Re?avanje problema sa kodovima gre?aka aktivacije pomo?u koli?inske licence na ra?unarima koji rade pod operativnim sistemima Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Vista

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 938450 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.

Podr?ka za operativni sistem Windows Vista bez instaliranih servisnih paketa obustavljena je 13. aprila 2010. Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite operativni sistem Windows Vista sa servisnim paketom 2 (SP2). Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Microsoft Veb stranici: Podr?ka za neke verzije operativnog sistema Windows se obustavlja

Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Kada poku?ate da koristite ?ifru za vi?estruku aktivaciju (MAK) ili Key Management Service (KMS) aktivaciju da biste izvr?ili aktivaciju pomo?u koli?inske licence na nekim ra?unarima koji rade pod operativnim sistemom Windows 7 ili Windows, mo?ete dobiti kodove gre?aka. Ovaj ?lanak opisuje kako se re?avaju problemi sa tim kodovima gre?aka.

DODATNE INFORMACIJE

K˘d gre?ke 0xC004C001

Simptom

Kada poku?ate da koristite MAK za aktivaciju nekih ra?unara, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
0xC004C001
Server za aktivaciju je utvrdio da je navedena ?ifra proizvoda neva?e?a

Uzrok

Do ovog problema mo?e do?i ako MAK nije va?e?i.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, proverite da li je ?ifra koju koristite ?ifra za vi?estruku aktivaciju koju je obezbedio Microsoft. Da biste proverili da li je MAK va?e?i, obratite se PA uslu?nom servisu.

K˘d gre?ke 0xC004C003

Simptom

Kada poku?ate da koristite MAK za aktivaciju nekih ra?unara, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
0xC004C003
Server za aktivaciju je utvrdio da je navedena ?ifra proizvoda blokirana.

Uzrok

Do ovog problema mo?e do?i ako je MAK blokiran na serveru za aktivaciju.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, obratite se PA uslu?nom servisu da biste dobili novi MAK, a zatim instalirajte i aktivirajte sistem.

K˘d gre?ke 0xC004B100

Simptom

Kada poku?ate da koristite MAK za aktivaciju nekih ra?unara, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
0xC004B100
Server za aktivaciju je utvrdio da nije bilo mogu?e aktivirati ra?unar.

Uzrok

Do ovog problema mo?e do?i ako MAK nije podr?an.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, proverite da li je MAK koji koristite MAK koji je obezbedio Microsoft. Da biste proverili da li je MAK va?e?i, obratite se PA uslu?nom servisu.

K˘d gre?ke 0xC004C008

Simptom

Kada poku?ate da koristite KMS za aktivaciju nekih ra?unara, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
0xC004C008
Server za aktivaciju je utvrdio da nije mogu?e koristiti navedenu ?ifru proizvoda.

Uzrok

Do ovog problema mo?e do?i ako je ograni?enje za aktivaciju KMS ?ifre prekora?eno. KMS ?ifra mo?e se aktivirati do 10 puta na ?est razli?itih ra?unara.

Re?enje

Ako vam je potrebno jo? nekoliko poku?aja za aktivaciju, obratite se PA uslu?nom servisu.

K˘d gre?ke 0xC004C020

Simptom

Kada poku?ate da koristite MAK za aktivaciju nekih ra?unara, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
0xC004C020
Server za aktivaciju je prijavio da je prekora?eno ograni?enje ?ifre za vi?estruku aktivaciju.

Uzrok

MAK je prekora?io ograni?enje za aktivaciju. MAK ?ifre su dizajnirane tako da imaju ograni?en broj aktivacija.

Re?enje

Obratite se PA uslu?nom servisu da biste dobili novi MAK ili pove?ali ograni?enje za aktivaciju postoje?e MAK ?ifre.

K˘d gre?ke 0xC004C021

Simptom

Kada poku?ate da koristite MAK za aktivaciju nekih ra?unara, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
0xC004C021
Server za aktivaciju je prijavio da je ograni?enje ?ifre za vi?estruku aktivaciju prekora?eno.

