Pack 1? (SP1), פריט לוח הבקרה הוספה או הסרה של תוכניות מציג רשימה של עדכוני תוכנה. עדכוני תוכנה אלה מוצגים תחת שם המוצר שעליו חלים העדכונים. במערכת Windows XP עם SP2, הוספה או הסרה של תוכניות מציג עדכון זה תחת הפריט Windows XP ? עדכוני תוכנה.
 • השימוש בכינויים אינו נתמך עוד ב-Internet Explorer. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  906294 השימוש בכינויים אינו נתמך עוד ב-Internet Explorer לאחר התקנת עדכוני האבטחה המסופקים על ידי עדכון האבטחה המצטבר 896727 (MS05-038)?
 • 937905 תיאור חבילת התיקון החם עבור Input Method Editor (Korean) 2007: 7 ביולי 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • עשויה להופיע הודעת שגיאה הדומה להודעה הבאה בעת ניסיון לבקר בדף אינטרנט ב- Windows Internet Explorer 7:
  'אין אפשרות להציג את דף האינטרנט'
  לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  942818 הודעת שגיאה לאחר התקנת עדכון של Windows Internet Explorer 7 מאתר Windows Update או מאתר Microsoft Update: 'אין אפשרות להציג את דף האינטרנט' (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

תיקונים שאינם קשורים לאבטחה הנכללים בעדכון אבטחה זה

  941495 Internet Explorer מגדיל את מגבלת קובצי ה-cookie לכל תחום מ-20 ל-?50

  תיקונים בגירסת הפצה כללית (GDR)
  • 937053 בעת העתקת טקסט מתיבת טקסט עשיר ב- InfoPath במחשב שבו מותקן Internet Explorer 7, הטקסט המודבק יופיע באופן בלתי צפוי בתוך תא בטבלה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  • 936953 תיקון: ייתכן שהפריט לא נבחר בעת שיפוש בפקד SELECT ללא חלונות ליצירת רשימה ב- Internet Explorer 7 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  • 936904 הודעת שגיאה בעת פתיחת דף אינטרנט ב- Windows Internet Explorer 7: "Internet Explorer נתקל בבעיה ועליו להיסגר" (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  • 936882 תיקון: עלולה להתרחש הפרת גישה וייתכן שתוצג הודעת שגיאה בעת פתיחת דף אינטרנט המשתמש ב- SSL ב- Internet Explorer 6 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  • 935777 תיקון: גודל המאגר של הפונקציה InternetQueryOptionW הוא מחצית מהגודל בפועל בעת שימוש ב- INTERNET_OPTION_URL כפרמטר השני ב- Internet Explorer 7 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  • 935776 תיקון: הפונקציה InternetQueryOptionW מחזירה ערך של true בעת שימוש בדגל האפשרות INTERNET_OPTION_URL כפרמטר שני ב- Internet Explorer 7 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  • 935775 שגיאת script מופיעה ב- Internet Explorer 7 בעת שימוש בתווים מסוימים כדי לציין פרמטר של שם חלון בפעולת השירות "Window.Open" (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  • 935579 תיקון: בעת ביצוע גישה למסמך חיצוני באמצעות קישור במסגרת פנימית ב- Internet Explorer 7, הערך של אובייקט המסמך מוחזר כ"לא מוגדר" (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  • 933133 בעת ניסיון להשתמש ב- Internet Explorer 7 להורדת קבץ מדף אינטרנט, שם הקובץ משתנה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  • 933014 תיקון: יישום משתמש בתיקיית המועדפים של Internet Explorer 7 כספריית הבסיס כאשר היישום קורא לפונקציה "DoOrganizeFavDlg" (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  • 932044 אתר אינטרנט אינו יכול להגדיר קובץ cookie אם התכונה Domain מופיעה בתווים רישיים וכוללת מספר אי-זוגי של תווים ב- Internet Explorer 7 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  • 932043 אתר אינטרנט אינו יכול להגדיר קובץ cookie אם התכונה Domain מופיעה בתווים רישיים וכוללת מספר אי-זוגי של תווים ב- Internet Explorer 6 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  • 935575 תיקון: כאשר אתה מנסה להציג באמצעות Windows Internet Explorer 7 קובץ Scalable Vector Graphics ?(SVG) במחשב מקומי, Internet Explorer 7 לא יכול להציג את קובץ ה-SVG (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מוצרים של ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.? חברת Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לביצועיהם או לאמינותם של מוצרים אלה.

מאפיינים

Article ID: 937143 - Last Review: יום שני 03 מרץ 2008 - Revision: 6.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Internet Explorer 7, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
מילות מפתח 
kbvistasp1fix atdownload kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB937143

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com