K? nov?rst lielapjoma aktiviz?cijas k??das kodu probl?mas datoros, kuros darbojas sist?ma Windows 7, Windows Server 2008 vai Windows Vista

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 938450 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

M??inot izmantot vair?k?m aktiviz?cij?m paredz?to atsl?gu (Multiple Activation Key ? MAK) vai atsl?gu p?rvald?bas pakalpojuma (Key Management Service ? KMS), lai veiktu lielapjoma aktiviz?ciju vien? vai vair?kos datoros, kuros darbojas sist?ma Windows 7 vai Windows Vista, var sa?emt k??das kodus. ?aj? rakst? ir izkl?st?ts, k? nov?rst ?os k??das kodus.

PAPILDINDORM?CIJA

K??das kods 0xC004C001

Simptoms

Izmantojot MAK, lai aktiviz?tu vienu vai vair?kus datorus, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
0xC004C001
Aktiviz?cijas serveris noteica, ka nor?d?t? produkta atsl?ga ir neder?ga

C?lonis

??da probl?ma var rasties, ja MAK ir neder?ga.

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, p?rbaudiet, vai izmantot? atsl?ga ir Microsoft nodro?in?t? MAK. Lai p?rbaud?tu, vai MAK ir der?ga, sazinieties ar PA zvanu centru.

K??das kods 0xC004C003

Simptoms

Izmantojot MAK, lai aktiviz?tu vienu vai vair?kus datorus, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
0xC004C003
Aktiviz?cijas serveris noteica, ka nor?d?t? produkta atsl?ga ir blo??ta.

C?lonis

??da probl?ma var rasties, ja MAK ir blo??ta aktiviz?cijas server?.

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, sazinieties ar PA zvanu centru, lai ieg?tu jaunu MAK, un p?c tam instal?jiet un aktiviz?jiet sist?mu.

K??das kods 0xC004B100

Simptoms

Izmantojot MAK, lai aktiviz?tu vienu vai vair?kus datorus, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
0xC004B100
Aktiviz?cijas serveris noteica, ka datoru nevar?ja aktiviz?t.

C?lonis

??da probl?ma var rasties, ja MAK netiek atbalst?ta.

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, p?rbaudiet, vai izmantot? MAK ir Microsoft nodro?in?t? MAK. Lai p?rbaud?tu, vai MAK ir der?ga, sazinieties ar PA zvanu centru.

K??das kods 0xC004C008

Simptoms

M??inot izmantot KMS, lai aktiviz?tu vienu vai vair?kus datorus, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
0xC004C008
Aktiviz?cijas serveris noteica, ka nor?d?to produkta atsl?gu nevar izmantot.

C?lonis

??da probl?ma var rasties, ja KMS atsl?ga ir p?rsniegusi aktiviz?cijas limitu. KMS atsl?gas aktiviz?sies l?dz 10 reiz?m se?os da??dos datoros.

Risin?jums

Ja jums vajag vair?k aktiviz?cijas rei?u, sazinieties ar PA zvanu centru.

K??das kods 0xC004C020

Simptoms

Izmantojot MAK, lai aktiviz?tu vienu vai vair?kus datorus, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
0xC004C020
Aktiviz?cijas serveris zi?oja, ka vair?k?m aktiviz??an?m paredz?tajai atsl?gai ir p?rsniegts t?s limits.

C?lonis

MAK ir p?rsniegts aktiviz?cijas limits. MAK ir iestat?ts ierobe?ots skaits aktiviz?ciju.

Risin?jums

Sazinieties ar PA zvanu centru, lai ieg?tu jaunu MAK vai palielin?tu eso??s MAK aktiviz?cijas limitu.

K??das kods 0xC004C021

Simptoms

Izmantojot MAK, lai aktiviz?tu vienu vai vair?kus datorus, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
0xC004C021
Aktiviz?cijas serveris zi?oja, ka vair?k?m aktiviz??an?m paredz?tajai atsl?gai ir p?rsniegts palielin?tais limits.

C?lonis

??da probl?ma var rasties, ja MAK ir p?rsniegusi aktiviz?cijas limitu. MAK ir iestat?ts ierobe?ots skaits aktiviz?ciju.

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, sazinieties ar PA zvanu centru, lai ieg?tu jaunu MAK vai palielin?tu eso??s MAK aktiviz?cijas limitu.