Uzrok

Do ovog problema mo?e do?i ako je ograni?enje za aktivaciju MAK ?ifre prekora?eno. MAK ?ifre su dizajnirane tako da imaju ograni?en broj aktivacija.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, obratite se PA uslu?nom servisu da biste dobili novi MAK ili pove?ali ograni?enje za aktivaciju postoje?e MAK ?ifre.

K˘d gre?ke 0xC004F009

Simptom

Kada poku?ate da koristite MAK za aktivaciju nekih ra?unara, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
0xC004F009
Usluga licenciranja softvera je prijavila da je istekao period mirovanja.

Uzrok

Do ovog problema mo?e do?i ako period mirovanja istekne pre nego ?to se sistem aktivira. Sistem se sada nalazi u re?imu smanjene funkcionalnosti (RFM).

Re?enje

Pratite uputstva za oporavak re?ima smanjene funkcionalnosti u vodi?u ?korak po korak? za Volume Activation 2.0. Da biste nabavili ovaj vodi?, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://technet.microsoft.com/en-us/windowsvista/bb335288.aspx

K˘d gre?ke 0xC004F00F

Simptom

Kada poku?ate da koristite MAK, KMS klijent ili KMS host za aktivaciju nekih ra?unara, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
0xC004F00F
Usluga licenciranja softvera je prijavila da je povezivanje hardverskog ID-a prema?ilo nivo tolerancije.

Uzrok

Do ovog problema mo?e do?i ako je hardver ra?unara promenjen ili ako su upravlja?ki programi instalirani na ra?unaru a?urirani.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem ako koristite MAK, ponovo aktivirajte sistem tokom perioda mirovanja ?prekora?enje tolerancije? pomo?u aktivacije na mre?i ili aktivacije putem telefona. Da biste re?ili ovaj problem ako koristite KMS, ponovo pokrenite ra?unar. Mo?ete i da otkucate slede?u komandu na komandnoj liniji, a zatim pritisnete taster ENTER:
slmgr.vbs -ato

K˘d gre?ke 0xC004F014

Simptom

Kada poku?ate da koristite MAK ili KMS klijent za aktivaciju nekih ra?unara, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
0xC004F014
Usluga licenciranja softvera je prijavila da ?ifra proizvoda nije dostupna

Uzrok

Do ovog problema mo?e do?i ako ?ifra proizvoda nije instalirana na sistemu.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, instalirajte MAK ?ifru proizvoda. Mo?ete i da instalirate KMS ?ifru koja se nalazi u slede?oj fascikli na instalacionom medijumu:
Sources\Pid.txt

K˘d gre?ke 0xC004F02C

Simptom

Kada poku?ate da koristite MAK klijent ili KMS klijent za aktivaciju nekih ra?unara, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
0xC004F02C
Usluga licenciranja softvera je prijavila da je format za vanmre?nu aktivaciju neispravan.

Uzrok

Do ovog problema mo?e do?i ako sistem otkrije da podaci koje ste uneli tokom telefonske aktivacije nisu va?e?i.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, proverite da li je ID potvrde ispravno unet.

K˘d gre?ke 0xC004F035

Simptom

Kada poku?ate da koristite KMS klijent ili KMS host za aktivaciju nekih ra?unara, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
0xC004F035
Usluga licenciranja softvera je prijavila da ra?unar nije mogao da se aktivira pomo?u ?ifre proizvoda za koli?insko licenciranje. Sistemi sa koli?inskim licenciranjem zahtevaju nadogradnju sa odgovaraju?eg operativnog sistema. Obratite se administratoru sistema ili koristite drugi tip ?ifre.

Uzrok

Do ovog problema mo?e do?i zbog toga ?to su izdanja sa koli?inskom licencom licencirana samo za nadogradnju. Nije podr?ana instalacija operativnog sistema sa koli?inskom licencom na ra?unaru koji nema instaliran kvalifikovani operativni sistem.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, instalirajte kvalifikovanu verziju Microsoft operativnog sistema, a zatim ponovo instalirajte operativni sistem sa koli?inskom licencom.

