Sist?m? Windows Vista kart?ta t?kla diska ikon? tiek par?d?ts sarkanas kr?sas ?X?, lai gan varat sekm?gi piek??t diskam

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 938062 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Sist?m? Windows Vista kart?ta t?kla diska ikon?, kas atrodas Windows Explorer apgabal? Mapes, tiek par?d?ts sarkanas kr?sas ?X?. Tom?r detaliz?tas inform?cijas r?t? ?? pa?a diska ikon? tiek par?d?ta za?a josla. T? k? t?kla diskam varat sekm?gi piek??t, j?s gaid?t, ka za?? josla tiks par?d?ta abu apgabalu ikon?s.

?? probl?ma var rasties, ja ir sp?k? ??di nosac?jumi:
  • T?kla disks ir kart?ts, izmantojot lietot?ja akredit?cijas datus, kas at??iras no tiem akredit?cijas datiem, kas tika izmantoti, lai pieteiktos sist?m? Windows Vista.
  • Kart?jot t?kla disku, j?s neesat atlas?jis opciju Atcer?ties manu paroli.
  • Atsakieties no darba dator?. P?c atk?rtotas pieteik?an?s veiciet dubultklik??i uz t?kla diska un ievadiet akredit?cijas datus, lai atk?rtoti izveidotu savienojumu ar disku.
P?c Windows Explorer restart??anas ?? probl?ma nerodas.

IEMESLS

?? probl?ma rodas faila Shell32.dll k??das d??. Kad kart?tajam t?kla diskam tiek izveidots savienojums ar datoru, fails Shell32.dll t?kla diska ikonu atjaunina tikai Windows Explorer detaliz?tas inform?cijas r?t?. Notikums ikonas main??anai apgabal? Mapes ?ener?ts netiek.

RISIN?JUMS

Servisa pakotnes inform?cija

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, ieg?stiet jaun?ko sist?mas Windows Vista servisa pakotni. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
935791 Sist?mas Windows Vista jaun?k?s servisa pakotnes ieg??ana

Inform?cija par labojumfailu

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Izmantojiet ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma. ?im labojumfailam, iesp?jams, tiks veikts papildu tests. T?d??, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ieteicams pagaid?t, l?dz tiek izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de". Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?u, lai ieg?tu ?o labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas attiecas uz jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neskar ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?as p?rst?vju t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.

Priek?nosac?jumi.

Nek?di priek?nosac?jumi nav nepiecie?ami.

Restart??anas nepiecie?am?ba.

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par labojumfaila aizst??anu.

?is labojumfails neaizst?j citus labojumfailus.

Inform?cija par failu.

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks z?mni Laika josla.
Windows Vista 32 bitu versijas.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Update.mumNot applicable1,99401-Jun-200711:46Not applicable
X86_5531a733130786984d609cfe13c29b88_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20610_none_0d98d3b7d2b3b161.manifestNot applicable69501-Jun-200711:46Not applicable
X86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20610_none_6ac1b7312dfb1b62.manifestNot applicable975,77201-Jun-200711:49Not applicable
Shell32-ppdlic.xrm-msNot applicable3,15001-Jun-200702:23Not applicable
Shell32.dll6.0.6000.2061011,315,20001-Jun-200702:27x86
Windows Vista 64 bitu versijas
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_250219dca5e4be895407566dad867550_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20610_none_275bc5cc6d04e2a8.manifestNot applicable69901-Jun-200711:46Not applicable
Amd64_faf524c008ac10a2194c12a9c16c86e4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20610_none_c8625eed2960e60b.manifestNot applicable69901-Jun-200711:46Not applicable
Amd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20610_none_c6e052b4e6588c98.manifestNot applicable977,91901-Jun-200711:53Not applicable
Package_1_for_kb938062~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,78801-Jun-200711:46Not applicable
Package_2_for_kb938062~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable2,00501-Jun-200711:46Not applicable
Update.mumNot applicable1,90901-Jun-200711:46Not applicable
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20610_none_d134fd071ab94e93.manifestNot applicable968,81901-Jun-200711:53Not applicable
Shell32-ppdlic.xrm-msNot applicable3,15001-Jun-200703:28Not applicable
Shell32.dll6.0.6000.2061012,783,10401-Jun-200703:45x64
Shell32.dll6.0.6000.2061011,315,20001-Jun-200702:27x86
?is labojumfails atjaunina failu Shell32.dll, lai ?ener?tu pazi?ojumu par ikonas mai?u. P?c ?? labojumfaila lieto?anas galven? diska ikona Windows Explorer detaliz?tas inform?cijas r?t? ir atjaunin?ta. Windows Explorer apgabala Mapes ikona ar? ir atjaunin?ta pareizi.

PROFILAKSE

Lai izvair?tos no ??s probl?mas, restart?jiet Windows Explorer.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz". ?? probl?ma pirmo reizi tika labota sist?mas Windows Vista 1. servisa pakotn?.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par terminolo?iju, kas tiek izmantota programmat?ras atjaunin?jumu aprakstos, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 938062 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2008. gada 26. novembris - P?rskat??ana: 3.1
ATTIECAS UZ:
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbwinvistapostrtmfix kbexpertiseinter kbhotfixserver kbqfe KB938062

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com