K??das kods 0xC004F009

Simptoms

Izmantojot MAK, lai aktiviz?tu vienu vai vair?kus datorus, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
0xC004F009
Programmat?ras licenc??anas pakalpojums zi?oja, ka pagarin?juma periods ir beidzies.

C?lonis

?? probl?ma var rasties, ja pagarin?juma periods beidzas, pirms sist?ma ir aktiviz?ta. Sist?ma tagad darbojas samazin?tas funkcionalit?tes re??m? (Reduced Functionality Mode ? RFM).

Risin?jums

Izpildiet RFM atkop?anas nor?d?jumus, kas sniegti Lielapjoma aktiviz??anas 2.0 detaliz?taj? rokasgr?mat?. Lai ieg?tu ?o rokasgr?matu, apmekl?jiet t?l?k nor?d?to Microsoft vietni:
http://technet.microsoft.com/en-us/windowsvista/bb335288.aspx

K??das kods 0xC004F00F

Simptoms

Izmantojot MAK, KMS klientu vai KMS resursdatoru, lai aktiviz?tu vienu vai vair?kus datorus, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
0xC004F00F
Programmat?ras licenc??anas pakalpojums zi?oja, ka aparat?ras ID saist?jums ir ?rpus pie?aujam? laika.

C?lonis

?? probl?ma var rasties, ja ir main?ta datora aparat?ra vai ir atjaunin?ti dator? instal?tie draiveri.

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojot MAK, atk?rtoti aktiviz?jiet sist?mu "?rpus pie?aujam? laika" pagarin?juma perioda laik?, izmantojot tie?saistes aktiviz?ciju vai t?lru?a aktiviz?ciju. Ja izmantojat KMS, lai nov?rstu ?o probl?mu, restart?jiet datoru. Vai komandu uzvedn? ierakstiet t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
slmgr.vbs -ato

K??das kods 0xC004F014

Simptoms

Izmantojot MAK vai KMS klientu, lai aktiviz?tu vienu vai vair?kus datorus, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
0xC004F014
Programmat?ras licenc??anas pakalpojums zi?oja, ka produkta atsl?ga nav pieejama

C?lonis

?? probl?ma var rasties, ja sist?m? nav instal?ta produkta atsl?ga.

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet MAK produkta atsl?gu. Vai instal?jiet KMS atsl?gu, kas atrodas ?aj? map? instal?cijas datu nes?j?:
Sources\Pid.txt

K??das kods 0xC004F02C

Simptoms

Izmantojot MAK klientu vai KMS klientu, lai aktiviz?tu vienu vai vair?kus datorus, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
0xC004F02C
Programmat?ras licenc??anas pakalpojums zi?oja, ka ir nepareizs bezsaistes aktiviz?cijas datu form?ts.

C?lonis

?? probl?ma var rasties, ja sist?ma nosaka, ka t?lru?a aktiviz?cijas laik? ievad?tie dati nav der?gi.

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, p?rbaudiet, vai apstiprin?juma ID ir ievad?ts pareizi

K??das kods 0xC004F035

Simptoms

Izmantojot KMS klientu vai KMS resursdatoru, lai aktiviz?tu vienu vai vair?kus datorus, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
0xC004F035
Programmat?ras licenc??anas pakalpojums zi?oja, ka datoru nevar?ja aktiviz?t ar lielapjoma licences produkta atsl?gu. Sist?mai ar lielapjoma licenci nepiecie?ama jaunin??ana no kvalific?tas oper?t?jsist?mas. L?dzu, sazinieties ar sist?mas administratoru vai izmantojiet citu atsl?gas tipu.

C?lonis

?? probl?ma var rasties t?d??, ka lielapjoma izdevumi ir licenc?ti tikai jaunin??anai. Netiek atbalst?ta oper?t?jsist?mas ar lielapjoma licenci instal??ana dator?, kur? nav instal?ta kvalific?ta oper?t?jsist?ma.

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet kvalific?tu Microsoft oper?t?jsist?mas versiju un p?c tam atk?rtoti instal?jiet oper?t?jsist?mu ar lielapjoma licenci.