K˘d gre?ke 0xC004F038

Simptom

Kada poku?ate da koristite KMS klijent za aktivaciju nekih ra?unara, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
0xC004F038
Usluga licenciranja softvera je prijavila da nije bilo mogu?e aktivirati ra?unar. Broj koji je prijavila usluga Key Management Service (KMS) nije dovoljan. Obratite se administratoru sistema.

Uzrok

Do ovog problema mo?e do?i ako broj sa klijentskog ra?unara na KMS hostu nije dovoljno velik. U rezervisanom prostoru KMS-a mora biti najmanje 25 ra?unara.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, morate da dodate jo? ra?unara u rezervisani prostor KMS-a da bi KMS klijenti mogli da se aktiviraju. Da biste odredili koliko se ra?unara nalazi u rezervisanom prostoru KMS-a na KMS hostu, pokrenite slede?u komandu na komandnoj liniji:
Slmgr.vbs -dli

K˘d gre?ke 0xC004F039

Simptom

Kada poku?ate da koristite KMS klijent za aktivaciju nekih ra?unara, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
0xC004F039
Usluga licenciranja softvera je prijavila da nije bilo mogu?e aktivirati ra?unar. Usluga Key Management Service (KMS) nije omogu?ena.

Uzrok

Do ovog problema mo?e do?i ako je KMS host instaliran, ali nije aktiviran.

Re?enje

Koristite aktivaciju na mre?i ili telefonsku aktivaciju da biste aktivirali KMS host.

K˘d gre?ke 0xC004F041

Simptom

Kada poku?ate da koristite KMS klijent za aktivaciju nekih ra?unara, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
0xC004F041
Usluga licenciranja softvera je utvrdila da Key Management Server (KMS) nije aktiviran. KMS mora da se aktivira.

Uzrok

KMS host nije aktiviran.

Re?enje

Koristite aktivaciju na mre?i ili telefonsku aktivaciju da biste aktivirali KMS host.

K˘d gre?ke 0xC004F042

Simptom

Kada poku?ate da koristite KMS klijent za aktivaciju nekih ra?unara, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
0xC004F042
Usluga licenciranja softvera je utvrdila da navedena usluga Key Management Service (KMS) ne mo?e da se koristi.

Uzrok

Do ovog problema mo?e do?i ako postoji nepodudaranje izme?u KMS klijenta i KMS hosta.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, proverite da li je beta verzija KMS klijenta ostala neaktivirana zbog kona?ne verzije KMS hosta. Ili proverite da li je kona?na verzija KMS klijenta ostala neaktivirana zbog beta verzije KMS hosta.

K˘d gre?ke 0xC004F050

Simptom

Kada poku?ate da koristite KMS, KMS klijent ili MAK za aktivaciju nekih ra?unara, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
0xC004F050
Usluga licenciranja softvera je prijavila da je ?ifra proizvoda neva?e?a.

Uzrok

Do ovog problema mo?e do?i ako KMS ?ifra nije ispravno uneta. Do ovog problema tako?e mo?e do?i ukoliko je uneta ?ifra za beta verziju operativnog sistema, a vi koristite kona?nu verziju operativnog sistema.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, instalirajte adekvatnu KMS ?ifru na odgovaraju?oj verziji operativnog sistema Windows. Proverite da li je ?ifra ispravno uneta. Ako kopirate i nalepite ?ifru, uverite se da crte (?) u ?ifri nisu zamenjene crticama (-).

K˘d gre?ke 0xC004F051

Simptom

Kada poku?ate da koristite KMS ili MAK za aktivaciju nekih ra?unara, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
0xC004F051
Usluga licenciranja softvera je prijavila da je ?ifra proizvoda blokirana.

Uzrok

Do ovog problema mo?e do?i ako je Microsoft blokirao ?ifru proizvoda na serveru za aktivaciju.

