Chương tr?nh có th? không th? truy c?p m?t s? đ?a đi?m m?ng sau khi b?n b?t User Account Control trong Windows Vista ho?c hệ điều hành m?i hơn

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 937624 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Sau khi b?n b?t User Account Control trong Windows Vista ho?c hệ điều hành m?i hơn, chương tr?nh có th? không th? truy c?p vào m?t s? v? trí m?ng. V?n đ? này c?ng có th? x?y ra khi b?n s? d?ng d?u ki?m nh?c l?nh đ? truy c?p vào m?t v? trí m?ng.

Lưu ? Đ? b?t Ki?m soát Trương m?c Ngư?i dùng, b?n nh?p vào Cho phép trong m?t Ki?m soát Trương m?c Ngư?i dùng hộp thoại.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? User Account Control x? l? các thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? là ngư?i dùng tiêu chu?n.

Khi m?t thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên các b?n ghi vào m?t máy tính d?a trên Windows Vista và m?i hơn có quy?n ki?m soát tài kho?n ngư?i dùng đư?c kích ho?t, ngư?i dùng ch?y như là m?t ngư?i s? d?ng tiêu chu?n. S? d?ng tiêu chu?n là thành viên c?a Nhóm ngư?i dùng. N?u b?n là m?t thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? và n?u b?n mu?n th?c hi?n m?t công vi?c đ?i h?i m?t m? thông báo truy c?p qu?n tr? đ?y đ?, Ki?m soát Trương m?c Ngư?i dùng nh?c b?n đ? phê duy?t. Ví d?, b?n đư?c nh?c nh?p n?u b?n c? g?ng ch?nh s?a chính sách b?o m?t trên máy tính. N?u b?n nh?p vào Cho phép trong các Ki?m soát Trương m?c Ngư?i dùng hộp thoại, b?n sau đó có th? hoàn thành nhi?m v? hành chính b?ng cách s? d?ng m? thông báo truy c?p qu?n tr? đ?y đ?.

Khi m?t b?n ghi ngư?i qu?n tr? trên Windows Vista ho?c m?i hơn, cơ quan an ninh đ?a phương (LSA) t?o ra hai truy c?p th?. N?u LSA đư?c thông báo r?ng ngư?i dùng là thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên, LSA t?o ra kí nh?p Th? hai mà có quy?n qu?n tr? b? (l?c). M? thông báo l?c truy c?p này đư?c s? d?ng đ? B?t đ?u c?a ngư?i dùng máy tính đ? bàn. ?ng d?ng có th? s? d?ng m? thông báo truy c?p qu?n tr? đ?y đ? n?u ngư?i dùng qu?n tr? viên B?m chu?t Cho phép trong m?t Ki?m soát Trương m?c Ngư?i dùng hộp thoại.

N?u m?t ngư?i dùng kí nh?p vào Windows Vista ho?c m?i hơn, và n?u Ki?m soát Trương m?c Ngư?i dùng đư?c kích ho?t, m?t chương tr?nh mà s? d?ng c?a ngư?i dùng l?c m? thông báo truy c?p và m?t chương tr?nh mà s? d?ng m? thông báo truy c?p qu?n tr? đ?y đ? c?a ngư?i s? d?ng có th? ch?y cùng m?t lúc. V? LSA t?o ra các th? truy c?p trong hai khóa h?c kí nh?p riêng bi?t, truy c?p th? ch?a ID kí nh?p riêng bi?t.

Khi chia s? m?ng đư?c ánh x?, h? đư?c liên k?t v?i phiên kí nh?p hi?n t?i cho truy c?p th? hi?n t?i c?a quá tr?nh. Đi?u này có ngh?a r?ng, n?u ngư?i dùng s? d?ng d?u ki?m nh?c l?nh (Cmd.exe) cùng v?i m? thông báo l?c truy c?p b?n đ? m?t chia s? m?ng, m?ng chia s? là ánh không x? cho các quy tr?nh ch?y v?i m? thông báo truy c?p qu?n tr? đ?y đ?.

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng l?nh lư?i s? d?ng cùng v?i m?t tên UNC truy c?p v? trí m?ng. Ví d?, m?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:
net use \\<computername>\<sharename> /user:<username>

Thu?c tính

ID c?a bài: 937624 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows 8
T? khóa: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbprb kbmt KB937624 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 937624

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com