K??das kods 0xC004F038

Simptoms

Izmantojot KMS klientu, lai aktiviz?tu vienu vai vair?kus datorus, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
0xC004F038
Programmat?ras licenc??anas pakalpojums zi?oja, ka datoru nevar?ja aktiviz?t. Atsl?gu p?rvald?bas pakalpojuma (KMS) zi?otais skaits ir nepietiekams. L?dzu, sazinieties ar sist?mas administratoru.

C?lonis

?? probl?ma var rasties, ja klienta datoru skaits KMS resursdator? nav pietiekami liels. KMS p?l? j?b?t vismaz 25 datoriem.

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, KMS p?lam ir j?pievieno vair?k datoru, lai var?tu aktiviz?t KMS klientus. Lai noteiktu, cik datoru ir KMS p?l? KMS resursdator?, komandu uzvedn? izpildiet ??du komandu:
Slmgr.vbs -dli

K??das kods 0xC004F039

Simptoms

Izmantojot KMS klientu, lai aktiviz?tu vienu vai vair?kus datorus, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
0xC004F039
Programmat?ras licenc??anas pakalpojums zi?oja, ka datoru nevar?ja aktiviz?t. Nav iesp?jots atsl?gu p?rvald?bas pakalpojums (KMS).

C?lonis

?? probl?ma var rasties, ja KMS resursdators ir instal?ts, bet tas nav aktiviz?ts.

Risin?jums

Izmantojiet tie?saistes aktiviz?ciju vai t?lru?a aktiviz?ciju, lai aktiviz?tu KMS resursdatoru.

K??das kods 0xC004F041

Simptoms

Izmantojot KMS klientu, lai aktiviz?tu vienu vai vair?kus datorus, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
0xC004F041
Programmat?ras licenc??anas pakalpojums noteica, ka atsl?gu p?rvald?bas serveris (KMS) nav aktiviz?ts. KMS ir j?aktiviz?.

C?lonis

KMS resursdators nav aktiviz?ts.

Risin?jums

Izmantojiet tie?saistes aktiviz?ciju vai t?lru?a aktiviz?ciju, lai aktiviz?tu KMS resursdatoru.

K??das kods 0xC004F042

Simptoms

Izmantojot KMS klientu, lai aktiviz?tu vienu vai vair?kus datorus, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
0xC004F042
Programmat?ras licenc??anas pakalpojums noteica, ka nor?d?to atsl?gu p?rvald?bas pakalpojumu (KMS) nevar izmantot.

C?lonis

?? probl?ma var rasties, ja KMS klients neatbilst KMS resursdatoram.

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, p?rbaudiet, vai KMS resursdatora laidiena versija neaktiviz? KMS klienta beta versiju. Vai ar? p?rbaudiet, vai KMS resursdatora beta versija neaktiviz? KMS klienta laidiena versiju.

K??das kods 0xC004F050

Simptoms

Izmantojot KMS, KMS klientu vai MAK, lai aktiviz?tu vienu vai vair?kus datorus, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
0xC004F050
Programmat?ras licenc??anas pakalpojums zi?oja, ka produkta atsl?ga ir neder?ga.

C?lonis

?? probl?ma var rasties, ja KMS atsl?ga nav ievad?ta pareizi. ?? probl?ma var rasties ar?, ja ir ievad?ta oper?t?jsist?mas beta versijas atsl?ga, kad tiek izmantota oper?t?jsist?mas laidiena versija.

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet atbilsto?o KMS atsl?gu attiec?gaj? sist?mas Windows versij?. P?rbaudiet, vai atsl?ga ir ievad?ta pareizi. Ja kop?jat un p?c tam iel?m?jat atsl?gu, p?rliecinieties, vai atsl?g? domuz?me (?) nav aizvietota ar defisi (-).

K??das kods 0xC004F051

Simptoms

Izmantojot KMS vai MAK, lai aktiviz?tu vienu vai vair?kus datorus, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
0xC004F051
Programmat?ras licenc??anas pakalpojums zi?oja, ka produkta atsl?ga ir blo??ta.

C?lonis

??da probl?ma var rasties, ja korpor?cija Microsoft ir blo??jusi produkta atsl?gu aktiviz?cijas server?.

Risin?jums

Ieg?stiet jaunu MAK vai jaunu KMS atsl?gu, instal?jiet sist?m? jaunu atsl?gu un p?c tam aktiviz?jiet datorus.