Re?enje

Nabavite novu MAK ili KMS ?ifru, instalirajte novu ?ifru na sistemu, a zatim aktivirajte ra?unare.

K˘d gre?ke 0xC004F064

Simptom

Kada poku?ate da koristite MAK za aktivaciju nekih ra?unara, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
0xC004F064
Usluga licenciranja softvera je prijavila da je istekao period mirovanja za softver koji nije originalan.

Uzrok

Do ovog problema mo?e do?i ako Windows Genuine Advantage utvrdi da sistem nije originalan.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, pratite neoriginalna uputstva za oporavak re?ima smanjene funkcionalnosti u vodi?u ?korak po korak? za Volume Activation 2.0. Da biste nabavili vodi?, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://technet.microsoft.com/en-us/windowsvista/bb335288.aspx

K˘d gre?ke 0xC004F065

Simptom

Kada poku?ate da koristite KMS ili MAK za aktivaciju nekih ra?unara, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
0xC004F065
Usluga licenciranja softvera je prijavila da aplikacija radi u okviru va?e?eg perioda mirovanja za softver koji nije originalan.

Uzrok

Do ovog problema mo?e do?i ako Windows Genuine Advantage utvrdi da sistem nije originalan. Sistem ?e nastaviti da radi tokom perioda mirovanja za softver koji nije originalan.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, nabavite i instalirajte originalnu ?ifru proizvoda, a zatim aktivirajte sistem tokom perioda mirovanja. Pri kraju perioda mirovanja, sistem ?e pre?i u neoriginalni re?im smanjene funkcionalnosti.

K˘d gre?ke 0xC004F066

Simptom

Kada poku?ate da koristite MAK ili KMS klijent za aktivaciju nekih ra?unara, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
0xC004F066
Usluga licenciranja softvera je prijavila da SKU proizvoda nije prona?en.

Uzrok

Do ovog problema mo?e do?i ako se medijum sa koli?inskom licencom koristi sa ?ifrom za koju ne va?i za koli?insko licenciranje.

Re?enje

?ifra proizvoda mora da se podudara sa izdanjem operativnog sistema. Za vi?e informacija obratite se PA uslu?nom servisu.

K˘d gre?ke 0xC004F068

Simptom

Kada poku?ate da koristite KMS host za aktivaciju nekih ra?unara, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
0xC004F068
Usluga licenciranja softvera je utvrdila da je pokrenuta na virtuelnoj ma?ini. Key Management Service (KMS) aktivacija nije podr?ana u ovom re?imu.

Uzrok

KMS za ovaj operativni sistem nije podr?an na virtuelnoj ma?ini (VM).

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, instalirajte operativni sistem van okru?enja virtuelne ma?ine.

K˘d gre?ke 0xC004F069 ili 0xC004F06C

Simptom

Kada poku?ate da koristite KMS klijent za aktivaciju nekih ra?unara, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
0xC004F069
Usluga licenciranja softvera je prijavila da nije bilo mogu?e aktivirati ra?unar. Key Management Service (KMS) aktivacija je utvrdila da je zahtev za vremenskom oznakom neva?e?i.
ili
0xC004F06C
Usluga licenciranja softvera je prijavila da nije bilo mogu?e aktivirati ra?unar. Usluga Key Management Service (KMS) je utvrdila da je zahtev za vremenskom oznakom neva?e?i.

Uzrok

Do ovog problema mo?e do?i ako se vreme na sistemu klijentskog ra?unara razlikuje od vremena na sistemu KMS hosta.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, promenite vreme na klijentskom ra?unaru da bi se podudaralo sa vremenom na KMS hostu. Preporu?ujemo da koristite Network Time Protocol (NTP) kao vremenski izvor ili uslugu aktivnog direktorijuma da biste sinhronizovali vreme na ra?unarima. Vreme na KMS hostu i klijentskom ra?unaru uskla?uje pomo?u UTC vremena (Coordinated Universal Time). Vremenska zona pode?ena na klijentskom ra?unaru ne uti?e na sinhronizaciju.

