Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? đ?ng b? hóa m?t thi?t b? di đ?ng Windows cho Exchange Server 2003 trên m?t máy tính d?a trên Windows SBS 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 937635 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

B?n đang ch?y Microsoft Exchange Server 2003 trên máy tính 2003 d?a trên Microsoft Windows Server kinh doanh nh? (Windows SBS). Tuy nhiên, khi b?n c? g?ng đ?ng b? hoá Microsoft Windows Mobile 5.0 d?a trên đi?n tho?i cho Exchange Server 2003, các ho?t đ?ng đ?ng b? hóa không. Ngoài ra, các thông báo l?i sau đây đư?c ghi vào Nh?t k? ?ng d?ng trên máy tính d?a trên Windows SBS:

Thông báo l?i 1
S? ki?n ngu?n: Máy ch? ActiveSync
ID s? ki?n: 3012
Ngư?i dùng: User_Account
Tr? chơi mô t?: L?i xu?t hi?n khi truy c?p vào m?c tin thư thoại ho?t đ?ng cho ngư?i dùng [trương m?c khách Internet]. Thông tin không th? đư?c l?y t? Thư mục Họat động do m?t l?i không xác đ?nh. Xác minh r?ng các máy ch? Exchange ActiveSync có th? giao ti?p v?i Thư mục Họat động, và r?ng ngư?i dùng có tài kho?n h?p l?.
Thông báo l?i 2
S? ki?n ngu?n: Máy ch? ActiveSync
ID s? ki?n: 3005
Tr? chơi mô t?: H?p b?t ng? Exchange Server error: máy ch?: [tên mi?n n?i b?] ngư?i s? d?ng: [đ?a ch? Email c?a ngư?i dùng] m? trạm đậu HTTP: [501]. Xác minh r?ng h?p thư Exchange Server đang ho?t đ?ng m?t cách chính xác

Nguyên nhân

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t ho?c nhi?u đi?u ki?n sau là đúng:
 • phương pháp xác th?c là không chính xác cho các m?c tin thư thoại ?o đư?c s? d?ng b?i Microsoft ActiveSync.
 • tên ứng dụng đi?m đ?n m?t m?c nh?p không chính xác trong các Truy c?p di đ?ng Outlook m?c tin thư thoại ?o.
 • Tên ?ng d?ng ch? v?i m?t c?m t? không chính xác trong m?c tin thư thoại ?o Microsoft-máy ch?-ActiveSync.
 • M?t nhóm ứng dụng không chính xác đư?c liên k?t v?i các m?c tin thư thoại ?o đư?c s? d?ng b?i ActiveSync.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y ch?c ch?n r?ng cài đ?t chuyên bi?t m?c tin thư thoại ?o Exchange là chính xác.

Lưu ? Các m?c tin thư thoại ?o đư?c s? d?ng b?i ActiveSync có th? v?n c?n có không chính xác cài đ?t chuyên bi?t ngay c? sau khi b?n đ? tái t?o các m?c tin thư thoại ?o.

Đ? đ?m b?o r?ng các thi?t l?p m?c tin thư thoại ?o là chính xác, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u các máy ch? qu?n l? Microsoft Internet Information Services (IIS) (MMS) snap-in trên máy tính d?a trên Windows SBS 2003.
 2. M? r?ngServer_Nameweb site \Web Sites\Default.
 3. B?m chu?t ph?i vào Exchange-OMA, và sau đó làm theo các bư?c sau:
  1. Xác minh các cài đ?t chuyên bi?t sau trên tab m?c tin thư thoại ?o :
   • Ch?n hộp kiểm sau đây:
    • K?ch b?n ngu?n truy c?p
    • Đ?c
    • Vi?t
    • m?c tin thư thoại tr?nh duy?t
    • kí nh?p truy c?p
    • Ch? s? tài nguyên này
   • Tên ?ng d?ng không có s?n, và ?ng d?ng m?c đ?nh đư?c li?t kê.
   • Các thi?t l?p quy?n truy c?p th?c hi?nkhông có.
   • cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng ngoài tr?i là không có s?n, và ExchangeApplicationPool đư?c li?t kê.
  2. Xác minh các cài đ?t chuyên bi?t sau trên tab B?o m?t m?c tin thư thoại :
   • Không ch?n hộp kiểm cho phép truy nh?p vô danh .
   • H?p đi?u khi?n Xác thực tích h?p Windows đư?c ch?n.
   • Ch?n hộp kiểm sự xác thực cơ bản .
   • Không ch?n hộp kiểm đ?i h?i kênh b?o m?t (SSL) .
  3. Đóng hộp thoại Exchange-OMA Properties.
 4. B?m chu?t ph?i vào OMA, và sau đó làm theo các bư?c sau:
  1. Xác minh các cài đ?t chuyên bi?t sau trên tab m?c tin thư thoại ?o :
   • Ch?n hộp kiểm sau đây:
    • Đ?c
    • kí nh?p truy c?p
    • Ch? s? tài nguyên này
   • cài đ?t chuyên bi?t tên ứng dụng/LM/W3SVC/1/root/OMA.
   • Các thi?t l?p quy?n truy c?p th?c hi?nk?ch b?n ch?.
   • cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng h? bơiExchangeMobileBrowseApplicationPool.
  2. Xác minh các cài đ?t chuyên bi?t sau trên tab B?o m?t m?c tin thư thoại :
   • Không ch?n hộp kiểm cho phép truy nh?p vô danh .
   • H?p đi?u khi?n Xác thực tích h?p Windows không đư?c ch?n.
   • Ch?n hộp kiểm sự xác thực cơ bản .
   • Không ch?n hộp kiểm đ?i h?i kênh b?o m?t (SSL) .
  3. Đóng hộp thoại Thu?c tính OMA .
 5. B?m chu?t ph?i vào Microsoft-máy ch?-ActiveSync, và sau đó làm theo các bư?c sau:
  1. Xác minh các cài đ?t chuyên bi?t sau trên tab m?c tin thư thoại ?o :
   • Ch?n hộp kiểm sau đây:
    • kí nh?p truy c?p
    • Ch? s? tài nguyên này
   • cài đ?t chuyên bi?t tên ứng dụng/LM/W3SVC/1/root/Microsoft-Server-ActiveSync.
   • Các thi?t l?p quy?n truy c?p th?c hi?nk?ch b?n và th?c thi.
   • cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng h? bơiExchangeApplicationPool.
  2. Xác minh các cài đ?t chuyên bi?t sau trên tab B?o m?t m?c tin thư thoại :
   • Không ch?n hộp kiểm cho phép truy nh?p vô danh .
   • H?p đi?u khi?n Xác thực tích h?p Windows không đư?c ch?n.
   • Ch?n hộp kiểm sự xác thực cơ bản .
   • Không ch?n hộp kiểm đ?i h?i kênh b?o m?t (SSL) .
 6. Ch?y các iisreset /noforce computer_name l?nh kh?i đ?ng l?i IIS trên máy tính d?a trên Windows SBS 2003.

Thông tin thêm

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Windows Mobile Forum
Ghé thăm chúng tôi Windows Phone di?n đàn h?u ích g?i ? và ? tư?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 937635 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft ActiveSync 4.5
 • Windows Mobile 6.5 Standard
T? khóa: 
kbprb kbtshoot kbexpertiseadvanced kbmt KB937635 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 937635

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com