K??das kods 0xC004F064

Simptoms

Izmantojot MAK, lai aktiviz?tu vienu vai vair?kus datorus, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
0xC004F064
Programmat?ras licenc??anas pakalpojums zi?oja, ka neautentiskais pagarin?juma periods ir beidzies.

C?lonis

?? probl?ma var rasties, ja programma Windows Genuine Advantage nosaka, ka sist?ma nav ori?in?la.

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izpildiet neautentisk? RFM atkop?anas nor?d?jumus, kas sniegti Lielapjoma aktiviz??anas 2.0 detaliz?taj? rokasgr?mat?. Lai ieg?tu ?o rokasgr?matu, apmekl?jiet t?l?k nor?d?to Microsoft vietni:
http://technet.microsoft.com/en-us/windowsvista/bb335288.aspx

K??das kods 0xC004F065

Simptoms

Izmantojot KMS vai MAK, lai aktiviz?tu vienu vai vair?kus datorus, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
0xC004F065
Programmat?ras licenc??anas pakalpojums zi?oja, ka lietojumprogramma darbojas der?g? neautentisk? pagarin?juma period?.

C?lonis

?? probl?ma var rasties, ja programma Windows Genuine Advantage nosaka, ka sist?ma nav ori?in?la. Sist?ma turpin?s darboties neautentisk? pagarin?juma perioda laik?.

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, ieg?stiet un instal?jiet ori?in?lo produkta atsl?gu un p?c tam pagarin?juma perioda laik? aktiviz?jiet sist?mu. Pagarin?juma perioda laik? sist?ma p?rsl?gsies neautentiskaj? RFM re??m?.

K??das kods 0xC004F066

Simptoms

Izmantojot MAK vai KMS klientu, lai aktiviz?tu vienu vai vair?kus datorus, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
0xC004F066
Programmat?ras licenc??anas pakalpojums zi?oja, ka produkta NV nav atrasta.

C?lonis

?? probl?ma var rasties, ja lielapjoma licences datu nes?js tiek izmantots ar atsl?gu, kas nav lielapjoma atsl?ga.

Risin?jums

Saska?ojiet produkta atsl?gu ar oper?t?jsist?mas izdevumu. Sazinieties ar PA zvanu centru, lai sa?emtu papildinform?ciju.

K??das kods 0xC004F068

Simptoms

Izmantojot KMS resursdatoru, lai aktiviz?tu vienu vai vair?kus datorus, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
0xC004F068
Programmat?ras licenc??anas pakalpojums noteica, ka programmat?ra darbojas virtu?l? ma??n?. ?aj? re??m? nav atbalst?ts atsl?gu p?rvald?bas pakalpojums (KMS).

C?lonis

KMS ?ai oper?t?jsist?mai netiek atbalst?ts virtu?laj? ma??n? (VM).

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet oper?t?jsist?mu ?rpus VM vides.

K??das kods 0xC004F069 vai 0xC004F06C

Simptoms

Izmantojot KMS klientu, lai aktiviz?tu vienu vai vair?kus datorus, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
0xC004F069
Programmat?ras licenc??anas pakalpojums zi?oja, ka datoru nevar?ja aktiviz?t. Atsl?gu p?rvald?bas pakalpojums (KMS) noteica, ka piepras?tais laikspiedols nav der?gs.
vai
0xC004F06C
Programmat?ras licenc??anas pakalpojums zi?oja, ka datoru nevar?ja aktiviz?t. Atsl?gu p?rvald?bas pakalpojums (KMS) noteica, ka piepras?tais laikspiedols nav der?gs.

C?lonis

?? probl?ma var rasties, ja sist?mas laiks klienta dator? at??iras no sist?mas laika KMS resursdator?.

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, mainiet laiku klienta dator?, lai tas atbilstu laikam KMS resursdator?. Lai sinhroniz?tu datoru laiku, ieteicams izmantot t?kla laika protokola (NTP) laika avotu vai direktoriju pakalpojumu Active Directory. Laiks starp KMS resursdatoru un klienta datoru tiek koordin?ts univers?laj? koordin?taj? laik? (Coordinated Universal Time ? UTC). Klienta dator? iestat?t? laika josla neietekm? sinhroniz?ciju.

