M??inot atv?rt p?rl?kprogrammu Internet Explorer 7, tiek atv?rts dialoglodzi?? Faila lejupiel?de ? dro??bas br?din?jums

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 937409 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Svar?gi! ?aj? rakst? ir sniegta inform?cija par to, k? dator? samazin?t dro??bas iestat?jumu l?meni vai izsl?gt dro??bas l?dzek?us. ??s izmai?as varat veikt, lai atrisin?tu noteiktu probl?mu. Pirms izmai?u veik?anas ieteicams nov?rt?t risku, kas saist?ts ar ??da risin?juma izmanto?anu noteikt? vid?. Ja izmantojat ?o risin?jumu, veiciet visas atbilsto??s papildu darb?bas, lai aizsarg?tu datoru.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Instal?jiet p?rl?kprogrammas Internet Explorer 2007. gada maija kumulat?vo dro??bas atjaunin?jumu (MS07-027) un p?c tam m??iniet atv?rt p?rl?kprogrammu Windows Internet Explorer 7. Kad tas ir izdar?ts, iesp?jams, tiks atv?rts dialoglodzi?? Faila lejupiel?de ? dro??bas br?din?jums un par?d?ts ??ds zi?ojums:
Vai v?laties saglab?t failu?
Dialoglodzi?? Faila lejupiel?de ? dro??bas br?din?jums var tikt r?d?ts ar? failam ar nosaukumu ?navcancl?. P?c ?? dialoglodzi?a aizv?r?anas p?rl?kprogrammu Internet Explorer 7 nevar start?t.

IEMESLS

??da probl?ma var rasties datoros ar oper?t?jsist?mu Windows, ja ir sp?k? k?ds no ?iem nosac?jumiem:
 • mape ?Interneta pagaidu faili? ir p?rvietota uz mapi ?rpus lietot?ja mapju hierarhijas. Piem?ram, mape ?Interneta pagaidu faili? ir p?rvietota uz citu s?jumu;
 • ir iesp?jots pik??er??anas filtrs;
 • ir iesp?jots aizsargre??ms.
T?d? gad?jum? mapei ?Interneta pagaidu faili? jaunaj? atra?an?s viet? nav pietiekamas at?aujas. T?d?? nevar start?t pik??er??anas filtru. Ja ?? probl?ma rodas, p?rl?kprogrammu Internet Explorer 7 nevar start?t, un tiek atv?rts dialoglodzi?? Faila lejupiel?de ? dro??bas br?din?jums.

?? probl?ma var rasties ar? dator?, kur? darbojas Microsoft Windows XP 2. servisa pakotne (SP2) vai Microsoft Windows Server 2003, ja ir sp?k? k?ds no ?iem nosac?jumiem:
 • ir dz?sta mape, kur? ir ietverta mape ?Interneta pagaidu faili?;
 • ir main?tas mapes ?Interneta pagaidu faili? at?aujas.
??d? gad?jum? map? nevar veikt ierakst??anu.

PROFILAKSE

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, izmantojiet k?du no t?l?k nor?d?taj?m metod?m.

1. metode: mapes ?Interneta pagaidu faili? p?rvieto?ana atpaka? t?s s?kotn?j? atra?an?s viet?

Lai 1. metodi izmantotu dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows Vista, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , dialoglodzi?? S?kt mekl??anu ievadiet Interneta opcijas un p?c tam sarakst? Programmas noklik??iniet uz Interneta opcijas.
 2. Cilnes Visp?r?gi apgabal? P?rl?ko?anas v?sture noklik??iniet uz Iestat?jumi.
 3. Noklik??iniet uz P?rvietot mapi.
 4. Navig?cijas r?t? L?dzu, atlasiet mapi, kur? varat pievienot vienumus atrodiet ??du mapi:
  C:\Users\User_Account_Name\AppData\Local\Microsoft\Windows
 5. Divas reizes noklik??iniet uz Labi.
 6. Ja tiek par?d?ts t?l?k redzamais zi?ojums, noklik??iniet uz J?.
  Lai pabeigtu interneta pagaidu failu p?rvieto?anu, t?l?t notiks j?su atteik?an?s sist?m? Windows. Vai v?laties turpin?t?
 7. V?lreiz piesakieties oper?t?jsist?m? Windows Vista.
Lai 1. metodi izmantotu dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows XP vai Windows Server 2003, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt un uz Izpild?t, ievadiet inetcpl.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Cilnes Visp?r?gi apgabal? P?rl?ko?anas v?sture noklik??iniet uz Iestat?jumi.
 3. Noklik??iniet uz P?rvietot mapi.
 4. Navig?cijas r?t? L?dzu, atlasiet mapi, kur? varat pievienot vienumus atrodiet ??du mapi:
  C:\Documents and Settings\username\Local Settings
 5. Noklik??iniet uz Labi, p?c tam noklik??iniet uz Lietot un p?c tam ? uz Labi.