K˘d gre?ke 0x80070005

Simptom

Kada poku?ate da koristite KMS host, KMS klijent ili MAK za aktivaciju nekih ra?unara, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
0x80070005
Pristup je zabranjen jer tra?ena radnja zahteva pune privilegije.

Uzrok

Do ovog problema dolazi ako kontrola korisni?kog pristupa (UAC) ne dozvoli da se procesi aktivacije izvr?e na komandnoj liniji bez punih privilegija.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Svi programi, zatim Pribor, kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Komandna linija, a zatim izaberite stavku Pokreni kao.
 2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Slede?i korisnik, a zatim sa padaju?e liste Korisni?ko ime izaberite stavku Administrator.
 3. Kliknite na dugme U redu.
 4. Na komandnoj liniji otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  slmgr.vbs

K˘d gre?ke 0x8007232A

Simptom

Kada poku?ate da koristite KMS host za aktivaciju nekih ra?unara, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
0x8007232A
Otkazivanje DNS servera.

Uzrok

Do ovog problema mo?e do?i ako sistem nailazi na probleme sa mre?om ili sa funkcijom Domain Name System (DNS).

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, re?ite pote?ko?e sa mre?om i DNS funkcijom.

K˘d gre?ke 0x8007232B

Simptom

Kada poku?ate da koristite KMS klijent za aktivaciju nekih ra?unara, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
0x8007232B
DNS ime ne postoji.

Uzrok

Do ovog problema mo?e do?i ako KMS klijent ne mo?e da prona?e registrovanje KMS SRV zapisa u DNS-u.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, izvr?ite korake iz slede?eg ?lanka baze znanja:
929826 Poruka o gre?ci kada poku?ate da aktivirate operativni sistem Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows 7 ili Windows Server 2008: ?K˘d 0x8007232b?

K˘d gre?ke 0x800706BA

Simptom

Kada poku?ate da koristite KMS klijent za aktivaciju nekih ra?unara, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
0x800706BA
RPC server nije dostupan.

Uzrok

Do ovog problema mo?e do?i zato ?to postavke za?titnog zida nisu konfigurisane na KMS hostu ili su DNS SRV zapisi zastareli. Do ovog problema tako?e mo?e do?i ako tokom instalacije nije uneta ?ifra proizvoda, a poku?avate da aktivirate sistem.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, uverite se da KMS port ima pristup kroz za?titni zid na KMS hostu. Ili se uverite da SRV zapisi ukazuju na va?e?i KMS host. Tako?e, re?ite probleme sa mre?nim vezama.

K˘d gre?ke 0x8007251D

Simptom

Kada poku?ate da koristite KMS klijent za aktivaciju nekih ra?unara, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
0x8007251D
U DNS upitu nije prona?en nijedan zapis.

Uzrok

Do ovog problema mo?e do?i ako KMS klijent ne mo?e da prona?e registrovanje KMS SRV zapisa u DNS-u.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, re?ite pote?ko?e sa mre?nim vezama i DNS-om.

Uzrok: Re?enje: Da biste re?ili ovaj problem, izvr?ite korake navedene u ?lanku 929826

K˘d gre?ke 0x80092328

Simptom

Kada poku?ate da aktivirate KMS klijent, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
0x80092328 DNS ime ne postoji.

Uzrok

Do ovog problema mo?e do?i ako KMS klijent ne mo?e da prona?e registrovanje KMS SRV zapisa u DNS-u.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, izvr?ite korake iz slede?eg ?lanka baze znanja:
929826 Poruka o gre?ci kada poku?ate da aktivirate operativni sistem Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows 7 ili Windows Server 2008: ?K˘d 0x8007232b?

REFERENCE

Vi?e informacija o aktivaciji pomo?u koli?inske licence potra?ite na slede?im Microsoft Veb lokacijama:

Svojstva

Identifikator ?lanka: 938450 - Poslednji pregled: 11. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
Klju?ne re?i:á
kbvolumelicensing kbtshoot kbhowto KB938450

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com