ID S? ki?n 5719 đư?c ghi vào nh?t k? khi b?n kh?i đ?ng máy tính

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 938449 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét trường hợp sau:
 • B?n có máy tính đang ch?y m?t trong các h? đi?u hành đư?c đ? c?p trong ph?n “Áp d?ng cho”.
 • Máy tính đư?c k?t n?i t?i m?t mi?n.
 • Máy tính đư?c cài đ?t b? đi?u h?p m?ng Gigabit.
 • Ho?c b?n đang s? d?ng các phương pháp đ? b?o m?t truy c?p m?ng b?ng B?o v? Truy c?p M?ng (NAP) ho?c các phương pháp tương t?.
 • Ho?c b?n đang s? d?ng xác th?c m?ng cho máy tính.
Trong trư?ng h?p này, s? ki?n sau đư?c ghi vào nh?t k? trong Nh?t k? h? th?ng khi b?n kh?i đ?ng máy tính:

Loại Sự kiện: L?i
Ngu?n Sự kiện: NETLOGON
Th? lo?i S? ki?n: Không có
ID S? ki?n: 5719
Ngày: Ngày
Gi?: Giờ
Ngư?i dùng: KHÔNG CÓ S?N
Máy tính: Máy ch?
Mô t?:
Không có B? đi?u khi?n Mi?n nào có s?n cho mi?n <tên mi?n> do các v?n đ? sau: Hi?n không có máy ch? đăng nh?p nào có s?n đ? x? l? yêu c?u đăng nh?p. Đ?m b?o r?ng máy tính đư?c k?t n?i m?ng và th? l?i. N?u s? c? v?n x?y ra, vui l?ng liên h? v?i qu?n tr? viên mi?n c?a b?n.

Nguyên nhân

Nguyên nhân 1

V?n đ? này có th? x?y ra n?u b?n s? d?ng b? đi?u h?p m?ng Gigabit và n?u d?ch v? Netlogon b?t đ?u trư?c khi m?ng s?n sàng.

Nguyên nhân 2

Gi?i pháp ki?m tra s? c? c?a thành viên m?ng m?i có th? gây tr? ho?n kéo dài khi nh?n gi?y phép trên m?ng đ? truy c?p B? đi?u khi?n Mi?n.

Nguyên nhân 3

S? c? này có th? x?y ra n?u quy tr?nh xác th?c 802.1X tr? ho?n k?t n?i v?i b? đi?u khi?n mi?n.

Nguyên nhân 4

Máy khách g?p s? c? gián đo?n khi truy l?c đ?a ch? IP t? máy ch? DHCP và b? tr? ho?n khi kh?i đ?ng giao di?n m?ng do s? c? gián đo?n đó.

Gi?i pháp

Gi?i pháp 1

Đ? gi?i quy?t s? c? này, h?y cài đ?t tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t cho b? đi?u h?p m?ng Gigabit. M?t phương pháp khác có th? kích ho?t tùy ch?n "PortFast" trên khóa chuy?n m?ng.


Gi?i pháp 2

Đ?t m?c nh?p đăng k? này cho giá tr? an toàn ngoài th?i gian c?n đ? truy l?c đ?a ch? IP đang ho?t đ?ng:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters
Tên Giá tr?: ExpectedDialupDelay
Lo?i D? li?u: Reg_Dword
Giá tr? D? li?u tính b?ng giây (m?c đ?nh = 0)
D?i D? li?u trong kho?ng t? 0 đ?n 600 giây (10 phút)


Đ?ng th?i, c?u h?nh thi?t đ?t này (chi ti?t trong KB 244474):

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\ Kerberos\Parameters 
MaxPacketSize thành 1

Gi?i pháp 3

Theo KB 239924, h?y vô hi?u hóa c?m bi?n phương ti?n cho TCP/IP:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Thêm giá tr? đăng k? sau:
Tên Giá tr?: DisableDHCPMediaSense
Lo?i D? li?u: REG_DWORD -Boolean
D? li?u Giá tr?: 1 (False, True)
M?c đ?nh: 0 (False)


Gi?i pháp 4

Có s? c? đư?c xác đ?nh v?i m? máy khách DHCP trong Windows 7. M?t hotfix s? đư?c phát hành b?ng bài vi?t KB này: http://support.microsoft.com/?kbid=2459530

Gi?i pháp 5

Đ? gi?i quy?t s? c? này, h?y gi?m th?i gian b? nh? đ?m âm Netlogon (m?c nh?p đăng k? NegativeCachePerio). Khi b?n th?c hi?n vi?c này, d?ch v? Netlogon không ho?t đ?ng n?u b? đi?u khi?n mi?n gián tuy?n trong 45 giây. S? ki?n 5719 v?n đư?c ghi vào nh?t k?, nhưng có m?t chút ?nh hư?ng x?u t? đi?u đó. Thi?t đ?t này cho phép b? đi?u khi?n mi?n k?t n?i s?m hơn.

Đ? bi?t thêm thông tin, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
819108 Thi?t đ?t đ? gi?m thi?u lưu lư?ng truy c?p WAN đ?nh k?

Thông tin thêm

N?u b?n có th? đăng nh?p b?nh thư?ng vào mi?n, b?n có th? yên tâm b? qua ID s? ki?n 5719. V? d?ch v? Netlogon có th? b?t đ?u trư?c khi m?ng s?n sàng, máy tính không th? đ?nh v? b? đi?u khi?n mi?n đăng nh?p. Do đó, ID s? ki?n 5719 đư?c ghi vào nh?t k?. Tuy nhiên, sau khi m?ng đ? s?n sàng, máy tính s? th? đ?nh v? l?i b? đi?u khi?n mi?n đăng nh?p. Trong trư?ng h?p này, thao tác s? thành công.

Trong netlogon.log, b?n có th? th?y các m?c nh?p tương t? m?c nh?p này:
24/08 07:47:03 [NGHIÊM TR?NG] <mi?n>: NlDiscoverDc: Không th? t?m th?y DC.
24/08 07:47:03 [NGHIÊM TR?NG] <mi?n>: NlSessionSetup: Thi?t l?p phiên: không th? ch?n DC tin c?y
24/08 07:47:03 [KHÁC] Eventlog: 5719 (1) "<domain>" 0xc000005e ...
24/08 07:47:03 [PHIÊN] WPNG: NlSetStatusClientSession: Đ?t tr?ng thái k?t n?i thành c000005e
...
24/08 07:47:19 [PHIÊN] \Device\NetBT_Tcpip_{4A47AF53-40D3-4F92-ACDF-9B5E82A50E32}: Truy?n t?i B? sung (10.0.64.232)
-> Nh?n đ?a ch? IP phù h?p s? m?t >15 giây.

Ví d?: l?i tương t? có th? đư?c Công c? Chính sách Nhóm báo cáo và v? ?nh hư?ng c?a Chính sách Nhóm không đư?c áp d?ng khi kh?i đ?ng h? th?ng và t?p l?nh kh?i đ?ng không ch?y. L?i Chính sách Nhóm có th? liên quan đ?n các s? c? c?a Netlogon khi đ?nh v? B? đi?u khi?n Mi?n. Có các cài đ?t đ? giúp Chính sách Nhóm phù h?p hơn v?i gói k?t n?i m?ng tr?. Vui l?ng xem:

2421599 Máy khách Windows 7 đôi khi không th? áp d?ng chính sách nhóm khi kh?i đ?ng
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;2421599

Thu?c tính

ID c?a bài: 938449 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbprb KB938449

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com