2. metode: at?auju pie??ir?ana mapei ?Interneta pagaidu faili?

Lai 2. metodi izmantotu dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows Vista, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , dialoglodzi?? S?kt mekl??anu ievadiet Interneta opcijas un p?c tam sarakst? Programmas noklik??iniet uz Interneta opcijas.
 2. Cilnes Visp?r?gi apgabal? P?rl?ko?anas v?sture noklik??iniet uz Iestat?jumi.
 3. Noklik??iniet uz Skat?t failus. Tiek atv?rta mape ?Interneta pagaidu faili?.
 4. P?rl?kprogrammas Windows Explorer adreses lodzi?? noklik??iniet uz t?s mapes nosaukuma, kas atrodas virs Interneta pagaidu faili.
 5. Noklik??iniet uz Organiz?t un p?c tam ? uz Rekviz?ti.
 6. Ciln? Dro??ba noklik??iniet uz Redi??t.
 7. Dialoglodzi?? Grupu nosaukumi vai lietot?jv?rdi noklik??iniet uz t? lietot?ja lietot?jv?rda, kuru ietekm?s izmai?as. Ja t? lietot?ja lietot?jv?rds, kuru ietekm?s izmai?as, sarakst? nav ietverts, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz Pievienot.
  2. Dialoglodzi?? Ievadiet atlas?mo objektu nosaukumus ievadiet t? lietot?ja lietot?jv?rdu, kuru ietekm?s izmai?as, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  3. dialoglodzi?? Grupu nosaukumi vai lietot?jv?rdi noklik??iniet uz t? lietot?ja lietot?jv?rda, kuru ietekm?s izmai?as.
 8. Dialoglodzi?a Lietot?ja User_Name at?aujas slej? At?aut atz?m?jiet izv?les r?ti?u Pilna kontrole.
 9. Noklik??iniet uz Lietot un p?c tam ? uz Labi.
 10. Aizveriet p?rl?kprogrammu Windows Explorer.
 11. Divas reizes noklik??iniet uz Labi.
 12. Start?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer 7.
Lai 2. metodi izmantotu dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows XP vai Windows Server 2003, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt un uz Izpild?t, ievadiet inetcpl.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Cilnes Visp?r?gi apgabal? P?rl?ko?anas v?sture noklik??iniet uz Iestat?jumi.
 3. Noklik??iniet uz Skat?t failus.
 4. P?rl?kprogramm? Windows Explorer p?rejiet uz mapi, kur? ir ietverta mape ?Interneta pagaidu faili?.
 5. Labaj? r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet tuk?? viet? un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 6. Cilnes Dro??ba dialoglodzi?? Grupu nosaukumi vai lietot?jv?rdi noklik??iniet uz lietot?ja, kuru ietekm?s izmai?as. Ja t? lietot?ja lietot?jv?rds, kuru ietekm?s izmai?as, sarakst? nav ietverts, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz Pievienot.
  2. Dialoglodzi?? Ievadiet atlas?mo objektu nosaukumus ievadiet t? lietot?ja lietot?jv?rdu, kuru ietekm?s izmai?as, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  3. Dialoglodzi?? Grupu nosaukumi vai lietot?jv?rdi noklik??iniet uz t? lietot?ja lietot?jv?rda, kuru ietekm?s izmai?as.
 7. Dialoglodzi?a Lietot?ja User_Name at?aujas slej? At?aut atz?m?jiet izv?les r?ti?u Pilna kontrole.
 8. Noklik??iniet uz Lietot un p?c tam ? uz Labi.
 9. Aizveriet p?rl?kprogrammu Windows Explorer.
 10. Divas reizes noklik??iniet uz Labi.
 11. Start?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer 7.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? ?Attiecas uz?.

PAPILDINDORM?CIJA

Br?din?jums. Izmantojot ?o metodi, var mazin?ties datora vai t?kla aizsardz?ba pret ?aunpr?t?gu lietot?ju vai ?aunpr?t?gas programmat?ras (piem?ram, v?rusu) uzbrukumiem. M?s neiesak?m ?o metodi, bet sniedzam ?o inform?ciju, lai j?s var?tu metodi ?stenot, ja uzskat?t to par nepiecie?amu. Izmantojot ?o metodi, j?s pats uz?ematies risku.

?o probl?mu var nov?rst, ar? izsl?dzot pik??er??anas filtru vai aizsargre??mu. Tom?r ?os dro??bas l?dzek?us nav ieteicams atsp?jot.

Rekviz?ti

Raksta ID: 937409 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2010. gada 30. apr?lis - P?rskat??ana: 1.5
ATTIECAS UZ:
 • Windows Internet Explorer 7, ja tiek lietots kop? ar:
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business N 64-bit Edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
Atsl?gv?rdi: 
kbmsnreachportal kbtshoot kbprb KB937409

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com