K??das kods 0x80070005

Simptoms

Izmantojot KMS resursdatoru, KMS klientu vai MAK, lai aktiviz?tu vienu vai vair?kus datorus, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
0x80070005
Piek?uve liegta, piepras?t?s darb?bas veik?anai nepiecie?amas palielin?tas privil??ijas.

C?lonis

?? probl?ma rodas, ja lietot?ja piek?uves kontrole (UAC) ne?auj palaist aktiviz?cijas procesus nepalielin?tu privil??iju komandu uzvedn?.

Risin?jums

Lai izvair?tos no ??s probl?mas, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, p?c tam noklik??iniet uz Visas programmas, noklik??iniet uz Piederumi, ar peles labo pogu noklik??iniet uz Komandu uzvedne un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k?.
 2. Noklik??iniet uz ?is lietot?js un p?c tam sarakst? Lietot?jv?rds atlasiet Administrators.
 3. Noklik??iniet uz Labi.
 4. Komandu uzvedn? ievadiet ??du komandu un p?c tam nospiediet ENTER:
  slmgr.vbs

K??das kods 0x8007232A

Simptoms

Izmantojot KMS resursdatoru, lai aktiviz?tu vienu vai vair?kus datorus, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
0x8007232A
DNS servera k??me.

C?lonis

?? probl?ma var rasties, ja sist?m? ir t?kla probl?ma vai Dom?nu nosaukumu sist?mas (Domain Name System ? DNS) probl?ma.

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, nov?rsiet t?kla un DNS probl?mas.

K??das kods 0x8007232B

Simptoms

Izmantojot KMS klientu, lai aktiviz?tu vienu vai vair?kus datorus, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
0x8007232B
DNS nosaukums nepast?v.

C?lonis

?? probl?ma var rasties, ja KMS klients nevar atrast KMS SRV resursu ierakstus DNS.

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izpildiet ?aj? zin??anu b?zes rakst? nor?d?t?s darb?bas:
929826 K??das zi?ojums, m??inot aktiviz?t sist?mu Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows 7 vai Windows Server 2008: "Code 0x8007232b"

K??das kods 0x800706BA

Simptoms

Izmantojot KMS klientu, lai aktiviz?tu vienu vai vair?kus datorus, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
0x800706BA
RPC serveris nav pieejams.

C?lonis

?? probl?ma var rasties t?d??, ka KMS resursdator? nav konfigur?ti ugunsm?ra iestat?jumi vai ir novecoju?i DNS SRV ieraksti. ?? probl?ma var rasties ar?, ja instal??anas laik? netika ievad?ta produkta atsl?ga un p?c tam tika m??in?ts aktiviz?t sist?mu.

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, p?rliecinieties, vai KMS portam, izmantojot ugunsm?ri, ir piek?uve KMS resursdator?. Vai ar? p?rliecinieties, vai SRV ieraksti nor?da uz der?gu KMS resursdatoru. Nov?rsiet ar? t?kla savienojumu probl?mas.

K??das kods 0x8007251D

Simptoms

Izmantojot KMS klientu, lai aktiviz?tu vienu vai vair?kus datorus, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
0x8007251D
Nav atrasti ieraksti DNS vaic?jumam.

C?lonis

?? probl?ma var rasties, ja KMS klients nevar atrast KMS SRV resursu ierakstus DNS.

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, nov?rsiet t?kla savienojumu un DNS probl?mas.

Iemesls: Probl?mas risin?jums: Lai nov?rstu ?o probl?mu, veiciet rakst? KB 929826 nor?d?t?s darb?bas

K??das kods 0x80092328

Simptoms

M??inot aktiviz?t KMS klientu, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
0x80092328 DNS nosaukums nepast?v.

C?lonis

?? probl?ma var rasties, ja KMS klients nevar atrast KMS SRV resursu ierakstus DNS.

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izpildiet ?aj? zin??anu b?zes rakst? nor?d?t?s darb?bas:
929826 K??das zi?ojums, m??inot aktiviz?t sist?mu Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows 7 vai Windows Server 2008: "Code 0x8007232b"

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par lielapjoma aktiviz?ciju, apmekl?jiet ??s Microsoft vietnes:

Rekviz?ti

Raksta ID: 938450 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 11. septembris - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
Atsl?gv?rdi: 
kbvolumelicensing kbtshoot kbhowto KB938450

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com